Infomix

Infomix


Videoprenos z konferencie INFORUM 2001

Tohtoročná konferencia INFORUM 2001 v Prahe dostala nový rozmer. Prvýkrát v histórii sa záujemci tešili zo živého vysielania zo zasadaní sekcií, ktoré prebiehali v Novej aule VŠE v Prahe. Online spravodajstvo bolo pripravované v spolupráci s usporiadateľom Albertina icome Praha, s. r. o., a firmou Briard. Odborný program (jedenásť sekcií a diskusné fórum o informačnej politike ČR) komentovali traja redaktori, ktorí svoje príspevky odovzdávali v priebehu jednotlivých sekcií a bezprostredne po ich skončení do spravodajského centra. Tu boli texty doplnené o fotografie vyhotovené fotoreportérkou a vystavené na webovom serveri s operačným systémom Linux, kde bežala databázová aplikácia MySQL/PHP.

http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/inforumnews/inforum2001.htmAGRIS, CARIS, FAO…

Vzhľadom na to, že v minulom čísle nášho časopisu sme nedopatrením uverejnili nesprávne znenie článku AGRIS, CARIS, FAO, ponúkame našim čitateľom jeho správne znenie. Za tento omyl sa aj touto cestou ospravedlňujeme nielen autorke príspevku, ale aj našim čitateľom.

Redakcia

Skratky, anglické názvy a neznáme slovné spojenia, s ktorými sa každodenne stretávame, nás veľakrát privádzajú do rozpakov. Možno už ani nemáme chuť hľadať a lúštiť mená organizácií, nadácií, spoločností a projektov. Ak sa pred vami objavia skratky, ako napr. AGRIS, CARIS alebo FAO, len skutočne zainteresovaní pracovníci z oblasti pôdohospodárstva vedia, čo tieto skratky znamenajú.

Preto Vám ponúkame vysvetlenie.

AGRIS – (AGRicultural Information System) – je medzinárodný informačný systém pre poľnohospodársku vedu a technológiu koordinovaný Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations) so sídlom v Ríme.

FAO buduje AGRIS od roku 1974 kvôli uľahčeniu výmeny informácií. Tento informačný systém obsahuje v súčasnosti viac ako 3 milióny záznamov, špecificky orientovaných na všetky oblasti pôdohospodárstva, t. j. rastlinnú a živočíšnu výrobu, ochranu rastlín, zdravotný stav zvierat, spracovanie primárnych poľnohospodárskych produktov, lesníctvo, rybárstvo, mechanizáciu, životné prostredie vo vzťahu k pôdohospodárstvu, potravinárstvo a výživu, poľnohospodársku ekonomiku, rozvoj vidieka, riadenie, legislatívu, informatiku, vzdelávanie a poradenstvo.

Do tohto kooperatívneho systému prispievajú účastnícke krajiny záznamami z primárnych dokumentov publikovaných v rámci ich krajiny a spätne získavajú informácie z ostatných účastníckych krajín. AGRIS zhromažďuje bibliografické záznamy z takých dokumentov, ako sú časopisy, knihy, výskumné správy, dizertácie a vedecké zborníky.

V súčasnosti sa na jeho rozvoji podieľa 199 národných, medzinárodných a medzivládnych stredísk, ktoré mesačne odovzdávajú takmer 14 000 nových položiek.

Pod koordináciu Národného strediska AGRIS/CARIS FAO poskytuje Slovensko do databázy AGRIS približne 1 000 záznamov ročne, čo predstavuje spracovanie približne 40 periodík, niekoľkých zborníkov z významných vedeckých podujatí, monografií a netradičných dokumentov, ako napr. filmy z Medzinárodného filmového festivalu AGROFILM, príp. dokumenty na CD-ROM.

CARIS – (Current Agricultural Research Information System) je medzinárodný informačný systém FAO aktuálnych vedeckovýskumných projektov v oblasti pôdohospodárstva. Na jeho budovaní sa podieľa 156 národných, medzinárodných a medzivládnych stredísk.

Tento informačný systém využívajú najmä výskumní a vývojoví pracovníci, pracovníci v oblasti plánovania a riadenia výskumu, v štátnej správe, v agentúrach na podporu poľnohospodárskeho výskumu alebo v medzinárodných organizáciách.

Globálna databáza CARIS obsahuje približne 30 000 záznamov, v národnej báze evidujeme 496 záznamov o vedeckovýskumných projektoch riešených na 28 inštitúciách rezortu pôdohospodárstva, vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a významných slovenských univerzitách.

Ak vás tieto informačné systémy zaujali, môžete sa obrátiť na Národné stredisko AGRIS/CARIS FAO so sídlom v Ústave vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo v Nitre, ktorý je gestorom ich budovania a rozvoja na Slovensku.

Na domácej stránke http://www.uvtip.sk je podrobnejšie prezentovaná aj činnosť Národného strediska AGRIS/CARIS FAO, takže ak už nie z predchádzajúcich viet, potom priamo z našej webovej stránky sa máte možnosť dozvedieť, čo ďalšie sa skrýva za skratkami AGRIS,CARIS, resp. FAO…

Používateľom internetu sú obe globálne bázy dát AGRIS a CARIS voľne prístupné na WWW stránke FAO: http://www.fao.org/agris.

Ing. Mária Debrecéniová, CSc., vedúca oddelenia AGRIS/CARIS FAO

 Elektronická MVS

Je vynikajúcim príkladom komunikácie v elektronickom prostredí. Ide o unikátny produkt vyvinutý v Regionálnej knižnici v Karvinej v Českej republike, ktorý získal najviac hlasov a tým aj 1. cenu v ankete o najvýznamnejší český a slovenský produkt, službu alebo čin spojený s elektronickými informačnými zdrojmi s významom pre českú, resp. slovenskú informačnú scénu na konferencii INFORUM v Prahe v roku 2000. Elektronická MVS ponúka:

  • prehľadávanie online katalógov, prístupných v sieti internet,
  • rýchle vyhľadanie požadovaného informačného prameňa a miesta knižnice, kde sa hľadaný dokument nachádza,
  • okamžité vypísanie e-formulára a jeho odoslanie,
  • možnosť propagácie a reklamy (tzv. banner).

Medziknižničný výpožičný systém možno nájsť na internetovej adrese www.mvs.cz a pre bezproblémovú prácu s ním je potrebné používať prehliadač, ktorý obsahuje podporu Java scriptu a tabuliek. Systém je optimalizovaný na prehliadač Microsoft Internet Explorer 3 a vyšší.

Knihovní obzor, 2000, č. 3, s. 18.

www.svkol.cz/obzory/20003_04.htm

 Vláda SR

v júni t. r. schválila pripojenie našej republiky k projektu eEurope+ a do konca roka majú jej členovia vypracovať niekoľko závažných strategických dokumentov, ktoré ovplyvnia informačný vývoj SR v nasledujúcich rokoch. Jednými z prvých projektov, ktoré vláda podporuje, sú napr. JASPI (Jednotný automatizovaný systém právnych informácií), Infovek, SANET, GOVNET, Projekt elektronizácie knižníc.

(Z rozhovoru s premiérom SR M: Dzurindom v špecializovanej prílohe denníka SME Cdtip. Október 2001)

 Bezplatné e-maily pre absolventov univerzít

Na univerzitách v USA sa rozmáha nový trend – absolventi dostanú okrem diplomu aj doživotnú e-mailovú adresu. Okrem praktickej stránky je celá záležitosť najmä vecou prestíže. E-mailová adresa bude pre okolie jej držiteľa vizitkou vypovedajúcou o vyštudovaní prestížnej školy. Niektoré americké univerzity poskytujú kompletné mailové služby, iné zriadia záujemcom len adresu a všetky prichádzajúce správy sú presmerovávané na už existujúce mailové kontá. Majiteľ sa tak môže vždy prezentovať tou istou e-mailovou adresou, aj keď zmení poskytovateľa internetových služieb. Jednoducho navštívi príslušnú webovú stránku univerzity a zmení si presmerovanie na inú adresu. Univerzity ponúkajú službu bezplatne. Aj keď na udržiavanie e-mailového konta systému majú veľké finančné výdavky, bezplatné adresy sú pre školu reklamou i spôsobom, ako udržať doživotný vzťah medzi absolventom a jeho alma mater.

Technické spektrum. Príloha denníka Pravda, 10. Mája 2001.

 IRO 2001

…Internet mení všetko, sprostredkováva vzdelanie, zábavu, prináša vznik nových foriem pridaných hodnôt (ďalšie rozšírenie služieb, nadnárodné vnímanie komunity), vznik nového podnikateľského prostredia, e-obchod ako nový svetový fenomén. Jeho hlavné prednosti: rýchlosť šírenia, neustála dostupnosť, cielenosť, zviditeľnenie, merateľnosť návštevnosti…

Tieto a mnohé iné charakteristiky internetu zazneli v úvodných prednáškach vynikajúcej konferencie IRO 2001. Internet v živote, riadení a obchode organizácie, ktorú už po siedmykrát zorganizovala v Bratislave v dňoch 2. až 3. októbra t. r. firma Easy Learning & Teaching ( www.elt.sk), ktorej hlavnou aktivitou je výchova a vzdelávanie v oblasti nových informačných a komunikačných technológií.

29 prednášateľov v 9 programových blokoch naplnilo nosnú tému konferencie – Internet a Slovensko v roku 2001.

Podľa prieskumov firmy Taylor Nelson Sofres je na Slovensku pripojených na internet 18,6 % dospelej populácie. Najviac sú vyhľadávané pracovné spravodajské a programové informácie a najčastejšie sa kupujú knihy, CD, hardvér a softvér. Platobný príkaz je najpoužívanejšou formou e-bankovníctva. Medzi najpoužívanejšie webové stránky patria:

portály: zoznam, superzoznam, altavista, yahoo, atlas,
free-mail: post, pobox, hotmail, centrum,
e-banking: eliot, tatrabanka, SS, VUB,
e-commerce: cdshop, dunaj, amazon, amos.

Ako odznelo v prednáške Dr. J. Bajánka, PhD., z firmy Gratex International, internet ako digitálna komunikačná cesta je ideálnym podporným infraštruktúrnym systémom s obrovskou produkčnou kapacitou. On však nie je sám osebe cieľom, ale účinným prostriedkom výmeny zmysluplného digitálneho obsahu. Preto sieťová revolúcia je zvláštnou výzvou pre tradičných producentov obsahu. Výskumy naznačujú, že 90 % používateľov siete ju využíva na získanie spravodajstva a informácií, pričom výzva pre tvorbu kvalitného obsahu a jeho distribúciu je stále aktuálnejšou, čím sa otvára priestor aj pre nás, pre knižnice a informačné strediská.

PhDr. V. Burčík, PhD., (EL&T, s. r. o., Bratislava) na konferencii predstavil prvú slovenskú súťaž o najlepšie multimediálne produkty na Slovensku – SlovakPrix MultiMediaArt, ktorá vychádza z myšlienok a koncepcie vrcholovej európskej súťaže EuroPrix MultiMediaArt. Cieľom je vytvoriť platformu pre slovenských tvorcov multimédií, umožňujúcu vzájomnú konfrontáciu tvorby, výmenu skúseností a vstup do širšieho európskeho povedomia. Od 1. decembra t. r. sa záujemci dozvedia viac na adrese www.slovakprix.sk.

A ešte perlička, ktorá zaznela vo vystúpení Ing. K. Mandíkovej (MŠ SR) o projekte Infovek (infovek.sk) a môže byť ukážkou netušených možností internetu: základná škola v obci Hladovka na Orave získala v rámci projektu Infovek pripojenie na internet. Možnosti tohto komunikačného kanálu využili aj babičky z tejto obce a začali hľadať príbuzných v Amerike. Našli ich niekoľko a okrem radosti zo stretnutí, podľa slov riaditeľa, škola nikdy nemala toľko peňazí ako teraz – samozrejme, z darov príbuzných v USA…

Na záver letmý pohľad do vlastných radov. Na prstoch jednej ruky bolo možné spočítať zástupcov knižníc či informačných stredísk, o aktívnej účasti ako prednášateľov ani nehovoriac – a tá predsa nesúvisí s nedostatkom peňazí… Ako inštitúcie a priori pracujúce s informáciami máme predsa dnes už svoje pevné miesto v sieti sietí. Zdá sa, že knižnice na Slovensku stále nedocenili fakt, že prezentácia na takomto a podobných podujatiach je jednou z ciest, ako zvýšiť celospoločenské uznanie knihovníkov.

Abstrakty jednotlivých prednášok nájdete na adrese http://iro.elt.sk.

D. B.Konferencia v Poľsku

Internet v knižnici – pokus o bilancovanie a perspektívy rozvoja je názov celoštátnej konferencie konanej v dňoch 10. až 11. decembra 2001 vo Vroclave. Jej cieľom je zhrnúť na základe štatistických údajov využívanie internetu v poľských knižniciach a predstavenie konkrétnych projektov spojených s internetom, ktoré by sa mohli zrealizovať v najbližšom čase.

Organizátormi konferencie sú Hlavná knižnica a Informačné stredisko Vroclavskej vedecko-technickej polytechniky za finančnej podpory ministerstva kultúry a národného dedičstva. Priebeh diskusie bude uverejnený. Možné bude tiež umiestnenie obšírnejších príspevkov tematicky súvisiacich s diskusiou o materiáloch elektronicky publikovaných na stránkach EBIB-u.

Svetové knihovnícke konferencie, ktoré sa konali roku 2001 a budú sa konať roku 2002, nájdete na URL adrese:

http://ebib.oss.wroc.pl/konferencje/index.htmThinkPan TransNote

ThinkPan TransNote je horúca novinka, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako obyčajný obal na spisy. Po otvorení je na pravej strane umiestnený bežný blok papiera, na ľavej plnohodnotný notebook. Rukou písané informácie prostredníctvom špeciálneho pera možno preniesť okamžite do počítača pomocou digitálnej podložky. Pracuje sa s bežným formátom papiera A4. Pero sa plní obyčajným atramentom, takže ním možno písať poznámky, kresliť obrázky, vypĺňať formuláre, alebo si jednoducho len tak čmárať. Navyše obsahuje vysielač, ktorý digitálnemu bloku pod papierom vysiela signály o polohe hrotu. Samotný digitálny blok si zapamätá až 50 popísaných strán a všetky uložené informácie sa automaticky prehrajú do počítača ihneď po jeho spustení. Tým sa poznámkový blok vyprázdni a je pripravený zaznamenávať ďalšie poznámky.

www.svet-komunikacie.sk, 2/2001Internet pre každého

Centrum VTI SR ponúka internetuchtivej verejnosti nové možnosti prístupu na internet – do priestorov čitateľského katalógu boli nainštalované dve verejné internetové stanice. Sú špecifické tým, že sa nevyžaduje, aby používateľ bol zaregistrovaným čitateľom CVTI SR. Technické riešenie týchto staníc je založené na technológii Netstation (ide o sieťové stanice bez diskov, ktoré sa štartujú len cez server). Teda, ľudia z ulice, nech sa páči – IBM Netstation na vás čakajú, ale diskety si nechajte doma!Štatút Ústrednej knižničnej rady

Zvesti MŠ SR a MK SR uverejnili v zošite 7-8 z 31. októbra 2001 na s. 62 – 63 štatút Ústrednej knižničnej rady, ktorý vymedzuje postavenie, pôsobnosť, úlohy, zloženie, práva a povinnosti členov a administratívne zabezpečenie činnosti rady a jej zasadnutí.Oznam

V novembri tohto roku Centrum vedecko-technických informácií SR získalo štatút Depozitnej knižnice OECD, ktorej poslaním bude sprístupniť oficiálne dokumenty OECD širokej verejnosti. V týchto dňoch CVTI SR pripravuje špeciálnu študovňu OECD s voľným prístupom k publikáciám a online pripojením na informačné zdroje OECD na internete.

Slávnostné otvorenie prevádzky tejto študovne bude v januári 2002. Bližšie informácie prinesieme v nasledujúcom čísle tohto časopisu.Titul Knihovník roka 2001 pre PhDr. Elenu Veľasovú

Začiatkom decembra t. r. na stretnutí Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Bratislavského kraja slávnostne vyhlásili víťaza ankety o titul Knihovník roka 2001. Titul získala PhDr. Elena Veľasová, riaditeľka Mestskej knižnice v Bratislave, pre jej odbornosť, knihovnícku zanietenosť, charakter a nevšedný ľudský prístup.

Ľ. S.

Share:
Issue content