Príhovor

Speech

V historii lidstva vždy v průběhu několika staletí dochází k výrazné transformaci, překračuje se zlom.

Během několika desetiletí společnost sama sebe přetváří, mění se její pohled na svět, mění se její základní hodnoty, sociální a politická kultura, umění i její klíčové instituce. Dnešní zásadní změny společnosti, jejichž počátky byly patrné již před třiceti lety, se mají teprve projevit ve svých plných důsledcích. Tyto změny tvoří základ celosvětového přeskupování struktury institucí, podniků velkých i malých, jejich fúzi, nových spojenectví i odprodávání. Dochází k celosvětové změně struktury pracovních sil, zanikání profesí a vznikání nových, a to vyvolává potřebu zásadních inovací i v oblasti školství, zejména vyššího.

Znalostní společnost má tři charakteristické rysy. Je to společnost bez hranic, protože znalosti se pohybují dokonce mnohem snadněji než peníze, i když nejsou neosobní jako peníze. Je to společnost s výraznou vzestupnou mobilitou, která je pro každého na základě snadno dosažitelného formálního vzdělání. A nakonec– je to společnost s potenciálem, jak k úspěchu, tak i neúspěchu, každý v ní může získat „výrobní prostředky“ ve formě znalostí nezbytné pro práci, ale úspěch všem zaručen není. Tyto faktory způsobují, že znalostní společnost bude čím dál více konkurenční, týká se to organizací stejně tak jak jednotlivců. Samozřejmě nikdy nebylo dobré být v práci průměrný. Avšak ve světě obehnaným zdmi, či už politickými nebo územními, byla i průměrnost velmi slušně placena a dalo se s ní existovat.

Je potřeba zdůraznit, že znalosti nesídlí v knihách ani v databázích, znalosti jsou vždy ztělesňovány v určité osobě, určitá osoba je jejich nositelem, vytváří, uchovává a zdokonaluje je i prakticky uplatňuje, znalosti jsou předávány určitým mentálním vzorem chování, jsou určitou osobou užívány či zneužívány.

Vzhledem k tomu, že znalosti samy o sobě žádnou výkonnost nepřinášejí, již víc než sto let se všechny rozvinuté země neustále přibližují ke struktuře zaměstnanecké společnosti organizací. Jsou to právě organizace, které mohou specializované znalosti svých pracovníků transformovat ve výkonnost. A z tohoto hlediska je jedno, zda organizace působí v ziskovém či neziskovém sektoru.Přechod ke znalostní společnosti tak vysunuje do popředí osobnost, kterou tato společnost i pojmenovává.

Očekává se, že právě znalostní pracovníci budou tou skupinou, která bude určovat charakter vznikající znalostní společnosti a rozhodovat o jejím sociálním profilu. Svými charakteristickými rysy, svým společenským postavením, svými hodnotami a očekáváním se zásadně liší od všech skupin, které kdy v historii lidstva zaujímaly vedoucí postavení. To, co motivuje znalostní pracovníky, je totéž, co motivuje dobrovolníky. Ti musí pociťovat větší uspokojení z práce právě proto, že za práci nedostávají zaplaceno. Stojí především o náročné výzvy. Charakteristickým rysem znalostních pracovníků je, že se neustále vzdělávají a že pracují se znalostmi v explicitní a tacitní dimenzi. Pravdou je, že mnozí znalostní pracovníci na první pohled jako znalostní pracovníci nevypadají, to, že znalostními pracovníky jsou, se obvykle zjistí, až když organizaci opustí. A s nimi odchází i část znalostí, tzv. tacitních, které nelze od jejich nositele oddělit.

Co se týká samotných knihoven a knihovníku – i zde platí, že knihovny umožňují svým pracovníkům využívat své specifické znalosti a transformovat je v určitý výkon, který směřuje ke službě společnosti v určité specifické oblasti, týkající se především zprostředkování informací a ochrany zdrojů těchto informací. Zda bude knihovník znalostním pracovníkem či nikoliv, záleží jen na něm samotném.

Každá organizovaná společnost vychází z určitého pojetí přirozenosti člověka a jeho funkce a místa ve společnosti. Bez ohledu na to, do jaké míry výstižně a pravdivě vyjadřuje lidskou přirozenost, pojetí lidské přirozenosti vždy poskytuje pravdivý obraz povahy společnosti, která jej uznává a ztotožňuje se s ním.

Symbolicky vyjadřuje základní hodnoty a přesvědčení společnosti tím, že poukazuje na sféry lidské činnosti,které považuje za společensky prvořadé a rozhodující. Otevřenou mysl, velké výzvy a hodně štěstí i odvahy při jejich zvládání přeje

 

PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě

beata.sedlackova@fpf.slu.cz

Share: