Slovníky: tradičné verzus elektronické?

From Slovakia

Elektronický dokument sa v poslednom období stal tradičnému tlačenému dokumentu silnou konkurenciou. Niektorí
organizátori konferencií vydávajú zborníky výlučne v elektronickej podobe, na CD-disku nájdeme bázy dát obsahujúce národné
bibliografie aj kódy MDT, nehovoriac o veľkom množstve materiálov vystavených na internete.

Názory na využívanie jednotlivých foriem dokumentov sú veľmi rozmanité, aj krajne extrémne. Absolútne obhajovanie
tradičných foriem práce a štúdia a ignorovanie akejkoľvek techniky nie je medzi humanitne vzdelanými ľuďmi stále ničím
ojedinelým. Opačný extrém, absolutizovanie všetkého elektronického, ktorý je typický predovšetkým pre vekovo mladších,
technicky vzdelaných ”počítačových maniakov”, sa staldokonca terčom vtipov: na otázku, aké je vonku počasie, vraj jeden z
nich len spoza svietiaceho monitora zašomral: ”Moment, pozriem sa … http://www.meteo.sk…” .

Aké sú výhody a nevýhody práce s elektronickými dokumentmi? Výhodou elektronických dokumentov na internete je
jednoznačne ich prístupnosť. Zjednodušene povedané, na získanie informácií cez internet sa nemusím ani pohnúť od pracovného
stola. S uvedeným spôsobom práce mám veľmi dobrú skúsenosť, k požadovaným aktuálnym informáciám, ale aj teoretickým
znalostiam som sa dopracovala veľmi rýchlo a bez nevyhnutnosti návštev študovne, knižnice a pod. Ďalšou výhodou je väčšia
aktuálnosť získaných informácií v porovnaní s tlačenými formami. Než vyjdú aktuálne informácie aj v tlači, často prejde viac
času, než trvá zaktualizovanie WWW stránky. V neposlednom rade treba zdôrazniť aj vzájomnú prepojenosť súvisiacich dokumentov
pomocou hypertextových liniek, ktoré šetria čas aj energiu potrebnú na ich preštudovanie. Podmienkou vysokej úrovne
využívania internetu je však okrem znalosti orientovať sa na internete a umenia vhodne formulovať otázku aj kvalitný
vyhľadávací program.

Nevýhodou tohto spôsobu práce pri určitých typoch požadovaných údajov (napríklad teoretické poznatky a iné vedomosti a
informácie trvalejšieho charakteru) a nesprávnom výbere zdrojov ponúknutých internetom môže byť povrchnosť získaných
informácií. Mnohé vedné odbory majú svoje teoretické základy predsa len lepšie spracované v tradičných formách odbornej
literatúry než na internete. Ďalšou nevýhodou je menšia prehľadnosť niektorých elektronických dokumentov v porovnaní s ich
tradičnou formou (napríklad denná tlač) a väčšia záťaž zraku, prejavujúca sa hlavne pri každodennej dlhšej práci s
počítačom.

Prejdime od teórie k niektorým zaujímavým URL. Na internete možno nájsť veľké množstvo rôznych slovníkov, encyklopédií
a vstupných portálov z rôznych oblastí.

Nasledujúce stránky sú zamerané na výpočtovú techniku, knižničnú a informačnú vedu, filozofiu a jazyky.


Výkladové slovníky


http://www.computeruser.com/resources/dictionary/

Computer User High Tech Dictionary. Výkladový slovník obsahuje vysvetlenie asi 7 000 termínov z oblasti výpočtovej
techniky v angličtine. Má zabudovaný jednoduchý a prehľadný vyhľadávací mechanizmus s možnosťou zadania požadovaného
kľúčového slova, ale aj abecedný zoznam pojmov.


http://www.wcsu.edu/library/odlis. html

ODLIS – Online Dictionary of Library and Information Science. Obsiahly anglický slovník je zameraný na podrobný výklad
pojmov knižničnej a informačnej vedy. Vyhľadávanie je založené na zvolení počiatočného písmena vyhľadávaného pojmu a zdá sa
byť pomerne pomalé a málo prehľadné. Tento nedostatok však vyvažuje bohaté vzájomné hypertextové prepojenie súvisiacich
pojmov medzi sebou. Uvedená stránka vysvetľuje pojmy veľmi stručne a zrozumiteľne aj pre neknihovníkov a pritom výstižne a vo
vzájomných súvislostiach. Lepšie je preto nezačať vyhľadávaním, ale nalistovať si ako prvú ľubovoľnú stránku, ktorá sa
zaoberá zvolenou problematikou, a potom už len klikať na linky, pod ktorými sú vysvetlené súvisiace pojmy. Bohatstvo
prepojení (podčiarknutý text) ilustruje obrázok.


http://www.zive.cz/mod_Dictionary/

Výkladový slovník v češtine, zameraný na výpočtovú techniku. Má zabudovaný funkčný a pomerne rýchly vyhľadávací
mechanizmus aj abecedný zoznam termínov. Vystavená verzia je označená ako overovacia.


http://danka.ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/

Otvorená filozofická encyklopédia autorov J. Piačka a M. Kravčíka, vystavená na internete s podporou Nadácie otvorenej
spoločnosti. Obsahuje podrobný výklad množstva filozofických pojmov v slovenčine. Možno sa v nej orientovať na základe
vyhľadávania aj pomocou abecedne usporiadaných registrov. Niektoré súvisiace pojmy sú hypertextovo prepojené. Túto stránku
ocení azda každý, kto sa potrebuje zorientovať v základných filozofických kategóriách.


http://archiv.czech.net/

Archív článkov a prednášok J. Peterku zameraných prevažne na informačné technológie so zabudovaným vyhľadávacím
mechanizmom. RNDr. Peterka vyučuje predmety z oblasti výpočtovej techniky na MFF Karlovej univerzity v Prahe. Na spomínanej
stránke mi však jeho predstavenie chýbalo, preto som údaje doplnila na základe informácie z WWW stránky Karlovej
univerzity.


Prekladové slovníky


http://www.yourdictionary.com/

Táto stránka je súborom rôznych liniek a odkazov na prekladové slovníky na internete v 260 jazykoch. Napriek svojej
obsiahlosti je pomerne prehľadná. Vyhľadáva sa na nej podľa požadovaného jazyka.


http://slovnik.atlas.cz/

Prekladový slovník česko-nemecko-anglicko-rusko-taliansko-španielsky. Funguje na základe zadania požadovaného termínu a
zvolenia jazykovej kombinácie (preklad z a do ktorého jazyka). Má zabudovaný aj výkladový slovník termínov z oblasti
výpočtovej techniky v češtine a anglicko-český prekladač súvislého textu.


http://www.slovnik.psg.sk/

PC Translator firmy Slovanet. Anglicko-nemecko-slovenský slovník, prekladajúci zadané slovné spojenie. Je to komerčný
softvér a na internete je vystavená len jeho staršia verzia.

Tento výber zaujímavých internetových adries je len malou ukážkou z ponuky elektronických informačných zdrojov na
internete. Vôbec nezahŕňa ďalšiu oblasť, kde tradičné dokumenty elektronickým zdrojom informácií konkurovať nemôžu. Ide o
možnosť bezplatného skopírovania rôzneho programového vybavenia cez internet zo serverov špeciálne na to určených (služba
FTP).

Záverom možno konštatovať, že práca s informáciami nemôže byť obmedzená len na jednu ich formu, tradičnú či
elektronickú. Pre komplexnú informovanosť je vhodné kombinovať tradičné ”papierové” nosiče s elektronickými zdrojmi
informácií. V akom pomere, to nemožno nikomu predpísať, pretože to závisí nielen od oblasti záujmu, technického vybavenia,
ale aj od človeka samotného, jeho spôsobu práce a úrovne zručnosti. V rámci neoddeliteľnej koexistencie rôznych foriem
dokumentov si, listujúc v knihe, neraz povzdychneme: ”Keby tu teraz bola k dispozícii funkcia plnotextového
vyhľadávania…”


Poznámka:

Okrem slovníkov dostupných na internete máme ešte možnosť vybrať si z dnes už pomerne širokej ponuky rôznych typov
slovníkov na CD. Jedným z takýchto slovníkov je Lexicon 2000, o ktorom sa dočítate v rubrike Predstavujeme.

Share: