Nový portál CREPČ/CREUČ

Evaluation of Scienceevaluation of scienceportals

S nutnosťou publikovať sa stretávajú všetky vysoké školy na Slovensku, či už štátne, verejné alebo súkromné. Výmena vedeckých poznatkov medzi komunitami a aj verejnosťou je totiž jednou z neodmysliteľných úloh vedeckých či pedagogických pracovníkov. Úlohou Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej len „CREPČ“) je zhromažďovať všetky výstupy publikačnej činnosti vysokých škôl na jednom mieste, v jednej databáze. Podobne Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (ďalej len „CREUČ“), ktorý eviduje umelecké výstupy vedeckých pracovníkov vysokých škôl. Cieľom oboch registrov je zhromažďovať údaje potrebné na hodnotenie verejných vysokých škôl, ako aj poskytovať dáta grantovým agentúram a iným inštitúciám. Databázy sú významným zdrojom informácií, ktoré slúžia na prezentáciu, porovnanie a na získanie objektívnych podkladov na mapovanie vedeckovýskumnej a odbornej aktivity vysokých škôl, poskytovanie podkladov pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám v SR.

Povinnosť registrácie oboch typov výstupov doposiaľ vyplývala zo Smernice MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickejregistrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, ktorú od 1. 1. 2013 nahradila Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registrievidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Prevádzku, technickú i odbornú podporu zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) z poverenia MŠVVaŠ SR. V súčasnosti sa registre nachádzajú pod jedným webovým rozhraním www.crepc.sk. Portál prešiel v posledných mesiacoch výraznou zmenou, zmenil sa dizajn stránky a boli doplnené mnohé informácie i funkcie prospešné pre používateľov registrov. Je určený najmä vysokým školám, konkrétne predovšetkým akademickým knižniciam, ako aj samotným vedeckým a pedagogickým pracovníkom i širšej verejnosti.

Nový portál dodržiava prvky informačnej architektúry, preferuje informačný dizajn pred grafickým, a preto je orientácia na sídle veľmi jednoduchá. Dbá sa na logickú organizáciu obsahu. Ten je rozdelený do viacerých viditeľne identifikovateľných častí, ktoré zodpovedajú zásadám navigácie ako jedného z pilierov informačnej architektúry. Dominantným prvkom portálu je banner červenej farby, na ktorom sa nachádzajú klikateľné názvy CREPČ a CREUČ odkazujúce vždy na hlavnú stránku sídla. Hlavnými prvkami sú navigačné systémy – lokálny a globálny navigačný systém.

Globálna navigácia odkazuje na najdôležitejšie podstránky a funkcie portálu. Sú to sekcie: O registroch, Prispievatelia, Podujatia, Publicita, Privátna zóna a Kontakty (Obr. 1).

obr. 1

Vyskytuje sa v hornej i v dolnej časti obrazovky, pričom dolná časť je doplnená aj o odkaz na dodávateľa systému – spoločnosť SVOP, s. r. o., na prevádzkovateľa – CVTI SR, o verziu pre tlač a užitočné linky. Globálna navigácia je dostupná z každej ďalšej podstránky portálu. Niektoré sekcie portálu sú verejné pre všetkých používateľov, iné len pre obmedzenú skupinu používateľov.

V sekcii O registroch nájdeme základné informácie o CREPČ a CREUČ, o vzniku registrov, o ich správcovi a prevádzkovateľovi, cieli, počte záznamov v databázach a o legislatívnej podpore. Sekcia odkazuje aj na niektoré užitočné linky z oblasti legislatívy, na dôležité inštitúcie a podobne orientované databázy v Česku a v Poľsku.

V ďalšej sekcii s názvom Prispievatelia sa nachádza html zoznam a aj adresár (v PDF formáte) všetkých vysokých škôl, štátnych, verejných a aj súkromných, ktoré sú prispievateľmi do CREPČ/CREUČ. Po kliknutí na každú zo škôl sa jednoducho a rýchlo dostaneme ku kontaktným údajom (telefón a emailová adresa) na zodpovedné osoby pri evidencii publikačnej činnosti (ďalej len „EPC“) na danej vysokej škole, t. j. na riaditeľa akademickej knižnice, garanta EPC, všetkých spracovateľov EPC, prípadne systémového knihovníka, ktorý má na starosti technickú podporu EPC. Dostupné sú aj webové adresy akademických knižníc. Informácie sú neustále priebežne aktualizované na základe podnetov zo strany vysokých škôl. V tejto podsekcii možno vyhľadávať aj medzi školami prostredníctvom lokálnej tematickej navigácie vľavo na stránke, ktorá školy delí podľa ich typu (Obr. 2).

 

obr. 2

 

Sekcia Podujatia poskytuje informácie o všetkých podujatiach a seminároch konaných v SR a v zahraničí od roku 2008 dodnes, ktoré sa zaoberali evidenciou publikačnej a umeleckej činnosti formou samostatných seminárov alebo formou iných knižnično-informačných podujatí vrátane prezentácií o CREPČ, CREUČ.

Nasledujúca sekcia s názvom Publicita prináša informácie o oboch registroch, ktoré boli uverejnené v tlači, televízii či v rozhlase. Tieto informácie sú okrem typu média rozdelené aj na základe roku uverejnenia, poskytujú hlavné údaje, ako je názov výstupu, autora, rok a odkaz na pôvodný zdroj.

Sekcia Privátna zóna je určená samotným prispievateľom do CREPČ/CREUČ na export XML dávky do CREPČ, Hodnotiteľskej komisii MŠVVaŠ SR, a vpravo na stránke je miesto pre prihlásenie administrátora portálu. Všetky podstránky tejto sekcie si vyžadujú prístupové heslá, nie sú určené pre verejnosť.

Posledná sekcia Kontakty obsahuje kontaktné informácie(telefón a emailová adresa) na zodpovedné osoby za spracovanie a verifikáciu údajov o publikačnej činnosti vysokých škôl v rámci oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti (ďalej len „OHPČ) v CVTI SR. Samozrejmosťou je tzv. navigácia podľa cesty, ktorá označuje cestu, takže návštevník vie, kde na stránke sa nachádza a ako sa tam dostal, a jednoducho sa vie vrátiť späť o jednu či viac úrovní (Obr. 3).

obr. 3

Nad červeným bannerom s názvom webovej stránky nájdeme ďalší prvok navigácie, mapu sídla dostupnú z každej podstránky portálu, ikonu domov, ktorá vráti návštevníka na hlavnú stranu, a vyhľadávacie pole pre vyhľadávanie v rámci webového sídla.
Na úvodnej stránke sa lokálna navigácia delí na dve časti, naoblasť venovanú CREPČ-u a oblasť venovanú CREUČ-u (Obr.5).

obr. 5

V časti CREPČ sú k dispozícii sekcie Vyhľadávanie v CREPČ, Upload súborov, Pokyny CREPČ a Výstupy z CREPČ.
Vyhľadávanie v CREPČ je najdôležitejšou časťou portálu, pretože odkazuje na samotnú databázu a základné alebo rozšírené vyhľadávanie v nej. Grafický dizajn databázy sa na rozdiel od portálu nezmenil (Obr. 4).

obr. 5

Sekcie Upload súborov a Výstupy z CREPČ sú prístupné iba obmedzenej skupine používateľov. Slúžia na upload relevantných podkladov k publikáciám do CREPČ a obsahujú výstupy z CREPČ v PDF formáte pre každú vysokú školu.

V sekcii Pokyny sa nachádzajú odkazy na materiály zhotovené OHPČ najmä pre pracovníkov akademických knižníc pracujúcich s EPC, ako napr. aktuálny Metodický pokyn k CREPČ-u, Prehľad povinných údajov CREPČ, Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, Technická dokumentácia a CREPČ XML schéma (nedostupná pre širšiu verejnosť).

Časť CREUČ sa venuje podobným sekciám. Vyhľadávanie v CREUČ, Vkladanie záznamov, Pokyny CREUČ a Výstupy z CREUČ. Vyhľadávanie je dostupné verejne, v sekcii Pokyny je zverejnený Katalóg podujatí a inštitúcií pre potreby katalogizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti, ostatné dve sekcie sú opäť prístupné iba určeným používateľom.Okrem toho sa na úvodnej obrazovke nachádzajú Aktuality CREPČ a Aktuality CREUČ aj s možnosťou dostupného archívu (Obr. 6).

obr. 6

V daných sekciách sa zobrazia vždy posledné dve aktuality, ostatné sa stanú automaticky súčasťou archívu.

Každá aktualita má svoj názov, pričom sa uvádza prvá veta z nej. Po kliknutí na odkaz je možné si ju prečítať celú. Archív je k dispozícii pri každej aktualite, je zoradený podľa mesiacov a informuje aj o počte aktualít v každom z nich.

Jednou z ďalších noviniek portálu je možnosť prihlásiť sa na odber aktualít CREPČ a CREUČ prostredníctvom svojho emailu (Obr. 7).

obr. 7

Táto forma informovania je možná prostredníctvom funkcie nachádzajúcej sa na hlavnej strane portálu vľavo dole, kde je potrebné do okienka zadať a odoslať emailovú adresu záujemcu, ktorému bude následne doručený email o prihlásení spolu s potvrdzujúcou linkou, na ktorú je potrebné kliknúť, aby sa prihlásenie potvrdilo. Vždy, keď bude uverejnená na portáli nová aktualita CREPČ/CREUČ, príde do emailovej schránky automaticky oznamovací email s textom aktuality, ktorá bola na portáli práve uverejnená.

Ak ďalšie slovenské školy (prípadne iné vedeckovýskumné pracoviská) prejavia záujem prispievať do CREPČ/CREUČ, treba sa obrátiť na vedúcu OHPČ Mgr. Ľudmilu Hrčkovú. Za správu portálu sú zodpovedné Mgr. Marta Dušková a Mgr. Lenka Frankovičová, v prípade akýchkoľvek nejasností, návrhov a pripomienok nás neváhajte kontaktovať. Veríme, že nový portál CREPČ, CREUČ bude slúžiť ako cenná pomôcka pre všetkých záujemcov z oblasti evidencie publikačnej a umeleckej činnosti

 

 

 

 

Share: