50 rokov automatizácie knižničných procesov v Slovenskej lekárskej knižnici

From Slovakia

Začiatkom 70. rokov prenikol i do Slovenskej lekárskej knižnice celosvetový rozmach automatizácie v oblasti spracúvania
a poskytovania informácií. Roku 1972 vstúpila Slovenská lekárska knižnica do kooperačného združenia Slovenské informačné
centrum (SIC). Podpísaním zmluvy sa zaviazala spracúvať prírastky zahraničných kníh z oblasti medicíny, zdravotníctva a
príbuzných odborov podľa platných technologických postupov. Vývoj v oblasti automatizácie sa postupne premietol i do systému
PZK a v polovici 80. rokov boli organizačné automaty nahradené počítačmi typu SMEP 50/50.

Úsilie knihovníkov o komplexné riešenie automatizácie knižničných procesov sa premietlo do štátnej výskumnej úlohy
Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej Integrovaný knižnično-informačný systém na báze elektronizácie (IKIS), na
riešení ktorej sa SlLK zúčastňovala ako člen Kooperačného združenia knižníc IKIS (KZK-IKIS).

Koncom 80. rokov bolo nahradené zastarané technické vybavenie tromi osobnými počítačmi a bol nainštalovaný databázový
systém mikro CDS/ISIS s podporou výmenného formátu IKIS. Podpísaním dohody o spolupráci 12. februára 1991 s Ústavom
aplikovanej kybernetiky v Bratislave sa začiatkom 90. rokov pristúpilo k experimentálnemu odskúšaniu programového systému
Automatizovaný systém knižničných služieb (ASKS) v reálnych podmienkach. Zdalo sa, knižnica bude na dlhší čas zabezpečená
vhodným knižničným softvérom. Avšak v rutinnej prevádzke vystúpila do popredia zásadná požiadavka efektívne využiť všetky
vstupné údaje v čo najširšom okruhu knižničných a informačných služieb. Predpokladom bolo prepojenie jednotlivých činností v
sieťovom prostredí.

Na 22. ročníku medzinárodného informatického seminára INFOS ’92 bol predstavený nový knižnično-informačný systém Rapid
Library. Po dôkladnom preskúmaní systému a jeho databázového prostredia Advanced Revelation sa knižnica rozhodla pre ďalšiu
spoluprácu so zástupcami firmy Cosmotron Systems, s. r. o. Základné moduly Katalóg/OPAC a Výpožičky sa rozhodla firma darovať
SlLK a modul Katalóg/OPAC všetkým lekárskym knižniciam rezortu ministerstva zdravotníctva. Na prelome rokov 1992 a 1993 bola
na jednom z dislokovaných pracovísk knižnice zriadená prvá lokálna sieť (LAN1) založená na operačnom systéme Novell NetWare
3.11. Sieť tvoril server s piatimi počítačmi prepojenými koaxiálnou kabelážou. Konfiguráciou siete a spustením do prevádzky
sa pristúpilo k aplikácii prvého modulu Katalóg/OPAC systému Rapid Library. V SlLK implementovaná aplikácia podporovala okrem
výmenného formátu, základných kódovníkov odporúčaných projektom IKIS i súbor predmetových autorít slovenského prekladu
tezaura MeSH, čím sa knižnica zaradila medzi priekopníkov v tvorbe predmetových autorít ešte vo výmennom formáte. Dôslednou
analýzou štruktúry amerického originálu tezaura MeSH a klasifikačnej praxe bol spracovaný nadstavbový program, ktorý
zabezpečoval dodržiavanie katalogizačných pravidiel v interaktívnej klasifikácii dokumentov.

Roku 1994 bola v dôsledku dislokácie pracovísk zriadená druhá lokálna sieť (LAN2) v oddelení sprístupňovania fondov, čo
umožnilo využívať automatizovaný katalóg i používateľom.

Od prvej inštalácie knižnično-informačného systému Rapid Library v SlLK prešiel systém niekoľkými etapami vývoja.
Rovnako sa postupne transformovali i niektorí pracovníci knižnice na systémových knihovníkov. Proces transformácie sa
premietol do zmeny organizačnej štruktúry knižnice začiatkom roku 1998, keď bolo vytvorené samostatné oddelenie správy
informačného systému (OSIS).

Koncom roku 1998 sa rozhodla knižnica prejsť na formát UNIMARC, ktorý sa stal odporúčaným národným formátom Slovenskej
republiky a zakúpila vtedy najnovšie verzie systému Rapid Library, moduly Akvizícia, Katalóg/OPAC, Výpožičky a Články. Na
prelome rokov 1998 a 1999 bola urobená konverzia katalógu – 22 500 titulov dokumentov vo výmennom formáte do formátu
UNIMARC.

Zakúpenie modulu Články podmienilo zriadenie v poradí už tretej lokálnej siete (LAN3) v dislokovanom
bibliograficko-rešeršnom oddelení. LAN3 je už vybudovaná na báze štruktúrovanej kabeláže a odzrkadľuje technický
pokrok.

Koniec roku 1999 sa niesol v prípravách na plynulý prechod do roku 2000. Aktualizácie operačných systémov, lokálnych i
sieťových, boli inštalované a simulatívne otestované v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bola zabezpečená bezproblémová
prevádzka všetkých automatizovaných procesov v knižnici.

V súčasnosti sú v rutinnej prevádzke moduly Akvizícia, Katalóg/OPAC a Články, v experimentálnej prevádzke je modul
Výpožičky a začína sa testovať modul Seriály. Z nového, do roku 1993 neznámeho systému sa dnes stal u nás i medzinárodne
uznávaný komplexný knižnično-informačný systém.

V polovici roka 1995 uzatvorila knižnica zmluvu s Nadáciou pre prevenciu civilizačných ochorení Nadácie otvorenej
spoločnosti a vstúpila do projektu Healthnet. V prvej etape projektu nadácia darovala knižnici modem a inštalovala ho v LAN1,
čím bolo realizované prvé pripojenie knižnice do internetu prostredníctvom uzla Slovenskej akademickej dátovej siete SANET.
Roku 1996 bola LAN1 kompletne prepojená na WWW server nadácie, čím sa zabezpečilo pripojenie na internet pevnou linkou.
Nadácia poskytla knižnici na svojom WWW serveri priestor na vystavenie domácej stránky SlLK, zabezpečila pripojenie do
elektronickej pošty a roku 1997 aj priestor na inštaláciu elektronického katalógu SlLK. Knižnica zakúpila ďalší modul systému
Rapid Library – WWW OPAC, čím sprístupnila širokej verejnosti celý svoj katalóg. Dial-up pripojenie na internet
prostredníctvom siete SANET bolo premiestnené na dislokované pracoviská knižnice (OSF a BRO).

Vstup do nového milénia priniesol knižnici nečakané negatívne technické problémy. Nadácia pre prevenciu civilizačných
ochorení zrušila knižnici v LAN1 prístup na internet, čím nastali komplikácie s vystavovaním elektronického katalógu SlLK.
Mnohé odozvy používateľov potvrdili, že online katalóg SlLK bol v plnej miere využívaný. Problém pripojenia LAN1 na internet
bol vyriešený v auguste 2001 podpísaním dvojstrannej zmluvy s firmou Nextra o poskytovaní služby formou mikrovlnného
spojenia. Vystavovanie elektronického katalógu SlLK je v súčasnosti riešené zmluvou s firmou Cosmotron Systems na najnovšej
platforme knižnično-informačného systému Advanced Rapid Library.

Najväčším problémom knižnice, ktorý pretrváva od počiatkov jej založenia, sú neadekvátne priestorové podmienky. I
napriek týmto skutočnostiam venovala knižnica veľkú pozornosť mechanizácii, automatizácii a elektronizácii s prihliadnutím na
uspokojovanie informačných potrieb a požiadaviek používateľov. Veríme, že v budúcnosti bude môcť knižnica ponúkať
používateľom informácie a služby najnovšou dostupnou technikou vo všetkých oblastiach svojej činnosti v dôstojných
priestoroch.

Share:
Issue content