Medzinárodná výstava Online Information 2000

From abroad

Medzinárodná výstava Online Information 2000 spolu so sprievodnými akciami bezosporu reprezentuje vrcholné európske
podujatie v oblasti online informačných technológií a služieb. Ako sa patrí na krajinu, ktorá si ctí tradície, podujatie sa
tradične konalo začiatkom decembra v Londýne.

Ostatný už 24. ročník tradične organizačne zabezpečovala britská spoločnosť Learned Information Ltd. a podujatie
rovnako tradične prebiehalo vo výstavníckom a konferenčnom komplexe Olympia. Na výstave sa prezentovalo viac ako 320
vystavovateľov a podľa predbežných odhadov organizátorov ju navštívilo okolo 18 000 návštevníkov.

Súbežne s výstavou sa v priestoroch výstavného komplexu konali firemné prezentácie produktov, séria expertných
tutoriálov a personálna “klinika” (poradenstvo) pre britských informačných a knižničných pracovníkov.

V ďalšom sa pokúsime prezentovať niektoré poznatky, ktoré by mohli byť prínosné a inšpiratívne aj pre slovenskú
knižnično-informačnú komunitu. 


Získané poznatky


Medzinárodná výstava Online Information 2000

 • Na scéne online informácií naďalej prebieha búrlivý vývoj a je pre ňu charakteristická zmena tradičného rozdelenia
  úloh a funkcií jednotlivých aktérov sprevádzaná integrovaním funkcií, preskupovaním síl a vznikom nových subjektov.
  Mimoriadne dynamicky do sféry online informačných služieb vstupujú vydavatelia odborných informácií a producenti databáz,
  ktorí ako informační providerovia sprístupňujú informácie s využitím prepojenia referenčných a primárnych zdrojov a zároveň
  ich distribuujú používateľom aj ďalšími formami/kanálmi/providermi. Okrem toho naďalej mimoriadne dynamicky rastie
  množstvo, kredibilita a kvalita odborných informácií dostupných v prostredí webu, vrátane tzv. neviditeľného webu. Uvedené
  faktory, vzhľadom na nedostatočnú unifikáciu a štandardizáciu informácií, ako aj pomerne nízke pokrytie webu vyhľadávacími
  službami v súčinnosti s nedokonalými technikami indexovania, značne komplikujú situáciu používateľom odborných informácií.
  V budúcnosti možno očakávať realizáciu konceptu univerzálneho prístupu k informáciám, čo si zrejme vyžiada unifikáciu
  indexovania externých a interných/lokálnych zdrojov a hlavne nástup principiálne novej generácie vyhľadávacích systémov a
  techník, kde možno očakávať aj výraznejšie presadenie sa kontextového linkovania.
 • Stredobodom pozornosti sa stáva problematika referenčného/kontextového linkovania t. j. prepájania elektronických
  informačných objektov vo webe (napríklad referenčných databáz, online katalógov, citačných odkazov, e-printových systémov,
  plnotextových dokumentov, atp.). V súčasnosti sa možno stretnúť s rôznymi formami, protokolmi a technikami linkovania
  (interné, externé, obojsmerné, dopredné, spätné, citačné, statické, dynamické, kontextové atp.). Linkovanie je poznačené
  nedostatočnou unifikáciou a štandardizáciou realizovaných riešení. Určitým krokom vpred môže byť projekt/služba viacerých
  renomovaných vydavateľov CrossRef
  (na báze DOI), alebo riešenie označované ako SFX rámec (kontextovo-senzitívne referečné linkovanie; implementácia
  konceptu OpenURL – t.č. priemyselný štandard pre prepravu metadát medzi informačným zdrojom a komponentom služby; v prípade
  SFX rámca integrovanie heterogénnych informačných zdrojov zabezpečuje sofvér a konceptuálne vzťahy sa definujú
  intelektuálne). Kontextové linkovanie je značným prísľubom aj pre vyhľadávanie relevantných informácií/dokumentov a môže do
  značnej miery nahradiť tradičné techniky vyhľadávania.
 • Kvalita a efektivita činnosti profesionálneho rešeršéra – okrem orientovaní sa v predmetnej doméne – vo všeobecnosti
  závisí od schopnosti nájsť odpovede na otázky
  kde a
  ako hľadať informácie požadované používateľom. Vzhľadom na špecifiká internetového prostredia je situácia
  profesionálneho rešeršéra pri vyhľadávaní v prostredí internetu značne komplikovaná. V tomto prípade dosiahnuť neformálny
  status rešeršéra-experta v zásade vyžaduje: systematicky sledovať vývoj v oblasti internetových vyhľadávačov/adresárov,
  detailne poznať minimálne 4 vyhľadávače (napr. Google, WebTop, AltaVista, NorthernLight), poznať kľúčové zdroje informácií
  v obhospodarovanej doméne vrátane špecializovaných vyhľadávačov, portálov a predmetových brán. Ďalej je potrebná znalosť
  metazdrojov mapujúcich tzv. neviditeľný web, personálnych vyhľadávačov (napr. BullsEye, Copernic, LexiBot) ako aj ďalších
  nástrojov zvyšujúcich efektívnosť činnosti rešeršéra. Pri spracovávaní požiadaviek je potrebné súbežne využívať viacero
  vyhľadávačov a postupov, pričom by sa mali preferovať systémy pracujúce s relevančným rankingom a do výstupných produktov
  zaradiť iba kredibilné a bonitné zdroje. Dosiahnuť neformálny status experta je dlhodobý – a zrejme nikdy nekončiaci –
  proces. O jeho priznaní v konečnom dôsledku rozhoduje spokojnosť a trvalý záujem používateľov o služby príslušného
  rešeršéra.
 • Z prezentovaných technológií zaujal produkt NXT 3 americkej firmy NextPage Inc. Produkt NXT 3 je založený na na
  sieťovej technológii P2P (peer-to-peer), ktorej obdobu využívajú internetové audio služby (Napster). Platforma NXT 3
  umožňuje vytvoriť zabezpečenú sieť – označovanú aj ako obsahovú sieť (content network), v ktorej môžu používatelia v
  reálnom čase manažovať, využívať a vymieňať si obsah/informácie cez distribuované servery intranetov, extranetov a
  internetu. Prístup sa realizuje cez štandardný prehliadač a to bez ohľadu na formát a miesto uchovávania informácií.
  Platforma umožňuje integrovaný prístup k štruktúrovaným a neštruktúrovaným dátam, vyhľadávanie, navigovanie, kategorizáciu
  a personalizáciu informácií nachádzajúcich sa v obsahovej sieti. Technológia P2P má vysoký rozvojový potenciál a pomerne
  široké možnosti uplatnenia. Jej nevýhodou sú relatívne vysoké nároky na priepustnosť komunikačnej infraštruktúry.


Seminár OCLC

 • V súčasnosti OCLC združuje viac ako 38 000 inštitúcií zo 76 krajín. Strategickou víziou OCLC je pôsobiť ako vedúce
  globálne kooperačné združenie knižníc, ktoré na báze kooperácie a inovácií umožňuje ekonomicky efektívny prístup k
  znalostiam, čím napomáha knižniciam plniť ich poslanie.
 • V súlade so svojou stratégiou sa OCLC vo zvýšenej miere orientuje aj na Európu. Tento zámer demoštrovalo aj získaním
  majority v holandskej knižničnej organizácii PICA, ktorá v súčinnosti s OCLC a s využitím zdrojov a služieb OCLC bude
  prevádzkovať online službu PiCarta International. Do tejto služby sa môžu zapojiť aj európske knižnice s medzinárodne
  zaujímavými fondami, pričom v roku 2001 sa predpokladá zapojenie vybraných holandských, nemeckých a francúzskych knižníc.
  Jadrom služby bude európsky súborný katalóg obsahujúci aj lokačné údaje. Súčasťou služby o. i. má byť aj dodávanie
  dokumentov (v rôznych formách a formátoch a využívajúce rôzne systémy a služby). Knižnice môžu využívať službu PiCarta
  International na základe uzatvoreného kontraktu.
 • Bibliografická databáza/súborný katalóg Worldcat sa postupne transformuje na globálny sieťový informačný zdroj
  textových, grafických a multimediálnych dokumentov a stane sa autoritatívnym zdrojom informácií na webe.
 • V oblasti archivovania a manažmentu obsahu OCLC plánuje vybudovať digitálny archív pre elektronické materiály z
  fondov knižníc, vládnych agentúr a ďalších zdrojov, pričom sa budú priebežne implementovať nové technológie, formáty a
  štandardy.
 • Nové a inovované služby OCLC umožnia knižniciam prostredníctvom webu poskytovať používateľom služby bez časového a
  geografického obmedzenia (koncept 24/7) a vo forme požadovanej používateľmi.
 • Nová služba CORC (Cooperative Online Resource Catalog), ktorá bola spustená v 7/2000 a je t. č. do nej zapojených
  okolo 400 knižníc, poskytuje knižniciam webové nástroje na kooperatívnu automatizovanú katalogizáciu
  elektronických/webových zdrojov; okrem iného je k dispozícii aj centrálne spravovaná databáza lokátorov URL. Vyhotovené
  záznamy – v súčasnosti sú podporované metadátové formáty MARC a DC – sú pridávané do centrálnej databázy CORC a zároveň aj
  do katalógu WorldCat, pričom ich možno aj exportovať do lokálnych systémov knižníc. V poslednom čase sa objavujú aj ďalšie
  implementácie CORCu založené na exporte DC metadát do html stránok, čo umožňuje pristupovať k dokumentom aj cez internetové
  vyhľadávacie systémy. Štandardne majú používatelia prístup ku skatalogizovaným zdrojom cez službu FirstSearch a prípadne aj
  z lokálnych katalógov (OPAC) zúčastnených knižníc.


Seminár STN User Meeting

 • Databázové centrum STN sa naďalej prioritne orientuje na oblasť patentových informácií a vybrané oblasti techniky s
  akcentom na chémiu a príbuzné odbory; ponuku obohatilo aj o databázy pre oblasť ochranných známok (DEMAS, EUMAS a
  IRMAS)
 • Osobitná pozornosť sa venuje inovácií používateľských rozhraní s cieľom zvýšiť ich funkcionalitu a používateľský
  komfort; pripravovaná verzia komunikačno-rešeršného balíka STN Express 6 bude mať nové postspracovacie funkcie (napr.
  tvorbu tabuliek a grafov, spracovanie reportov), ďalej bude umožňovať zaznamenávať relácie vo forme vhodnej pre textový
  editor, uchovávať spracované rešerše v rôznych formátoch ako aj grafickú vizualizáciu výstupov funkcií Tabulate a Analyze;
  inovované rozhranie STN on the Web o. i. uľahčuje tvorbu SDI profilov a umožňuje vyhľadať v databázach CAplus a SCISEARCH
  záznamy dokumentov citujúce vyhľadané dokumenty


Záver

Scéna online informácií a služieb naďalej prechádza búrlivým vývojom. Nie je to tak dávno, čo online prístup a
využívanie informácií bolo výsadou pomerne úzkeho okruhu informačných špecialistov. Internetová revolúcia, okrem iného,
priniesla demokratizáciu online foriem práce a využívania informácií. Online formy prenikajú aj do takých oblastí ľudských
aktivít, o ktorých pred časom v tejto súvislosti neuvažovali ani zdatní prognostici. Široký prienik online foriem je zároveň
veľkou výzvou a šancou pre knižnično-informačný sektor a to nielen iba na Slovensku. Váhavosť a nevyužitie tejto príležitosti
môže do značnej miery ovplyvniť jeho budúcu prosperitu a spôsobiť jeho marginalizáciu.

Share: