Komunikácia odborných informácií v plynárenstve

From Slovakia

Pre plynárenstvo ako jeden zo strategických priemyslov na Slovensku je nevyhnutné neustále sledovať tok najnovších
informácií. Informačné zdroje pritom predstavujú široký záber, pretože tak ako v iných odboroch, aj tu sa prelínajú
informačné potreby od technických informácií cez legislatívu, stratégiu, ekonomiku, marketing až po informácie súvisiace s
imidžom firmy.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) začal budovať v roku 1998 Plynárenské informačné centrum (PIC), ktorého hlavným
poslaním je informačná činnosť z oblasti plynárenstva a súvisiacich odborov, a to nielen pre interné potreby SPP, ale aj pre
širokú plynárenskú verejnosť. Týmto zámerom prichádza k obojstrannej komunikácií a informovanosti, kde sa pod jednou strechou
stretávajú, účelovo spracúvajú a sprístupňujú informácie zo súčasného monopolu na zemný plyn s informáciami z malého a
stredného podnikania, kde sa zabezpečuje pre energetické médium zemný plyn technické portfólio na jeho ďalšie
využitie.

Od tradičnej formy sprístupňovania informácií a komunikácie s používateľmi informačných produktov sa postupne prešlo na
elektronické technológie a digitálne výstupy.

Informačné produkty spracovávané v PIC rozdeľujeme na:

 • papierové

  • periodikum Informačný systém GAS na Slovensku (náklad sa znižuje tak, že sa nahrádza online databázou),
  • publikácia Právne predpisy pre plynárenstvo s priebežnou aktualizáciou (existuje aj online),
  • komisionárske sprístupňovanie odborných monografií vydavateľstva GAS, s. r. o., (ČR) a Jaga Group,
  • informačné letáky o nosných činnostiach SPP (čiastočne nahrádza Informačný panel),
 • digitálne

  • databáza Informačný systém GAS na Slovensku (ISGS) na CD-ROM s odbornými informáciami,
  • databáza Informačný systém GAS na Slovensku (ISGS) online (v súčasnosti na intranete, pripravuje sa pre
   internet),
  • databáza NORMEX na CD-ROM s plnými textmi technických noriem STN súvisiacimi s plynárenstvom.

V súčasnosti sa koncepcia rozvoja informačných produktov orientuje najmä na rozširovanie informačných zdrojov a foriem
výstupov v elektronickej forme. Nosným článkom informačnej činnosti uspokojujúcej informačné požiadavky pritom je Informačný
systém GAS na Slovensku (ISGS), ktorý predstavuje plnotextovú databázu so súbormi informácií:

 • súbor informácie GAS – právne a technické normy, informácie z energetiky, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany,
  novinky v plynárenstve a pod.,
 • súbor technické informácie – technika a technológie v plynárenstve,
 • súbor dokumentačných informácií – rešerše z nosných plynárenských periodík,
 • súbor plynárenských subjektov v SR – prehľad firiem zaoberajúcich sa plynárenskými technológiami a
  zariadeniami,
 • súbor plynárenských spoločností – informácie o významných plynárenských firmách v zahraničí,
 • súbor Modrý plameň – archív článkov interného periodika v SPP (od roku 2000),
 • súbor internet – prehľad významných WWW stránok súvisiacich s plynárenstvom.

Súčasťou databázy je aj prezentácia firiem, ktoré sa venujú plynárenstvu (platená inzercia).

Databáza ISGS je spracovaná pod softvérom Verity Server, ktorý umožňuje interaktívnu komunikáciu používateľa s
databázou – k jednotlivým plným textom je možné si zapisovať vlastné poznámky. Zároveň aj vytvárané dotazy na báze spájania
kľúčových slov pomocou logických operátorov (15 možností) je možné si uchovávať pre vlastné potreby. Každý používateľ po
získaní loginu si takto vytvára svoj vlastný informačno-komunikačný nástroj. Databáza poskytuje aj využitie tzv. Tém, ktoré
vytvára a napĺňa v hierarchickom usporiadaní administrátor – informačný analytik, a to tak, že do pripravenej stromovej
štruktúry konkrétnej témy ”linkuje” informácie zo súborov. Takto sa maximálne uľahčuje práca používateľa pri vyhľadávaní a
nemusia sa vytvárať dotazy.

Tak ako inde, aj v SPP je čoraz výraznejšou cestou komunikácie pre interné prostredie intranet a pre externé internet.
V súčasnosti sa na intranetových stránkach okrem rôznych interných informácií nachádzajú aj databázy ISGS, monitor tlače,
geografický informačný systém a pod. Všetky databázy sú prístupné na základe loginu pre zamestnancov, ktorí v danej oblasti
pracujú. Internetové prostredie ponúka základnú prezentáciu firmy, ktorá je v súlade s multimediálnou prezentáciou SPP na
CD-ROM. Plynárenské informačné centrum má svoje vlastné stránky, kde informuje o svojej činnosti a informačných produktoch.
Informačné produkty sa ponúkajú aj cez elektronický obchod, ktorý nadobúda čoraz väčší význam v marketingu PIC. Komunikácia s
používateľmi PIC postupne nahrádza tradičné formy rýchlou komunikáciou cez vlastnú e-mailovú adresu.

V Plynárenskom informačnom centre sa okrem informačných produktov zabezpečuje aj tzv. konzultačná činnosť o rôznych
problémoch, ktoré sa týkajú SPP (napr. plynofikácia, cenotvorba, tranzit plynu a pod.) Na tieto účely sa pripravuje nová
stránka zodpovedaných tém, ktorá má byť živá a interaktívna, v signáloch je aj diskusný klub.

Odborno-konzultačnú činnosť vykonáva PIC na výstavách firmy doma aj v zahraničí. Na propagačné účely sa ako súčasť
expozície SPP zakúpil Informačný panel, ktorý aktualizuje PIC. V budúcnosti chceme využiť tento panel okrem vystavovania
statických súborov informácií aj na prepojenie s internetom. Uvažuje sa aj o rozšírení prídavných zariadení k panelu a
telekonferenciám ako súčasti programu expozície.

Významnou súčasťou práce v PIC je aj marketing. Na uľahčenie komunikácie s používateľmi PIC bol prednedávnom nasadený
Marketingový informačný systém Leonardo, ktorý uľahčuje činnosti marketéra. V tomto informačnom systéme okrem evidencie
používateľov, príp. potenciálnych používateľov, je možná evidencia objednávok informačných produktov a každá komunikácia s
používateľom. Rôzne výstupy podľa rôznych kritérií výberu umožňujú mapovať klientelu podľa rôznych aspektov. Takto je
spracovaný pre marketéra podklad pre marketingový prieskum a propagáciu. Evidenciou objednávok v systéme Leonardo a jeho
prepojením na fakturačný modul je vytvorený predpoklad automatického faktúrovania.

Evidencia adries plynárenských firiem v Leonardovi predstavuje zasa základný informačný zdroj, ktorý je interfejsom
prenášaný do súboru plynárenských firiem v SR v databáze Informačný systém GAS na Slovensku. Takto sa jedným vstupom
zabezpečuje viacnásobné využívanie informácií.

Cieľom aktivít PIC je mapovanie všetkých dostupných informácií o plynárenstve a ich sprístupňovanie všetkým odborníkom
v tomto významnom sektore národného hospodárstva, a to v čo najlepšej kvalite a pri využití najnovších informačných a
komunikačných technológií.

Share:
Issue content