Funkcionalita Centrálnej infraštruktúry a vzájomná integrácia so systémami PFI (workshop)

Projectsinformation societyInformatization of societyprojects

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

                                          Národné osvetové     Riadiaci orgán       Sprostredkovateľský              Európska únia

                                                     centrum                           OPIS                        orgán OPIS    

Národné osvetové centrum je ako jediné v OPIS PO2 prijímateľom dvoch národných projektov – a to projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a Harmonizácia informačných systémov (HIS).

Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra buduje aplikáciu – systém na centrálnej úrovni pre všetky inštitúcie v rezorte kultúry. V rámci tohto systému sa buduje portál a registre, teda databázy údajov o objektoch kultúrneho dedičstva a systém na prezentovanie digitálnych objektov pre odbornú aj širokú verejnosť.

Projekt Harmonizácia informačných systémov má za úlohu „harmonizovať“ digitalizujúce inštitúcie – t. j. zabezpečiť ich na softvérovej a hardvérovej úrovni tak, aby bolo pre ne možné pracovať s dátami a zasielať ich na archiváciu, tiež napojiť inštitúcie na systém vybudovaný v projekte CAIR.

Oba projekty sú prierezovými infraštruktúrnymi projektmi a od ostatných digitalizačných projektov sa líšia tým, že nerealizujú samotnú digitalizáciu kultúrneho dedičstva, ale vytvárajú podmienky pre inštitúcie, aby bolo možné na centrálnej úrovni nakladať so vzniknutým digitálnym obsahom.

V záujme objasnenia funkcionality centrálnej infraštruktúry a dôležitosti vzájomnej integrácie so systémami PFI Národné osvetové centrum ako realizátor týchto dvoch infraštruktúrnych projetov spolu s externým dodávateľom a zástupcami riadiacich a kontrolných orgánov ministerstva kultúry SR pripravili dňa 24. 10. 2013 vo V-klube v Bratislave pracovný workshop na tému Funkcionalita Centrálnej infraštruktúry a vzájomná integrácia so systémami PFI.

Cieľom workshopu teda bolo priblížiť funkcionalitu projektov CAIR a HIS, detailný opis procesov od digitalizácie až po sprístupnenie výsledkov vrátane informácií o potrebnej interoperabilite a prepojení systémov PFI s centrálnou infraštruktúrou. Súčasťou workshopu bola aj informácia o realizovaných a plánovaných aktivitách Centra pre autorské práva v rámci projektu.

V úvode projektový manažér CAIR Richard Hrabčák poukázal na dôležitosť spolupráce medzi projektmi centrálnej infraštruktúry a jednotlivými národnými a dopytovými projektmi.

Základne vízie, ciele, hlavné aktivity projektov, prehľad aktuálneho stavu realizácie projektov CAIR a HIS, vysokoúrovňovú architektúru riešenia a rozhranie s ostatnými národnými projektmi OPIS PO2, ako aj plány na nasledujúce obdobie predstavili projektoví manažéri Richard Hrabčák (CAIR), Andrej Spišiak (HIS) a Peter Marman (dodávateľ TMG).

Samotnú funkcionalitu CAIR prezentovali architekti dodávateľa TMG. Vo svojej prezentácii predstavili základné scenáre prepojenia digitalizačných projektov s centrálnou infraštuktúrou (CAIR, HIS aj CDA). Scenáre poskytli obraz o procesoch od digitalizácie, spracovania, prenosu dát až po archiváciu a prezentáciu objektov a ich pokrytie funkcionalitou CAIR. Naznačili priebeh procesov zapojenia do centrálnej infraštruktúry pre každú inštitúciu zvlášť, so zreteľom na jej aktuálnu špecifickú situáciu.

Taktiež načrtli predpoklady zabezpečenia interoperability v oblastiach identifikácie kultúrnych a digitálnych objektov, evidencie autorít a metadát, životného cyklu objektov a ich derivátov, prezentácie, ako aj plnotextového vyhľadávania a zdieľaných služieb. Poskytli základný obraz o úpravách relevantných informačných systémov, konkrétne rozhraní, štandardov, dátových štruktúr a podobne.

Richard Bednárik, právnik Centra autorských práv ako organizačnej zložky projektu CAIR, poskytol účastníkom workshopu prehľadne nevyhnutného zabezpečenia zmluvných vzťahov a mapu legislatívneho pokrytia prepojení s centrálnou infraštruktúrou. Taktiež informoval o úlohách a aktivitách Centra autorských práv v rámci projektu CAIR.

Stručne by sme mohli tieto aktivity rozdeliť na súčasné aktivity, t. j. vypracovanie metodík, kategorizácia kultúrnych objektov a metadát je potrebné odlišovať od metodického manuálu č. 16/, analýza aktuálneho stavu v PFI (autorské práva), problematika sprístupňovania verejnosti, ako sprístupniť objekt bez porušenia autorských práv, problematika vysporiadania práv, možnosti využitia verejných licencií, kampaň na získanie súhlasu autorov, vypracovanie vzorových licenčných zmlúv a iných dokumentov, iniciovanie návrhov legislatívnych zmien a aktivity po skončení projektu, t. j. vysvetľovanie metodík, poradenstvo, kontaktný bod.

Projektový manažér projektu CAIR Richard Hrabčák poukázal na prínos projektov, inými slovami, čo z toho budú mať cieľové skupiny používateľov. Zdôraznil potrebu súčinnosti medzi jednotlivými národnými projektmi a súčinnosti potrebnej na zapojenie do centrálnej infraštruktúry.

Záver workshopu patril moderovanej diskusii.

Zdroj: Tlačová správa Národného osvetového centra v Bratislave

Share: