Infomix

InfomixCentrum knižničných služieb Baden-Wůrttemberg

CKS vzniklo v roku 1996 zlúčením Juhonemeckého združenia knižníc a Ústredného katalógu v Baden-Württembergu.

Je to moderné zariadenie zamerané na zásobovanie prevažne vedeckých knižníc špecifickými knižničnými údajmi a službami.
Okrem toho sú každému používateľovi k dispozícii nepretržite 365 dní v roku rešeršné služby, internet, digitálna knižnica a
iné.

Začiatkom r. 2001 obsahovala integrovaná databanka informácie o fondoch 1 053 inštitúcií, ktoré možno rozčleniť na
knižnice rôznych typov, múzeá a archívy.

Účastníkom Juhonemeckého združenia knižníc sú k dispozícii 3 databanky, a to:


KATA – databanka na online katalogizáciu,


RECH – databanka informácií a medziknižničnej výpožičnej služby,


DEMO – databanka na školiace účely so základným fondom cvičení.

Spektrum poskytovaných služieb pre jednotlivcov, knižnice, múzeá a archívy je bohaté:

 • rozsiahla ponuka www služieb s prístupom do online katalógu integrovanej databanky a nespočetné spojenia do iných
  online katalógov integrovaných systémov, knižníc doma a v zahraničí,
 • prevádzka spojenej bibliografickej databanky,
 • bezplatné rešerše v databanke a ústrednom katalógu,
 • príprava digitálnej knižnice,
 • katalogizácia,
 • zasielanie údajov účastníckym knižniciam,
 • automatizácia medziknižničnej výpožičnej služby,
 • podpora a sprevádzkovanie lokálnych systémov,
 • centrálna prevádzka serverov databanky v núdzových prípadoch, ale aj v rutinnej prevádzke,
 • tlač etikiet barcodu,
 • podpora múzeí pri zavádzaní automatizovaných systémov.

Poskytovanie a sprístupňovanie elektronických objektov na internete s jeho multimediálnymi možnosťami patrí k
perspektívnym ponukám moderných služieb v knihovníctve. Online dostupné vysokoškolské spisy, obrazové a zvukové informačné
zdroje, multimediálne objekty, ale aj študijné materiály sa v krátkom čase stali samozrejmou súčasťou informačnej ponuky. CKS
sa rôznymi koordinovanými projektmi a virtuálnym serverom médií zúčastňuje na ich sprístupňovaní a prezentácii. Tento
geograficky rozdelený virtuálny sklad elektronických zdrojov s ponukou všetkých online dokumentov nachádzajúcich sa v regióne
je v rutinnej prevádzke. Objekty sa sprostredkúvajú ako ”elektronické zdroje prostredníctvom diaľkového prístupu” v
centrálnej integrovanej databanke s regionálnym obsahom, menné popisy sa exportujú do lokálnych systémov a možno ich vyvolať
cez www a hypertextové OPAC katalógy alebo prehliadače. Samotné objekty zostávajú na serveroch ponúkajúcich inštitúcií.
Rovnakým spôsobom sa ponúkajú ďalšie informácie (napríklad recenzie, abstrakty, zoznamy obsahov) všetkých typov, takže v
súčasnosti tých 100 000 objektov, ktoré sú k dispozícii, predstavuje jednu z najväčších voľne prístupných ponúk informácií,
ktoré sú spojené s bibliografickou databankou.

Pre tie knižnice, ktoré neprevádzkujú server objektov, je CKS pripravené sprístupňovať ich elektronické zdroje dovtedy,
kým túto činnosť neprevezme iná inštitúcia. Rovnako je CKS prípravené poradiť, prípadne participovať na nových iniciatívach v
regióne, aby značné úsilie, ktoré vynaložia jednotlivé zariadenia, ocenil väčší okruh používateľov.


Enrichi

V roku 1999 vzniklo s podporou Francúzskej asociácie knihovníkov (ABF) webové sídlo ”Enrichi” (enrichi = obohatený,
pozn. redakcie). Adresa
http://www.abf.asso.fr/enrichi je určená na neformálnu výmenu skúseností z
problematiky popisu online zdrojov. Bolo vytvorených niekoľko čiastkových pracovných skupín: pracovná skupina XML (venuje
pozornosť štruktúre výmenný formátov a formátov na ukladanie typovej definície dokumentov atď.), pracovná skupina
Kooperatívny popis e-zdrojov (iniciovala úvahu o vytvorení národnej bázy, ktorá by evidovala disponibilné zdroje na
webe).(
http://www_sed.unio_lyon3.fr/busignets,
http://www.desire.org,
http://www.abf.asso.fr./enrichi)AGRIS/CARIS FAO

Spletitosť skratiek, anglických názvov a niekedy nevysvetliteľných či nepochopiteľných slovných spojení nás veľakrát
doháňa do šialenstva. Možno už ani nemáme chuť hľadať a lúštiť mená organizácií, nadácií, spoločností, projektov. Ak sa pred
vami objavia názvy napr. AGRIS, CARIS, FAO, len skutočne zainteresovaní pracovníci v pôdohospodárstve pochopia čo tieto názvy
znamenajú. Preto aj vám ponúkame vysvetlenie.


AGRIS – je medzinárodný informačný systém pre poľnohospodársku vedu a technológiu koordinovaný Organizáciou spojených
národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO so sídlom v Ríme, ktorý bibliograficky popisuje literatúru na celom svete. Tento
systém začal fungovať v roku 1975 a v súčasnosti obsahuje viac ako 2,7 miliónov záznamov.

AGRIS buduje FAO na uľahčenie výmeny najrôznejších informácií. Zahŕňa svetovú literatúru zameranú na všetky aspekty
pôdohospodárstva, t. j. rastlinnú a živočíšnu výrobu, ochranu rastlín, zdravotný stav zvierat, technológiu primárnych
poľnohospodárskych produktov, lesníctvo, rybárstvo, mechanizáciu, životné prostredie vo vzťahu k pôdohospodárstvu,
potravinárstvo a výživu, poľnohospodársku ekonomiku, rozvoj vidieka, riadenie, legislatívu, informatiku, vzdelávanie a
poradenstvo.

Predstava činnosti AGRIS-u je veľmi jednoduchá. Do tohto kooperatívneho systému dodávajú účastnícke krajiny vstupy z
literatúry publikovanej v rámci ich krajiny a spätne získavajú informácie z ostatných účastníckych krajín. AGRIS zhromažďuje
bibliografické záznamy z materiálov, napr. z časopisov, kníh, ale aj zo správ, dizertácií, zborníkov z konferencií. V
súčasnosti sa na jeho rozvoji podieľa 159 národných, 31 medzinárodných a medzivládnych centier, ktoré mesačne odovzdávajú
takmer 15 000 nových položiek.

Ak vás tento informačný systém zaujal, užívateľom internetu je voľne prístupná aktuálna stránka databázy AGRIS na
domovskej stránke FAO –
http://www.fao.org/library/agris.


CARIS – je medzinárodný informačný systém FAO o prebiehajúcich alebo práve ukončených výskumných projektoch v oblasti
pôdohospodárstva. Na jeho budovaní sa podieľa 132 národných a 19 medzinárodných stredísk.

Tento informačný systém využívajú najmä výskumní a vývojoví pracovníci, pracovníci v oblasti plánovania a riadenia
výskumu, v štátnej správe, v agentúre na podporu poľnohospodárskeho výskumu, alebo v medzinárodnej organizácii na podporu
výskumu.

V skratke už teda viete, čo sa skrýva pod skratkami AGRIS/CARIS FAO.

Slovenská republika pracuje v tomto systéme už od roku 1975. V roku 1993 bolo zriadené Slovenské účastnícke stredisko,
najprv so sídlom v Bratislave a od roku 1996 v Nitre.

V súčasnosti pod koordináciu Národného strediska AGRIS/CARIS Slovensko poskytuje do databázy AGRIS približne 1 000
vstupov ročne, čo predstavuje spracovanie zhruba 40 periodík, niekoľko zborníkov z významných vedeckých podujatí, monografií
a netradičných dokumentov. V databáze CARIS evidujeme 158 projektov, ktoré sú práve v realizácii, z 20 inštitúcií rezortu
pôdohospodárstva, Slovenskej akadémie vied, ako aj významných slovenských univerzít.

Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo v Nitre je gestorom budovania a rozvoja oboch týchto
informačných systémov na Slovensku. Na stránke
www.uvtip.sk  je tiež prezentovaná činnosť Národného strediska AGRIS/CARIS, takže
priamo z našej domácej stránky sa dozviete, čo ďalšieho sa skrýva za dvoma skratkami AGRIS a CARIS.

 


Zoner Context

Pri príležitosti 11. veľtrhu informačných a komunikačných technológií
INVEX-COMPUTER (15. – 17. 10. 2001 v Brne) sa slávnostne vyhlásia výsledky súťaže o najlepšiu e-publikáciu a e-knihu
vytvorenú pomocou českého autorského nástroja určeného na vytváranie kvalitnej e-prezentácie Zoner Context. Uzávierka súťaže
bola 5. septembra 2001 a súťažilo sa v jedinej kategórii bez rozlíšenia, či ide o firemnú prezentáciu, katalóg výrobkov,
e-knihu, e-časopis, multimediálnu publikáciu alebo iný druh e-publikácie.

Chip, jún 2001, s. 123.

 


Analýza

Peter Kuzma je autorom analýzy a hodnotenia legislatívnych podmienok pre mimorozpočtové získavanie príjmov v rámci
knižníc ako príspevkových organizácií, ktorú publikuje v rámci Legislatívneho okienka Občasník knihovníkov Bratislavského
kraja č. 1/ 2001 (vyšiel v júni t. r.). E-mail:
knižnica@gtsi.cz, tel. 02/ 44 45 47 04.

 


Virtuálna univerzita

V dňoch 4. – 5. júna 2001 sa v Bratislave konal medzinárodný workshop Virtuálna univerzita, ktorý organizovala Nadácia
otvorenej spoločnosti a Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Ako napovedá názov workshopu,
toto stretnutie bolo venované dnes relatívne novej a v súčasnosti dosť diskutovanej oblasti internetového či virtuálneho
vzdelávania.

V súvislosti s internetovým vzdelávaním témy workshopu pokrývali:

 • nové charakteristiky a novú organizáciu vzdelávania, vznik nových inštitucionálnych štruktúr a spolupráce,
 • globalizáciu vzdelávania, jej pozitíva a negatíva,
 • špecifiká online kurzov,
 • nové softvérové prostredia, programy pre nové formy vzdelávania.

Workshop mal dve časti. Cieľom prvej, medzinárodnej časti bolo poskytnúť účastníkom prehľad a možnosť diskutovať o
najnovšom vývoji v oblasti internetového vzdelávania vo svete, najmä však v stredoeurópskom regióne. Odzneli tu príspevky
účastníkov z Rakúska, Čiech, Poľska, Slovinska, Slovenska, Francúzska a Kanady.

Druhá (slovenská) časť bola venovaná situácii a rozvoju dištančného vzdelávania na Slovensku. Bolo tu predstavených 14
rozpracovaných online kurzov, ktoré boli podporené v rámci programu IDEP (1). Nadácie otvorenej spoločnosti. Mnohé z nich
nadväzujú na projekty v tejto oblasti, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch financované v rámci programu Phare. Boli
prezentované online aktivity a zámery projektu Infovek zameraného na stredné školy, financovaného najmä zo zdrojov
Ministerstva školstva SR.

K najzaujímavejším príspevkom medzinárodnej časti patrili:

 • Nová mobilita prostredníctvom telekomunikácií Johanna Gunthera z Donau Universität Krems (Rakúsko), ktorý sa zaoberal
  novými možnosťami vzdelávania a formami globálnej spolupráce, vznikajúcimi vďaka prudkému rozvoju informačných a
  komunikačných technológií.
 • Využívanie videokonferencií v CSVS Jindry Lisalovej z Centra pro studium vysokého školství v Prahe (Česká republika).
  Pani Lisalová opísala praktické skúsenosti s využívaním videokonferenčných technológií, ktoré sú nainštalované v Centre pro
  studium vysokého školství od roku 1996 a využívajú sa na medzinárodné projekty, priame prenosy z laboratórií, ako aj na
  výučbu kurzov.
 • K modelu dištančného vzdelávania pre študentov stavebného inžinierstva Andreja Tibauta z Mariborskej univerzity
  (Maribor, Slovinsko). Autor hovoril o jednotlivých krokoch a skúsenostiach z postupného transformovania tradičného modelu
  inžinierskeho štúdia na dištančný.
 • Virtuálne univerzity a šialenstvo celosvetovej zlatej horúčky Rogera Boshiera z University of British Columbia
  (Vancouver, BC, Kanada). Profesor Boshier opísal rýchle tempo, v ktorom sa začalo online vzdelávanie rozvíjať najmä na
  komerčnej báze v Spojených štátoch a Kanade a zamýšľal sa nad pozitívnymi a negatívnymi vplyvmi, ktoré tento vývoj môže mať
  v strednej Európe.

Kompletný program workshopu Virtuálna univerzita a podrobné informácie možno nájsť na adrese
http://www.kar.elf.stuba.sk/virtuni. Tlačený zborník z workshopu v
anglickom jazyku vyjde v septembri 2001 a bude možné ho získať na adrese:

Lokálne stredisko dištančného vzdelávania, FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: 02/60 29 17 19, fax: 02/65
41 10 04, e-mail:
lsdv@kar.elf.stuba.sk.

__________________________________________________________________________

1. Od roku 2000 rozbehla Nadácia otvorenej spoločnosti nový projekt v oblasti využívania internetu vo vzdelávaní – IDEP
(Internet Distance Education Program).

Cieľom tohto programu je:

 • podporiť rozšírenie dištančného vzdelávania na slovenských vysokých školách o formy využívajúce internet najmä v
  oblasti humanitných vied,
 • otvoriť vzájomnú komunikáciu a diskusiu medzi jednotlivými vysokými školami a verejnosťou o možnostiach, ktoré tieto
  formy dištančného vzdelávania prinášajú najmä v oblasti humanitných vied,
 • pomôcť vytvoriť viacero multimediálnych dištančných kurzov na rôznych vysokých školách
 • dokázať, že použitím nových technológií je možné na Slovensku v určitých odboroch výrazne zvýšiť počet študentov s
  relatívne nízkymi nákladmi.

Aktivity v rámci programu:

 • Grantová podpora tvorby, prepracovania, prípadne upravenia a prispôsobenia zahraničných kurzov do dištančnej podoby
  využívajúcej nové informačné a komunikačné technológie. V roku 2000 bola podporená tvroba 14 kurzov v 11 vzdelávacích
  inštitúciách. Prvé z týchto kurzov budú k dispozícií študentom od septembra 2001.
 • Školenia pre autorov, tútorov a manažérov v dištančnom vzdelávaní organizované v spolupráci so slovenskou sieťou
  dištančného vzdelávania.
 • Budovanie IDEP databázy.


Bližšie informácie:http://www.osf.sk, Katarína Pišútová,
katarina@osf.sk


C-Pen 800

Nový C-Pen 800 je miniatúrny počítač s integrovanou digitálnou kamerou s frekvenciou 100 snímkov za sekundu, ktorý
dokáže skenovať text až s 99,5 % presnosťou rozoznania. S týmto perom teda stačí iba prejsť cez text, ktorý následne môžete
uložiť do pamäte C-Penu v TXT formáte, poslať ho do svojho notebooku na ďalšie spracovanie, alebo si môžete text nechať
preložiť pomocou slovníka. C-Pen 800 navyše slúži aj ako digitálny diár, alebo si môžete vytvoriť databázu kontaktov.

PC World 5/2001, s. 19.


Akcie


C

ieľom seminára
AGROINFOS 2001 (13. – 14. novembra 2001 v Nitre), ktorého usporiadateľom je Ústav vedecko-tech nických informácií pre
pôdohospodárstvo (ÚVTIP), je stať sa fórom pre diskusiu o trendoch, poslaní, cieľoch a úlohách informačných stredísk v
poľnohospodárstve. Kontakt: PhDr. Anežka Strihová, tel.: 037/ 77 21 805, e-mail:
strihova@uvtip.sk


V poradí 4. medzinárodná konferencia
CS Online 2001 sa uskutoční v dňoch 5. – 8. 11. 2001 v Starej Lesnej (hotel Academia) vo Vysokých Tatrách.
Organizátor: P-SSPCH pri Slovnaft, a. s., Bratislava. Ďalšie informácie: Ing. Táňa Mončáková, tel.: +4212/74 52 47 722, fax:
+4212/74 52 44 562.


V dňoch 8. – 11. novembra 2001 sa už tradične v priestoroch bratislavskej Incheby bude konať 9. medzinárodný knižný
veľtrh
Bibliotéka s množstvom sprievodných odborných akcií. Bližšie informácie môžete získať na e-mailovej adrese:
incheba@incheba.sk.


Producenti a používatelia tlačených a elektronických informácií na ceste k informačnej spoločnosti bola téma 8.
medzinárodnej konferencie
Krym 2001, ktorá sa konala v dňoch 9. – 17. júna 2001 pod záštitou IFLA. Jej hlavným organizátorom bola Štátna verejná
vedecko-technická knižnica Ruska v Moskve. Hlavné smery a témy: Tvorba a ochrana fondov. Vzájomné pôsobenie knižníc, knižných
vydavateľov a knižného trhu; Online technológie, CD-ROM, elektronické publikácie a internet v knižniciach; Elektronické
knižnice; Etika a bezpečnosť elektronických informácií; Ekologické informácie a úloha knižníc v ekologickom vzdelávaní
obyvateľstva.


V dňoch 27. – 30. septembra 2001 sa v kláštore Wigry pri Suwałkoch bude konať medzinárodná konferencia QUELLE (Quality
Evaluation in Library Services and Education)
Kvalita v knihovníctve. Všetky materiály z tejto konferencie budú zverejnené v januárovom čísle poľského
elektronického časopisu EBIB na adrese:
http://www.oss.wroc.pl/biuletyn.


Ďalšie zaujímavé akcie nájdete v Prehľade podujatí na adrese


www.cvtisr.sk/akcie.htmPROLIB – Stredisko vzdelávania knihovníkov

vzhľadom na finančnú podporu nadácie Open Society Institute Budapest oznamuje, že cena najbližších kurzov je 1 400,Sk
na jeden kurz a osobu. Bližšie informácie:
tetrevova@kosice.upjs.sk.

Share: