Normalizácia v oblasti terminológie, dokumentácie a informácií

From Slovakia

Do roku 1992 sa normy pre knižničnú a informačnú oblasť, teda pre oblasť informácií a dokumentácie, spracovávali v Odborovom normalizačnom pracovisku pre knihovníctvo, bibliografiu a VTEI, ktoré pracovalo v rámci ÚVTEI v Prahe. Poradným orgánom bola Technická normalizačná komisia pre knihovníctvo, bibliografiu a VTEI, zostavená z českých i slovenských odborných knižničných a informačných pracovníkov, ktorá posudzovala pripravované návrhy noriem.

Rozdelením Československa na základe medzivládnej dohody sa pôvodné československé štátne normy – ČSN (dnes české štátne normy) spracované do konca roku 1992 prevzali do sústavy slovenských technických noriem (STN) a väčšina z nich sa používa dodnes v pôvodnej českej verzii.

Vzhľadom na to, že normotvorná činnosť v našej oblasti sa orientuje na normy Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (International Organization for Standardization – ISO), konkrétne na normy spracované technickou komisiou ISO/TC 46 Informácie a dokumentácia, bola od roku 1995 poverená Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN) a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) sledovaním a pripomienkovaním materiálov ISO/TC 46 Katedra knižničnej a informačnej vedy UK v Bratislave. Aj keď pre túto tematickú oblasť nebola v tom čase ešte vytvorená normalizačná komisia, od roku 1995 sa začalo so spracovávaním noriem formou prekladu noriem ISO a ich postupným zavádzaním do sústavy STN. Prvé takto spracované normy vyšli v rokoch 1997 – 1998 a bolo ich celkom 7 (STN ISO 2145 Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov, STN ISO 6357 Názvy na chrbtoch kníh a ďalších publikácií, STN ISO 5963 Metódy analýzy dokumentov, určenie ich tém a výber indexačných termínov, STN ISO 214 Abstrakty/referáty pre publikácie a dokumentáciu, STN ISO 690 Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra, STN ISO 832 Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá skracovania bibliografických termínov a STN EN ISO 3166 Kódy pre prezentáciu názvov krajín a ich častí – Časť 1 – Kódy krajín).

Tým, že do okruhu problémov knižničnej a informačnej vedy patrí aj terminológia, ktorá úzko súvisí s problematikou informačnej analýzy a informačných jazykov, v apríli 1996 bola založená slovenská technická normalizačná komisia (TNK) č. 69 Terminológia, ktorá korešponduje s činnosťou komisie ISO/TC 37 Terminology. Keďže členmi tejto komisie boli nielen odborníci z lingvistiky a odborného prekladu, ale aj knižničnej a informačnej vedy a normalizácie, práve knižniční a informační pracovníci začali uvažovať aj o vytvorení TNK pre informácie a dokumentáciu, teda pre oblasť, ktorá korešponduje s náplňou činnosti ISO/TC 46. Po viacerých konzultáciách medzi SÚTN, Katedrou knižničnej a informačnej vedy (KKIV) a Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ďalej CVTI SR) bola z iniciatívy týchto inštitúcií v novembri 1998 vytvorená nová technická normalizačná komisia s rozšíreným obsahovým zameraním i novým názvom – TNK č. 69 Terminológia. Informácie a dokumentácia.

Z hľadiska obsahového zamerania a organizácie činnosti boli v rámci tejto komisie vytvorené dve subkomisie:

 • SK 1 Terminológia, ktorá sa zameriava na problematiku normalizácie v rozsahu pôsobnosti ISO/TC 37 Terminology,
 • SK 2 Informácie a dokumentácia, ktorá sa zameriava na problematiku normalizácie v rozsahu pôsobnosti ISO/TC 46 Information and Documentation.

Prvá subkomisia sa orientuje na štandardizáciu princípov a metód terminologickej činnosti a spolupráce, konkrétne sa zameriava na teoretické a metodologické problémy terminológie, na úpravu slovníkov a na využitie výpočtovej techniky pri spracovaní terminológie.

Druhá subkomisia sa zameriava na normalizáciu:

 • medzinárodných štandardných čísiel jednotlivých typov dokumentov (ISBN, ISSN, ISMN a pod.),
 • kódy krajín, jazykov a i.,
 • prepis a konverziu rôznych písiem,
 • terminológiu z oblasti informačnej činnosti,
 • aplikáciu počítačov v knižničnej a informačnej činnosti,
 • elektronické publikovanie a odporúčania pre formu a usporiadanie rôznych typov dokumentov,
 • štatistiku a sledovanie výkonov v knižniciach,
 • prezentáciu, identifikáciu a popis dokumentov (obsahovú analýzu, skratky v bibliografickom popise, bibliografické odkazy, analýzu dokumentov, tvorbu tezaurov a pod.),
 • fyzické uchovávanie dokumentov.

Roku 1999 vyšli tlačou tri normy spracované v rokoch 1997 a 1998 (STN ISO 18 Obsah periodík, STN ISO 1086 Titulné listy kníh a STN ISO 7154 Zásady bibliografického radenia). Do plánu práce komisie bolo na rok 1999 zaradených ďalších šesť noriem, ktoré však tlačou vyšli až v rokoch 2000 a 2001 (STN EN ISO 3166 Kódy na reprezentáciu názvov krajín a ich častí – Časť 1 – Kódy krajín, STN ISO 5966 Úprava vedeckých a technických správ, STN ISO 2709 Formát pre medzinárodnú výmenu, STN ISO 11620 Ukazovatele výkonu knižníc, STN ISO 2789 Medzinárodná knižničná štatistika, STN ISO 10160 Prepojenie otvorených systémov – Medziknižničná výpožičná služba – Definícia a aplikácia a STN ISO 23950 Prenos informácií Z39.50 – Definícia aplikačnej služby a špecifikácia protokolu).

Roku 2000 sa zmenila situácia v postupe spracovania slovenských technických noriem, resp. vo výbere noriem určených na spracovanie. ÚNMS a SÚTN sa v rámci približovania EÚ začali uchádzať o prijatie do Európskej komisie pre normalizáciu (European Commitee for Standardization – CEN), čo predpokladalo prevzatie určitého percenta európskych noriem (EN) do sústavy STN.Tak sa stalo, že na základe dohody s ČR sa do sústavy STN začali preberať EN už prijaté do sústavy ČSN. Tieto normy sa preberajú v českom jazyku, majú slovenský titulný list a sú doplnené o slovenskú terminológiu.

Z uvedených dôvodov neboli do plánu zaradené všetky navrhované normy (celkom 6), ale len tri. Ďalších šesť bolo prebratých zo sústavy českých noriem (niektoré sú ešte v tlači).

Do plánu TNK č. 69 na rok 2002 sme zaradili štyri normy (ISO 10444 Medzinárodné štandardné číslo výskumných správ, ISO 215 Prezentácia príspevkov k periodikám a iným seriálovým publikáciám, ISO 10161-1 Prepojenie otvorených systémov – Medziknižničná výpožičná služba – protokol a ISO 5127 Informácie a dokumentácia – slovník). Predbežne boli prijaté tri; ISO 10161-1 je toho času v tlači v Českej republike a zaradíme ju až po jej uvedení do platnosti v ČR. Plán na budúci rok je však stále otvorený, možno ho aj v priebehu roka ďalej dopĺňať.

Súčasťou tohto príspevku je aj súpis všetkých platných STN z oblasti informácií a dokumentácie, zoradený chronologicky od najstarších až po tie, ktoré sú ešte v tlači.

 

Súpis platných noriem pre oblasť informácií a dokumentácie

STN 01 0196
Skracovanie názvov časopisov a iných periodík. 1970, júl.
 
STN 01 0198
Formálna úprava rešerší. 1973, január.
 
STN 01 0179
Skratky z oblasti vedeckých, technických a ekonomických informácií, bibliografie a knihovníctva. Skratky normalizačných organizácií a označovanie technických noriem. 1974, marec.
 
STN 01 0199
Vydavateľská úprava odborných časopisov. 1976, september.
 
STN 01 0182
Kódy jazykov. 1977, september.
 
STN 01 0183
Informačné pramene. Názvoslovie. 1979, apríl.
 
STN 01 0185
Transliterácia cyriliky. 1977, júl.
 
STN 01 0181
Abecedné radenie. 1979, január.
 
STN 01 0192
Registre publikácií. 1979, máj.
 
STN 01 019
Formálna úprava jednorazových bibliografických súpisov. 1981, január.
 
STN 01 0188
Tvorba predmetových hesiel. 1983, apríl.
 
STN 01 0180
Medzinárodné desatinné triedenie (MDT). Výber najdôležitejších znakov. 1985, september.
 
STN 01 0193
Jednojazyčný tezaurus. Zloženie, usporiadanie a formálna úprava. 1988, júl.
 
STN 01 0168
Tvorba menného záhlavia. 1988, júl.
 
STN 01 0189
Medzinárodné štandardné číslovanie kníh. 1989, január.
 
STN 01 0169
Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu. 1990, január.
 
STN 01 0172 ISO 5964
Pokyny pre vypracovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov. 1992, apríl.
 
STN 01 0195
Bibliografický záznam. 1992, október.
 
STN ISO 2384 (01 0164)
Dokumentácia. Formálna úprava prekladov. 1992, december.
 
STN 01 0166
Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií. 1993, január.
 
STN ISO 5127-1 (01 0167)
Dokumentácia a informácie. Slovník. Časť 1: Základné pojmy. 1993, marec.
 
STN ISO 5127-3a (01 0165)
Informácie a dokumentácia. Slovník. Čať 3a: Akvizícia, identifikácia a analýza dokumentov a údajov. 1993, máj.
 
STN ISO 2145
Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov. 1997, september.
 
STN ISO 6357
Dokumentácia. Názvy na chrbtoch kníh a ďalších publikácií. 1997, september.
 
STN ISO 5963
Dokumentácia. Metódy analýzy dokumentov, určenie ich tém a výber indexačných termínov. 1997, november.
 
STN ISO 214
Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu. 1998, apríl.
 
STN ISO 690
Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra. 1998, apríl.
 
STN ISO 832
Informácie a dokumentácia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá skracovania bibliografických termínov. 1998, apríl.
 
STN ISO 18
Dokumentácia. Obsah periodík. 1999, jún.
 
STN ISO 1086
Informácie a dokumentácia . Titulné listy kníh. 1999, august.
 
STN ISO 7154
Dokumentácia. Zásady bibliografického radenia. 1999, október.
 
STN ISO 5966
Dokumentácia. Úprava vedeckých a technických správ. 2000, júl.
 
STN ISO 2709
Informácie a dokumentácia. Formát na výmenu informácií. 2000, júl.
 
STN ISO 11620
Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc. 2000, júl.
 
STN ISO 2789
Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika. 2000, júl.
 
ISO 10160
Informácie a dokumentácia. Prepojenie otvorených systémov. Medziknižničná výpožičná služba, definícia a aplikácia. 2000, júl.
 
STN EN ISO 28601
Dátové prvky a formáty výmeny. Výmena informácií. Prezentácia dátumu a času. 2000, júl.
 
STN EN ISO 3166-1
Kódy na prezentáciu názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín. 2000, júl.
 
STN ISO 23950
Prenos informácií Z39.50. Definícia aplikačnej služby a špecifikácia protokolu. 2001, február.
 
STN EN ISO 3297
Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslovanie seriálových publikácií (ISSN). 2001, september.
 
STN EN ISO 10957
Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslovanie hudobnín (ISMN). 2001, september.
 
STN EN ISO 1951
Lexikografické symboly a typografické konvencie pre použitie v terminológii. 2001, september.

Novinky, ktoré sú v tlači a mali by vyjsť do konca roka 2001:

STN EN ISO 999
Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registrov.
 
STN EN ISO 4
Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov v názvoch a názvov dokumentov.
 
STN EN ISO 690-2
Informácia a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti.
 
STN EN ISO 9707
Informácie a dokumentácia, Štatistika produkcie a distribúcie kníh, novín, periodík a elektronických publikácií.
 
STN EN ISO 2789
Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika.

Poznámka:

Normy si môžete objednať a zakúpiť v predajni noriem v Slovenskom ústave technickej normalizácie. Kontakt: www.sutn.gov.sk/katalog.

Share:
Issue content