„Smart rakúsko-slovenská sieť“ alebo projekt SMART>NET

Projectsprojectstechnology transferResearch & Development

Atraktívne regióny, dve hlavné mestá a rozvoj podnikania založený na inováciách. Tieto slovné vyjadrenia charakterizujú medzinárodný projekt, ktorého realizácia je možná vďaka finančnej podpore Európskej únie.

Smart>Net je súčasťou programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Cieľom projektu je zatraktívnenie daných regiónov prostredníctvom rozvoja podnikateľskej činnosti v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti vlasti pôsobiacich inovatívnych podnikov. Metropoly Bratislava a Viedeň sú predpokladom, že podpora hospodárstva založená na znalostiach a inováciách môže byť v tomto prípade efektívna a prinesie očakávané výsledky.

Projekt je z formálneho hľadiska rozdelený do siedmich pracovných balíkov. Tie zahŕňajú aktivity od projektového riadenia cez publicitu až po konkrétne odborné činnosti v podobe podpory inovačných procesov.

Dôležité je komunikovať

Podnikateľské subjekty, výskumno-vývojové inštitúcie a ostatné zainteresované strany v projektových aktivitách musia predovšetkým komunikovať a šíriť informácie o dostupných kapacitách, či už v podobe materiálnej infraštruktúry, ale aj ľudského kapitálu. Cestu zdieľania informácií zjednoduší komunikačná platforma. Pozostáva z viacerých modulov a obsahuje napríklad profily expertov, profily podnikov či monitoring kvality spoločnej kooperácie.

Za Slovenskú republiku, resp. Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR) ako riešiteľa projektu, bolo spracovaných dvadsať profilov relevantných firiem, tridsať profilov výskumných pracovísk a profily dvadsiatich piatich expertov. V rámci platformy tiež budú prezentované informácie, databázy a nástroje nadobudnuté v rámci iných projektov z tohto programu, akými sú napr. projekty DUOSTARS, INNOVMAT či HighTech centrum. Komunikačná platforma je dostupná na internetovej stránke www.twinstars.eu.

Virtuálne laboratóriá

Tzv. SMARTLABS sú zaujímavým výstupom projektu. Tieto virtuálne laboratóriá majú byť podporným nástrojom na hľadanie nových produktových riešení a inovácií v rámci najrôznejších technologických procesov. Úlohou zapojených partnerov je podieľať sa na ich vytvorení a fungovaní. CVTI SR zastreší dva tematické okruhy v oblasti využívania nových materiálov a biotechnológií.

„Šikovné hlavičky“ a podpora vzdelávania

Významný potenciál pre nové myšlienky predstavujú mladí šikovní študenti. Projekt Smart>Net dáva príležitosť využiť tzv. Letnú akadémiu. Určená je pre študentov končiacich ročníkov stredných a vysokých škôl. Táto aktivita úspešne odštartovala v júli 2012. Druhé kolo je pripravené na júl 2013. Oblasť vzdelávania je v projekte pokrytá aj prípravou konceptu duálneho odborného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Ten má odzrkadľovať požiadavky slovenských a rakúskych firiem reprezentovaných profesijnými združeniami (za SR napr. Zväz automobilového priemyslu), ale aj záujem našich politikov, keďže sa tým rieši problematika nezamestnanosti mladých ľudí. V tomto smere boli už začaté i konkrétne rokovania.

Medzi ďalšie vzdelávacie aktivity patria „Train the Trainer“ semináre a eLearningový program týkajúci sa sociálnej politiky podnikov. V rámci štvrtého pracovného balíka s názvom Investície do„najmúdrejších hláv a najšikovnejších rúk“ sa pripravuje tiež spracovanie štúdie „Najlepšie príklady motivácie zamestnancov na zotrvanie v regióne“.

Stretávame sa a diskutujeme

Rovnako ako je dôležitá komunikácia, je dôležité organizovať i partnerské podujatia zamerané na podporu rozvoja technologických kooperácií. V rámci projektu budú preto organizované medzinárodné podujatia pre inovatívne podniky a výskumno- vývojové inštitúcie zo zapojených regiónov. Prvý matchmaking event v roku 2013 sa uskutoční dňa 24. apríla v Bratislave pod názvom „International brokerage event in the field of Automotive Industry“

http://b2match.eu/autoday2013

V rámci projektových aktivít budú tiež zorganizované workshopy pre kľúčových hráčov v oblasti inovácií a technologického rozvoja, či pravidelné fóra, ktoré pomôžu zladiť jednotlivé iniciatívy smerujúce k podpore výskumu a inovatívnych myšlienok.

 

 

 

 

 

 

Share: