WWW stránky slovenských knižníc

From Slovakia


Vedecké knižnice


1

Na rozdiel od verejných knižníc, ktorých je na Slovensku približne 2 600, vedeckých knižníc máme presne dvanásť. Sú to:
Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Centrum
vedecko-technických informácií SR, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene, Slovenská
ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave, Slovenská pedagogická
knižnica v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna
vedecká knižnica v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Prešove.

Vzhľadom na tento nie príliš vysoký počet a tiež na to, že som vopred vedela, o ktoré knižnice ide, mala som pri
vyhľadávaní www stránok vedeckých knižníc uľahčenú prácu. Prostredníctvom jednotlivých vyhľadávacích služieb internetu [2, 3]
som priamo pátrala po čo i len zmienke o tej-ktorej knižnici. Z môjho internetového prieskumu najhoršie vyšla Slovenská
pedagogická knižnica. Nejaké informácie o nej sa síce na internete nachádzajú, ale nenašla som ani jeden funkčný odkaz na jej
domáce stránky (vyhľadávacie služby poskytujú napr. adresu
gopher://dec.uip.sanet.sk/11/spk, tento odkaz však nefunguje). Uvedená
skutočnosť je zrejme dôsledkom dosť komplikovanej situácie knižnice spojenej s jej viacnásobným sťahovaním v priebehu
posledných rokov.

Takže informácie prostredníctvom internetu poskytuje celkovo 11 slovenských vedeckých knižníc (stav k 21. 2.
2001).

Kritériá hodnotenia www stránok jednotlivých knižníc i bodové rozpätia sú rovnaké, ako boli v prípade verejných knižníc
[1].

Počet bodov pridelených v rámci kritéria vyhľadateľnosti predstavuje počet internetových vyhľadávacích služieb (max.
8), prostredníctvom ktorých možno www stránky jednotlivých vedeckých knižníc nájsť

2
. Do bodového hodnotenia som nezapočítavala nefunkčné odkazy. Nesprávne odkazy na svoje www stránky majú napríklad
Slovenská ekonomická knižnica (chybný link
http://www.euba.sk/i_sek.htm uvádzajú služby Zoznam, BEST, MamTo, AltaVista, Go…
iné, ako napr. Google, nám poskytnú správny aj nesprávny odkaz); Slovenská poľnohospodárska knižnica (AltaVista –
http://www.uniag.sk/~slpk/welcome.html); SNK (BEST –
http://www.matica.sk/snk/snk.html) či Slovenská lekárska knižnica (MamTo,
BEST –
http://www.healthnet.sk/slov/slk/slk_main.html). Nie celkom
správny je odkaz na www ŠVK v Prešove (
http://www.po.psg.sk/prezenta/kvk-po/bocnalista.htm), ktorý
môžeme nájsť prostredníctvom služby Go – odkazuje totiž (ako prezrádza aj samotné URL) len na ľavý rámec domácej
stránky.

Dve knižnice – ŠVK v Košiciach a ŠVK v Banskej Bystrici – poskytujú informácie o svojej činnosti na 2 rôznych www
stránkach. Obe webové sídla týchto knižníc som hodnotila samostatne, hoci v prípade ŠVK v Košiciach sú tieto stránky určitým
spôsobom prepojené a navzájom sa dopĺňajú.

To, že na stránkach musia byť uvedené kompletné kontaktné údaje, pochopili už vo väčšine knižníc. Aj tu však výnimka
potvrdzuje pravidlo – Slovenská ekonomická knižnica dané informácie z neznámych príčin na svojich www stránkach neuvádza.
Stránky SLDK vo Zvolene a jedno z webových sídel ŠVK v Košiciach (
http://www.cassovia.sk/svk) prišli o plný počet bodov v rámci tohto kritéria len
vďaka tomu, že tieto údaje neuvádzajú na úvodnej domácej stránke. Ani na banskobystrických stránkach nenájdeme kontaktné
informácie hneď – na
http://www.svkbb.sk ich musíme prácne hľadať v rámci príslušných oddelení či služieb, na
http://www.civil.gov.sk/kniznica k nim musíme dorolovať.

Potešilo ma, že takmer všetky vedecké knižnice sprístupňujú prostredníctvom www stránok aj svoje online katalógy.
Sprístupnenie online katalógov cez internet do veľkej miery závisí od automatizovaného knižnično-informačného systému, ktorý
knižnica používa. V prípade vedeckých knižníc sa najčastejšie môžeme stretnúť so systémom Rapid Library (SLDK Zvolen; SEK
Bratislava; SlLK Bratislava; ÚK SAV) a ALEPH (SNK Martin; UK Bratislava; ŠVK Košice). CVTI SR sprístupňuje svoje katalógy na
báze ISIS-u a SlPK v Nitre prostredníctvom systému FlexLib. Bodové straty CVTI a SlLK spôsobila skutočnosť, že ich www online
katalógy nie vždy spoľahlivo fungovali. Stránky košickej ŠVK na
http://www.cassovia.sk/svk len odkazujú na www online katalóg ŠVK, ktorý je však
skôr súčasťou druhého webového sídla –
http://www.svkk.sk. Online katalóg na www nemajú v ŠVK v Prešove (1 bod dostali za zoznam
odoberaných časopisov) a ŠVK v Banskej Bystrici (tu by sa však táto situácia mala, podľa informácií na www, v dohľadnom čase
zmeniť).

S aktuálnosťou informácií uvádzaných na www stránkach vedeckých knižníc to vyzerá celkom dobre. Takmer všetky stránky
knižníc boli aktualizované už v roku 2001. Jedine v prípade SEK ťažko hovoriť o aktuálnosti, keďže stránky tvoria takmer
výlučne online katalógy.

Kvalita navigácie je pri jednotlivých www stránkach knižníc tiež na pomerne slušnej úrovni. Väčšina knižníc ju riešila
rámcovým dizajnom stránok (frames), pričom ľavý alebo horný rámec slúži na navigačné účely, alebo prostredníctvom navigačných
líšt. Veľmi dobrú navigáciu majú v SlPK v Nitre, v CVTI SR, v SLDK vo Zvolene, ale aj v SNK v Martine či v Univerzitnej
knižnici v Bratislave (jediné, čo týmto dvom posledne menovaným možno vytknúť, je, že ich navigačné rámce nie sú rolovateľné,
takže používatelia s menším rozlíšením monitora, resp. používajúci zmenšené okno prehliadača, môžu mať problémy s tlačidlami
v dolnej časti). Naproti tomu www stránkam Slovenskej lekárskej knižnice chýbajú akékoľvek navigačné prvky a používateľ je
odkázaný len na funkcie prehliadača. Na košických stránkach
http://www.cassovia.sk/svk, či stránkach ŠVK v Banskej Bystrici musí používateľ
priveľa rolovať (pomohli by navigačné prvky v rámci jednotlivých html dokumentov – skok na začiatok/koniec stránky a
podobne). K určitým stránkam SAV (napr. online katalóg) sa možno dostať len z hlavnej stránky.

Prekvapilo ma, že len niekoľko vedeckých knižníc má na svojich stránkach aj odkazy na iné zaujímavé stránky, inštitúcie
či internetovské vyhľadávače. Potrebu budovania takýchto adresárov si uvedomili najmä v CVTI SR a na svojich stránkach
zhromaždili množstvo skutočne užitočných odkazov (nájdeme tu odkazy na rôzne knižnice, noviny, časopisy, školiace strediská,
banky, archívy programov, a pod.), ale napríklad i stránky SlPK v Nitre nás môžu zaviesť na zaujímavé miesta vo www priestore
(ich odkazy sú zamerané najmä na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a súvisiace oblasti). Ostatné knižnice väčšinou uvádzajú
na svojich stránkach najmä odkazy na iné knižnice (SAV tieto odkazy schovala pod dosť nešťastne zvolené heslo –
“Kontakty”).

V rámci kritéria “estetickosť” som naďalej zohľadňovala dodržovanie pravidiel správnej tvorby www stránok. Hodnotila
som najmä jednotný dizajn stránok (napr. UK v Bratislave má veľmi pekné vstupné stránky, horšie to už je po prechode na
online katalóg) a celkovú grafickú úpravu. Ocenila som prítomnosť fotografií z interiéru resp. exteriéru knižníc (napr. UK v
Bratislave, SlPK v Nitre, ŠVK v Košiciach –
http://www.cassovia.sk/svk). ŠVK v Prešove prišla o body za neprehľadnosť stránok,
ÚK SAV za neveľmi dobre riešené vetvenie položky “Služby” (otvoria sa nám až 3 rámce) či nenačítanie obrázku počítadla
prístupov.

Každá zo slovenských vedeckých knižníc má už za sebou aj kus zaujímavej histórie, je preto prekvapujúce, že naozaj
kvalitné údaje z vlastných dejín majú na svojich stránkach len niektoré. Okrem SEK a stránok ŠVK v Košiciach
http://www.svkk.sk, ktoré len odkazujú na údaje na sesterských stránkach
http://www.casovia.sk/svk, však aspoň stručné údaje o svojej histórii uvádzajú všetky
ostatné knižnice.

Tradične najnižší bol počet bodov pridelených za jazykové mutácie stránok (počet bodov sa rovná počtu cudzojazyčných
verzií stránok). Bohužiaľ, len 4 knižnice poskytovali informácie aj v anglickom jazyku (CVTI SR, ÚK SAV, SLDK vo Zvolene,
SlPK v Nitre). Je to zarážajúco malé číslo, veď vedecké knižnice, by už mali rátať aj s používateľmi zo zahraničia. Minimálne
SNK v Martine či Univerzitná knižnica v Bratislave by na to veru myslieť mali. Pol bodu som pridelila knižniciam, ktoré síce
samotné stránky do cudzieho jazyka preložené nemali, ale aspoň bolo možné zmeniť jazyk online katalógu (knižnice používajúce
ALEPH). Desatinu bodu dostali knižnice používajúce Rapid Library, ktoré zmenu jazyka online katalógu síce avizovali, ale
preklad bol neúplný (boli preložené len niektoré tlačidlá či inštrukcie).

Posledným kritériom je celková efektívnosť www stránok. Body strácali knižnice napr. za nefunkčné odkazy (“Akcie” na
košických stránkach
http://www.svkk.sk; v rámci stránok UK sa kliknutím na nasledujúce odkazy => Online –
Knižničné katalógy UKB dostaneme do slepej uličky); neprehľadnú hlavnú stránku (CVTI SR – redundancia informácií); či
zdržiavaciu úvodnú stránku (SLDK vo Zvolene, ÚK SAV); nie práve najlepšie umiestnenie odskoku na anglickú verziu stránok (ÚK
SAV – používateľ linku hneď nezbadá, musí k nej v rámci hlavnej stránky dorolovať). V snahe upútať návštevníkov veľa knižníc
používa na svojich stránkach rôzne skripty (meniace sa tlačidlá, okná s pohybujúcim sa textom a pod.). Mali by si však
overiť, či dané skripty fungujú rovnako spoľahlivo minimálne v oboch najrozšírenejších prehliadačoch (MS Internet Explorer,
Netscape), pretože napr. aktuálne oznámenie o týždni otvorených dverí v SLDK vo Zvolene si môžeme prečítať len v prehliadači
Netscape, MSIE zobrazuje len prázdne okno. Plusové body boli pridelené za interaktivitu stránok (SNK v Martine, CVTI SR a
iné), rôzne zaujímavé texty nachádzajúce sa na stránkach (jazykové okienko na stránkach SlPK v Nitre), ale aj za efektívnu
nápovedu, ako vyhľadávať v online katalógoch.


tabwww.jpg (980400 bytes)

Je príjemné zistiť, že až na jednu výnimku majú všetky slovenské vedecké knižnice svoje vlastné webové sídla. Navyše
väčšina z týchto knižníc prevádzkuje taký knižnično-informačný systém, ktorý im umožňuje vystavovať na www aj online
katalógy. Môžeme len s potešením konštatovať, že www i celý internet sa v našich vedeckých knižniciach skutočne
udomácnil.


Použité zdroje:


 1. Ilavská, Jana: WWW stránky slovenských knižníc: I. WWW stránky slovenských knižníc. Verejné knižnice. Voľná príloha k
  Bulletinu CVTI SR č. 4/2000, s. 1 – 8.


 2. Slovenské vyhľadávače:
  http://szm.sk;
  http://www.best.sk;
  http://www.business.sk/default.htm resp.
  http://www.mamto.sk;
  http://zoznam.sk


 3. Svetové vyhľadávače:
  http://www.altavista.com;
  http://www.go.com;
  http://www.google.com;
  http://www.yahoo.com
1 ide o voľné pokračovanie príspevku z BCVTI SR 4/2000 (Voľná príloha, s. 1 – 8).2 Trochu mätúco pôsobí zaradenie CVTI SR a UK v Bratislave pod hlavičku "akademické knižnice" a rámci
SuperZoznamu.

Share: