Členstvo Slovenskej akadémie vied v konzorciách ScienceDirect a IDEAL

From Slovakia

Začiatkom roku 2001 sa Slovenská akadémia vied /SAV/ stala členom dvoch konzorcií, ktoré zastrešujú prístup do
plnotextových periodík vydávaných renomovanými vydavateľstvami Elsevier Science (
ScienceDirect – okolo 400 titulov) a Academic Press (
IDEAL – vyše 170 titulov). Celú agendu zabezpečila Ústredná knižnica SAV (ÚK SAV) a finančne prispeli ÚK SAV, niektoré
pracoviská SAV a Úrad predsedníctva SAV.

Vstup do konzorciálnych titulov je licenčne obmedzený na konkrétne IP adresy sieťových počítačov na jednotlivých
pracoviskách SAV. Po počiatočných problémoch s prístupom najmä mimobratislavských pracovísk je v súčasnosti situácia
stabilizovaná a prispeli k nej aj priame konzultácie so zahraničnými dodávateľmi pri sfunkčňovani hlásených IP adries
niektorých ústavov.

Do konzorcia
ScienceDirect je vstup cez URL adresu
http://www.sciencedirect.com. Aktívny prístup do plnotextových
periodík pre SAV je realizovateľný cez ikonu group-wide login v zelenom rámčeku. Cez voľbu “Browse” máme možnosť výberu
konkrétneho titulu podľa prvého písmena z názvu, prípadne si zvolíme prezeranie celého abecedného zoznamu dostupných
periodík. Ďalšou možnosťou je výber titulov z ponúkaných tematických skupín:

Agricultural and Biological Sciences, Arts and Humanities, Business, Management and Accounting, Chemical Engineering,
Chemistry, Civil Engineering, Computer Science, Decision Sciences, Earth and Planetary Sciences, Economics, Econometrics and
Finance, Energy and Power, Engineering and Technology, Environmental Science, Fundamental Life Science, Materials Science,
Mathematics, Medicine, Neuroscience, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics, Physics and Astronomy, Psychology, Social
Science.

Uvedené tematické skupiny sú ďalej členené do podskupín, napríklad skupina Engineering and Technology momentálne
obsahuje tieto podskupiny:

 • Aerospace Sciences
 • Electrical and Electronic Engineering
 • Engineering Mechanics
 • General Engineering
 • Industrial and Production Engineering
 • Materials Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Numerical Methods in Engineering
 • Systems and Control Engineering

Voľbou “Search” máme možnosť rešeršovania v dostupných periodikách. V súčasnosti je v databáze okolo 400 plnotextových
titulov periodík, ktoré sú predplácané jednotlivými členmi konzorcia, a existuje k nim krížový prístup pre všetkých členov,
bez ohľadu na počet vlastných predplácaných titulov. Uvedený počet plnotextových titulov sa bude rozširovať so vstupom
ďalších členov do konzorcia. Všetky plnotextové tituly periodík predplatené členmi konzorcia sú označené zeleným rámčekom a
majú dostupnú aj retrospektívu od roku 1995. Na sťahovanie plných textov vybraných článkov je určená voľba “Journal Format –
PDF”. Nepredplatené periodiká majú voľný vstup do abstraktov.

Do konca roku 2001 má SAV možnosť aj bezplatného využívania služieb, ktoré poskytuje ScienceDirect Navigator a spočíva
vo voľnom rešeršovaní v týchto svetoznámych bibliografických databázach:

 • BIOTECHNOBASE
 • Beilstein Abstracts
 • Compendex
 • EMBASE
 • Elsevier BIOBASE
 • FLUIDEX
 • GEOBASE
 • OceanBase
 • World Textiles

Od júla bude súčasťou tejto ponuky aj databáza MEDLINE. Vstup do týchto databáz je cez už známu URL adresu konzorcia
ScienceDirect a následne voľbu “Search”.

Do titulov konzorcia ScienceDirect je možný vstup aj z URL adresy pražskej firmy SUWECO, cez ktorú bolo členstvo v
danom konzorciu zrealizované. Je to adresa
http://www.suweco.cz, ktorá nám poskytne aj podrobnejšie informácie o
členoch konzorcia a využívaní databázy /kliknutím na “Konsorcia”/. K zoznamu dostupných titulov sa dostaneme postupným
kliknutím na “Elsevier Science” a na ďalšej strane na “Seznam konsorciálních titulů”. Ďalej postupujeme ako v predošlom
prípade.

Pre vstup do konzorciálnych titulov vydavateľstva Academic Press
IDEAL platí URL adresa http://www.idealibrary.com. Licencia SAV pre vstup do plných textov je definovaná predplatným
“Subscription to Slovak Academy of Sciences Collection”, kde kliknutím na “Show Journals” sa nám zobrazí abecedný zoznam vyše
170 titulov periodík tohto vydavateľstva. Možnosť vstupu do plných textov platí pre všetky tituly, no iba za rok 2001. V
retrospektíve je voľne dostupný iba abstrakt. Zameraním prevažujú tituly z oblasti prírodných a lekárskych vied, čiastočne
technické vedy a spoločenskovedné disciplíny.

Plnotextové tituly periodík z obidvoch konzorcií majú možnosť študovať aj návštevníci v internetovej študovni ÚK SAV na
Klemensovej 19 a tiež v študovni periodík ÚK SAV v areáli SAV na Patrónke.

Plnotextové konzorciálne periodiká predstavujú elektronické informačné zdroje vysokej finančnej hodnoty, a preto sa
očakáva ich maximálne využívanie zo strany vedeckých pracovníkov SAV, ktoré by malo dokázať opodstatnenosť vynaloženia týchto
finančných prostriedkov. Na sledovanie využívania budú slúžiť podrobné štatistické tabuľky, ktoré sa stanú podkladom pri
zvažovaní ďalšieho členstva v uvedených konzorciách.

Doterajšie skúsenosti s využívaním konzorciálnych služieb sú pozitívne a odporúčame ich do pozornosti aj iným
inštitúciam na Slovensku. Doteraz sú napríklad členmi konzorcia ScienceDirect iba tri inštitúcie zo Slovenska, pričom v
Českej republike je to vyše 30 inštitúcií. Vstupom nových členov do konzorcia aj zo Slovenska by sa rozšíril počet
plnotextových periodík dostupných pre všetkých, čo je pri neustále rastúcich cenách periodík a zároveň ťažkej finančnej
situácii nezanedbateľný fakt.

Share: