JASPI

Introducing

“Jednotný automatizovaný systém právnych informácií" (JASPI), navrhnutý a vytvorený Ministerstvom spravodlivosti
SR, je budovaný ako otvorený nekomerčný systém s cieľom zaviesť a plne využiť v celej štátnej správe.

Na základe uznesenia vlády SR č. 527/1995 bolo Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s úradom vlády SR poverené
vypracovaním návrhu na zabezpečenie materiálno-technických, organizačných a personálnych podmienok vybudovania JASPI pre
štátne organizácie SR. Po schválení predloženého návrhu uznesením vlády SR č. 104/1996 Ministerstvo spravodlivosti SR
pristúpilo záväzne k riešeniu projektu. Koncepcia, spôsob riešenia a obsahová stránka informačného systému vychádzali z
analýzy potrieb používateľov v orgánoch štátnej správy SR, ako aj z odporúčaní expertov štátov EÚ.

V auguste roku 1999, v rámci programu PHARE, projekt č. SR98/IB/JH/05-09, bol na slovenský právny informačný systém
JASPI urobený medzinárodný audit. Odborníci z oblasti právnej informatiky z Rakúska charakterizovali vytvorený informačný
systém ako dobre prepracovaný nástroj, ktorý sa vyznačuje mimoriadnou funkčnosťou a vysokým používateľským komfortom.

Lokálna a sieťová verzia JASPI predstavujú vysoko sofistikovanú metódu vyhľadávania relevantných dokumentov s
voliteľnou (modifikovateľnou) náročnosťou vyhľadávania vhodnou od začiatočníkov až po právnych expertov a databázových
analytikov – špecialistov. Viacjazyčné vyhľadávanie je možné uskutočňovať prostredníctvom jednoduchých výrazov v poliach, v
zónach a v textoch dokumentov, resp. pomocou špeciálneho dotazovacieho jazyka, ktorého súčasťou sú logické, pojmové,
dôkazové, relačné a vzdialenostné operátory prepojené na špeciálne deskriptory a tezaury.

Kombinácie zadávacích otázok – výrazov definujúcich požadované oblasti prehľadávania – si môže používateľ pomenovať a
uložiť ako tematické celky pre nasledujúce použitie. Samozrejmosťou systému JASPI je aj možnosť vytvárania vlastných poznámok
k jednotlivým dokumentom, resp ich častiam, viacúrovňové triedenie, tlač a export do textových editorov.

Aplikácia JASPI bola v máji roku 2000 poskytnutá všetkým Ústredným orgánom štátnej správy SR bezplatne s cieľom zaviesť
ho v podriadených zložkách, pričom aktualizácia databázy sa vykonáva v pravidelných mesačných intervaloch bez ďalších
finančných nákladov. Zjednodušená verzia tohto systému je prístupná voľne pre všetkých používateľov vládnej siete GOVNET na
adrese:
http://jaspiw2.justice.gov.sk.

Vytvorenie systému JASPI vychádzalo z potrieb všetkých Ústredných štátnych orgánov SR, pričom riešiteľ (MS SR)
akceptoval aj odporúčania členských krajín EÚ. V konečnom dôsledku bude komplexné nasadenie JASPI predstavovať najzákladnejší
zdroj automatizovaných právnych informácií pre štátnu správu v Slovenskej republike a úsporu finančných prostriedkov v
štátnom rozpočte s trvalou úsporou v nasledujúcich obdobiach bez potreby vynakladania prostriedkov na kúpu a aktualizáciu dát
od komerčných spoločností.

V súčasnosti JASPI obsahuje všetky platné právne predpisy v plnom znení vydané v Zbierke zákonov SR od roku 1945,
právne vety, súdne rozhodnutia a stanoviská súdov SR vydané v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu SR od
roku 1969, rozhodnutia a stanoviská Ústavného súdu SR od roku 1993, novelizované znenia zákonov, vyhlášok a kompletné údaje
obchodného registra SR. V štádiu dopĺňania údajmi sú aj ďalšie dátové moduly “Literatúra" a “Modul dokumentov EÚ".
Aktualizácia údajov v centrálnej databáze je jednomesačná.

Zavádzaním lokálnych aplikácií a zriadením prístupových práv na servery JASPI sú vytvorené komplexné podmienky na
využívanie tohto základného zdroja právnych informácií v SR. Vytvorený informačný systém JASPI tak podstatne prispeje k
zlepšeniu prístupu štátnych pracovníkov a verejnosti k právnym normám, a tak aj k zvýšeniu právneho povedomia občanov.

Share: