Kópie zahraničných dokumentov ľahko a rýchlo – systém JASON

From Slovakia

JASON je služba typu document delivery, ktorej cieľom je objednávanie a rýchle dodanie kópie dokumentu namiesto
originálu. Služby dodávania dokumentov sa môžu v zásade rozdeliť na niekoľko typov, pričom väčšina týchto informačných
služieb je dnes hybridná. Knižnice využívajú všetky typy:

 • služby typu document delivery poskytované agentúrami alebo databázovými centrami, ktoré sprístupňujú databázy
  (čiastočne plnotextové) prostredníctvom internetu alebo na CD-ROM, napr. EBSCO, ProQuest a pod.,

   
 • služby sprístupňovania elektronických verzií periodík na nakladateľských serveroch, často je elektronická verzia
  súčasťou predplatného tlačenej verzie,

   
 • služby sprístupňovania dokumentov, ktoré sa trvalo uchovávajú v elektronickej podobe (dokumenty boli pôvodne v
  tlačenej podobe a systematicky sa digitalizujú),

   
 • služby dodávajúce elektronické dokumenty napriek tomu, že pôvodne nie sú v elektronickej podobe. Ide o služby
  poskytujúce elektronické kópie tlačených dokumentov.

K týmto službám patrí aj JASON, ktorý však postupne čoraz viacej poskytuje elektronické kópie dokumentov z dokumentov
uložených na mikromédiách a z digitalizovaných dokumentov. Súčasťou JASON-u je jedna z najúspešnejších digitálnych knižníc v
Európe, a to digitálna knižnica Severného Porýnia-Vestfálska.

Systém JASON sa vyvinul pre knižničnú sieť Severného Porýnia-Vestfálska a je zameraný na elektronické objednávanie a
dodávanie článkov z periodík z fondov nemeckých akademických a vedeckých knižníc. Názov JASON je odvodený od ”Journal
Articles Sent On demaNd”.

Systém objednávania a dodávania dokumentov JASON je v prevádzke od februára 1995. Softvér sa navrhol pre lokálne siete
akademických knižníc v Severnom Porýní-Vestfálsku. Nástup internetovej technológie a jej aplikácia vo vedeckých a
akademických knižniciach prispeli k ďalšiemu rozvoju tohto systému. Už od jesene 1995 začali pracovníci Ústrednej knižnice
Univerzity v Bielefelde (ďalej UBB) vyvíjať WWW verziu systému JASON a rozhranie DOS-u postupne nahrádzal WWW browser
(Netscape).

Databáza na objednávanie titulov periodík – súborný katalóg (údaje sú prevzaté zo súborného katalógu periodík ZDB –
Zeitschriftendatenbank Berlin) s údajmi o fonde a podmienkach objednávania – je vybudovaná pomocou softvéru BRS/Search
nemecko-americkej firmy Dataware. Databáza obsahuje viac ako 200 000 titulov periodík. Objednať kópie článkov sa dá zo 75 000
titulov periodík. Je to databázový softvér s architektúrou klient-server, ktorý je k dispozícii pre viacero platforiem a
serverov. V UBB je to prostredie SunSolaris. WWW je naviazaný na databázu BRS-Search prostredníctvom programu NetAnswer,
ktorý pristupuje k databáze pomocou CGI skriptu ako klient. Pritom prijíma údaje zo vstupných formulárov postúpené WWW
serverom a výsledky odosiela naspäť v tvare stránok HTML.

Systém platieb za zasielanie dokumentov sa opiera o metódu transakčných čísel (ďalej TAN), ktoré sú platné v rámci
lokálnej siete a prostredia WWW. To je realizované pomocou NOVELL NFS. Predpokladá sa, že aj v budúcnosti bude systém
decentralizovaný, t. j. bude paralelne k dispozícii vo viacerých knižniciach. Pripravuje sa nový systém platieb formou
kreditov, ktorý sa vyvíja ako samostatná aplikácia nad databázou ORACLE. Tým sa formou WWW komunikácie prenášajú potrebné
údaje o objednávkach a osobách do overovacieho a platobného systému.

JASON registruje všetky periodiká kooperujúcich knižníc, teda aj periodiká, z ktorých sa nedajú články objednať. Na
základe dohodnutého rozdeľovníka zašle softvér objednávku do určenej knižnice. Zasielanie požadovaných dokumentov sa
uskutočňuje v elektronickej forme cez internet v softvéri MEDEA, ktorý vyvinula Univerzitná knižnica v Dortmunde. Knižnice
zapojené do konzorcia vybavujú rýchle objednávky kópií dokumentov zo svojich vedeckých zbierok tak, aby ich mal objednávajúci
k dispozícii spravidla do dvoch až troch pracovných dní po objednaní. Tematické zameranie databázy časopisov systému JASON je
veľmi široké – od spoločenských vied (vrátane ekonomiky) cez prírodné vedy, poľnohospodárstvo, medicínu až po jednotlivé
odbory techniky.

Do systému sa zapojili všetky akademické knižnice Severného Porýnia-Vestfálska a neskôr pristúpili k nemu aj akademické
knižnice v Koblenzi, Triere a niektoré významné vedecké knižnice, ako napr. Ústredná lekárska knižnica v Kolíne a Ústredná
knižnica pre poľnohospodárstvo v Bonne. Systém sa rýchlo rozšíril a stal sa základom na vybudovanie celonemeckej služby
dodávania dokumentov SUBITO. Systém JASON sa stal modelom integrácie elektronických služieb a nadobudol európsky
význam.

Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej UKB) už od roku 1996 spolupracuje s UBB v rámci projektu KOBIB (Kooperačný
systém Bielefeld-Bratislava) na využívaní systému elektronického zasielania dokumentov.

V databáze JASON-NRW sa nachádzajú len údaje o názvoch periodík; potrebné údaje o článkoch (názvoch, autoroch a
stránkach) treba nájsť v bibliografiách alebo v iných databázach. V sieti nemeckých knižníc a v Slovenskej republike (od roku
2000 aj v Českej republike) je napríklad na JASON napojená databáza JADE s vyše 10 miliónmi článkov z 25 000 titulov
periodík. Databáza sa ročne aktualizuje. Databáza využíva zdroje British Library, Faxon a DBI a jej využívanie podlieha
licencii.

it4c.jpg (188245 bytes)

it4d.jpg (171660 bytes)
JADE –
Journal Articles DatabasE

Po rešerši v článkovej databáze JADE sa požadované údaje automaticky presunú do systému JASON, ktorý zabezpečí
odoslanie objednávky do príslušnej knižnice, tá ju spracuje. Dokumenty sa nasnímajú na základe elektronickej požiadavky
rýchlymi bezkontaktnými skenermi, ktoré sú napojené na servisné počítače v sieti. Po nasnímaní sa elektronický obraz
skomprimuje a elektronickou poštou zašle na požadovanú adresu objednávateľa a transakcia sa zaúčtuje. Na prijímacej strane sa
poštová zásielka vhodným zobrazovacím programom rozbalí a vytlačí.

UKB je na základe zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej MVS) a
národným ústredím medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej MMVS) v Slovenskej republike. UKB je aj koordinačným
pracoviskom systému JASON v Slovenskej republike.

Využívanie služby JASON umožňuje zabezpečiť úplné texty časopiseckých článkov v elektronickej podobe, najneskôr do
dvoch až troch pracovných dní od zadania požiadavky priamo až na ”pracovný stôl” objednávateľa prostredníctvom internetu,
teda bez priamej fyzickej návštevy knižnice. Táto služba určitým spôsobom eliminuje nedostatok finančných prostriedkov na
získavanie primárnych monografických a periodických dokumentov v slovenských knižniciach. Rýchlosť, spoľahlivosť a kvalita
tejto služby sa nedá porovnať s požiadavkou na kópiu dokumentu prostredníctvom MMVS realizovanú klasickou poštou, ktorá trvá
častokrát aj niekoľko týždňov.

V roku 2000 malo 72 inštitúcií (knižníc) podpísanú zmluvu o spolupráci pri využívaní systému JASON, realizovalo sa vyše
21 000 objednávok, pričom 1 transakčné číslo (TAN) predstavovalo 30 strán A4 (obr. 1).

Počet vybavených objednávok v roku 2000 stúpol v porovnaní s rokom 1999 trojnásobne (1 574 vybavených objednávok a 16
418 strán v r. 1998, 6 259 vybavených objednávok v r. 1999, v roku 2000 – 19 108 vybavených objednávok a 159 850 strán) (obr.
2).

Systém JASON sa v priebehu pár rokov postupne aplikoval na vybudovanie regionálnej služby JASON-SK v SR a databáza JADE
sa obohatila o záznamy CEZL ASSKP, o záznamy slovenských periodík a o slovenskú národnú bibliografiu. Súčasne sa vytvárali
podmienky na stabilizáciu, zrýchlenie a skvalitnenie napojenia UKB na internet s využitím odporúčanej technológie UBB
(sieťový server, router CISCO).

Napriek oficiálnemu ukončeniu spoločného projektu roku 1998 bolo využívanie služby JASON do konca roku 2000 pre
používateľov v SR bezplatné. Vedeniu UKB sa podarilo vytvoriť osobitný režim spolupráce s nemeckým partnerom a znížiť
poplatok za TAN z 11,DM (cena za 1 TAN v NSR) na 6,DM.

Knižnica, ktorá má záujem o využívanie služby JASON, uzavrie zmluvu s UKB, ktorá je garantom a servisným strediskom
tejto služby v SR. UKB prevádzkuje server s databázou časopisov participujúcich nemeckých knižníc (JASON-NRW), so súborným
katalógom časopisov slovenských knižníc (JASON–SK) a databázou článkov (JADE), doplnený o systém na objednávanie.

Uzavretie zmluvy oprávňuje knižnicu objednávať konkrétne články z časopisov, ktoré sa nachádzajú v databáze časopisov
JASON. Vyhľadávanie časopisu v databáze JASON (http://jason.ulib.sk/netajade/jainjade.html) a databáze JADE
(http://jason.ulib.sk/netajade/jablslbl.html) je pre všetkých používateľov internetu v SR bezplatné.

Knižnica si môže, podľa svojich technických možností a možností svojich používateľov, vybrať aj formu spolupráce s
koordinačným pracoviskom JASON:

 • pasívna spolupráca – knižnica len zadáva objednávky z dohodnutej elektronickej adresy,

   
 • aktívna spolupráca – knižnica zadáva objednávky z dohodnutej elektronickej adresy a distribuuje zásielky (kópie
  článkov) zo svojich fondov objednávateľom osobne, klasickou poštou alebo faxom,

   
 • komplexne – knižnica zadáva objednávky z dohodnutej elektronickej adresy a distribuuje zásielky (kópie článkov) zo
  svojich fondov objednávateľom s využitím elektronickej pošty.

Základné informácie o systéme JASON a jeho profile, návod na obsluhu systému a pokyny na spracovanie grafických súborov
sú uverejnené na domácej stránke UKB http://jason.ulib.sk/netajade/index-s.html.

Spôsob platieb za zasielanie dokumentov je realizovaný formou TAN-ov, ktoré prideľuje na základe požiadavky UKB. Na
základe jedného TAN-u je možné získať dokument maximálne v rozsahu 1 – 30 strán. Ak má dokument viac strán, je potrebné
použiť viacej TAN-ov. Za jeden vygenerovaný TAN účtuje servisné stredisko JASON 150.Sk pre objednávky z fondov nemeckých
knižníc (JASON-NRW) alebo 50,Sk pre objednávky z fondov slovenských knižníc (JASON-SK). Vzhľadom na to, že sa podarilo získať
na JASON mimorozpočtové zdroje, sa poskytovala táto služba v roku 2001 zadarmo.

 


Perspektívy systému JASON

Prevádzkovateľ systému umožňuje v súčasnosti objednávať články aj cez WWW stránku. Objednávateľ dostane správu
vybavujúcej knižnice, obsahujúcu URL adresu, z ktorej si článok, ktorý je v PDF formáte, môže stiahnuť. Článok sa vystavuje
na tejto stránke 21 dní a potom sa automaticky vymaže. Podmienkou je inštalácia Acrobat-Reader na počítači
objednávateľa.

Rozvoj nemeckého spolkového projektu IBIS (Internet-basiertes Informationssystem) smeruje ďalej k vybudovaniu
internetovo orientovaného informačného systému, ktorý je zameraný, popri budovaní lokálnych a spracovaní externých
internetových zdrojov, na integráciu a spoluprácu jednotlivých lokálnych aplikácií (t. j. vrátane systému JASON). V UBB je už
v prevádzke databáza ERL-JASON. Je to databáza SilverPlatter so softvérom ERL (Electronic Reference Library). Flexibilná
konfigurácia klienta ERL WWW (WebSpirs) dovoľuje priamy prenos výsledkov výberu titulov a dokumentov do objednávky systému
JASON – a to s obmedzením na tituly periodík, ktoré sú v rámci siete JASON k dispozícii.

Budovanie kooperačného systému na princípe jednostrannej záťaže knižničnej siete v NSR však nie je perspektívne. Fondy
knižníc v SR dovoľujú čiastočné pokrytie regionálnych požiadaviek (asi 5 000 titulov zahraničných časopisov). Uplatnenie
technológie JASON a jeho softvéru MEDEA na zasielanie dokumentov v elektronickej forme na vybudovanie regionálneho subsystému
v SR má perspektívu. Do popredia vystupuje potreba zefektívniť využívanie informačných zdrojov nachádzajúcich sa v
slovenských knižniciach, a tým prispieť k čiastočnému zníženiu objednávok zo zahraničia a k zníženiu nákladov. V SR existuje
104 inštitúcií, ktoré sú pripravené aktívne kooperovať, ale v súčasnosti len Centrum vedecko-technických informácií SR a
čiastočne UKB využívajú tento systém komplexne, prijímajú objednávky a po naskenovaní zašlú dokument elektronickou poštou
objednávateľovi.

Dosiahnutie porovnateľnej úrovne s existujúcimi systémami v záujme efektívnejšej a rýchlejšej knižničnej práce však
vyžaduje, aby získali investície na pracovné stanice so zodpovedajúcim softvérovým vybavením a skenerom aj ďalšie kooperujúce
knižnice.

Perspektívna je úzka spolupráca s knižnicami v Českej republike a Poľsku. Národní knihovna v Prahe, Státní technická
knihovna ČR a Moravská zemská knihovna v Brne tiež objednávajú dokumenty prostredníctvom systému JASON. UKB podporuje
myšlienku, aby sa v čo najkratšom čase databáza JADE obohatila o záznamy českých periodík a o českú národnú bibliografiu.
Vybudovanie aktívnych staníc v týchto knižniciach umožní knižniciam objednávanie dokumentov elektronickou formou z českých a
zahraničných periodík vo fondoch týchto knižníc a opačne.

 


Použitá literatúra:


Summann, Friedrich: Express-System für die Bestellung und Lieferung von Zeitschriftenaufsätzen JASON-NRW. In:
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 41, 1994, č. 2, s. 221 – 230.


Summann, Friedrich: Dokumenteblieferung in der UB Bielefeld : Vortrag auf der 2. INETBOB-Tagung am 10. März 1997 in
Potzdam
http://www.ub.uni-bielefeld.de/home/fsu/.


Das Internet-basierte Bibliotheksinformationssystem in der Bibliothek der Universität Bielefeld. In: Informatik,
Forschung und Entwicklung, 13, č. 3, 1998, s. 139 – 146.

Share:
Issue content