Revolučný systém výroby zvukových kníh pre nevidiacich

From Slovakia

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči patrí medzi prvých realizátorov medzinárodného projektu
DAISY.

DAISY – Digital Audiobased Information System (Číslicový systém založený na zvukovej informácii) – predstavuje nový
revolučný systém záznamu, výroby a čítania novej generácie zvukových kníh pre nevidiacich. Zvukové knihy zhotovené pomocou
systému DAISY sú vhodné pre študentov a zamestnaných zrakovo postihnutých ľudí s vysokými nárokmi na rýchle vyhľadávanie
konkrétnej informácie v čítanom texte a tiež pre všetkých používateľov pri každodennom čítaní časopisov, encyklopédií,
zábavnej literatúry i slovníkov a kuchárskych kníh.

Pri čítaní zvukových kníh na audiokazetách je najväčším problémom rýchle vyhľadávanie požadovanej informácie, pretože
informácie na audiokazetách sú uložené za sebou. Preto text príslušného dokumentu môžeme prehľadávať len postupným prevíjaním
pásky v audiokazete oboma smermi, čo je zdĺhavé, málo efektívne a náročné na čas. Preto najdôležitejším cieľom zhotovovania
dokumentov v systéme DAISY je preniesť logickú štruktúru tlačeného dokumentu do zvukového dokumentu a používateľovi poskytnúť
výkonný nástroj na pohyb v tejto štruktúre s rovnakou alebo dokonca vyššou rýchlosťou a účinnosťou, akú dosahujú vidiaci
používatelia tlačených dokumentov. Teda hlavným cieľom je mať rýchly prístup ku ktorémukoľvek požadovanému miestu v nahrávke
dokumentu. Ďalším cieľom bolo vyvinúť systém nezávislý od výberu distribučného média (audiokazety, kompaktného disku…), aby
bolo možné využiť nové distribučné technológie, ktoré prináša elektronizácia a informatizácia vo všetkých oblastiach
života.

Tieto ciele boli dosiahnuté rozložením zvukovej nahrávky na malé bloky dát – frázy – reprezentujúce logické jednotky
čítaného textu. Nahrávací systém automaticky rozdeľuje digitalizovaný zvukový signál na frázy podľa medzier v reči
načítavateľa. Takto môže byť spracovávaný text nahrávaný priamo načítavateľom alebo už z existujúceho analógového zvukového
záznamu. Frázy sú najmenšie jednotky zvukovej informácie dostupné používateľovi. Zvyčajne frázami sú vety alebo krátke
odseky. Dokument zhotovený v systéme DAISY je uložený ako databáza fráz, nie ako spojitý sled reči. Každá fráza má v tejto
databáze svoju adresu. To umožňuje nezávisle pracovať s každou frázou a podstatne zdokonaľuje výrobný proces. Jednotlivé
frázy môžu byť nahrávané, opravované a zamieňané v ľubovoľnom poradí. Používateľ má prístup ku každej fráze podobne ako
používateľ tlačeného dokumentu.

Pri nahrávaní môže byť systém nastavený tak, aby nezamestnával ”ticho” v pauzách dlhších ako určitá minimálna hodnota.
Zaznamenáva sa len hodnota dĺžky pauzy. Takýmto spôsobom je podstatne zmenšený objem záznamu. Dôležitejšie je to, že
používateľ môže meniť rýchlosť reči zmenou dĺžky medzier. Skrátením medzier oproti medzerám v originálnej nahrávke bude text
čítaný rýchlejšie a bez akejkoľvek zmeny kvality.

Po ukončení nahrávania môže operátor doplniť záznam textom s názvami kapitol i zvukovými hláseniami a vytvoriť
ľubovoľne zložitú hierarchickú štruktúru obsahu zaznamenaného textu, ktorá môže kopírovať obsah originálneho tlačeného
dokumentu a môže byť aj zložitejšia a pre orientáciu v dokumente aj dokonalejšia. Podľa tejto štruktúry sú frázy zoskupované
do skupín, podkapitol a kapitol. Takto je možné spracovať aj menej štruktúrované texty, ako sú romány, zbierky poviedok a
poézie. Nahrávky dokumentov i všetkých druhov informačných materiálov môžu výhodne využiť koncepciu štruktúrovaného záznamu
DAISY. Ten istý štruktúrovaný DAISY záznam môže byť doplnený zložitým obsahom a zaznamenaný na kompaktný disk (CD alebo
konvertovaný na analógový audiozáznam na kazetách s orientačnými akustickými signálmi). Môže byť prehrávaný s použitím
výkonných navigačných funkcií, ako aj pomocou jednoduchých príkazov pripomínajúcich obyčajný kazetový magnetofón. Predstavuje
teda univerzálny originálny záznam, z ktorého môže byť vytvorený ktorýkoľvek známy formát zvukového dokumentu zodpovedajúci
potrebám i schopnostiam každej kategórie používateľov. Toho času sú na zápis DAISY zvukových kníh používané CD-ROM ako cenovo
najvýhodnejšie nosiče veľkého množstva dát. Na jednom takomto disku je možné zaznamenať viac kníh.

DAISY zvukové dokumenty môžu byť prehrávané na štandardných osobných počítačoch s CD-ROM mechanikou, zvukovou kartou a
potrebným softvérovým vybavením alebo na špeciálnych CD prehrávačoch. Tieto prehrávače sú vlastne úzko špecializované
počítače určené na prehrávanie CD s DAISY zvukovými dokumentmi, ako aj bežných zvukových kompaktných diskov. Svojím tvarom,
základnými ovládacími prvkami i funkciami pripomínajú kazetový magnetofón.

Systém DAISY predstavuje pre nevidiacich a slabozrakých ľudí, ale aj diabetikov, telesne postihnutých alebo ľudí s
poruchou učenia nový a mimoriadne prospešný nástroj na prekonávanie ich informačného deficitu.

Táto nová technológia sa môže zdať príliš drahá, treba však zdôrazniť, že pre používateľov súčasných osobných
počítačov, pri ktorých CD-ROM mechanika a zvuková karta patrí k štandardnému vybaveniu, nepredstavuje používanie DAISY
zvukových kníh žiadne zvýšené náklady.

Výroba týchto kníh môže byť dokonca cenovo menej náročná ako súčasná výroba analógových zvukových kníh na
audiokazetách, nehovoriac o úsporách skladovacích priestorov a nákladov na distribúciu.

Hoci sa používanie systému DAISY zatiaľ rozbieha len pomaly, jeho zavedenie bude mať mimoriadny význam pre Slovenskú
knižnicu pre nevidiacich pri nahrávaní originálov zvukových kníh, ich skladovaní a výrobe klasických kópií zvukových kníh pre
potreby nevidiacich a slabozrakých používateľov. DAISY zvukové dokumenty v dohľadnom čase určite nenahradia v plnom rozsahu
zvukové dokumenty na audiokazetách, ktoré sa asi pätnásť rokov zhotovovali súčasne so zvukovými dokumentmi na magnetofónových
páskach. Predpokladá sa, že dlhší čas sa budú súčasne zhotovovať zvukové dokumenty na audiokazetách i systémom DAISY.
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči má v súčasnosti vo svojom knižničnom fonde sedem titulov
zvukových kníh vyrobených systémom DAISY.

Share: