Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012

From eventslibrariesConferences, seminars, trainings, eventstrends

V dňoch 28. a 29. novembra 2012 sa v priestoroch Národního archivu v Prahe konala 13. konferencia Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012.

Organizačne konferenciu zabezpečovali 3 inštitúcie – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR. Hlavnou témou konferencie bola spolupráca archívov, knižníc, múzeí, galerií a iných pamäťových inštitúcií pri využívaní informačných a komunikačných technológií na ochranu a sprístupnenie kultúrneho dedičstva.

Najväčšie zastúpenie na konferencii mali českí prednášatelia, jedna aktívna   častníčka bola zo Slovenska, konkrétne z Pamiatkového úradu SR. Príspevky sa venovali najmä trom hlavným témam – digitalizácii a sprístupňovaniu digitálneho obsahu, tvorbe menných autorít a českému softvéru zameranému na manažment obsahu v pamäťových inštitúciách. Z hľadiska digitalizácie sa prezentovali národné projekty, ktoré zastrešovala Národní knihovna v Prahe, konkrétne Národní digitální knihovna spolu so svojou súčasťou Knihovny.cz a rôzne menšie krajské alebo lokálne digitalizačné aktivity.

Pri sprístupňovaní kultúrneho dedičstva sa z medzinárodných projektov vyzdvihovala Europeana, ktorá sa výrazným spôsobom podieľa na propagácii kultúrneho dedičstva vo viacerých európskych krajinách. Budúce smerovanie v prípade vytvárania autorít v Českej republike načrtla prednáška Jany Šubovej, ktorá prezentovala vytváranie českých súborných autorít na objektovo-orientovanom prístupe, t. j. na báze ontológií. Príspevky v hlavnom programe mali aj jednotlivé firmy zaoberajúce sa vývojom softvérových riešení pre pamäťové inštitúcie, ktoré informovali hlavne o novinkách a vylepšeniach svojich produktov.

V rámci konferencie sa vyzdvihla kooperácia na viacerých úrovniach (inštitucionálnej, krajskej, národnej) pri digitalizačných projektoch a pri tvorbe autorít. Zdôrazňovalo sa efektívne sprístupňovanie digitálneho obsahu ako protiklad k vytváraniu pasívnych úložísk zdigitalizovaného materiálu. Prezentácie z konferencie sa dajú pozrieť na stránke Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR na adrese: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/13.-konference-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2012.

budova Národného archívu v Prahe, FOTO: Národní archiv Praha

Share: