Elektronické encyklopédie

From Slovakia

V súčasnosti sme všetci svedkami toho, ako sa prostredie knižníc rapídne mení z prostredia, v ktorom sa poskytovali prevažne tlačené informácie, na prostredie hybridné, ktoré inkorporuje dovedna ako rovnocenné informačné zdroje tlačené i elektronické, teda dokumenty klasické i digitálne.

Špecifická vývojová vlastnosť digitálneho dokumentu sa odvodzuje od možnosti jeho šírenia v globálnej počítačovej sieti World Wibe Web, čím sa tento dokument stáva dokumentom hypermediálnym. Najkomplexnejším druhom hypermediálneho dokumentu je tzv. dokument WWW, ktorý má tieto vlastnosti:

Hypertextovosť. WWW dokumenty sú navzájom prepojené odkazmi – napr. vyznačená fráza, slovo v texte s možnosťou prelinkovania na podrobnejšie informácie o tejto fráze, slove, hesle…

Multimediálnosť. Dokumenty môžu byť prezentované v akomkoľvek formáte (text, zvuk, fotografia, animácia, film), pričom používateľ má možnosť jeho voľby.

Distribuovanosť. Dokumenty môžu byť uložené na rôznych počítačoch, spravovaných rôznymi ľuďmi v rôznych častiach sveta. Ak je dobré sieťové prepojenie, čas na prenos z jednej krajiny do druhej netrvá dlhšie ako prenos dokumentu z jednej miestnosti do druhej.

Pre knihovníkov najočividnejší rozvoj v elektronickom publikovaní, čiže skok od dokumentu klasického cez digitálny až po hypermediálny, zaznamenali vedecké časopisy. Kým v roku 1989 existovalo menej ako 10 e-časopisov, v apríli roku 2000 ich už bolo viac ako 8 500 a dnes sa ich počet pohybuje okolo 10 000 titulov.

Založenie Amazon.com roku 1996 znamenalo revolúciu v oblasti elektronických kníh (v knižniciach je však menej bežné mať elektronickú knihu ako elektronický časopis). V roku 1999 net.library.com produkovalo 7 000 kníh, ku koncu roku 2000 ich už bolo 20 000. Americká National Academy of Science, oficiálny poradca americkej vlády, publikuje ročne 200 elektronických kníh.

Špecifické miesto medzi elektronickými informačnými zdrojmi patrí elektronickým encyklopédiám typu online, ktoré sú typickým hypermediálnym dokumentom so všetkými jeho vlastnosťami.

Encyklopédia (v tlačenej podobe) je podľa výkladového slovníka ”súborné spracovanie jedného alebo všetkých oblastí vedy, techniky a kultúry, a to buď v abecedne radených heslách, alebo v statiach usporiadaných podľa určitého systému”.

Online encyklopédia má nielen všetky prvky, ktoré umožňuje hypertext, ale navyše zahŕňa multimediálne prvky (mnohé z nich vrátane animácie).

 

Online encyklopédie sa vyznačujú týmito špeciálnymi črtami:

 • vyhľadávanie hesiel podľa klúčových slov,
 • booleovské vyhľadávanie (a/alebo/nie),
 • vyhľadávanie podľa prispievateľov,
 • vyhľadávanie ilustrácií,
 • zúženie vyhľadávania podľa úrovne spracovania hesla (základné, zložitejšie alebo vyhľadanie špeciálne spracovaného hesla),
 • hyperlinky medzi jednotlivými heslami,
 • linky na príbuzné heslá v rámci encyklopédie,
 • linky na primárne pramene,
 • linky na dôležité vedecké webové stránky,
 • pravidelné ”updatovanie” (asi 20 % textu online encyklopédií sa ročne inovuje na základe najnovších poznatkov).

V nasledujúcej časti predkladáme informácie o niektorých významných online encyklopédiách.

 1. VŠEOBECNÉ ENCYKLOPÉDIE

Encyklopédia Britannica – URL: www.Britannica.com

Encyklopédiu Britannicu netreba špeciálne predstavovať. Jej tlačená verzia sa nachádza takmer v každej vedeckej knižnici.

Britannica.com obsahuje výber článkov z viac ako 70 titulov špičkových časopisov a je zároveň sprievodcom k najlepším miestam na webe. Jej prelinkovania vedú k ďalším informáciam obsiahnutým takmer na 100 miliónoch WWW stránok.

Columbia Encyclopedia – URL: www.bartleby.com  

Tlačená verzia tejto encyklopédie vyšla už roku 1920. Voľne prístupná online verzia disponuje pol miliónom slov a viac ako 80 000 hypertextových prelinkovaní. V súčasnosti patrí k najkomplexnejším encyklopedickým dielam na svete.

Online Encyclopedia of Science & Technology – URL: www.AccessScience.com

7 000 článkov, 115 000 definícií a životopisy viac ako 1 200 kľúčových vedcov. Poskytuje možnosť prístupu k ďalším informáciám na najlepších miestach na webe. Cena: pod 500 používateľov – 695 USD do 2 000 používateľov – 895 USD.

The New Book of Knowledge Online – URL: www.go.grolier.com

Používateľské zázemie: študenti stredných a vysokých škôl, široká verejnosť. Cena podľa dohody. Tlačená verzia tejto encyklopédie vychádzala v USA od roku 1912.

Online verzia prináša množstvo faktov, projektov, experimentov, literárnych výberov v popularizovanej forme. Každý týždeň prináša 5 nových inšpiratívnych ”esejí” napísaných špeciálne na podnietenie záujmu študentov o rozličné oblasti vedy. Táto jej časť je známa pod menom NBK News.

 1. ODBORNÉ ENCYKLOPÉDIE

Biologicko-lekárske vedy

Encyclopedia of Life Sciences Online – URL: www.els.net

Používateľskou skupinou sú vysokoškolskí študenti a odborná verejnosť. Cena: 1500 USD.

12 miliónov slov, vyše 3000 článkov (každý článok má v priemere 4000 slov), na ktorých tvorbe sa podieľalo do 5000 najvýznamnejších vedcov sveta, viac ako 6000 obrázkov farebných i čiernobielych, 180 000 indexovaných hesiel, 30 000 vnútorných liniek, tisíce liniek na dôležité vedecké WWW. Takto stručne by sa dala definovať jedna z najnovších encyklopédií na webe – Encyclopedia of Life Sciences Online. ELS rozlišuje tri rozličné kategórie, ktoré indikujú vedeckú úroveň každého článku:

I – Introductory articles – 1 300 článkov určených pre nešpecialistov,

S – Secondary artlicles: 1 800 článkov určených pre pokročilých, ale negraduovaných používateľov,

E – Special Essay – množstvo špeciálnych článkov, ktorých autormi sú svetovo uznávaní vedci.

Online Medical Dictionary – URL: www.graylab.ac.uk/cgi-bin/omd/index.html

Voľne prístupný slovník obsahuje výklad termínov vzťahujúcich sa na biochémiu, molekulárnu biológiu, medicínu, chémiu, fyziku, biológiu rastlín, rádiobiológiu…

Filozofia, psychológia (kognitívne vedy)

The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences – URL: cognet.mit.edu/MITECS/

Cena: abstrakty sú voľne prístupné, plné texty sú za úhradu. Jadrom encyklopédie sú tieto vedy: filozofia, psychológia, neurológia, lingvistika a jazyky, kultúra a evolúcia, počítačová inteligencia.

Routledge Encyclopedia of Philosophy Online – URL: www.rep.routledge.com

Zameraná pre vysokoškolských študentov, odbornú i laickú verejnosť. Už vydanie tejto encyklopédie na CD-ROM v roku 1998 malo široký svetový ohlas a získalo mnoho významných ocenení. Je pokladaná za najambicióznejší medzinárodný projekt v oblasti filozofie za posledných 30 rokov. Všetky heslá sú originálnymi prácami významných osobností a zahrnujú pohľad na filozofiu zo všetkých kontinentov a všetkých období. Prelinkovaním umožňuje prístup k tomu najlepšiemu z filozofie na webe.

Geografia, vlastiveda

Encyclopedia Americana – URL: www.go.grolier.com

Používateľské zázemie: školské, akademické a verejné knižnice. Jej 45 000 hesiel a viac ako 25 miliónov slov vytvorených viac ako 5 600 odborníkmi pokrýva všetky akademické oblasti a možné témy. Obsahuje vyše 155 000 internetových liniek na približne 30 000 článkov a je takto nielen dôležitým informačným zdrojom sama osebe, ale aj sprievodcom k zdrojom na webe.

Land and Peoples Online – URL: www.go.grolier.com

Zaraďuje sa medzi špičkové geografické encyklopédie. Jej tlačená verzia vychádza v USA od roku 1929. Jadrom tejto encyklopédie je 330 článkov. Každý z nich je zrekategorizovaný do desiatich subdivízií. Každý článok je priamo prelinkovaný na fakty, mapy a zástavy. Encyklopédia obsahuje aj 870 máp Elektronického atlasu. Celá encyklopédia je poprepájaná internými linkami a tisíckami liniek na webe.

Jazykoveda

Merriam-Webster OnLine – URL: www.merriam-webster.com

Je určená širokému okruhu používateľov anglického jazyka. Cena: 24.95 USD.

Hudba

The New Dictionary of Music and Musicians – URL: www.grovemusic.com

Pre študentov univerzít, odbornú i laickú verejnosť. Cena: 1 200 USD. Druhé vydanie online hudobnej encyklopédie ponúka dynamický vyhľadávací nástroj, kombinujúc plný text 29-zväzkovej tlačenej verzie so zvukovým záznamom a bohatými ilustráciami, s prelinkovaním (3 000 liniek) na webové stránky z oblasti hudby na celom svete.

Knižničná a informačná veda

Online Dictionary of Library and Information Science – URL: www.wcsu.ctstateu.edu/library/abt_odlis.html   

Slovník je voľne prístupný. Obsahuje výklad 2 600 termínov.

Literatúra

Literature in Context online – URL: www.litincontext.com

Tento výnimočný elektronický zdroj je určený pre študentov stredných a vysokých škôl a širokú verejnosť. Cena za 10 zväzkov: 395 USD (pre jedného používateľa), 800 USD (multipoužívateľský prístup). Encyklopédia poskytuje okrem výkladu jednotlivých hesiel aj bohatú kolekciu primárneho zdrojového materiálu určeného na čítanie. Podporuje interdisciplinárny prístup k literatúre s cieľom porozumieť jej v historickom, sociálnom a kultúrnom kontexte. Umožňuje prístup k externým webovým miestam, čím umožňuje používateľovi nezávislé prehľadávanie ďalších informačných zdrojov.

Matematika

The Mathematical Atlas – A Gateway to Modern Matemathics – URL: www.math.niu.edu

Voľne prístupný atlas poskytuje úvod do týchto oblastí modernej matematiky: kombinatorika, teória čísiel, algebra, geometria a topológia, funkcionálna a numerická analýza, diferenciálne rovnice. Venuje sa aj aplikáciám vo fyzike, informačnej vede, teórii pravdepodobnosti a v iných vedách.

Spoločenské vedy

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences – URL: www.iesbs.com/online.html

Vydavateľom tejto online encyklopédie, určenej pre odborníkov z oblasti spoločenských vied, je Elsevier Science, ktorý ju sprístupňuje na platforme ScienceDirect. Online encyklopédia IESBS umožňuje lokalizovať informáciu multiplicitnými prostriedkami (Browse, Search). Dynamické prelinkovanie v rámci jednotlivých článkov zavedie používateľa k zdrojovému abstraktu a k ďalším príbuzným informačným zdrojom. Všetky články sú dostupné vo ”full textoch” vo forme HTML alebo PDF.

Veda a technológia

Dictionary of Science and Technology – URL: www.harcourt.com/dictionary

Jeden z najväčších vedeckých slovníkov, aký bol kedy skompilovaný v anglickom jazyku na webe. Umožňuje vyhľadávanie viac ako 130 000 termínov zo 130 oblastí vedy. Hlavné oblasti: Engineering Sciences, Life Sciences, Medicine, Physical Sciences, Mathematics and Computer Science, Social Science, General and Miscellaneous.

Okrem voľne prístupných encyklopédií každá uvedená encyklopédia, ku ktorej je prístup umožnený len na základe realizovanej platby, umožňuje záujemcom tzv. skušobný prístup minimálne po dobu jedného mesiaca.

Literatúra:

1. ELM, C.Von – TRUMP, J.F.: Maintaining the mission in the hybrid library. The Journal of Academic Librianship, 27, 2001, č. 1, s. 33 – 35.

2. http://lii.org

3. Reference 2001. Print – CDROM – Online. Supplement to Librarz Journal, 125, 2000, č. 19, s. 10 – 82.

Ešte krátko o encyklopédiách

Encyklopédia budúcnosti

”Je nepochybné, že vývoj encyklopedického spracovania informácií sa bude naďalej rozvíjať ruka v ruke s rozvojom a možnosťami internetu a nových informačných technológií. Veľkým prísľubom v tejto oblasti sú nastupujúce čítacie zariadenia pre e-knihy a osobitne lákavý prísľub rozvoja elektronického atramentu ( www.eink.com ), ktorý umožní ”downloadovať” digitálne informácie (textové či multimediálne) na stránky elektronických kníh. Táto technológia spojí komfort klasickej papierovej encyklopédie s možnosťami elektronického záznamu, umožní rýchle vyhľadávanie, prehrávanie multimediálnych sekvencií, vpisovanie poznámok a ďalšie užitočné postupy, ku ktorým bude predovšetkým patriť jednoduchá aktualizácia prostredníctvom celosvetovej siete:(O tejto problematike a mnoho ďalších zaujímavostiach zo sveta e-encyklopédií sa dočítate v časopisoch Internet, 49/2000, s. 44 – 47 a PC World, 4/2001, s. 80 – 81.)

Albertina icome Bratislava v júni t. r. avizovala, že má k dispozícii encyklopédiu Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology na CD-ROM a na DVD. Záujemci majú možnosť požiadať o demodisk alebo predvedenie plnej verzie, pričom firma ponúka výhodný nákup DVD mechaniky. Podrobnejšie informácie na URL adrese: www.aib.sk.

Share: