Infomix

Infomix


Týždeň slovenských knižníc

V dňoch 26. marca až 1. apríla 2001 sa bude konať 2. ročníkTýždňa slovenských knižníc, ktorého mottom je
Človek v knižnici. Garantom tejto celoslovenskej akcie je Slovenská asociácia knižníc, ktorá po minuloročnom úspešnom
prvom ročníku chce zapojiť čo najväčšie množstvo všetkých typov knižníc, aby aj takouto formou demonštrovali nezastupiteľnosť
knižníc v humanizačnom procese demokratickej spoločnosti a aby presvedčili spoločnosť o tom, knižnice sú dostupné každému a
sú príjemným a kultivovaným miestom na stretávanie sa ľudí. Počas tohto týždňa sa uskutoční množstvo zaujímavých besied,
súťaží, školení, prednášok, výstav a pod.

Informácie: e-mail:
durovcov@kskls.sk.INFOS 2001

Začiatkom apríla 2001 (2. – 5.) sa už tradične pod záštitou SSK bude v Starej Lesnej konať INFOS 2001 – 31.
medzinárodné informatické sympózium o význame a vplyve informácií a nových informačných technológií na človeka a spoločnosť,
pôsobení a súčinnosti pamäťových kultúrnych inštitúcií (knižníc, múzeí, galérií a archívov) a ich poslaní v oblasti kultúry,
vzdelania, slobodného rozvoja a demokracie.

Pri tejto príležitosti vyjde aj zborník príspevkov, ktoré odznejú na tomto sympóziu, pod názvom INFOS 2001. 31.
medzinárodné informatické sympózium.

Informácie: tel.: 02/40 55 87 75, e-mail:
judita.kopacikova@slovnaft.skINFORUM 2001

V poradí už 7. ročník konferencie INFORUM 2001 sa bude konať v dňoch 29. – 31. mája 2001 v priestoroch Novej auly
Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

Organizačný výbor dospel k záveru, že už uplynul čas, keď bolo potrebné zoznamovať odbornú verejnosť s informačnými
zdrojmi pre jednotlivé odbory, preto v tomto roku upúšťa od odborovo orientovanných sekcií a stanovuje tematické, problémovo
orientované sekcie:

 • informačný pracovník, informačná gramotnosť,
 • trendy a technológie,
 • informačné zdroje 2001,
 • informačná etika a legislatíva,
 • informácie pre podnikovú sféru,
 • knižničné informačné systémy a automatizácia,
 • nadštandardné služby knižníc a informačných stredísk,
 • EÚ a my,
 • digitálny prístup k dokumentom,
 • diskusné (in)Forum: informačná politika štátu.

Workshopy sa budú tento rok konať pred samotnou konferenciou – v pondelok 28. mája 2001.

Bližšie informácie: www.inforum.cz,
www.aib.sk/projekty/inforum.htm.CS ONLINE

V roku 2001 máme možnosť zúčastniť sa už po štrnástykrát konferencie CS ONLINE, ktorú organizuje Stredisko informácií,
Slovnaft, a. s., v spolupráci s pobočkou Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie pri a. s. Slovnaft vo Vysokých Tatrách,
hotel Académia, Stará Lesná.

Tohtoročná konferencia sa venuje vonkajšiemu prostrediu firiem a jeho analýze ako významnej podpore dôležitých
rozhodovacích procesov. Nesústreďuje sa výlučne len na externé informačné zdroje, ale venuje pozornosť aj znalostiam, ktoré
možno nájsť vo firme samotnej.

Zameranie konferencie:

 • informačné zdroje a znalosti o vonkajšom prostredí firiem,
 • pridávanie hodnoty – alebo od zdrojov ku skrytej inteligencii,
 • firemné portály a intranet – vstupná brána k online informáciám a znalostiam,
 • informačné strediská v ére ekonomiky znalostí – súčasť a podpora znalostných a informačných centier
  budúcnosti.

Bližšie informácie:
www.csonline.sk

E-mail:
tana.moncakova@slovnaft.sk

Tel.: 02/45 24 77 22
Automatizace knihovnických procesu 2001
je názov 8. ročníka seminára zameraného na využitie informačných technológií v knižniciach na začiatku 3. tisícročia.
Jeho účastníci sa stretnú 24. – 25. apríla. 2001 v novej budove Státní vědecké knihovny v Liberci.

Náplňou 1. ročníka, ktorý sa konal roku 1987, bolo využitie výpočtovej techniky v knižniciach. Po štrnástich rokoch sa
v ôsmom ročníku organizátori vracajú k podstate knižničných a informačných procesov, ale v podmienkach nových technológií,
ktoré ich zásadne ovplyvňujú a menia.

Hlavné témy seminára sú:

 • integrácia fondov,
 • integrácia služieb,
 • interoperabilita,
 • knižničné systémy novej generácie.

Informácie:
http://platan.vc.cvut.cz/akp/,

e-mail:
ramajzlo@vc.cvut.czSeminár o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a informačnej bezpečnosti

Dňa 13. decembra 2000 usporiadalo v Bratislave Ministerstvo kultúry SR vo svojich priestoroch seminár o ochrane
osobných údajov v informačných systémoch a o informačnej bezpečnosti. Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov seminára,
zástupcov organizácií, ktorí prevádzkujú IS podliehajúce registrácii (knižnice, ochranné zväzy, televízne, filmové,
rozhlasové, hudobné a iné umelecké agentúry a spoločnosti a pod.), s výkladom zákona o ochrane osobných údajov v informačných
systémoch, ako aj s povinnosťami prevádzkovateľov IS pri spracovaní osobných údajov vrátane registrácie IS. Zákon č. 52/1998
Z. z. NR SR z 3. februára, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 1998, upravuje ochranu osobných údajov v IS bez ohľadu na
technológiu, to znamená v systémoch prevádzkovaných automatizovaným aj neautomatizovaným spôsobom.

Pokiaľ ide o riadenie knižníc, tento zákon sa týka administratívneho vedenia zoznamu členov knižnice, ich popisu,
sledovania výpožičiek a pod. Podrobnosti o spôsobe, forme a postupe pri registrácii IS obsahujúceho osobné údaje ustanovuje
vyhláška 155/1998 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky z 11. mája 1998.

Druhá časť seminára bola venovaná metodike zavedenia informačnej bezpečnosti v organizácii, ako aj príslušným právnym
predpisom a praktickým príkladom (v súvislosti so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov v Slovenskej republike nájdete na internetovej stránke:
http://www.dataprotection.gov.sk alebo získate osobne v sídle útvaru inšpekcie.

Kontaktná adresa:


Splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémoch

Úrad vlády SR, Útvar inšpekcie ochrany osobných údajov

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1

Sídlo splnomocnenca a útvaru:


Dúbravská cesta 3, 842 21 Bratislava 4

tel.: 07/59 379 378, fax: 07/59 379 266

www.dataprotection.gov.sk ,  e-mail:
statny.dozor@ pdp.gov.sk


 
Ľ. F.Knihovník roka

Predsedníčka Krajskej pobočky SSK Bratislavského kraja PhDr. Darina Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov v Bratislave,
je autorkou myšlienky každoročne udeľovať titul Knihovník roka v Bratislavskom kraji. Koncom minulého roka mali účastníci
Bibliotéky 2000 možnosť na základe anketových lístkov udeliť svoj hlas navrhovaným knihovníckym osobnostiam a tak určiť
celkové poradie. Titul za rok 2000 získala PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka Ústrednej knižnice FiF UK v Bratislave. V
udeľovaní tohto titulu hodlá Bratislavský kraj pokračovať aj v budúcnosti. O udeľovaní titulu, pravidlách a podmienkach
hodnotenia bude ešte odborná knihovnícka verejnosť informovaná.Knihovnický slovník

Príručku knihovníckej literatúry Centra VTI SR obohatil Anglicko-český a česko-anglický knihovnický slovník, ktorý
vydala v roku 1999 Masarykova univerzita v Brne.

Zaujímavosťou je, že slovník vydavateľ ponúka okrem tlačenej formy tiež na diskete v textovom editore Word 7.0, takže
je tu možnosť aktívne so slovníkom pracovať a doplňovať nové termíny z vlastnej praxe.Nový informačný uzol

Národní technická knihovna Praha sa bude onedlho sťahovať do areálu vysokých škôl v Prahe-Dejviciach. Táto inštitúcia,
ktorú vyhľadávajú najmä študenti, technici a mnoho ďalších záujemcov, sa má v budúcnosti stať uzlom informačnej
infraštruktúry výskumu a vývoja, vzdelávania a verejných informačných služieb Českej republiky.

Na výstavbu venuje vláda 1,5 mld. Kč, stavať sa začne v prvej polovici roka 2002.


Technický týdenník, 6. február 2001, s. 2.Súborný katalóg v oblasti poľnohospodárstva v Čechách

Knižnica Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o., realizovala za podpory programu RISK Ministerstva kultúry
ČR projekt s názvom Súborný katalóg poľnohospodárskych kníh. Do katalógu sú zaradené nielen záznamy o knihách, ale tiež o
záverečných správach, cestovných správach a záznamy časopiseckých článkov. Niektoré z týchto záznamov majú priame napojenie
na plné texty dokumentov na internete. Súborný online katalóg má takmer 26 000 záznamov a bude aktualizovaný
štvrťročne.

URL:
http://www.vukrom.cz/knihy_soubor.htmGRANT

V roku 2000 získalo Centrum VTI SR finančný príspevok zo Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia na nákup zahraničných
učebníc vo výške 50 000,- Sk. Vďaka tomuto príspevku bol knižničný fond obohatený o 19 najnovších zahraničných publikácií z
oblasti prírodných technických vied.

Share: