Projekt DAWINCI a ASP služby (Pokročilá technológia na dosah ruky)

Introducing

Technika a nové technológie vstúpili do života každého z nás. Prenikajú postupne aj do knižníc a prinášajú so sebou
množstvo výhod, nových postupov a možností, ale aj mnoho otázok a problémov. V tomto príspevku by sme vám radi predstavili
základné technické východiská projektu DAWINCI, jeho filozofiu a prínos k budovaniu knižníc nastupujúcej informačnej
epochy.

Automatizovaný knižničný systém (ďalej len AKS) DAWINCI bol odbornej verejnosti po prvýkrát predstavený na sympóziu INFOS
2001 a následne v odbornej tlači [1]. AKS DAWINCI je súčasťou širšieho projektu rovnakého názvu. Tento projekt si kladie za
cieľ nielen tvorbu komplexného knižničného systému, ale aj budovanie, podporu a zastrešovanie ďalších nadväzujúcich
podprojektov. Do projektu DAWINCI sú zapojené softvérové firmy ASP, a. s., Praha a SVOP, s. r. o., Bratislava. Garantom
odbornej stránky projektu sa stala Regionálna knižnica Karviná [2], [3].

Výsledkom spolupráce uvedených subjektov v projekte DAWINCI sú okrem AKS DAWINCI už i ďalšie viazané technologické prvky a
podprojekty. Sú to medziknižničný výpožičný systém (MVS,
www.mvs.cz), projekt domácej knižničky (
www.dawinci.cz), projekt BELETRIA (už od roku 1993), projekt GSM/WAP
katalógu (prostredníctvom mobilného telefónu, wap.dawinci.cz) a internetová pokladňa (v súvislosti s poskytovaním internetu
verejnosti). Ďalšie projekty sú v štádiu prípravy. Cieľom projektu DAWINCI je však aj budovanie a poskytovanie poradenstva v
oblasti informačných technológií s ohľadom na ich použitie v knižničnej praxi a v oblasti nových služieb verejnosti.

Východiská

Nosná myšlienka systému DAWINCI – byť v správnom čase na správnom mieste so správnou informáciou akéhokoľvek druhu či
mediality, nie je len reklamným sloganom. Základné východiská je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 • spolupracovať s odborníkmi z praxe a rešpektovať ich potreby (ako existujúcich, tak aj budúcich používateľov);
 • vnášať do procesu prevádzky a riadenia knižnice (archívu/vydavateľstva) aktuálne a perspektívne informačné technológie
  tak, aby bolo možné zefektívňovať existujúce činnosti a poskytovať ďalšie atraktívne služby;
 • pokryť všetky dôležité informačné toky a procesy knižnice, budovať a poskytovať nové služby súvisiace s novými
  technickými možnosťami (internet, elektronická pošta, digitálne dokumenty a pod.);
 • rešpektovať a používať protokoly a normy odporúčané v súvislosti s implementáciou knižničných informačných systémov;
 • poskytnuť okrem knižničných funkcií aj funkcie a vlastnosti bežné v iných typoch informačných systémov, ako sú
  bezpodmienečná dátová stabilita a bezpečnosť, variabilnosť vstupov a výstupov, možnosť autorizovaného prístupu k dátam a
  funkciám systému a otvorenosť architektúry nielen smerom k rozširovaniu systému DAWINCI, ale aj k iným systémom;
 • umožniť šírenie systému a informácií prostredníctvom všetkých dostupných kanálov na rôznych platformách a vo variabilnej
  systémovej architektúre.

Na záver tejto časti ešte dodávame, že názov produktu DAWINCI je slovnou hračkou od mena slávneho učenca Leonarda da Vinci,
ktorý svojím dielom a invenciou predbehol svoju dobu. Skratka WIN hovorí o fakte, že systém DAWINCI je plnohodnotnou 32-bitovou
aplikáciou určenou primárne pre OS Windows (Microsoft
O Windows
Ô 95, 98, NT40, ME, 2000 a Citrix
O Metaframe
Ô ).

Realizácia a vlastnosti

Systém DAWINCI bol vyvinutý na základe niekoľkoročnej spolupráce s odbornými pracovníkmi knižnice a konkrétnych testov v
reálnej praxi. Používateľ pracuje s pojmami známymi v odbornej praxi a zároveň má možnosť plnohodnotne využívať technické
prostriedky distribuovaného sieťového prostredia. Členenie systému na ucelené moduly a spôsob licencovania systému je na
Slovenskom trhu knižničných systémov iste príjemnou novinkou [4].

dawinci1.jpg (29070 bytes)

Základným stavebným prvkom systému je jeho architektonické členenie na moduly. Systém DAWINCI má trojvrstvovú architektúru
typu klient/server. Variabilnosť architektúry dovoľuje ľubovoľne rozložiť záťaž systému na výpočtovú techniku v rámci
organizácie. Bezpečnosť dát zabezpečuje použitie kvalitných
SQL serverov (
MS SQL, SYBASE, ORACLE…), čo umožňuje spravovanie prakticky ľubovoľného množstva záznamov. Rýchla dostupnosť
informácií je podporovaná možnosťou použitia plnotextovej technológie firmy Verity.

Systém DAWINCI vnútorne používa výmenné formáty UNIMARC a UNIMARC/Autority a pre prenos a výmenu údajov normu ISO 2709 a
protokol Z39.50. Systém umožňuje tvorbu stromu pojmov a tematických hesiel neobmedzenej veľkosti a podporuje jeho použitie pri
vkladaní záznamov a ich vyhľadávaní.

Všetky údaje je možné zobrazovať a tlačiť pomocou používateľsky definovaných tlačových zostáv a štatistík (umožňujú sa
výpočty nad dátami). Všetky výstupy systému je možné prezentovať na zobrazovacom zariadení (monitor), na papieri (tlačiareň)
alebo elektronicky (elektronická pošta, stránky na internete a pod.). Okrem štandardných dátových údajov (titul, čitateľ,
výpožička, a ďalšie…) systém eviduje aj ďalšie informácie, ako sú poplatky a služby, a poskytuje funkcie umožňujúce evidovať
a štatisticky vyhodnocovať finančné príjmy a výdavky organizácie. K údajom o tituloch a autoritách je možné viazať ľubovoľné
elektronické dokumenty (text, grafika, audio alebo video).

Skôr ako prejdeme k jadru príspevku, ktorým je šírenie AKS DAWINCI pomocou ASP technológií, na ilustráciu ešte uvedieme
krátku charakteristiku jednotlivých koncových používateľských modulov.

 • Modul KATALÓG zabezpečuje tvorbu, modifikácie, prehliadanie a analýzu údajov súvisiacich s procesmi získavania,
  evidencie, vyhľadávania, revízie a vyraďovania titulov. Umožňuje evidenciu dodávateľov, autorít, titulov, objednávok a
  faktúr. Obsahuje funkcie na tvorbu stromu pojmov, plánovanie nákupu (dezideráta), automatizované prírastkovanie, hľadanie
  titulov (aj fulltextov) a podobne.
 • VÝPOŽIČNÝ modul automatizuje výpožičný proces a zameriava sa na evidenciu čitateľov, ich výpožičiek, poplatkov a služieb.
  Zaujímavosťou je možnosť evidovať služby pre neregistrovaných navštevníkov knižnice (napr. fotokópie). Systém ošetruje a
  kontroluje všetky známe stavy v životnom cykle titulu v procese jeho požičiavania a poskytuje skutočne širokú paletu
  nastavení výpožičných dôb a poplatkov.
 • Modul ADMINISTRÁTOR je prostriedkom na tvorbu a údržbu databáz, monitorovanie a nastavovanie parametrov systému.
 • Modul ONLINE KATALÓG (OPAC) sprístupňuje vybrané funkcie systému smerom k internetu. Používateľ má tak možnosť využívať
  funkcie systému prostredníctvom štandardného internetového prehliadača z ktoréhokoľvek počítača s pripojením na internet.
  Umožňuje sa hľadanie titulov, rešeršovanie, získanie prehľadu o vypožičateľnosti a podobne. Čitateľ má možnosť po autorizácii
  získať informáciu o stave svojej čitateľskej karty.

Viac informácií o jednotlivých moduloch je možné najsť v [1] alebo [4].

ASP služby

Negatívnym dôsledkom prudkého rozvoja technológií je potreba neustálej obnovy technického vybavenia. Náklady na takúto
obnovu bývajú často vysoké. Hlavnou príčinou problémov je stály nárast náročnosti programových prostriedkov na výpočtovú
techniku. Nové verzie existujúcich produktov, ale aj úplne nové produkty prinášajú vždy nové a nové funkcie a s nimi aj
požiadavky na hardvér. Ak teda nová verzia v organizácii používaného systému požaduje pre svoj chod viac pamäte, táto pamäť sa
musí zakúpiť pre všetky počítače, na ktorých sa systém prevádzkuje. Často sa však stáva, že pamäť sa už doplniť nedá – je
potrebné vymeniť aj iné časti a podobne. Nárast nákladov je neadekvátny nárastu výkonu.

Riešeniu tohto problému sa venuje vo svete veľa pozornosti. V oblasti programových prostriedkov sú výsledkom nové techniky
programovania,ako sú objektovo a komponentovo orientované programovanie a architektúry klient/server. V oblasti technických
prostriedkov to sú zasa projekty sieťových počítačov a terminálových systémov.

V systéme DAWINCI sú implementované obidva uvedené prúdy efektívnejšieho zhodnocovania existujúcich investícií do
technického vybavenia organizácie. Široká škálovateľnosť systému v architektúre klient/server vyhovuje aktuálnym trendom v
tejto oblasti a vytvára predpoklady na plné využitie technických kapacít organizácie. Príkladom kladného pôsobenia rozloženej
architektúry systému je fakt, že rastom množstva dát nie je potrebná úprava parametrov počítačov koncových používateľov, ale
len jediného počítača – servera.

Použitie ASP technológií posúva využiteľnosť technického vybavenia ešte ďalej. V skratke je možné povedať, že použitím ASP
technológie je možné dostať aplikáciu na takmer ľubovoľné zariadenie bez ohľadu na operačný systém, ktorý používa.


dawinci2.jpg (27760 bytes)

Dôsledkom tejto stratégie je to, že skutočne plnohodnotné aplikácie pre systém WINDOWS, akými nepochybne sú aj moduly AKS
DAWINCI, môže používateľ používať na svojej starej ”386-ke" s inštalovaným OS DOS vo svojej kancelárii, a to bez straty na
rýchlosti či možnostiach. Základom tejto technológie je protokol ICA, ktorý je produktom firmy Citrix. Tento protokol umožňuje
efektívny prenos informácií (vstupných – myš, klávesnica; výstupných – obrazovka) medzi koncovým počítačom (terminálom) a
počítačom s aplikáciou (ASP serverom). Rozhodujúcim faktorom je len šírka komunikačného pásma, ktorá vďaka protokolu ICA nemusí
byť veľká a umožňuje spojenia nielen v lokálnych sieťach, ale aj prostredníctvom internetu.

Aplikáciou uvedených princípov vznikali a vznikajú ASP služby, keď koncový používateľ (organizácia) využíva aplikáciu, ktorá
v skutočnosti beží na kilometre vzdialených serveroch. Používateľovi aplikácie odpadajú náklady na prevádzkovanie, ale najmä na
administráciu systému. Ďalšou výhodou je možnosť používať aj staršiu výpočtovú techniku, a to bez úprav aj pri zmenách verzií a
nárokov informačného systému, ktorý organizácia používa. Všetky zmeny a úpravy sa týkajú len serverových kapacít a tieto
investície sú oveľa nižšie (úspora 35 až 65 % pri zachovaní rovnakého výkonu informačnej štruktúry).

ASP služby prinášajú:

 • zníženie celkových nákladov na budovanie infraštruktúry;
 • minimalizáciu investícií do nových informačných technológií (IT);
 • riešenie problému nedostatku a udržateľnosti odborníkov z oblasti IT v organizácii;
 • okamžitý prístup k novým technológiám a podobne.

Pre menšie organizácie je možné ASP služby poskytovať napríklad za pravidelný mesačný poplatok a tak im sprístupniť naa
použitie inak finančne nedostupné aplikácie. Veľké organizácie sa, naopak, môžu stať poskytovateľmi ASP služieb pre svoje
pobočky alebo ďalšie subjekty (regionálna knižnica napríklad poskytne svoj informačný systém pre školy a úrady regiónu), čo
umožní centralizovanú a efektívnejšiu prevádzku jednotlivých aplikácií v danom regióne.

Záver

Prudký rozvoj telekomunikačných služieb v poslednom čase, nové technické možnosti a technológie prinášajú do sveta
informačných systémov nové možnosti ich použitia a šírenia. V tomto príspevku sme sa snažili upriamiť vašu pozornosť na nový
knižničný a informačný systém DAWINCI z pohľadu jeho technickej realizácie a možností jeho šírenia. Naším cieľom bolo
predstaviť projekt DAWINCI ako širšiu platformu pre budovanie infraštruktúry knižnice, ponúknuť stručný prierez systémom a
upozorniť na aktuálne technické možnosti šírenia a používania moderného automatizovaného knižničného systému.

[1] Grman, J.: DAWINCI – Nový automatizovaný multimediálny knižnično-informačný systém. In: Knižnica, 2001, č. 3.

[2] Regionálna knižnica Karviná:
www.rkka.cz

[3] Steranka, R.: Najlepšou verejnou knižnicou v Európe je Regionálna knižnica v Karvinej. In: Knižnica, 2000, č.1.

[4] Kontakt: SVOP, s. r. o., Košická 14, 821 09 Bratislava, tel.: 07 654 22 752, 07 602 91 191, 0905 412 681, e-mail:
dawinci@dawinci.sk,
dawinci@svop.sk, web:
www.dawinci.sk,
www.svop.sk

[5] ASP technológie:
www.aspcz.cz,
www.citrix.com 

Share: