Jubileum Centra vedecko-technických informácií SR

EventsCVTI SRConferences, seminars, trainings, events

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je dnes významnou inštitúciou, ktorá má svoju 75 ročnú históriu. Bývalá Slovenská technická knižnica je vďaka súčasným aktivitám pre výskum a vývoj právom synonymom komplexnej podpory slovenskej vedy.

Moderné  knižnično-informačné  služby,  vydavateľská  činnosť,  podpora  transferu  technológií,  popularizácia  vedy,  prevádzka  komplexných  informačných  systémov  s  celoštátnou  pôsobnosťou  a  mnohé  ďalšie  služby  boli  predstavené  20.  novembra  2013  účastníkom  Dňa  otvorených  dverí  (DOD),  ktorý  premiérovo  pripravilo  CVTI  SR  pri  príležitosti  osláv  svojho  75.  výročia  vzniku. 

Pre  návštevníkov  bolo  pripravených  sedem  tematických  stolov  s  informačnými  panelmi  a  propagačnými  materiálmi,  pri  ktorých  kompetentní  odborní  pracovníci  poskytovali  osobné  konzultácie  a  takouto  neformálnou  cestou  diskutovali  o  svojej  práci.  Jednotlivé  tematické  stoly  boli  zamerané  na  nasledujúce  oblasti  činnosti  CVTI  SR: 


knižnično-informačné  činnosti 

(„Sme  tu  už  75  rokov!“) 

aktivity  Národného  centra  pre  popularizáciu  vedy  a  techniky  v  spoločnosti 

(„Veda  v  Centre,  Vedecká  cukráreň,  Týždeň  vedy  a  techniky…“  )

prenos  výsledkov  vedeckej  práce  do  spoločensko-hospodárskej  praxe

 („Centrum  transferu  technológií  –  …miesto,  kde  sa  veda  spája  s  praxou.“  ) 

3D  tlač  –  technológia  21.  storočia

(„Od  nápadu  k  realizácii“) 

podpora vedy prostredníctvom informačných systémov

(„CVTI SR navrhuje, implementuje a prevádzkuje s celoštátnou pôsobnosťou: CIP VVI, SK CRIS, komplexné informačné systémy CREPČ a CREUČ, CRZ a APS .“)

vydávanie odborných časopisov a publikácií

(„ITlib.Informačné technológie a knižnice, TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin, Quark)

národné a medzinárodné projekty

(„VEDA – INOVÁCIE – PRAX“)


Okrem  aktivít  CVTI  SR  prezentovali  formou  vystavovateľských  stánkov  svoje  produkty  a  služby  aj  partnerské  organizácie.  Podujatia  sa  zúčastnili  zástupcovia  spoločností  HUMUSOFT,  Albertina  Icome  Bratislava,  SVOP,    Emerald    Group  Publishing  Limited,  EBSCO  Information  Services,  Microsoft  Slovakia  a  Suweco  SK.  Deň  otvorených  dverí  pravdepodobne  nezostane  jednorazovým  podujatím.  Na  základe  pozitívnej  spätnej  väzby  uvažuje  CVTI  SR  o  možnosti  organizovať  takéto  podujatie  pravidelne. 


Vyberáme  z  Pamätnej  knihy:

 „Otvárajte  aj  naďalej  dvere  k  novým  informáciám  a  riešeniam.“  „Ďakujeme  krásne  za  príjemné  chvíle,  odborný  aj  ľudský  prístup.“

 „Som  veľmi  rád,  že  som  za  dve  hodiny  stihol  vidieť  množstvo  noviniek.“

 „…veľa  vzdelania  chtivých  študentov  a  veľa  plodných  partnerstiev  a  projektov.“

  „Bolo  nám  cťou  byť  partnerom  osláv  a  CVTI  budeme  naďalej  podporovať.“

  „Obrovská  vďaka  za  vynikajúcu  prácu  v  oblasti  vedy,  výskumu  a  inovácií,  jej  propagácií  a  pomoci  v  rozvoji  vedomostnej  ekonomiky…“ 

„Let  us  wish  you  all  the  best  and  many  more  centuries  supporting  science.“ 


Podrobnejšie  informácie  na:  www.cvtisr.sk/ocvtisr/75.vyrocie.sk 

Share: