Vývoj komunikačných formátov kanadského MARC-u: odCAN/MARC k MARC 21 – Kanadská národná knižnica

From foreign literature

Generálny administrátor Kanadskej národnej knižnice (BNC) vytvoril roku 1972 Pracovnú skupinu pre MARC ”s cieľom
preštudovať vlastnosti komunikačného formátu strojom čitateľných bibliografických poznámok pre použitie v Kanade”. Vzhľadom
na to, že Kongresová knižnica (LC) už prišla s komunikačným formátom, jednou z hlavných otázok, ktorú musela táto pracovná
skupina zodpovedať, bola, či má Kanada vyvíjať svoj vlastný formát. Zásadná otázka bola, či možno prijať LC MARC bez toho,
aby ho bolo treba modifikovať. Po zdĺhavej národnej konzultácii pracovná skupina formulovala dve odporúčania, ktoré sa stali
hlavnými princípmi rozvoja komunikačného formátu CAN/MARC:

aby Kanadská národná knižnica vzala na seba zodpovednosť za rozvoj odlišného kanadského komunikačného formátu MARC,
ktorý by zodpovedal osobitým potrebám Kanady

aby formát CAN/MARC obsahoval podľa možnosti čo najmenej odchýlok vo vzťahu k formátu LC MARC.

Pracovná skupina MARC skonštatovala, že vzhľadom na bilingválnosť krajiny BNC musí uspokojiť potreby bibliografického
charakteru. Okrem toho by sa nemala príliš vzdialiť od formátu LC MARC, pretože kanadské knižnice by mali pokračovať v tom,
aby mohli využívať katalogizačné informácie pochádzajúce z iných ako kanadských zdrojov, predovšetkým z LC. Rešpektujúc
odporúčania Pracovnej skupiny pre MARC, bol prvý komunikačný formát CAN/MARC zverejnený roku 1973.

Vo vývoji formátu nastal rozhodujúci obrat v novembri 1994, keď sa predstavitelia British Library, LC a BNC (Kanadskej
národnej knižnice) stretli, aby prediskutovali spôsoby, ako zlepšiť efektívnosť a vzťah cena – efektívnosť produkcie
bibliografických poznámok. Diskusia sa o. i. týkala aj možnosti harmonizácie formátov troch krajín. V aktuálnom kontexte, keď
internet a bežné telekomunikačné technológie prekonávajú prekážky, ktoré tvoria národné hranice vo výmene bibliografických
údajov, predstavitelia týchto inštitúcií si uvedomili dôležité výhody spojené s harmonizovaným komunikačným formátom MARC.
Zhodli sa v tom, že spoločný formát by uľahčil výmenu bibliografických informácií, pričom by sa urýchlil tento proces a bol
by rentabilnejší pre ich inštitúcie a pre ich členov. Problémy konverzie jedného formátu do druhého s cieľom výmeny
bibliografických poznámok by boli v dôsledku toho vyriešené. Cieľ spočíval teda v harmonizácii troch formátov. Kanadská
národná knižnica sa podujala na túto činnosť s podporou svojho poradného výboru pre MARC – Kanadského výboru pre MARC.
Členovia výboru sa zhodli, že zmeny by sa mali vniesť do CAN/MARC-u v záujme prispôsobiť ho formátu USMARC. Výbor zároveň
vymedzil základné charakteristiky CAN/MARC-u, ktoré nie sú zhodné s formátom USMARC. Prvky kanadského formátu, ktoré
zabezpečujú súlad s bibliografickými požiadavkami bilingválnej krajiny, tvoria hlavné odlišnosti medzi oboma formátmi. Vo
februári 1997 sa dali do poriadku otázky týkajúce sa harmonizácie formátov CAN/ MARC a USMARC harmonizácia týchto dvoch
formátov bola v princípe hotová vec. Kompletná harmonizácia s formátom UKMARC je však dlhodobý cieľ. Odteraz sa dbá na všetky
zmeny vnášané do formátu, aby sa zabezpečilo čiastočné vyrovnanie s UKMARC v krátkom čase.

Po dohode týkajúcej sa zmien, ktoré sa mali uskutočniť, sa práce opierajúce sa o otázky spojené s aplikáciou začali. V
januári 1998 národná knižnica oznámila svoj plán aplikácie harmonizácie formátu MARC v dvoch fázach. Zmeny týkajúce sa iba
CAN/MARC-u sa mali aplikovať v januári 1999. Na konci jesene 1999 Kanadská národná knižnica a Kongresová knižnica
koordinovali zavedenie zmien týkajúcich sa súčasne formátu CAN/MARC i USMARC.

Keď národná knižnica oznámila svoj plán aplikácie, zároveň zverejnila uvedenie komunikačného formátu bibliografických
údajov ešte pred aplikáciou s cieľom umožniť kanadskému knihovníckemu prostrediu a dodávateľom systémov zhodnotiť dosah zmien
spojených s harmonizáciou. Národná knižnica zároveň zverejnila vo svojom webovom sídle, čo sa týka harmonizácie, uvedenie
komunikačného formátu CAN/MARC pre autority. Kongresová knižnica a Kanadská národná knižnica začali diskusie súvisiace s
mechanizmami koordinácie a schvaľovania aktivít týkajúcich sa budúceho vývoja formátu. Okrem existujúcich národných
konzultatívnych krokov, ktoré pretrvávajú, toto nové spojenie s predstaviteľmi USMARC-u ponúka dodatočnú možnosť preskúmať,
akým spôsobom by mohol byť kanadský prínos do spoločného rozvoja formátu MARC čo možno najefektívnejší. Aj keď všetky zmeny
boli publikované v predbežných vydaniach, Kanadská národná knižnica a Kongresová knižnica sa zhodli na zverejnení jedinej
edície komunikačných formátov MARC pod novým názvom MARC 21. Po komunikačnom formáte pre bibliografické údaje (daný k
dispozícii na začiatku roku 1999) mali nasledovať komunikačné formáty pre autority, údaje o fondoch a klasifikačné údaje.
Kanadská národná knižnica bola poverená publikovaním francúzskeho vydania komunikačných formátov.

A hľa, je to už dvadsať rokov, čo Pracovná skupina pre MARC definovala princípy, ktoré stoja v pozadí rozvoja
kanadského komunikačného formátu MARC. Rešpektovanie týchto princípov uľahčilo prechod programu CAN/MARC z národného
komunikačného formátu do formátu využívaného vo svetovom meradle. Prechod tohto formátu do formátu MARC 21 nielen uľahčil
spoločné využívanie poznámok a zredukoval cenu konverzie poznámok, ale zároveň ponúka iné možnosti rastúcej spolupráce v
oblasti bibliografických činností medzi týmito troma krajinami.


Zhoda na harmonizácii formátov

Kanadská národná knižnica a Kongresová knižnica s radosťou prijali správu o nedávnom rozhodnutí Britskej knižnice
prijať formát MARC 21. Toto rozhodnutie nasledovalo po širokej konzultácii, ktorú Britská knižnica uskutočnila v knihovníckom
spoločenstve Spojeného kráľovstva, ktoré jasne vyjadrilo svoju podporu úplnému prijatiu formátu MARC 21, harmonizácii
formátov CAN/MARC a USMARC ako jediného formátu prijatého roku 1999.

Na schôdzke Koordinačného výboru pre harmonizáciu formátov MARC v máji 2001 sa tieto tri knižnice dohodli na spolupráci
počas vývoja a pri uvedení formátu MARC 21. Súčasná dohoda medzi Kanadskou národnou knižnicou a Kongresovou knižnicou bude
revidovaná a modifikovaná so zreteľom na účasť Britskej knižnice. Technický personál posúdi a rozhodne o riešení každého ešte
existujúceho problému formátu.

Tri národné knižnice, členky Koordinačného výboru, sa zaviazali zabezpečiť nielen priebežný rozvoj a uvedenie MARC 21,
ale aj jeho vzájomné pôsobenie s novými normami formátov metaúdajov a jednotlivých výmenných formátov.


Publikácie FORMÁTY MARC 21

Medzi publikáciami, ktoré sa nachádzajú v katalógu publikácií Kanadskej národnej knižnice, sa nachádzajú i publikácie
Formats MARC 21 (
http://nlc-bnc.ca/9/10/index-f.html).

MARC 21 má päť komunikačných formátov:Formát MARC 21 pre bibliografické údaje

Určuje pravidlá a konvencie, ktoré identifikujú prvky údajov v bibliografických popisoch MARC. Tento dokument je určený
pre personál, ktorý sa podieľa na tvorbe a udržiavaní bibliografických popisov, ako aj pre tých, ktorí sa zúčastňujú na
koncipovaní a údržbe systémov v záujme komunikácie a spracovania bibliografických popisov.Formát MARC 21 pre autority

Určuje pravidlá a konvencie. Dokument je určený pre personál, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe a spracovaní popisov
autorít, ako aj tým, ktorí sa podieľajú na koncipovaní a udržiavaní systémov v záujme komunikácie a spracovania
bibliografických popisov.Formát MARC 21 pre údaje o fondoch

Obsahuje identifikačné kódy údajov o fondoch pre seriálové a neseriálové publikácie. Tento formát poskytuje
špecifikácie na zaznamenávanie informácií o fondoch a je dôležitým nástrojom pre:

  • lokálne katalógy,
  • online a súborne katalógy,
  • automatizovanú akvizíciu a kontrolu seriálových publikácií,
  • aktivity spojené s rozvojom zbierok.Formát MARC 21 pre klasifikačné údaje

Zahŕňa špecifikácie na rozdelenie klasifikačných popisov a kladie dôraz na popisy vytvárané podľa klasifikačných
systémov Kongresovej knižnice a Deweyho klasifikácie. V osobitnom záujme klasifikátorov tento formát poskytuje polia,
indikátory a kódy podpolí pre identifikáciu prvkov klasifikačných údajov.Formát MARC 21 pre správy spoločenstva

Poskytuje kódy pre komunikáciu a identifikáciu informácií týkajúcich sa nebibliografických zdrojov, ktoré sa vzťahujú
na osobitné spoločenstvo (napr. programy, služby, organizácie a udalosti). Dokument zahŕňa presné príklady ilustrujúce
spôsob, akým sú popisy kódované.


Výťah z francúzskeho originálu La Bibliotheque nationale du Canada, la Library of Congress et la British Library
sentendent sur l´harmonisation des formats (Bulletin de la Bibliotheque nationale du Canada, vol. 33, 2001, n. 5, 1 p.) a
L´évolution des formats de communication du MARC canadien: de CAN/MARC a MARC 21 (Nouvelles de la Bibliotheque nationale,
1999, vol. 31, n. 1, 3 p.) pripravila PhDr. Ľ. Fordinálová.

Share:
Issue content