Informačné interakcie: metodologický seminár

Eventsinformation societyConferences, seminars, trainings, events

Dňa 12. 9. 2013 sa v priestoroch prednáškovej sály Univerzitnej  knižnice v Bratislave konal metodologický seminár Informačné  interakcie, ktorý organizovala Katedra knižničnej  a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského  v Bratislave a Univerzitná knižnica v Bratislave.  Cieľom seminára bolo predstavenie prác a projektov doktorandov  zo Slovenska a Českej republiky. Diskusia sa zameriavala  na metodológiu informačnej vedy.  Metodologický seminár zorganizovala a viedla profesorka Jela  Steinerová. V rámci seminára vystúpili interní i externí doktorandi  Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej  fakulty UK, doktorandi z Ústavu informačních studií a knihovnictví  Karlovej Univerzity v Prahe (ÚISK UK) a doktorandi  z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovej univerzity  v Brne (KISK MU). Významnými hosťami seminára boli  študenti doktorandského štúdia z Fakulty informatiky a informačných  technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  vedení profesorkou Máriou Bielikovou a profesorom  Pavlom Návratom.  O predmete, metodológii a čiastkových výsledkoch svojho výskumu  informovali:   

  

Magdalena Hornová z Karlovej univerzity v Prahe vo svojom  príspevku s názvom Využití online sociálních sítí pro podporu  sociálních projektů  neziskového sektoru  prezentovala  výskum a následný  projekt zameraný  na efektívne využitie  sociálnych sietí  na podporu akcií  venovaných sociálne  vylúčeným mnohým  obyvateľom  českej spoločnosti.  Výskum sa konkrétne venoval sociálnej sieti Facebook a celý  projekt bol zameraný na akcie podporujúce komunitu bezdomovcov  v Karlíně.

David Horváth (UK Praha) v príspevku Průzkum informačního  chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice  Motol v Praze predstavil výsledky kvalitatívneho výskumu  zameraného na informačné potreby študentov  a zamestnancov Karlovej univerzity v Prahe a Fakultnej nemocnice  Motol v Prahe. Súčasťou výskumu bolo preskúmanie informovanosti  respondentov o tzv. nadstavbových službách  knižnice, ako napríklad referenčné, rešeršné, medziknižničné,  vzdelávacie a propagačné služby. 

Róbert Móro, interný doktorand Fakulty informatiky a informačných  technológií Slovenskej technickej univerzity, sa  v príspevku Prieskumné vyhľadávanie založené na automatickej  sumarizácii textu venoval problematike prieskumového  vyhľadávania relevantných informácií. Autor v príspevku predstavil  ciele a metódy výskumu zamerané na podporu prieskumového  vyhľadávania a navigáciu pomocou automatickej  sumarizácie textu, ktoré pomáhajú používateľom orientovať  sa v elektronickom prostredí a efektívne určiť relevantnosť dokumentov. 

Jiří Stodola, externý doktorand Katedry knižničnej a informačnej  vedy FiF UK, ktorý pôsobí na Masarykovej univerzite  v Brne, sa v príspevku Teorie poznání, kosmologie a informační  věda venoval metateoretickej analýze pojmu informácia  a základnými paradigmami informačnej vedy z pohľadu  teórie poznania a filozofickej kozmológie. 

Štefan Sabo (FIIT STU Bratislava) sa v príspevku Sledovanie  a vizualizácia príbehov na webe prístupom inšpirovaným sociálnym  hmyzom venoval hľadaniu spôsobov a následnému  znázorneniu odvíjajúcich sa príbehov v spravodajských článkoch  publikovaných na internete. Autor predstavil výskum založený  na vytvorení a nasadení naprogramovaných agentov  na identifikáciu použitých populárnych výrazov, ktoré slúžia  na vytvorenie súhrnného pohľadu na vyvíjajúci sa priestor  článkov.

Mária Kropajová (KKIV FiF UK Bratislava) vo svojom príspevku  s názvom Vymedzenie informačnej tvorivosti z hľadiska  rôznych prístupov chápania tvorivosti a tvorivej činnosti  človeka poukázala na súvislosti medzi informačnou, vedeckou  a umeleckou tvorivosťou a priblížila spoločné prvky informačnej  tvorivosti s kreatívnym a kritickým myslením. 

Patrícia Stanová (KKIV FiF UK Bratislava, CVTI SR Bratislava)  v príspevku s názvom Metodológia výskumu informačného  správania mladých ľudí v elektronickom prostredí  predstavila základné ciele a metódy výskumu, ktoré budú použité  v dizertačnej práci na tému informačné správanie ,,Google”  generácie. Autorka priblížila metodológiu zahraničných  a slovenských výskumov informačného správania mladých  ľudí v elektronickom prostredí a definovala základné pojmy  súvisiace s touto problematikou, ako napríklad informačné  správanie, informačné zázemie, informačná gramotnosť a ,,Google” generácia.   

Jana Šubová (KKIV FiF UK Bratislava) v príspevku Objektový prístup k spracovaniu kultúrneho dedičstva – teoretická kategória  alebo bežná reprezentácia reality? upozornila na problematiku  objektového prístupu v spracovaní kultúrneho dedičstva.  Autorka predstavila objektový prístup ako prístup  k reprezentácii reality a na príkladoch z bežného života poukázala  na zmeny paradigmy spracovania kultúrneho dedičstva.  Zároveň poukázala na rozdiely medzi teóriou a praxou  v spracovaní kultúrneho dedičstva.

Marcela Kopecká, interná doktorandka KKIV FiF UK, sa venovala  problematike budovania a využívania inštitucionálnych  repozitárov v slovenskom akademickom prostredí. Príspevok  s názvom Inštitucionálny repozitár ako nástroj na posilnenie  vedeckej komunikácie na Slovensku predstavil výskumné metódy  zamerané na identifikovanie a analyzovanie zmien v publikačnom  správaní autorov, ako aj zmien vo vedeckej komunikácii  pri sprístupňovaní informácií v inštitucionálnych repozitároch.

Henrieta Gábrišová (KKIV FiF UK Bratislava, UKB) v príspevku  Inštitucionálny digitálny repozitár ako modelové prostredie  pre využitie digitalizovaných zbierok knižníc  predstavila výskumné metódy a ciele práce, ktorá sa venuje  hodnoteniu digitalizácie knižničných fondov a možnostiam využitia  digitalizovaných a „digital born“ objektov v prostredí  knižníc. Autorka načrtla úlohu knižníc pri tvorbe inštitucionálnych  repozitárov ako nástrojov na organizáciu informácií pre  verejné knižnice a pamäťové a fondové inštitúcie. 

Júlia Špačková (KKIV FiF UK Bratislava) sa v príspevku s názvom  Testovanie vzťahu použiteľnosti a pozornosti používateľa  v prostredí webových sídiel venovala predstaveniu  výsledkov výskumov realizovaných v rámci dizertačnej práce.  Výskumný projekt bol zameraný na vnímanie a pozornosť používateľov  v prostredí webových sídiel a na vzájomný vzťah  medzi pozornosťou používateľov a použiteľnosťou skúmaných  webových stránok. 

 

Príspevky z metodologického seminára sú prístupné v elektronickej  verzii na webovej stránke Katedry knižničnej a informačnej  vedy FiF UK v sekcii Veda a výskum (http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=7814).

 

                                               

 

                                                   

Share: