Infomix

Infomix

Slovensko a internet v roku 2001. Internet v živote, riadení a obchode organizácie
(7. medzinárodná konferencia, 2. – 3. októbra 2001)

Súčasnú spoločnosť môžeme charakterizovať aj ako informačnú spoločnosť. Prebieha transformácia ekonomiky založenej na priemysle na ekonomiku založenú na informáciách, ktoré sa doslova stávajú hybnou silou jej ďalšieho rozvoja. Pre informačnú spoločnosť je typické postupné prenikanie nových informačných a komunikačných technológií do všetkých úrovní ekonomiky a spoločenského života. Pravdepodobne od čias vynálezu kníhtlače J. Gutenbergom máločo tak ovplyvnilo komunikáciu medzi ľuďmi ako internet. O jeho význame sa už toho popísalo veľa. Pre väčšinu z nás predstavuje komunikačný, informačný, marketingový, reklamný a v ostatnom čase čoraz väčšmi aj obchodný nástroj.

Pravidelné medzinárodné konferencie Internet v riadení a obchode firmy organizované spoločnosťou Easy Learning & Teaching vždy predstavovali jedinečné fórum našich a zahraničných odborníkov na výmenu poznatkov a skúsenosti v teoretickej aj praktickej rovine využívania internetu a trendov jeho rozvoja u nás a vo svete. Minuloročná konferencia nás presvedčila o tom, že internet už pevne zapustil korene aj na Slovensku, o čom svedčí aj skutočnosť, že podľa štatistík ITU ho v júli 2000 využívalo takmer 700 000 používateľov, čo predstavuje 12,94 % populácie.

To bol tiež jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli, že koncepciu tohtoročnej 7. medzinárodnej konferencie postavíme širšie. Nosnou témou tohtoročnej konferencie je Slovensko a internet v roku 2001 alebo Internet v živote, riadení a obchode organizácie.

Cieľ konferencie

Konferencia Slovensko a internet v roku 2001 si kladie za cieľ vytvoriť neformálne fórum na diskusiu a zhodnotenie stavu v trendoch a smeroch vývoja internetu na Slovensku v štátnej správe, školstve, kultúre, zdravotníctve, ale aj v komerčnej sfére so zameraním na jeho efektívne využitie vo všetkých sférach ľudskej činnosti. V rámci konferencie sa prezentujú ďalšie zámery rozvoja internetu na Slovensku, dosiahnuté výsledky využívania internetu v praxi, ako aj výsledky výskumu a trendy v danej oblasti.

Zameranie konferencie

 • internet a globálna informačná spoločnosť, iniciatívy EÚ a vlády SR,
 • internet a jeho využitie v štátnej správe, kultúre, zdravotníctve a školstve,
 • možnosti využitia internetu, intranetu a extranetu ako strategického nástroja na podnikanie, rozvoj internetu v podmienkach slovenskej ekonomiky,
 • informačné a komunikačné technológie a nástroje a rozvoj nových služieb v internete v 21. storočí,
 • identita firmy v reálnom a virtuálnom prostredí,
 • elektronický obchod a bankové služby na internete,
 • marketing a reklama na internete,
 • bezpečnostné a právne aspekty internetu,
 • informačné zdroje a trendy vyhľadávania informácií v internete,
 • EuroPrix – iniciatíva Európskej únie na podporu a rozvoj multimediálnych aplikácií.

Konferencia je určená

 • riadiacim pracovníkom a špecialistom z oblasti marketingu a strategického plánovania,
 • špecialistom z oblasti informačných technológií a systémovým integrátorom,
 • pracovníkom z oblasti tvorby webových stránok,
 • producentom informačných databáz,
 • vedúcim informačných stredísk, informačným špecialistom a analytikom,
 • študentom a učiteľom informačných a súvisiacich odborov,
 • všetkým záujemcom o rozvíjanie vedomostí a zručností práce s internetom.

Odborný garant konferencie

doc. PhDr. Soňa Makulová, PhD., EL&T s. r. o., FiF UK, Bratislava
PhDr. Vladimír Burčík, PhD., EL&T s. r. o., FiF UK, Bratislava

Marketing a reklama na internete: združenie@d-club.sk

Bezpečnostné a právne aspekty internetu
Mgr. Ivan Kopáčik, Gordias, s. r. o., Bratislava, www.elt.sk


Knižničný zákon v ČR

bol schválený v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR vo štvrtok 24. mája 2001. Bližšie informácie: www.ikaros.cz.


Výber podujatí pre pracovníkov knižníc a informačných stredísk v 2. polroku 2001

September:

 • Autorské právo v elektronickom prostredí (CVTI SR v Bratislave)
 • Internet vo verejnej knižnici (Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach)
 • Metodické školenie k MVS (Slovenská národná knižnica v Martine)

Október:

 • Celoslovenská bibliografická konferencia (Slovenská národná knižnica v Martine)
 • Stratégie rešeršovania v biomedicínskych bázach dát (Slovenská lekárska knižnica v Bratislave)
 • Vymáhanie nevrátených dokumentov (Krajská štátna knižnica vo Zvolene)
 • Nové normy pre knižnice (Centrum VTI SR v Bratislave)

November:

 • CS Online 2001 ( Stredisko informácií Slovnaft, a. s., Bratislava)
 • Lekárske knižnice na prahu nového milénia (Slovenská lekárska knižnica v Bratislave)
 • Bibliotéka 2001
 • Intenzívny rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc (Centrum VTI SR v Bratislave)

Výber je urobený z Prehľadu podujatí pre pracovníkov knižníc, ktorý nájdete na internetovej adrese www.cvtisr.sk/diakr/akcie.htm. Prehľad pre vás pripravuje Centrum VTI SR a na uvedenej adrese máte možnosť dozvedieť sa aj o akciách poriadaných pre knižničných a informačných pracovníkov v Českej republike.


Nové kurzy v rámci PROLIB

Stredisko dištančného vzdelávania knihovníkov na Slovensku PROLIB, ktorého koordinátorom je Univerzitná knižnica TU Košice, ponúka v roku 2001 nasledujúce kurzy:

 • Zmeny vv knižniciach a potreby riadenia zmien
 • Starostlivosť o zákazníkov v knižniciach
 • Vplyv IT na manažment knižníc
 • Internet a nové IT v knižniciach
 • Digitálne knižnice
 • Elektronické publikovanie

Výučba kurzov prebieha kombinovanou formou:

Priama výčba – prvý týždeň kurzu v jednom z dvoch vzdelávacích centier (Univerzitná knižnica TU Košice, SLDK pri TU vo Zvolene).

Dištančné vzdelávanie – cez internet počas 3 mesiacov.

Cena kurzu je 6 000,- SK na 1 kurz a účastníka (je možné dohodnúť splátkový kalendár).

Bližšie informácie: http://www.prolib.sk, e-mail: info@prolib.sk


Americká norma pre tvorbu titulných listov konferenčných materiálov

NISO (National Standards Information Organization) – americká normalizačná organizácia – pripravila v apríli tohto roku normu upravujúcu obsah titulného listu publikácií z vedecko-technických podujatí: Title Pages for Conference Publications (ANSI/NISO Z39.82-2001). NISO je americká skupina expertov akreditovaná Americkým národným normalizačným inštitútom (ANSI), ktorá sa venuje vývoju a podpore noriem a odporúčaní pre knižnice, vydavateľov a organizácie z oblasti informačných technológií. Mnohé normy NISO sa uplatňujú aj v medzinárodnom meradle (napríklad protokol Z39.50).

Uvedená norma určuje základné informačné prvky, ktoré by mali vydavatelia a autori používať pri tvorbe titulného listu alebo informačného zdroja pri konferenčných materiáloch vo všetkých odboroch, jazykoch a formátoch. Tieto údaje majú podporiť a uľahčiť komunikáciu informácií z konferencií a podobných akcií používateľom. Dôvodom vydania tejto normy boli pretrvávajúce problémy pri získavaní a vyhľadávaní materiálov, zborníkov, abstraktov a podobných informačných dokumentov z vedecko-technických podujatí, ktoré často neobsahujú údaje potrebné na identifikáciu jednotlivých podujatí.

Súčasne podporuje jednotnú prezentáciu údajov na titulnom liste, obálke, vstupnej obrazovke alebo na akomkoľvek inom mieste, ktoré slúži ako hlavný zdroj informácií na prípravu bibliografického popisu. Norma je určená pre všetky vedné disciplíny, všetky druhy vedecko-technických podujatí (konferencie, sympóziá, kolokviá, workshopy, semináre, mítingy atď.) a pre všetky druhy informačných zdrojov (tlačené dokumenty, video, webové stránky).

Norma je podobne ako ostatné normy NISO voľne k dispozícii na internetovej stránke NISO ( http://www.niso.org ).


Teleworking – nová alternatíva?

Teleworking – Telearbeit – elektronická práca doma – to sú synonymá na označenie pracovníka zamestnaného elektronickou prácou doma. V knihovníctve to znamená využitie technických prostriedkov na umožnenie knižničnej a informačnej práce na vzdialenej pracovnej stanici, t. j. na pracovnej stanici fyzicky umiestnenej v byte pracovníka a prostredníctvom sieťových prostriedkov prepojenej s hlavným počítačom, serverom knižnice.

Napriek tomu, že tento typ práce je zatiaľ rozšírený v iných odboroch, existujú na túto tému dva metodické materiály – Elektronické odporúčania týkajúce sa práce doma Spolkového ministerstva pre vzdelávanie v SRN ( www.iid.de/telearbeit/leitfaden ) a príručka združenia MIRTI (Models of Industrial Relations in Telework Innovation) – projektu v rámci programu Telematics Application Programme Európskej komisie ( www.telework-mirti.org ).

Teleworking prichádza do úvahy v prípade veľkých a stredných vedeckých knižníc a veľkých verejných knižníc, keďže tu existuje deľba práce umožňujúca vykonávanie zreteľne vymedzených pracovných úloh. Existuje už tiež prvý pokus o katalóg prác vhodných na teleworking – ide o:

 • zostavovanie bibliografií, indexov kľúčových slov, katalógov,
 • rešeršnú činnosť,
 • koncepčnú prácu a vypracovávanie referátov,
 • vytváranie propagačných materiálov,
 • práce súvisiace s edičnou činnosťou,
 • spracovávanie textov,
 • spracovávanie dát,
 • programovanie,
 • vytváranie www stránok,
 • referenčné služby pre používateľov (hot-line),
 • preklady, výťahy,
 • vyhodnocovanie a dokumentácia časopisov,
 • rekatalogizácia,
 • “Call-center” v zmysle sprostredkovateľa informačných služieb, sprostredkovateľa kontaktov na ďalšie informačné inštitúcie, či knižnice, virtuálneho referenčného strediska.

Zoznam, samozrejme, nie je úplný, všeobecne možno konštatovať, že predmetom teleworkingu sa môže stať akákoľvek činnosť knižnice, pri ktorej knihovník nemusí prichádzať do bezprostredného kontaktu s používateľom.

Čtenář, 52, 2000, č. 9, s. 248 – 250.


Nový slovenský portál

ATLAS.SK je nový slovenský internetový portál s ponukou klasických a jedinečných portálových služieb. Na stránke http://www.atlas.sk alebo http://atlas.sk tento portál ako jediný na Slovensku ponúka bezplatne neobmedzený priestor na vytvorenie vlastnej webovej stránky a nelimitovanú veľkosť pre vlastnú schránku elektronickej pošty. Slovenským unikátom je aj možnosť zriadenia a prevádzkovania vlastného elektronického obchodu zadarmo. Rýchle a inteligentné katalógové a plnotextové vyhľadávanie je rozšírené o možnosti vyhľadávania v spravodajstve a televíznom programe.

Hospodárske noviny. Informačné technológie. Príloha HN, 3/2001, s. 14.


Cezhraničné patentové spory

Na adrese www.ipr-helpdesk.org/updates je dostupný nový súbor informácií pre prípady vedenia medzinárodného patentového sporu v Európskej únii, ktorý zostavil Helpdesk pre duševné práva (IPR Helpdesk).

IPR Helpdesk je bezplatná služba zabezpečujúca pomoc a právne rady týkajúce sa duševného práva v Európe. Je financovaná Európskou komisiou a obsahuje rozsiahlu databázu s viac ako 5 000 stranami informácií vzťahujúcich sa k duševnému vlastníctvu.

Technický týdenník, 1/2001, s. 4.


UNIMARC/Autority – nové vydanie

IFLA UBCIM program a Stály výbor pre UNIMARC avízovali ďalšie vydanie príručky UNIMARC – formát pre autority (heslá). Druhé revidované a rozšírené vydanie vydalo svetoznáme nemecké vydavateľstvo K. G. Saur. Nové vydanie reflektuje vývoj v oblasti telekomunikácií a informačných technológií a zahŕňa tiež odporúčania Pracovnej skupiny IFLA pre minimálnu úroveň záznamu autorít. Základným cieľom UBCIM – Universal Bibliographic Control and International MARC Core Programme (UBCIM) – je koordinácia aktivít orientovaných na rozvoj systémov a štandardov pre bibliografickú kontrolu na národnej úrovni a výmenu bibliografických údajov v medzinárodnom meradle. Zahŕňa aj podporu profesionálnych aktivít sekcií a divízií IFLA v oblasti noriem a odporúčaní pre bibliografiu a formáty, osobitne UNIMARC formát. Koordináciou jeho rozvoja sa zaoberá skupina expertov v Stálom výbore pre UNIMARC.

Národná knižnica v Prahe oznámila, že preklad tejto príručky do češtiny má v edičnom pláne na rok 2001, čo je pozitívna správa aj pre slovenských používateľov UNIMARC-u.


Medicína na internete

Poznatky a skúsenosti z práce s internetom využili pracovníčky Lekárskej knižnice NsP v Nitre pri zostavovaní brožúrky Manuál www adries a jeho využitie v medicíne (spracovala Ľ. Korgová, kniznica@nspnr.sk), ktorá poskytuje prehľad medicínskych internetových adries. Zriaďovateľmi uvedených stránok sú inštitúcie, organizácie, univerzity, knižnice, nadácie. Stránky obsahujú slovníky (aj viacjazyčné) a tezaury, z takmer každej sa možno napojiť na diskusné skupiny a iné relevantné linky. Mnohé z nich poskytujú plnotextové články z odborných periodík zdarma, iné umožňujú za úhradu zasielanie textov, v ojedinelých prípadoch sú vystavené plné texty kníh. Na stránkach možno nájsť rôzne komentáre.

V súvislosti s budovaním a prezentovaním knižnice ako “brány k informáciám” je táto brožúrka pomôckou nielen pre používateľov Lekárskej knižnice NsP v Nitre a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, ale aj pre knihovníkov pôsobiacich v tejto oblasti. Súčasne môže slúžiť ako inšpirácia pre ostatné knižničné a informačné pracoviská.


Knihovnícky časopis LIES
(Lesen Informieren Erleben in der Schulbibliothek)

Na internetovej adrese http://www.lies-online.de je prístupný knihovnícky časopis vydávaný na pomoc školským knižniciam nemeckej spolkovej krajiny Porýnie-Vestfálsko.

Webová stránka obsahuje okrem čísiel tohto časopisu tiež odkazy na dôležité adresy týkajúce sa praktickej činnosti knižníc.

Čtenář, 52, 2000, č. 9, s. 268.

Share: