Ohlas na článok

From Slovakia

”Uplynulo desaťročie, čo žiadna knižnica nevydala úplné tabuľky [MDT] niektorého vedného odboru (Slovenská lekárska
knižnica nakoniec triedu 61 Medicína, na veľkú škodu, nevydala).”

Táto informácia spomenutá v článku Ing. Jána Guľu (Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, ITlib, roč. 1,
č. 2 (2001), s. 19 – 20) je zavádzajúca. Slovenská lekárska knižnica (ďalej SlLK), ktorá v rokoch 1977 – 1991 mala názov
Ústav vedeckých zdravotníckych informácií, vydala v roku 1991 spoločne s Ústředím vědeckých, technických a ekonomických
informací (ďalej ÚVTEI) z Prahy v slovenskom jazyku prvé česko-slovenské úplné vydanie tabuliek MDT v triede 61 Lekárske vedy
v nasledujúcom členení: Trieda 611 Anatómia. Trieda 612 Fyziológia. Trieda 613 Hygiena. Trieda 614 Verejné zdravotníctvo.
Prevencia proti úrazom. Trieda 615 Lekárnictvo. Farmakológia. Liečivá. Terapeutika. Toxikológia. Tabuľky preložili a
spracovali pracovníci SlLK PhMr. Tatiana Šimková a PhDr. Ján Berky. Za gescie ÚVTEI boli autorizované FID-om ako publikácia
FID 179, FID 483. Sú spracované v súlade so zmenami autorizovanými v Extensions and Corrections to the UDC. Majú 322 strán.
Je to 1. zväzok zo štvorzväzkového vydania.

Spomenutí prekladatelia pokračovali vo svojej mravčej, časovo náročnej a hlavne finančne nedocenenej práci, takže v
roku 1993, už po rozdelení ČSFR, mohli vyjsť aj preklady zvyšných tried 616/618, a to ako priekopnícke Prvé úplné slovenské
vydanie tabuliek MDT v triede 61 Lekárske vedy. Členia sa takto:

2. zv. Trieda 616 Patológia. Trieda 616-01/-09 Všeobecné hľadiská patológie – 118 strán.

3. zv. Trieda 616.1 Patológia krvného obehu a krvných ciev. Trieda 616.2 Choroby respiračnej sústavy. Trieda 616.3
Choroby tráviaceho ústrojenstva a výživy. Trieda 616.31 Stomatológia, ústna dutina. Trieda 616.4 Endokrinné choroby, žľazy s
vnútornou sekréciou. Trieda 616.5 Dermatológia. Trieda 616.6 Močopohlavný systém. Choroby – 298 strán.

4. zv. Trieda 616.7 Choroby pohybového systému. Trieda 616.8 Neurológia, nervové choroby. Trieda 616.89 Psychiatria.
Trieda 616.9 Infekčné choroby, kontaktné a nákazlivé choroby. Trieda 617.3 Ortopédia. Trieda 617.5 Topografická chirurgia.
Trieda 617.7 Očné choroby. Trieda 618 Gynekológia a pôrodníctvo – 508 strán. (Všetky zväzky s obojstrannou potlačou formátu
A4.)

Všetky 4 zväzky tabuliek MDT vytlačila SlLK vo svojom reprografickom stredisku v náklade 100 ks len pre interné
potreby. Informácie o vydaní úplných tabuliek MDT v triede 61 Lekárke vedy publikovali pracovníci SlLK (Berky, Kadnárová,
Žilová) v časopisoch Metodický informátor (od r. 2000 InfoMedLib), Knižnice a informácie.

Tabuľky MDT boli sprístupnené sieti lekárskych knižníc, kde boli distribuované zadarmo, a ostatným žiadateľom boli
ponúknuté za symbolický poplatok do rozobratia nákladu.

Spomenuté úplné vydanie tabuliek MDT v triede 61 Lekárske vedy sa využívajú od r. 1993 v SlLK a iných lekárskych
knižniciach na klasifikáciu a indexáciu medicínskej a zdravotníckej literatúry spolu s tezaurom MeSH (Medical Subject
Headings).

Share: