Informačné systémy o vede medzinárodne

Eventsinformation systemssciencescientific communication

          

Dňa 2. apríla 2014 sa v CVTI SR uskutočnila medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede: integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom. Konferencia, realizovaná v rámci projektov ŠF EÚ NISPEZ a NITT, si stanovila ako cieľ predstaviť účastníkom konferencie európske zázemie, medzinárodné štandardy a metodológiu tvorby informačných systémov pre oblasť vedy a výskumu. Zámerom však v neposlednom rade bolo aj prezentovať nový informačný systém o výskume, vývoji a inováciách SK CRIS (https://www.skcris.sk), realizovaný v rámci aktivity 4.1 projektu NISPEZ, spravovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a prevádzkovaný Centrom VTI SR.

Po úvodnom príhovore k účastníkom konferencie, ktoré predniesol generálny riaditeľ CVTI SR prof. Ján Turňa a riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Roderik Klinda, sa ujal slova prezident EuroCRIS Ed Simons (Holandsko). Vo svojom príspevku predstavil problematiku informačných systémov z oblasti výskumu, ktoré sú označované akronymom CRIS (Current Research Information System) a európsku organizáciu pre medzinárodné výskumné informácie EuroCRIS (http://www.eurocris.org), ktorá z poverenia Európskej komisie vyvíja, garantuje a šíri spoločný dátový formát pre výskumné informácie CERIF.

 

 

 

 

Nasledovali ďalšie príspevky v zmysle ústrednej témy konferencie, ktorou bola integrácia pre otvorený prístup k vedeckým informáciám. Príspevky prevažne zahraničných odborníkov poukázali na širokú paletu možností využitia integrovaných výskumných informácií. Barbara Ebert (Nemecko) predstavila význam informačného systému CRIS pre univerzitu, Anna Asserson (Nórsko) informovala o integrovanom národnom systéme CRIS v Nórsku, ktorý je prepojený s plnotextovým repozitárom. Brigitte Jörg (Nemecko – Veľká Británia) vo svojom príspevku predstavila niekoľko medzinárodných projektov zameraných na integráciu výskumných dát, ktoré spája použitie formátu CERIF. Kolegovia z Úradu vlády ČR Martin Matějka a Viera Hudečková predstavili český informačný systém výskumu, vývoja a inovácií a jeho využitie na hodnotenie výsledkov vedy.

Na záver konferencie odzneli dva „domáce“ príspevky, prednesené pracovníkmi CVTI SR. V rámci nich bol predstavený informačný systém SK CRIS (Danica Zendulková) a možnosti použitia zozbieraných dát SK CRIS na hodnotenie potenciálu pre transfer technológií (Adriana Shearman).

Konferencia bola určená vedeckej a akademickej obci, manažérom vedy a výskumu, ako aj odborníkom v oblasti spracovania výskumných informácií a zúčastnila sa jej takmer

 

 

Share: