Elektronické médiá a ich dostupnosť (SUWECO SK)

From Slovakia

Gutenbergov objav tlačenej knihy v 15. storočí znamenal veľký skok pre šírenie poznatkov a vedomostí medzi národmi a
národnosťami. Kniha sa postupne v priebehu dejín stávala pre človeka zdrojom informácií s možnosťou opätovného prístupu pri
osvojovaní si nových skutočnosti. Zhromažďovanie a zdokumentovávanie poznatkov z rôznych oblastí života na stránkach kníh
slúžilo ako odrazový mostík pre nové a nové objavy a zároveň viedlo k postupnému rozvoju vydávania kníh, čomu sa v súčasnosti
už vraví knižný priemysel.

Boom vedecko-technického rozvoja v 20. storočí priniesol so sebou aj tlak na zvyšovanie vzdelania, čo zase nutne viedlo
k zmenám ukladania informácií na médiá, ktoré by mali byť prístupnejšie, jednoducho ovládateľné, vyhovujúce všetkým
ekologickým kritériám a v neposlednom rade lacnejšie. Kniha ako médium prenosu informácií sa začala časom opotrebovávať a
vydavateľstvá začali hľadať nové efektívne možnosti distribúcie informácií.

Veľký zlom nastal odštartovaním počítačovej éry, ktorý priniesol do života viac možností pri spracovávaní poznatkov.
Elektronické médiá sa stali pohodlnejšie, rozsahovo menšie, prehľadnejšie a ľahko dostupné. Množstvo informácií, ktoré bolo
obsiahnuté v niekoľkých knihách, odrazu vošlo na médium, ktoré sa bez problémov dalo schovať do vrecka na nohaviciach. Možno
aj toto bol impulz, ktorý prinútil vydavateľstvá distribuovať tituly nielen v tlačenej forme, ale aj elektronicky na tzv.
CD-ROM-och. Na CD-ROM-och nájdeme najmä encyklopédie alebo databázy s veľkými možnosťami vyhľadávania informácií, čo nám
umožňuje jednoduchšiu orientáciu a prístupnosť.

Vybudovaním celosvetovej siete INTERNET a orientácia vydavateľstiev na elektronické formy len potvrdila a umožnila
výrazne jednoduchšiu dostupnosť k informáciám. Pomocou jednoduchých krokov sprievodného programu spusteného na počítači sa
umožnilo preberanie obrovského množstva informácií s najmenšími detailmi trojrozmerných obrázkov s možnosťou ich ukladania a
tlačenia konkrétnych informácií. Taktiež sa začali distribuovať iba úvodné programy s odkazmi na internetové databázy, ktoré
sú online prepojené s vydavateľstvami a informácie nachádzajúce sa v nich sú sústavne aktualizované, takže používateľ má
stály prístup k najnovším vedeckým zisteniam a poznatkom.

V súčasnom informačnom veku, pre ktorý je typické skracovanie vzdialeností, je možné dostať sa ku akejkoľvek informácii
o publikáciách vo veľmi krátkom čase. Okrem iného to umožňujú aj služby jednotlivých vydavateľstiev, ktoré majú záujem na
progresívnej a rýchlej distribúcií svojich titulov.

Pomocou tzv. TRIAL verzií vám vydavateľ umožní zbežné prehliadnutie titulu, o ktorý sa zaujímate, a v prípade, že máte
záujem, tak si ho už len objednáte, resp. pomocou registrácie požiadate o pridelenie licenčných práv na užívanie.

Možnosti kúpy publikovaných poznatkov pomocou spomínaných médií sú obrovské. Stačí, ak približne viete, čo by ste
chceli a v akej forme, a my vám to zabezpečíme a dodáme v najkratšom možnom čase. Je samozrejmosťou, že jednu publikáciu si
môžete objednať aj na rôznych nosičoch.

Bližšie informácie o tituloch na CD-ROM získate na internetovej stránke www.suweco.cz /(slovenská verzia) alebo v našej
firme SUWECO SK, spol. r. o., ktorá sa zaoberá distribúciou periodickej a neperiodickej tlače na Slovensku. Éra
elektronických verzií sa odrazila aj na distribúcii rôznych časopisov a inej periodickej tlače. K jednotlivým tlačeným formám
si môžete objednávať aj elektronické verzie, resp. pri niektorých časopisoch je elektronická verzia časopisu zahrnutá v cene
tlačenej formy.

Existujú už časopisy, ktoré sú distribuované iba v elektronickej podobe a sú zasielané zákazníkovi elektronickou
poštou. Prínosom takéhoto spôsobu šírenia časopisov je hlavne ich aktuálnosť a nenáročnosť, pričom jednotlivé čísla
prichádzajú na vašu e-mailovú adresu a nikto iný neprichádza s nimi do kontaktu. Jednotlivé vydavateľstvá taktiež umožňujú,
aby sa odberatelia elektronických foriem, resp. odberatelia, ktorí majú záujem o niektorý titul vychádzajúci v elektronickej
podobe, spájali na základe zmluvných vzťahov a vytvárali KONZORCIÁ. Výhodou konzorcia je, že vydavateľ za cenu jedného
predplatného umožňuje sprístupnenie titulov všetkým členom konzorcia, alebo vydavateľ sprístupňuje všetkým členom konzorcia
celú kolekciu vydávaných titulov.

Takýmto spôsobom sa môžu k jednotlivým titulom dostať aj knižnice, ktoré majú výrazne znížené finančné rozpočty a inak
by boli pre nich nedostupné. Navyše vydavateľstvá umožňujú súčasný prístup viacerých používateľov, čím sa prakticky
odbúravajú čakacie doby na vrátenie žiadaného titulu. Poplatky, ktoré si účtujú vydavateľstvá, sú v takýchto prípadoch
nepomerne nižšie vzhľadom na objem titulov, do ktorých máte umožnený prístup.

Podmienky sa líšia a záležia od služieb poskytovaných vydavateľstvom. Existujú konzorciá, do ktorých vstupujete bez
toho, aby ste museli objednávať tlačené formy, a dostávate sa priamo do elektronických verzií. Samozrejme, že sú aj
konzorciá, kde vydavateľ trvá na objednávaní tlačených foriem a na základe objemu predplatného tlačených verzií vám vymeria
výšku poplatku za prístup do elektronických verzií, ktorý je v tomto prípade nižší ako pri predchádzajúcom spôsobe
prístupu.

Množstvom rôznych spôsobov prístupu k novým informáciám nám vydavateľstvá zvyšujú dostupnosť nových poznatkov, ale
najmä osobné pohodlie. Množstvo zmien za posledných niekoľko rokov vedie človeka ako predmet záujmu vydavateľstva k
prijímaniu kvantitatívne, ale aj kvalitatívne čoraz väčšieho objemu údajov, ktoré ho sprevádzajú po celý život. K tomuto
fenoménu vo veľkej miere prispievajú knižnice, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života a takmer nevyčerpateľný zdroj
nových informácií.


SUWECO SK

Share: