Spoločne, otvorene a inovatívne v projekte Central Community

Projectsprojectsscientific communicationknowledge society

Biológia, virológia, potravinárstvo, farmácia a iné odbory z oblasti vied o živej prírode sú odvetvia, kde komercializácia vedeckých poznatkov a ich využitie v prospech spoločnosti idú ruka v ruke. Urýchliť tieto procesy prostredníctvom podpory technologických kooperácií akademickej a priemyselnej sféry má za cieľ aj medzinárodný projekt Central Community.

V rámci projektu sa podporí vytváranie vhodných podmienok na reálne uskutočnenie otvorených a opakovateľných inovácií v oblasti tzv. „life sciences“, teda vied o živej prírode.

Projekt Central Community je jedným z tých, ktoré sú finančne podporované v rámci Operačného programu Stredná Európa financovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Hlavným zámerom projektu je tvorba komunít pre kolektívne inovácie orientované na sektory vied o živej prírode.

Komunity pre inovačný proces

Vďaka projektu sa sformujú medzinárodné komunity na podporu jednotlivých fáz inovačných procesov.

K dispozícii bude informačno-komunikačná platforma s názvom iCommunity, ktorá poskytne priestor na komunikáciu a spoluprácu medzi inovatívnymi malými a strednými podnikmi. Tu si budú môcť ich zástupcovia vymieňať svoje skúsenosti a navzájom komunikovať.

Projektové aktivity

Jednotlivé činnosti projektu sú rozdelené do šiestich pracovných balíkov.

Prvý pracovný balík pozostáva z činností spojených s projektovým manažmentom. Zahŕňa riadiaci proces finančnej, administratívnej a odbornej stránky projektu. Jedným z nástrojov projektového manažmentu sú aj pravidelné pracovné stretnutia partnerov projektu.

Medzi plánované aktivity v najbližšom čase patrí projektový míting, ktorý sa bude konať 18. – 19. apríla 2013 v slovinskej Ľubľane.

Mediálna prezentácia, informovanie o činnostiach a výsledkoch projektu, diseminácia výstupov a pod. – to je obsah druhého pracovného balíka. Partnerské konzorcium v tejto súvislosti vypracovalo podrobný mediálny plán projektu, ktorý obsahuje postupné kroky medializácie. O projekte informuje aj webová stránka CVTI SR.

Informačno-komunikačný nástroj

Platforma iCommunity je významným výstupom tretieho pracovného balíka a zároveň nosným výstupom projektu. Bude slúžiť ako podporný nástroj na zdieľanie znalostí, poznatkov, expertíz a komunikáciu medzi používateľmi platformy– jednotlivcami či organizáciami z akademického a súkromného „life science“ sektora.

V polovici januára 2013 (14. – 15. 1. 2013) sa uskutočnilo odborné stretnutie v talianskom Udine, kde bola predmetom diskusie práve platforma iCommunity a jej prispôsobenie požiadavkám používateľov.

Štvrtý a piaty pracovný balík je orientovaný na prispôsobenie platformy iCommunity používateľom na základe ich zistených potrieb a požiadaviek. Zahŕňa testovanie a overovanie všetkých jej funkcionalít. V rámci tejto aktivity sa spracujú konkrétne úlohy definované pre jednotlivé zainteresované subjekty v príslušných inováciách– pre komunity používateľov, výrobcov, distribútorov, partnerov, zákazníkov a ďalšie zúčastnené strany.

Inovatívna stredná Európa

Posledný šiesty pracovný balík je zameraný na podporu inovačných modelov a stratégií v strednej Európe. Prostredníctvom dôsledného analyzovania sa bude hodnotiť celková efektivita spolupráce zapojených subjektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Na základe vypracovania správ o výsledkoch projektových aktivít v jednotlivých partnerských krajinách sa vypracuje komplexná spoločná výstupná správa za všetky regióny zapojené do realizácie projektu. Činnosti v medzinárodnom prostredí prinesú návrhy na zlepšenie, prehľady aktuálnych stratégií a ďalšie podnety v oblasti inovácií, ktoré už boli úspešne realizované v niektorom partnerskom štáte.

 

 

 

Share: