Elektronické seriály

From Slovakia

Elektronický seriál možno definovať s pomocou definície seriálu a elektronickej publikácie ako seriálový dokument rozširovaný v strojovo čitateľnej forme. Môže byť v podobe:

offline publikácie distribuovaný na CD-ROM alebo na inom prenosnom médiu a čitateľný prostredníctvom počítača,

alebo ako online dokument, ktorý je používateľom šírený a prístupný v počítačovej sieti, akou je napríklad internet.

Hranice medzi offline a online dokumentmi nie sú nemenné. Sieťový elektronický seriál je prameň, ktorý sa kontinuálne alebo pravidelne mení, dopĺňa, aktualizuje novým obsahom. Obsah je nielen kumulovaný do seriálových jednotiek, ale je aj revidovaný alebo v úplnosti prepisovaný.

Z hľadiska možnosti získať nové odborné a vedecké poznatky k najvýznamnejším patria elektronické časopisy. Niektoré kategorizácie sú založené najmä na porovnávaní elektronických a klasických časopisov a rozoznávajú:

elektronické časopisy vydávané paralelne k tlačeným publikáciám ako ich presná kópia,

elektronické publikácie s určitým vzťahom k tlačenej verzii – pripravené na báze tlačených dokumentov, zachovávajúce čiastočne znaky charakteristické pre tlačené dokumenty, ako je napríklad pri časopisoch vydávanie po častiach alebo číslovanie,

elektronické publikácie bez vzťahu k tlačenému dokumentu a dostupné iba v tejto forme, využívajúce aj špeciálne možnosti elektronických médií: hypertexty, multimédia a ich kombináciu v podobe hypermédií.

Počet elektronických časopisov pripravovaných a dostupných v internete rapídne narastá. Široké používateľské zázemie si získavajú vďaka mnohým výhodám, ako je ich prakticky okamžitá dostupnosť, možnosť manipulácie s textom (v kladnom, ale i negatívnom zmysle slova), možnosť priameho prepojenia sekundárnych zdrojov s primárnymi dokumentmi. Mnohé elektronické časopisy integrujú v sebe aj možnosť priebežnej aktualizácie, diskusiu a reakcie na články, prepájanie na ďalšie doplnkové zdroje informácií. Elektronické pramene veľmi často predstavujú aj jedinú možnosť získať inak nedostupné informácie.

Termín seriál obsahuje v sebe dokumenty u nás dlhodobo označované ako pravé i nepravé periodiká a monografické série. Aj keď do našej terminológie preniká z anglo-americkej oblasti iba pomaly, je dôležitý pri uplatňovaní medzinárodných pravidiel a štandardov – ISDS a AACR.

Pojem ”seriálovosti” prebehol v poslednom čase revíziou [1] a chápe sa ako skutočnosť, že určité typy bibliografických prameňov sú vydávané v čase bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú určený čas ukončenia a ich bibliografické údaje sa môžu meniť. Ďalšie zmeny súvisia s novým modelom typologického spektra bibliografických prameňov [1] a vytvorením novej kategórie pokračujúcich prameňov. V rámci tejto kategórie boli seriály zahrnuté do skupiny prameňov vydávaných po častiach.

V nadväznosti na to došlo k zmenám v AACR2. Kapitola 12 Seriály bola premenovaná na Pokračujúce pramene (Continuing resources) a rozčlenená na dve časti – seriály a integrujúce (integrating) resources [2]. Obdobne sa pripravuje aj zmena ISBD (S) – pre seriály na ISBD (CR) – pre pokračujúce pramene (continuing resources). Systém ISSN tiež mení svoj záber zo seriálov na všetky pokračujúce pramene. Tieto závažné kroky podmienené najmä obrovským nárastom dokumentov v internete sú pripravované a zosúladené v medzinárodnom meradle medzi systémami ISSN, AACR a ISBD. Medzinárodne je dohodnutý aj postup pri popise elektronických seriálov, ktorý dovoľuje pripraviť popis na základe prvého, ale aj posledného čísla a popis integrujúcich prameňov podľa poslednej verzie. Spoločne sa dosiahla aj zhoda v definícii a pravidlách pre zmenu názvov. Pre popis elektronických seriálov v bibliografických systémoch, katalógoch je dôležité aj ďalšie ISBD (ER) – pre elektronické zdroje.

Elektronické seriály sa stali predmetom rokovania ”Unimarc párty” v Univerzitnej knižnici v Bratislave v marci t. r. Nadväzne na to bol stanovený pre súborný katalóg knižníc SR minimálny záznam elektronického seriálu vo formáte UNIMARC. Zo skúseností zahraničných knižníc vyplýva, že pri popise elektronických seriálov sú najdôležitejšími údajmi: identifikátor, kľúčový názov, platný názov, varianty názvov, vydavateľ, spôsob prístupu, URL adresa a väzbové polia.

Slovenská národná agentúra ISSN v Univerzitnej knižnici v Bratislave tiež už pristúpila k registrácii elektronických seriálov a pripravila aj experiment konverzie dát do metadátovej štruktúry Dublin Core.

Všetky uvedené údaje sú povinné, resp. povinné, ak sa na periodiku vyskytujú, ako napr. ISSN (pole 011a) alebo číslo a názov radu periodika (200h, 200i). Pole 856 sa vypĺňa pri periodikách dostupných online na internete alebo získavaných cez ftp server. Kurzívou vyplnené údaje vypĺňa centrálna redakcia v UKB, resp. po vzájomnej dohode tie pracoviská, ktoré majú prístup do databázy ISSN. Hviezdička pri čísle poľa označuje polia, v ktorých sa povinne uvádzajú indikátory.

 

000   Label
001   Číslo záznamu
005
   
   dátum posledného spracovania záznamu
   
011 a Platné ISSN (ak má periodikum ISSN pridelené)
100 a Všeobecné údaje o spracovaní
101* a Jazyk dokumentu
102 a Kód krajiny vydania
110 a Kód najnovšej (poslednej zistenej) periodicity
135
 
a
 
Kódované údaje pre elektronické zdroje: typ elektronického zdroja
 
200*
 
 
 
a
b
h
i
Hlavný názov
Všeobecné označenie druhu dokumentu (vždy text “elektronický zdroj”)
Číslo časti
Názov časti
210
a
c
Miesto vydania
Vydavateľ
230
 

a
Oblasť špecifických údajov: charakteristiky elektronických zdrojov
Označenie a rozsah súboru
304 a Poznámky o zdroji hlavného názvu
326
 
a
 
Periodicita
   
530*
 
a
b
Kľúčový názov (ak má časopis pridelené ISSN) –
Dodatok-prívlastok kľúčového názvu
531
 
 
a
b
  
Skrátený kľúčový názov
Skratka dodatku-prívlastku kľúčového názvu
 
675
 
a
 
Znak MDT
 
801*
 
 
a
b
c
Krajina katalogizácie
Katalogizujúca agentúra
Dátum transakcie
856*
 
  
u
Elektronické umiestnenie a prístup (spôsob prístupu k elektronickému zdroju)
URL (uniform resource locator)
910
 
 
a
r
u
Sigla vlastníckej inštitúcie v súbornom katalógu sa používajú 6-miestne alfanumerické sigly (lokačné značky)
Roky odberu, to zn. roky, ročníky, ktoré knižnicá má skutočne vo svojom fonde
Údaj o dobe uchovávania (uviesť počet rokov vtedy, ak knižnica dané periodikum dlhodobo neuchováva – inak je toto pole nepovinné)

Problematike elektronických seriálov bol venovaný medzinárodný seminár v Záhrebe [3,4] v apríli tohto roku, ktorý usporiadali Univerzitná knižnica v Bratislave a Národná a univerzitná knižnica v Záhrebe v spolupráci s Medzinárodným centrom ISSN v Paríži. Seminár podporila Komisia pre informatiku pri Rakúskom inštitúte pre južnú a východnú Európu. Súčasťou prezentácie situácie v 15 krajinách východnej i strednej Európy vrátane Rakúska, Fínska a Veľkej Británie bol popri metodologických otázkach stav a výsledky dosiahnuté v oblasti:

 • legislatívnej podpory týkajúcej sa získavania elektronických seriálov (povinný výtlačok má zabezpečený Fínsko, Maďarsko, Chorvátsko a Litva),
 • licenčnej politiky (najlepšie výsledky sú v Rakúsku a Česku),
 • registrácie a identifikácie elektronických seriálov v systéme ISSN (vykonávajú ich všetky zúčastnené krajiny) národnej politiky a selekčných kritérií v akvizícii e-seriálov (tento materiál má Fínsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva v štádiu príprav v rámci komplexného programu LIBIS),
 • spracovania e-seriálov v národných bibliografiách a katalógoch (vo Fínsku je už bežnou praxou [5], Česká republika a Litva pripravujú projekt),
 • digitalizácie periodík (medzinárodné skúsenosti z projektu DIEPER [6], Meta Engine),
 • zabezpečenia prístupu čitateľov k týmto dokumentom (najlepšie výsledky sú v Rakúsku).

 

serial1.jpg (34591 bytes)

serial2.jpg (29377 bytes)

 

V registrácii seriálov dominantnú rolu v medzinárodnom meradle plní systém ISSN. Systém, vďaka modifikáciám reflektujúcim mnohé zmeny vo vydavateľskej praxi a vývoj elektronických informačných prameňov, zabezpečuje medzinárodne zrozumiteľný prvok – ISSN – zabezpečujúci jednoznačnú identifikáciu a je použiteľný v klasických i počítačových systémoch i v systéme URN. Nádejné je aj prepojenie SICI s ISSN.

Z rokovania v Záhrebe vyplynula jednoznačne potreba celkových zmien v organizácii činnosti i v zameraní a prioritách knižníc:

 • registrovať e-seriály v ISSN systéme,
 • reformulovať stratégiu národných bibliografií smerom k e-časopisom,
 • pripraviť projekty získavania, spracovania a uchovávania e-dokumentov v knižniciach,
 • spracúvať e-časopisy v katalógoch knižníc,
 • zmeniť charakter akvizície – prechod od prístupu ”mať, vlastniť” smerom k ”mať prístup”,
 • vytvárať konzorciá, venovať pozornosť obsahu licencií,
 • vykonať zmeny v zameraní a manažmente činnosti knižníc, pracovníkov knižníc (e-journal librarian, realokácia finančných a personálnych zdrojov), koordinovane postupovať pri digitalizácii dokumentov, riešiť legislatívne otázky.

Zaujímavé boli informácie o fungovaní súborného katalógu elektronických časopisov – Elektronische Zeitschriftenbibliothek v Nemecku, na ktorého tvorbe participuje 151 knižníc a ktorý umožňuje vyhľadávanie podľa názvov i tematiky s priamym prepojením bibliografických údajov s e-časopismi v internete [7].

Zaujímavé skúsenosti a výsledky práce s elektronickými seriálmi sú v skrátenej podobe zdokumentované v bulletine Sekcie IFLA pre seriálové publikácie, ktorý bude prezentovaný aj na 68. generálnej konferencii IFLA tohto roku v Bostone [5]

Pramene:

1. Revising AACR2 to accommodate seriality. Dostupné z: http://www.nlc-bnc.ca/jsc/ser-rep4.html  

2. Pěnkavová, Petra: E-serials processing methodology. Newsletter of the IFLA Section on Serial Publications. June 2001, No. 39, s.11 – 13. Dostupné perspektívne z: http://www.ifla.org

3. Sedláčková, Lýdia: Medzinárodný workshop o elektronických seriáloch. Dostupné z: http://www.ulib.sk/kniznica/uai/cesty/zagreb.html

4. Newsletter of the IFLA Section on Serial Publications. June 2001, No. 39. Dostupné perspektívne z: http://www.ifla.org

5. Ojonen, Sinimarja Finnish online serials and the National Library of Finland : current practices and futures plans. Newsletter of the IFLA Section on Serial Publications. June 2001, No. 39, s. 13 – 15. Dostupné (perspektívne) z: http://www.ifla.org

6. Projekt DIEPER. Dostupné z: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dieper/home.htm  

7. Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Dostupné z: http://www.bibliotek.uniregensburg.de

Share: