Automatizácia knižnično-informačných procesov v podmienkach Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne

From Slovakia

Knižnice vo všeobecnosti patria medzi najnavštevovanejšie kultúrne zariadenia s dosahom na všetky vekové, profesijné a
sociálne skupiny obyvateľstva. Oravská knižnica v Dolnom Kubíne ako typ verejnej knižnice vždy úspešne plnila vo svojom
sociokultúrnom prostredí funkcie kultúrno-vzdelávacie, relaxačné a sociálne. V čase informatizácie našej spoločnosti sa aj
verejné knižnice postupne transformujú z pôvodne predovšetkým kultúrno-vychovných zariadení na aktívne články informačnej
infraštruktúry. Kvantitatívny nárast informácií a neustále zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov priviedlo verejné
knižnice do situácie, keď tradičnými formami knižničnej práce nemôžu splniť ich požiadavky na operatívnosť a komplexnosť
poskytovaných knižnično-informačných služieb. V dlhodobej perspektíve sa automatizácia knižničných služieb všetkých stupňov
verejných knižníc stane nevyhnutnosťou a knižnice sa postupne vyprofilujú na moderné informačné pracoviská, ktoré popri
tradičných hodnotách knižnej kultúry prinesú možnosti využívania informácií z rôznych databáz, multimediálnych nosičov i
informácií dostupných na sieti internet.

V súčasnosti sú všetky základné knižnično-informačné procesy v Oravskej knižnici plne automatizované prostredníctvom
knižničného informačného systému Libris a Biblis. Knihovnícky softvér Libris hodnotíme ako výhodný pre náš typ knižnice –
integruje väčšinu základných aktivít knižničnej práce: akvizíciu, katalogizáciu, výpožičné služby, rešeršovanie na základe
analyticky (s predmetovými heslami) spracovaného knižničného fondu, revíziu a vyraďovanie knižničného fondu, štatistické
evidencie vykonávaných knižničných činností. Prvá etapa automatizácie – reprospektívna konverzia knižničného fondu – sa
realizovala v rokoch 1993 – 1994, roku 1994 boli do prevádzky uvedené moduly akvizícia, katalogizácia a výpožičné služby na
oddelení pre deti a od r.1995 výpožičné služby v celej knižnici. Databáza Librisu obsahuje záznamy takmer 90 000 knižničných
jednotiek, ktoré tvoria fond Oravskej knižnice.

Aplikácia výpočtovej techniky prispela aj k výraznému zvýšeniu kvality, úrovne a rýchlosti realizácie jednotlivých
bibliografických činností. Od roku 1995, po zakúpení automatizovaného knižnično-informačného systému Biblis, sa buduje
regionálna báza dát, ktorá obsahuje retrospektívne spracovaný fond knižných publikácií, analytický rozpis zborníkov a
analytický rozpis regionálnej článkovej produkcie od r.1994. V súčasnosti zahŕňa vyše 10 000 záznamov a je dostupná v
počítačovej sieti OK. Systém Biblis umožňuje bibliografický a analytický popis rôznych druhov dokumentov, popis zborníka ako
celku i popis časti zborníka, prípadne iného dokumentu, uvedie do priameho vzťahu recenzovaný článok a recenziu. Pri tvorbe
regionálnych bibliografií zefektívňuje prácu tým, že realizuje automatické triedenie záznamov podľa zvolených rozraďovačov a
pri generovaní bázy dát vytvára registre – autorský, personálny, predmetový, geograficko-predmetový a register korporácií.
Výsledný výstup regionálnej bázy dát predstavuje výberová bibliografia Orava v tlači, ktorá vychádza v ročnej periodicite.
Roku 2000 sme doplnili systém Biblis o nový modul Osud – WWW kalendár osobností a udalostí, ktorý bude predstavovať
východiskovú databázu pri zostavovaní a vydávaní kalendárií regionálnych osobností a personálnych bibliografií, z hľadiska
používateľov bude zdrojom pre operatívne vyhľadávanie žiadaných informácií, perspektívne aj prostredníctvom siete
internet.

Roku 2000 získala Oravská knižnica z prostriedkov Open Society Foundation Bratislava a Open Society Institute Budapest
v rámci projektu Knižnice ako komunitné centrá, ktorý vypracovala Krajská knižnica v Žiline pre všetky regionálne knižnice v
Žilinskom kraji, počítač s tlačiarňou a elektronické databázy EPRIS (obsahuje plnotextové znenie právnych dokumentov zo
Zbierky zákonov od roku 1945, Zbierky súdnych rozhodnutí od roku 1960, Finančného spravodajcu od roku 1989, Obchodný vestník
od roku 1992) a STORIN (obsahuje monitoring slovenskej dennej tlače, rozhlasu a televízie z oblasti sociálnej problematiky).
Súčasťou projektu bolo aj finančné zabezpečenie ročnej aktualizácie týchto databáz, zakúpenie a ročná aktualizácia CD-ROM-u
Slovenská národná bibliografia, ktorý sa využíva pri zabezpečovaní požiadaviek MVS a poskytovaní bibliograficko-informačných
a rešeršných služieb. V súčasnosti sme zaznamenali zvýšený záujem o rešeršné služby, predovšetkým z radov používateľov, ktorí
si dopĺňajú popri zamestnaní svoje vzdelanie na vysokých školách. V rámci uvedeného grantu sme získali aj ročné pripojenie na
internet prostredníctvom spoločnosti Nextra. Uvedené skutočnosti nám umožnili uviesť do prevádzky verejnú internetovú
stanicu, ktorej služby môžu využívať registrovaní a neregistrovaní používatelia po dovŕšení 14 rokov veku. Používatelia majú
možnosť pracovať aj v programoch Microsoft Word a Microsoft Excel. Priemerne denne využíva tieto služby 4 – 5 používateľov. V
súvislosti s otvorením internetovej kaviarne v Dolnom Kubíne, kde sú poplatky za využívanie Internetu nižšie (vzhľadom na
finančné náklady spojené s prevádzkou verejnej internetovej stanice nie sme v tomto smere momentálne konkurencieschopní),
čiastočne poklesol záujem zo strany používateľov o služby verejnej internetovej stanice. V tomto roku sme rozšírili ponuku
služieb o štúdium CD-ROM-ov. Ich fond je v súčasnosti obmedzený, po obsahovej stránke ide prevažne o populárno-náučné a
jazykovo-výučbové CD-ROM-y, čo zodpovedá hlavnej používateľskej skupine zameranej na využívanie multimediálnych nosičov,
predovšetkým z radov stredoškolských študentov a pracujúcej mládeže. Používatelia majú od roku 2000 možnosť využívať interný
online katalóg na oddelení náučnej literatúry, v úvodnej fáze prevádzky online katalógu poskytovali pracovníčky oddelenia vo
zvýšenej miere konzultácie ohľadom jeho využívania, v súčasnosti je už markantný výsledný efekt vo väčšej samostatnosti
čitateľov vo vyhľadávaní potrebných dokumentov a informácií.

Je nepochybné, že automatizácia knižnično-informačných procesov priniesla mnohé pozitíva aj v podmienkach verejných
regionálnych knižníc, či už z hľadiska pracovníkov knižníc, keď sa zredukovali rutinné administratívne časti knižničného
procesu, ako aj z hľadiska používateľov, keď využívaním automatizovaných systémov v knižniciach sa urýchlili a rozšírili
možnosti získavania požadovaných informácií. Z nášho pohľadu problémom zostáva informačné vzdelávanie knihovníčok. V
pracovnom procese tootiž nie je vytvorený priestor na systematické informačné vzdelávanie sa v špecializovaných inštitúciách,
a tak získavanie nových poznatkov vo využívaní nových moderných informačných technológií a zdrojov je ponechané v prevažnej
miere na vlastné samovzdelávanie pracovníčok knižnice. Ďalší proces automatizácie knižnično-informačných činností a
informatizácie v Oravskej knižnici je limitovaný predovšetkým finančnými zdrojmi. Súčasné hardvérové vybavenie knižnice tvorí
13 pracovných staníc a 1 server, ktoré sú zapojené do lokálnej počítačovej siete pracujúcej v operačnom systéme Windows
95/98. Po niekoľkoročnej prevádzke si vyžaduje zvýšené finančné náklady na inovácie tak, aby sme zabezpečili korektné
fungovanie toho stupňa automatizácie, ktorý knižnica dosiahla. Napriek týmto skutočnostiam sme si vedomí toho, že ďalší
proces automatizácie a informatizácie je strategickou úlohou aj pre verejné regionálne knižnice, a to v zmysle vytvorenia
podmienok operatívneho a neohraničeného prístupu k informáciám z rôznych informačných databáz a sietí pre našich
používateľov.

Share: