NUPSESO

Introducing

Akciová spoločnosť NUPSESO so sídlom v Nitre pôsobí na Slovensku od roku 1990. Za to obdobie si vybudovala dobré meno
za poskytnuté služby v oblasti digitalizácie dokumentov a tvorbe digitálnych archívov pre mnohé podniky, vedecké a kultúrne
inštitúcie, v predaji technických prostriedkov (skenery, CD knižnice), za prekladateľské služby (z 14 jazykov a do
nich).

V súčasnosti rozšírila svoju ponuku o softvérové produkty renomovaných firiem FineReader (ABBYY Software House Moskva),
Archivista (Archivista, BmgH., Zürich), EIS K2 (Q.gir, s. r. o., Ostrava) a počítačovej podpory kvality Palstat CAQ (Palstat,
s. r. o., Vrchlabí). Spoločnosť svoju konkurencieschopnosť potvrdzuje certifikátmi a oceneniami:

Certifikát systému kvality Det Norske Veritas ISO 9002:1994.

Certifikát autorizovaného distribútora firmy ABBYY Software House na softvér FineReader pre SR a ČR.

Certifikát autorizovaného distribútora firmy Palstat, s. r. o. Vrchlabí na informačno-riadiaci systém Palstat CAQ pre
SR.

Ocenenie ”Počítadlo” pre najpokrokovejší exponát výstavy Cofax 2001 za softvér FineReader 5.0 Office.


Preklady

V spoločnosti NUPSESO je vybudovaný spoľahlivý servis prekladateľských služieb. Svojim zákazníkom ponúka preklady z
rôznych oblastí z a do jazyka anglického, bulharského, českého, francúzskeho, maďarského, nemeckého, poľského, rumunského,
ruského, slovenského, srbského, španielskeho, talianskeho a ukrajinského. Žiadaná je najmä služba preklad s úradným overením,
ktorú ponúka z a do jazyka anglického, maďarského, nemeckého, ruského a talianskeho.

Ambíciou prekladateľského oddelenia je pravidelná a dlhodobá prekladateľská spolupráca so štátnou správou a strednými
alebo veľkými podnikmi.


Digitalizácia

Vychádzajúc z faktov, že papierové dokumenty patria k najväčším výdavkovým položkám, že až 90 % nákladov pripadá na ich
skladovanie, dopravu a aktualizáciu, až 85 % papierových dokumentov už po druhý raz nikto nepoužije a že 70 % pracovného času
sa využije na ich triedenie, vyhodnocovanie, ukladanie a archivovanie, prichádza NUPSESO, a. s., s riešením. Svojim
zákazníkom ponúka iný spôsob práce s papierovými dokumentmi. Je to digitalizácia, čo znamená prevod papierových dokumentov do
elektronickej podoby. Technický pokrok ide rýchlo dopredu, kto nezachytí trend nástupu digitalizácie, v budúcnosti musí rátať
s niekoľkonásobne vyššími nákladmi na réžiu. Informačné technológie dokážu zhromaždiť a analyzovať množstvo informácií, ale
iba človek ich vie využiť vo svoj prospech a úžitok.


Digitalizácia dokumentov a vytvorenie digitálneho archívu

Digitalizácia dokumentov je nevyhnutná v organizáciách, kde pracujú s veľkými množstvami tlačív. Je to proces, v ktorom
sa papierové dokumenty skenujú na veľkokapacitných skeneroch. Skenovať možno dokumenty rôznych rozmerov (od vizitiek až po
formát A0 – plány, výkresy, štúdie), rôzneho obsahu (pokladničné bloky, recepty, rôzne tlačivá, výstrižkový materiál, notové
predlohy, kresby, obrázky, tabuľky, fotografie, filmy…), rôznej kvality a množstva (za jednu smenu až desaťtisíc strán A4
obojstranne).

Digitálny archív uľahčí vyhľadávanie archivovaných údajov, ich distribúciu, zabezpečí pred nepovoleným prístupom,
zabráni existencii duplicitných verzií, odstráni zbytočné kopírovanie (papierový archív je možné presťahovať na miesto s
nižším nájomným), uloženie dát na CD-ROM zaberie minimálny priestor, najvýraznejšia výhoda je však časová úspora. Vyhľadanie
konkrétneho dokumentu v klasickom papierovom archíve trvá podstatne dlhšie ako jeho vyhľadanie v počítači.

Naskenované dokumenty je možné na počítačovom monitore prezerať, zväčšovať, vytlačiť.


Digitalizácia dokumentov s použitím softvéru FineReader 5.0

O softvéroch OCR FineReader 5.0 Pro a Office si prečítate na inom mieste (FineReader – konverzia papierových dokumentov
do elektronickej podoby).


Digitalizácia dokumentov s použitím softvéru Archivista 4.15

Pri digitalizácii dokumentov s použitím softvéru pre EDM Archivista 4.15 bude mať organizácia k dispozícii
profesionálny digitálny archív za veľmi nízku cenu. Archivista 4.15 je schopný spracovať niekoľko miliónov strán v jedinej
databáze. Ťažiskom práce s týmto softvérom je jeho premyslené uloženie dokumentov a efektívne vyhľadávanie. Integrované
full-textové vyhľadávanie, rozpoznávanie čiarových kódov, individuálne prideľovanie dokumentu alebo hyperlinky, všetky tieto
funkcie sú k dispozícii na zobrazenie ľubovoľného dokumentu na obrazovke v priebehu niekoľkých sekúnd.


Technické prostriedky

Okrem služieb – digitalizácie dokumentov a tvorby digitálnych archívov dodávateľským spôsobom – NUPSESO dodáva
technické prostriedky pre digitalizáciu. Dodávka môže obsahovať kompletný systém (hardvér, softvér, inštalácia, naladenie
systému, zaškolenie obsluhy), rovnako ako jednotlivé časti: skenery renomovaných značiek CANON, KODAK, FUJITSU, archivačné
systémy.


Ekonomický informačný systém K2

IT sa stávajú nervovým systémom firmy. Tvárnosť a otvorenosť ekonomického informačného systému K2 zvyšuje rýchlosť a
účinnosť práce.

Ekonomický IS K2 je komplexný, moderný, vysoko prepracovaný ucelený systém, postavený na riadení obchodných prípadov od
prvotného dokladu až po realizáciu výroby. Slúži na získanie celkových informácií o hospodárení firmy a na naplnenie všetkých
legislatívou požadovaných noriem a predpisov.

Koncipovaný je ako otvorená platforma, pripravená spolupracovať s ostatnými podnikovými aplikáciami – softvér MS
Office, Exchange server, WEB server (Internet, virtuálny obchod), MS Project, CAD systémov, manažérskych rozhodovacích
systémov, dochádzkových systémov.

Variabilita systému K2 zachováva možnosť trvalého rozvoja firmy bez nutnosti meniť už realizované časti, napríklad celý
systém je možné prevádzkovať s využitím čiarových kódov, počítačov PSION, napojením strojov a zariadení vybavených
komunikačným rozhraním atď.

V systéme K2 sú režimy: nákup, predaj, sklad, výroba, doprava, banka, pokladňa, vnútropodniková banka a sporiteľňa,
účtovníctvo, ekonomické analýzy, majetok, mzdy, personalistika, marketing, internetový obchod.


Palstat CAQ – počítačová podpora kvality pri implementácii požiadaviek medzinárodných noriem manažmentu kvality

Spoločnosť NUPSESO je autorizovaným distribútorom informačno-riadiaceho systému Palstat CAQ pre SR. Tento systém ponúka
kompletný servis služieb pri budovaní systému riadenia kvality (softvérová podpora riadenia kvality PALSTAT CAQ, pri
implementácii systému Palstat CAQ, servis formou záručnej a pozáručnej zmluvy, ďalej poradenstvo, konzultácie na zavádzanie
systému riadenia kvality podľa platných noriem a školenie metodík MEA, SPC, metrológia atď.) s účelnou a funkčnou aplikáciou
softvérových modulov PALSTAT CAQ

Systém je zložený z modulov, ktoré pracujú pod operačným systémom WIN 95/98/2000NT, využívajúc všetky výhody sieťového
prostredia. Za pomoci softvérovej podpory PALSTAT CAQ firmy vybudujú efektívny systém kvality, ktorý spĺňa všetky požiadavky
normy ISO 9000:2000. Konkrétne aplikácie sú závislé od možností, potrieb a stupňov existujúceho systému zákazníka, vždy však
s ohľadom na platné normy, podľa ktorých sa systém riadenia kvality riadi.


http://www.nupseso.sk ; e-mail:
nupseso@nupseso.sk

Piaristická 2, 949 01 Nitra, tel./fax: ++421 (0)37 6542 381

Drieňová 24, 826 03 Bratislava, tel./fax: ++ 421(0)2 4342 7223

Share: