75 rokov CVTI SR v kontexte odpočtu plnenia Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013

Library management and marketingCVTI SRlibrarianshipdevelopment of Slovak librarianship

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou SR zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied s kľúčovým postavením v informačnej podpore výskumu a vývoja (VaV), ako aj akademického sektora na Slovensku. Oslava 75. výročia jeho vzniku pripadla na 20. november 2013. Rozhodnutie osláviť tento deň predstavením všetkého, čo CVTI SR v súčasnosti realizuje, doplnené prezentáciou 3D tlače – technológie 21. storočia a mnohými ďalšími zaujímavosťami, bol dobrý ťah a Deň otvorených dverí v CVTI SR prilákal veľa používateľov služieb a priaznivcov jeho terajších aktivít.

Bilancovanie výsledkov, ktoré CVTI SR v posledných rokoch dosiahlo, vyústilo do slávnostného stretnutia s tými, s ktorými úzko spolupracuje hlavne v posledných rokoch. Stretnutia sa zúčastnili nielen všetci zamestnanci CVTI SR, ale aj všetci tí, ktorí chceli svojou prítomnosťou vyjadriť podporu tejto inštitúcii a poďakovať sa za vykonanú prácu.

Pozvanie prijali minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, zástupcovia ďalších ministerstiev,diplomatických zborov, akademickej obce, profesijných združení a spolkov a mnohých spolupracujúcich organizácií.

Vo svojich prejavoch sa zamerali nielen na historické míľniky tejto inštitúcie, slúžiacej slovenskej odbornej verejnosti už dlhých75 rokov, ale zhodnotili aj jej súčasný význam a pripomenuli, aké výzvy a ich riešenia sú v dnešnej hektickej dobe pred nami.

1. Krátky pohľad do nedávnej minulosti

Zlomovým rokom v celkovom základnom smerovaní CVTI SR bol rok 2007, keď inštitúcia dostala novú budovu, nové vedenie, novú organizačnú štruktúru, zriadili sa nové útvary, dostala nové úlohy, ktoré dali CVTI SR ako špecializovanej vedeckej knižnici nové smerovanie.

V tejto súvislosti je zaujímavé na jednej strane robiť bilanciu inštitúcie, ktorá je tu 75 rokov, a zároveň zhodnotiť, ako plnila úlohy v súvislosti s prijatou „Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013“, t. j. ostatných5 rokov. V tomto období CVTI SR zabezpečovalo prevádzku špecializovanej vedeckej knižnice v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach so zameraním na rozširovanie knižničného fondu a budovanie modernej hybridnej knižnice, ako aj s dôrazom na rozvoj operovania v elektronickom prostredí vrátane rozširovania prístupu používateľov k elektronickým informačným zdrojom.

Organizačná štruktúra CVTI SR v tomto čase prešla viacerými zmenami, pričom zostal priestor pre klasické informačné služby, ktoré mali možnosť čerpať všetky výhody poskytované realizovaním národných, medzinárodných a nadnárodných projektov.

Dali tejto inštitúcii výsostné postavenie v celkovej informačnej podpore VaV na Slovensku, boli sústredené do úseku knižnično–informačnej činnosti. Od roku 2014, po zlúčení CVTI SR s Ústavom informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), v rámci novej organizačnej štruktúry sa úsek knižnično-informačných služieb zmenil na sekciu Vedecká knižnica CVTI SR.

2. Národné a medzinárodné projekty

Medzi najdôležitejšie úlohy CVTI SR v rokoch 2008 – 2013 patrila implementácia štyroch národných projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu VaV:

1. Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačnýmz drojom (NISPEZ) – http://nispez.cvtisr.sk;

2. Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV) – http://dc.cvtisr.sk;

3. Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – http://nitt.cvtisr.sk;

4. Popularizácia vedy a techniky na Slovensku (PopVaT) – http://popvat.cvtisr.sk.

Ďalej je to pilotný projekt PATLIB, spolufinancovaný z programu Európskeho patentového úradu, ktorého ciele spočívajú v rozšírení ponuky služieb v tejto oblasti zo základných na špecializované, sofistikované služby, ako aj začatie implementácie piatich medzinárodných projektov spolufinancovaných z ERDF v rámci operačných programov Stredná Európa a Juhovýchodná Európa:

1. FORT, ktorého cieľom je podporiť rozvoj inovačných systémov zapojených krajín a regiónov, zvýšiť inovačnú aktivitu firiem a posilniť vzájomné vzťahy a výskumno-vývojovú spoluprácu akademickej obce s priemyslom – http://www.project-fort.com/;

2. SEE Science je nadnárodný projekt pre región juhovýchodnej Európy na podporu inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy – www.seescience.eu;

3. projekt Smart>Net s podnázvom Interregionálna sieť technologických centier priamo súvisí s hlavnými stratégiami rozvoja programového územia prihraničných regiónov Slovenska a Rakúska – http://www.twinstars.eu/;

4. hlavným zámerom projektu CentralCommunity je podporiť tvorbu vhodných podmienok na realizáciu spoločných, otvorených a opakovateľných inovácií, zabezpečiť prístup k vzdelávacím a znalostným procesom a podporiť implementáciu spolupracujúcich projektov – http://www.central-community.eu/;

5. SEE Technology je zameraný na spoluprácu vedeckých parkov krajín juhovýchodnej Európy s cieľom podporiť nadnárodné trhy a výsledky výskumu a vývoja a technológií v prospech malých a stredných podnikov – www.seetechnology.eu.

Popularizačné aktivity zabezpečovalo CVTI SR prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti(NCP VaT), t. j. aktívnou propagáciou vedy smerom k odbornej i širšej verejnosti. Ďalším projektom v tejto oblasti je popularizačno-náučný portál „Schola Ludus online“ , ktorý je vyvíjaný v rámci rovnomenného projektu financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v rámci programu Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy (LPP).

3. Informačné systémy vo vede, registre, portály a centrá a špecializované pracoviská

V oblasti hodnotenia vedy sa realizovali aktivity, ako je evidencia publikačnej činnosti slovenských vysokých škôl v rámci prevádzky Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti (CREUČ), a to v spolupráci s Hodnotiteľskou komisiou MŠVVaŠ SR. Ďalšia dôležitá činnosť súvisela s prevádzkou Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a Systému na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií (Antiplagiátorský systém) a jeho rozvojom v nadväznosti na novelu zákona o vysokých školách.

V roku 2013 bol uvedený do prevádzky nový informačný systém pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS (CRIS = Current Research Information System). Systém SK CRIS obsahuje databázu údajov o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov. Databáza bola navrhnutá v súlade s európskymi štandardmi (dátový formát CERIF), ktoré na základe požiadavky Európskej komisie vyvíja a spravuje medzinárodná organizácia euroCRIS.

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) poskytuje informácie súvisiace so štátnou podporou vedy a financovania, relevantné oficiálne dokumenty, vybrané štatistické údaje, implementácie európskych nariadení, informácie o medzinárodnej vedeckej spolupráci , výsledky výskumu a vývoja, výzvy na výskumné projekty. Osobitnou časťou registra projektov je systém hodnotenia výstupov projektov výskumu a vývoja, financovaných čiastočne alebo celkom z prostriedkov verejných financií so špecifickým dôrazom na spoločensko-hospodárske dopady. Portál slúži aj ako nástroj na efektívnu organizáciu a realizáciu agendy „Veda a spoločnosť“ na Slovensku a hodnotenie celoštátneho a regionálneho potenciálu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

V rámci implementácie národného projektu NISPEZ bol v roku 2010 plne do prevádzky uvedený Vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk, ktorý je jedným z jeho výstupov. Hlavným cieľom portálu je umožniť používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojoch (EIZ) orientovaných na vedu a výskum. Portfólio EIZ tvoria tak licencované, ako aj voľne prístupné zdroje. Celkovo majú používatelia k dispozícii viac ako100 EIZ. Portálové riešenie prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným EIZ slovenskej proveniencie by mala umožniť databáza SciDAP – Centrálna databáza slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj, ktorá je tiež riešená v rámci projektu NISPEZ.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č.103 zo dňa 7. februára 2007 bol schválený návrh Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti. V súlade s touto stratégiou zriadilo v roku 2007 Ministerstvo školstva SR v rámci CVTI SR Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (ďalej len „NCP VaT“) ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom k zahraničiu. NCP VaT začalo svoju činnosť k 15. júna 2007 a jeho úlohou je zabezpečovať činnosti spojené s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti.

V roku 2012 bolo v CVTI SR zriadené Centrum transferu technológií s celoslovenskou pôsobnosťou a významným poslaním v procese budovania národného systému na podporu transferu technológií na Slovensku. V rámci aktivít projektu NITT SK a s využitím účelovo pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo v procese zabezpečenia medzinárodnej ochrany a komercializácie duševného vlastníctva podporených niekoľko ústavov SAV. Jednou z aktivít Centra transferu technológií je aj zabezpečovanie vedeckých a odborných publikácií pre používateľov spolupracujúcich akademických knižníc. Zaujímavou akvizíciou v tejto oblasti je aj databáza IGI Global. V roku 2013 bola v rámci projektu NITT SK zakúpená databáza STN online, ktorá umožňuje prístup k STN a ich aktualizáciám prostredníctvom predplatného na kalendárny rok. V súčasnosti sa všetky aktivity CVTI SR, smerujúce do podnikateľskej sféry, sústreďujú v Národnom centre pre transfer technológií a sú ponúkané na portáli http://nptt.cvtisr.sk/. Informácie z tejto oblasti sa k používateľovi dostávajú aj prostredníctvom vydávaného periodika TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin.

CVTI SR prevádzkuje stredisko patentových informácií – PATLIB. Stredisko participuje od roku 2010 na realizácii pilotného projektu Kooperačného programu Európskeho patentového úradu zameraného na preorientovanie týchto stredísk na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, reflektujúc reálne potreby potenciálnych používateľov služieb. V rámci tejto činnosti stredisko organizuje školenia z oblasti priemyselného vlastníctva a vyhotovuje podrobné patentové rešerše a štatistické analýzy.

Implementácia národného projektu DC VaV umožnila v CVTI SR vybudovať moderné Digitalizačné pracovisko, prostredníctvom ktorého od roku 2010 CVTI SR buduje svoju Digitálnu knižnicu. V súčasnosti sú sprístupňované dokumenty, ktoré sú prezentované len skúšobne a v súlade so zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Obsah digitálnej knižnice sa bude priebežne dopĺňať. Spustenie plnej verzie s presne definovanými prístupovými právami a širokým spektrom vedeckých publikácií je plánované v roku 2014.

4. Súčasné aktivity v oblasti knižnično-informačných služieb

V súčasnosti sa knižnično-informačná činnosť sústreďuje na tie oblasti, ktoré sú jej prioritou, a to je oblasť akvizície fondov, prezenčných a absenčných knižnično-informačných služieb, ponuka EIZ a ich efektívne využívanie, metodická práca v tejto oblasti, ako aj oblasť vzdelávania a celá informačná ekológia. Riešenie národných projektov v CVTI SR malo a má na prevádzku a komplex služieb, ktoré CVTI SR poskytuje jednak verejnosti, ako aj celej akademickej sfére, obrovský vplyv a posúva celú knižnično-informačnú činnosť CVTI SR míľovými krokmi dopredu.

Akvizíciu knižničných fondov a informačných zdrojov na tradičných nosičoch a prístup k EIZ špefifického charakteru CVTI SR realizuje na základe pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Značný podiel na akvizícii však majú finančné prostriedky zo ŠF EÚ v rámci realizácie národných projektov. CVTI SR sa snaží v oblasti akvizície pružne reagovať na potreby a požiadavky používateľov, ako aj na aktuálne trendy. CVTI SR počas celej svojej existencie budovalo fond firemnej literatúry, v čom naďalej aktívne pokračuje, jednak získavaním povinného výtlačku, ale predovšetkým návštevami odborných medzinárodných veľtrhov a výstav.

Prínosom z hľadiska modernizácie a zvýšenia kvalitatívnej úrovne poskytovaných knižnično-informačných služieb bol a je najmä národný projekt NISPEZ, ktorý mal a má veľký vplyv na kvalitatívnu i kvantitatívnu úroveň poskytovaných knižnično-informačných služieb. Tento projekt má dosah aj na informačnú podporu celej akademickej sféry, keďže do projektu boli zapojené takmer všetky verejné vysoké školy v SR a vedecké knižnice, ako je Univerzitná knižnica v Bratislave a Slovenská národná knižnica v Martine. Realizáciou tohto projektu bol zabezpečený prístup k EIZ značného rozsahu a vysokej kvality.

CVTI SR poskytuje svojim používateľom výpožičné, konzultačné, rešeršné, medziknižničné výpožičné služby,elektronické dodávanie kópií knižničných dokumentov, ako aj vzdialený prístup k externým EIZ. V druhej polovici roku 2012 bolo vytvorené jednotné finančné konto používateľa CVTI SR.

V zmysle Ústavy SR zabezpečuje CVTI SR slobodný a rovnoprávny prístup k informáciám šíreným na rôznych druhoch nosičov. Uspokojuje informačné potreby a požiadavky študentov, vedeckovýskumných pracovníkov i širokej, a to nielen odbornej verejnosti.

V nadväznosti na špecializáciu knižničných a informačných fondov, ale najmä na poskytované služby sa sformovalo i používateľské zázemie CVTI SR, ktoré tvoria najmä poslucháči a zamestnanci vysokých škôl technického zamerania, zamestnanci inžiniersko-technických organizácií, vedy a výskumu i podnikateľskej sféry a obchodu.

Z hľadiska knižnično-informačných služieb ide najmä o tieto činnosti a služby:

_ programové a riadené získavanie dokumentov a informačných zdrojov, ich odborné spracovávanie, uchovávanie, zálohovanie a sprístupňovanie prostredníctvom knižnično-informačných služieb relevantnej používateľskej komunite,

_ budovanie e-archívov digitálnych dokumentov, rozvoj služieb elektronického dodávania dokumentov, sprístupňovanie online časopisov a ďalších elektronických dokumentov a zapájanie sa do vnútroštátnych a zahraničných projektov v tejto oblasti,

_ skvalitňovanie poskytovania týchto služieb vzdialeným používateľom, ako aj zavedenie systémov efektívnej kontroly prístupu a podpory používateľov,

_ poskytovanie informačných služieb s využitím informačných zdrojov internetu a progresívnych vyhľadávacích nástrojov a systémov, budovanie predmetovo orientovaných portálov obsahujúcich prístupové cesty k hodnotným internetovým zdrojom.

Informácie o knižničnom fonde sú nepretržite dostupné prostredníctvom online katalógu z webovej stránky CVTI SR. Používatelia majú v knižnično-informačnom systéme DAWINCI možnosť online objednávania, rezervovania, predlžovania výpožičnej lehoty a prístup ku všetkým informáciám o svojom používateľskom konte, e-mailom dostávajú automatické upozornenia na koniec výpožičnej lehoty a na koniec platnosti knižničného pasu.

Na základe zadania „slov z obsahu“ môžu aj neprihlásení používatelia vyhľadávať už v asi 11 tisícoch zindexovaných obsahoch dokumentov a ďalšie sa priebežne pridávajú. Zobrazený obsah možno čítať, no nedá sa kopírovať ani tlačiť.

Ďalším významným obohatením online katalógu bolo sprístupnenie fazetovej navigácie, umožňujúcej používateľovi zúžiť dotaz pri výsledkoch vyhľadávania. Vítaným výsledkom je rýchlejšie, účelnejšie a presnejšie vyhľadanie potrebných obsahov.

5. Moderné prvky v oblasti knižnično-informačných služieb

CVTI SR už v roku 2006 zaviedlo technológiu vzdialeného prístupu do licencovaných EIZ a umožňuje registrovaným používateľom ich efektívnejšie využívanie 7/24 hodín z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet.

Už v roku 2008 CVTI SR zaviedlo moderný systém čipových kariet (knižničný pas), ktoré slúžia používateľovi na všetky služby v knižnici – výpožičky, samoobslužné kopírovacie služby, vstupy do študovní cez turnikety. CVTI SR zároveň akceptuje knižničný pas aj študentské čipové karty typu ISIC a knižničné pasy iných knižníc. V celej budove CVTI SR je WIFI pripojenie.

Od roku 2009 je možná aj registrácia na diaľku pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR. Štatistické údaje svedčia o tom, že zavedenie vzdialeného prístupu bol veľmi pozitívny krok smerom k používateľom. Používatelia majú vážny záujem o štúdium vedeckých a odborných informácií, ale volia z časových dôvodov radšej prístup zo svojho pracoviska alebo z domova. Pozitívne referencie sú aj od registrovaných používateľov, ktorí často cestujú do zahraničia, a od slovenských študentov študujúcich na zahraničných univerzitách.

6. Špecializované služby a aktuálne aktivity

V roku 2010 zriadilo CVTI SR pracovisko pre nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne znevýhodnených občanov.

Registrovaný používateľ CVTI SR má k dispozícii televíznu lupu, MP3 prehrávač, počítač s hlasovým výstupom MAGIC a JAWS, skenerom a prístupom na internet, brailovskú klávesnicu. Formou prezenčného štúdia je možné na pracovisku čítať tlačené knihy a časopisy z knižničného fondu CVTI SR. Pridanou jedinečnou hodnotou v CVTI SR je možnosť čítania STN noriem, patentov a firemnej literatúry, ako aj oficiálnych publikácií depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO, EÚ. Okrem toho je v digitálnej forme dostupných 10 časopisov, ktoré vydáva Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN). Ak je používateľ CVTI SR tiež registrovaným čitateľom SKN, môže zo stanice využiť kompletnú ponuku jej digitálnej knižnice.

CVTI SR v spolupráci s bratislavskými vysokými školami každoročne realizuje vstupné prednášky a inštruktáže pre prvé ročníky vysokých škôl v Bratislave. Zameriava sa aj na výchovu potenciálnych používateľov – posledné ročníky stredných odborných škôl, pre ktorých sa organizujú exkurzie s odbornými prednáškami.

V rámci realizácie ďalšieho vzdelávania knihovníkov organizuje CVTI SR rekvalifikačný kurz pre knihovníkov bez knihovníckeho vzdelania Knihovnícke odborné minimum, určený pre absolventov vysokých, prípadne stredných škôl neknihovníckeho zamerania, sociálne znevýhodnené skupiny, ale aj hendikepovaných občanov a ďalších záujemcov, ktorí pracujú, prípadne by chceli v budúcnosti pracovať v knižniciach a informačných centrách a nemajú požadované vzdelanie.

Národný referenčný bod pre oblasť Open Access (OA) na Slovensku – CVTI SR od roku 2013 plní funkciu národného referenčného bodu pre oblasť otvoreného prístupu k vedeckým informáciám a ich uchovávaniu. Na plnenie tejto funkcie bolo nominované ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výzvy Európskej komisie. Úlohy a funkcie z toho vyplývajúce posúvajú CVTI SR do roviny národnej autority pre oblasť OA na Slovensku. Okrem už vymenovaných úloh si CVTI SR kladie za povinnosť aj pravidelne sledovať a mapovať dokumenty OA produkované slovenskou VaV komunitou, ďalej ich podrobne spracovávať, uchovávať a v neposlednom rade aj sprístupňovať používateľom (SciDAP).

7. Propágácia a vydavateľská činnosť CVTI SR

Informácie o informačných zdrojoch z oblasti vedy a techniky sa priebežne zverejňovali aj na infoBlogu CVTI SR a zároveň sa distribuovali aj prostredníctvom príslušných RSS kanálov. Internetový EURO:i:portál (EIP) umožňoval používateľom internetu efektívny prístup do najvýznamnejších internetových informačných zdrojov o EÚ, k e-referenčnej službe „Čo chcem vedieť o Európskej únii“ a navigačnému nástroju Euronavigátor.

CVTI SR na propagáciu svojich služieb využíva všetky dostupné prostriedky, aby sa čo najviac približilo svojmu používateľovi, propagácia aktívít prostredníctvom facebooku je, prirodzene, len jednou z nich.

Pozornosť venuje aj pravidelnej aktualizácii obsahu webových stránok z oblasti priemyselných informácií a informácií pre malé a stredné podnikanie. Priebežne sa mapujú a selektujú relevantné informačné zdroje pre tvorbu Biznis navigátora, ktorý slúži na rýchlu navigáciu na informačné zdroje priemyselných informácií a informácií pre malé a stredné podnikanie, dostupných na internete. Vydávala sa e-verzia časopisu e-Monitor, zameraného na priemyselné informácie z oblasti duševného vlastníctva, normalizácie a malého a stredného podnikania. Táto aktivita v priebehu ostatných dvoch rokov síce zanikla, ale čase svojej existenie mala svoje opodstatnenie.

CVTI SR vydáva vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov ITlib. Informačné technológie a knižnice. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti knihovníctva a informačnej vedy, budovaniu informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy a jej popularizácie, transferu technológií a pod. Jednotlivé čísla prostredníctvom ťažiskovej témy a aktuálnych rubrík prinášajú nové informácie a poznatky. Pozitívom bolo, že časopis dostal nový šat a novú platformu, čo vytvorilo z neho vynikajúci priestor na výmenu skúseností, vzájomnú pomoc, spoluprácu a inšpiráciu pri využívaní moderných informačných technológií v knižniciach.

Medzi ďalšie vydavateľské aktivity CVTI SR patrí od roku 2012 vydávanie periodika TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin, ako aj populárno-vedeckého časopisu QUARK, ktorého vydávanie prešlo od polovice roka 2013 do kompetencie CVTI SR. Na popularizáciu vedy a techniky a osobností s nimi spojenými slúžia aj e-noviny Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Vedecký kaleidoskop, ktoré denne prinášajú mnoho cenných príspevkov.

Záver

V rokoch 2008 – 2013 riešenie úloh CVTI SR prinieslo aj značnú publikačnú aktivitu svojich pracovníkov, ktorá sa odrazila v publikovaní v domácich i zahraničných periodikách, v prezentáciách pracovníkov CVTI SR na národných a medzinárodných podujatiach, ktorých sa pracovníci inštitúcie nielen aktívne zúčastňovali, ale mnohé z nich boli organizované priamo v CVTI SR.

Všetky výstupy publikačných aktivít pracovníkov inštitúcie sú spracované ako prílohy výročných správ a ich počty sa pohybujú rádovo v stovkách, čo je, na inštitúciu tohto typu s počtom pracovníkov pohybujúcim sa okolo stovky, značný výkon a svedčí o skutočne veľkom posune inštitúcie prinášajúcej v novom priestore, ktorý roku 2007 dostala k dispozícii, nové, inovatívne a unikátne riešenia s dosahom na celú slovenskú odbornú a vedeckú komunitu.

 

 

 

 

 

 

 

Share:
Issue content