Etiketa v elektronickej komunikácii

Step by Step

(Netiketa = sieťová etiketa)

Dnes je už pre väčšinu z nás samozrejmosťou, že denne sadáme za počítač a prostredníctvom neho komunikujeme nielen v
rámci vlastnej organizácie, ale prakticky s celým svetom. Dostali sme do rúk nástroj, ktorý možno efektívne využívať, ale i
zneužívať.

Pokiaľ máme počítač napojený na sieť doma, závisí dodržiavanie písaných i nepísaných pravidiel elektronickej
komunikácie od každého z nás. Ak pracujeme na počítači v zamestnaní, sme povinní okrem štandardnej netikety dodržiavať aj
ďalšie pravidlá.

Stanovuje, resp. mal by ich stanoviť zamestnávateľ (majiteľ PC, správca siete, prevádzkovateľ, platiteľ účtov) a pri
ich nedodržiavaní zo strany zamestnanca môže voči nemu vyvodiť sankcie. Treba si uvedomiť, že používanie počítačovej siete je
výsadou, nie právom a pri nevhodnom správaní sa v sieti môžeme o ňu prísť.

Pri stanovení pravidiel používania počítačovej siete možno vychádzať z odporúčaní Internet Activities Board – dokument
RFC 1087 (1). Pre bežného používateľa počítačovej siete, resp. účastníka elektronickej komunikácie platia isté obmedzenia.
Medzi činnosti, ktoré správca siete spravidla nepovoľuje, patrí:

 • neoprávnený prístup k počítačovým uzlom, komunikačným zariadeniam, uloženým, resp. prenášaným súborom, hľadanie
  akýchkoľvek ciest na získanie neoprávneného prístupu (zneužívanie hesiel), umožnenie prístupu iným osobám napr. poskytnutím
  svojho hesla (údaje patriace iným používateľom sa považujú za súkromné);

   
 • pokusy meniť identitu svojho konta alebo počítača – každý používateľ má vlastnú počítačovú identifikáciu. Je
  zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom jeho konta. Z bezpečnostného hľadiska treba prístupové
  heslo udržiavať v tajnosti a odporúča sa ho najmenej raz za pol roka meniť;

 • rušenie práce ostatných používateľov, ich súkromia, resp. fungovania siete ako celku napr. vedomým nadmerným
  zaťažovaním siete;

   
 • realizácia akýchkoľvek technických zásahov do siete;

   
 • využívanie siete pre politickú alebo náboženskú agitáciu;

   
 • vytváranie, zobrazenie a distribúcia materiálov s vulgárnym obsahom, pornografie, materiálov propagujúcich násilie,
  rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť;

   
 • využívanie počítačovej siete na súkromné komerčné aktivity.

K základným, dnes azda už každému dostupným formám elektronickej komunikácie patrí elektronická pošta (e-mail). Ako jej
používatelia by sme sa mali tiež riadiť istými zásadami a dodržiavať predpisy, ktoré stanovuje prevádzkovateľ, resp.
zamestnávateľ, podobne ako pri používaní počítačovej siete. Ide najmä o:

 • povinnosť pravidelne čítať elektronickú poštu,

   
 • povinnosť posielať správy pod vlastným kontom, zabrániť jeho zneužitiu,

   
 • zodpovednosť za vlastné konto, utajenie a pravidelné zmeny prihlasovacieho hesla,

   
 • pravidelnú individuálnu archiváciu dôležitých správ,

   
 • povinnosť udržiavať funkčnosť poštového priečinka (spravidla býva obmedzená jeho veľkosť),

   
 • obmedzenú možnosť posielať hromadnú korešpondenciu,

   
 • odporúčanie použiť prevádzkovateľom schválené prostriedky šifrovania pri posielaní správ dôverného charakteru,

   
 • nahradenie zasielania objemných súborov formou prílohy, resp. hypertextového odkazu na spoločne používaný
  súbor.

Napriek tomu, že elektronicky komunikujeme denne, často nie všetci dodržiavame základné pravidlá slušnosti. Vychádzajúc
zo smerníc netikety – dokument RFC 1855 (2), som vybrala desať základných pravidiel, v odbornej literatúre (3) ich však iste
možno nájsť viac:

 • pamätajte si, že na druhom konci siete je človek,

   
 • chovajte sa podľa pravidiel, ktorými sa bežne v živote riadite – nepochybujeme, že ide o pravidlá slušnosti,

   
 • pamätajte na to, kde ste, a berte na to ohľad (vynechajte dôvernosti),

   
 • rešpektujte čas iných – neposielajte reklamy, pri ”reply” skracujte predchádzajúcu správu na minimum,

   
 • vyjadrujte sa jasne, buďte ústretoví a zdvorilí, nie dôverní,

   
 • podeľte sa o svoje znalosti,

   
 • zabráňte vzájomnému osočovaniu,

   
 • rešpektujte súkromie iných,

   
 • nezneužívajte svoje postavenie a práva,

   
 • buďte zhovievaví k chybám iných.

K uvedenému ”desatoru” pridávam z vlastnej skúsenosti jedenáste pravidlo, týkajúce sa neprítomnosti na pracovisku. Pri
dlhšej neprítomnosti v práci (viac ako jeden pracovný deň) odporúčam nastaviť v poštovom kliente oznam o svojej
neprítomnosti. Nikomu nemôže byť príjemné, ak na svoj pracovný e-mail nedostane žiadnu odpoveď. Ak teda nebudete v práci,
dajte svojim kolegom vedieť, že nie ste neslušný, iba neprítomný.


Použité zdroje:

1. Internet Enginnering Task Force. 1989. Ethic and the Internet. RFC 1087. January 1989.
http://mirror.aarnet.edu.au/ietf/rfc/rfc1087.txt.

2. Internet Engineering Task Force. 1995. Netiguette Guidelines, RFC 1855. October 1995.
http://mirror.aarnet.edu.au/ietf/rfc/rfc1855.txt.

3. Electronic Mail Conventions and Etiquette in the University of Adelaide. 1998.
http://www.adelaide.edu.au/ITD/Email/staff-etiquette.htm

Share:
Issue content