Depozitná knižnica OECD

Introducing

Mimoriadne čulý ruch s veľkým počtom zástupcov knihovníckej odbornej verejnosti 4. marca 2002 v Centre VTI SR v doobedňajších hodinách naznačoval, že sa bude diať niečo nezvyklé. A skutočne – o 10. hodine sa konalo slávnostné otvorenie Depozitnej knižnice OECD (ďalej DK OECD) za účasti podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša, ministra školstva SR Milana Ftáčnika, zástupcu Sekretariátu OECD Christophera Brooksa a zástupcu Ministerstva kultúry SR.

oecd1.jpg (32750 bytes)


oecd-a.jpg (30670 bytes)


Po úvodnom príhovore riaditeľa CVTI SR PhDr. Ľ. Kucku sa slova ujali podpredseda vlády SR i minister škostva SR, ktorí vo svojich príhovoroch okrem iného vyzdvihli skutočnosť, že po prijatí Slovenskej republiky do OECD bude už aj u nás umožnený prístup k oficiálnym dokumentom OECD pre odbornú, ale aj pre širšiu verejnosť. Zástupca OECD z Paríža pán Ch. Brooks sa vo svojom príhovore netajil úprimnou radosťou, že aj tento počin bude nápomocný pri začleňovaní sa Slovenska medzi vyspelé západné krajiny Európy.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky v študovni DK OECD mali hostia možnosť prezrieť si priestory knižnice, kde im odborne zaškolené pracovníčky predviedli možnosti sprístupňovania dokumentov klasickou aj elektronickou formou.

oecd2.jpg (36295 bytes)

Depozitná knižnica OECD v CVTI SR bude slúžiť širokej verejnosti v zmysle štatútu pre depozitné knižnice OECD. Jej hlavným poslaním bude získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov OECD i elektronických informačných zdrojov prostredníctvom Source OECD.

Používateľom DK OECD sa budú dokumenty OECD sprístupňovať v anglickom a francúzskom jazyku. Ide o vysoko špecializované štúdie a analýzy odrážajúce aktuálny medzinárodný vývoj a zmeny najmä v ekonomike, vede a technike, hospodárstve a sociálnej oblasti. Informačné zdroje a pramene OECD sú považované za najspoľahlivejšie komparatívne údaje na svete. Podstatnú časť fondu, t. j. asi 2 700 k. j., tvorí zbierka publikácií a vybraných periodík.

Záznamy o dokumentoch budú sprístupnené cez online verejný katalóg (OPAC), ktorý je k dispozícii registrovaným používateľom počas dňa vo verejne prístupných katalógoch, ako aj prostredníctvom e-katalógu dokumentov OECD na webovej stránke DK OECD (http://www.cvtisr.sk/oecd.htm). E-katalóg publikácií OECD bude pravidelne aktualizovaný raz do týždňa, takže používatelia prostredníctvom našej webovej stránky budú mať prehľad o najnovších získaných dokumentoch. Okrem toho sa budú poskytovať konzultačné, referenčné, rešeršné, poradenské a reprografické služby, ako aj faktografické informácie (v priestoroch študovne OECD na Nám. slobody 19 na prízemí, č. dverí 13, v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hodiny).

miklos.jpg (29402 bytes)


ftacnik.jpg (28968 bytes)

Kontakt:
Centrum VTI SR, Depozitná knižnica OECD,
Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava,
tel.: +421 2 57276 121, fax: +421 2 54431 201,
e-mail: mrazova@tbb1.cvtisr.sk

 


Miniinterview s ministrom školstva Milanom Ftáčnikom

  Pán minister, v čom vidíte prínos otvorenia Depozitnej knižnice OECD pre slovenskú odbornú aj širšiu verejnosť?

Otvorenie Depozitnej knižnice OECD považujem za mimoriadne dôležitú udalosť preto, že Slovensko získava priamy prístup k materiálom, ktoré vydáva a zhromažďuje OECD.

To, že Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) dokázalo splniť požadované kritériá zo strany OECD a získalo tento štatút, svedčí o jeho vysokej kvalite. Publikácie a dokumenty OECD predstavujú pre odbornú, ale i širšiu verejnosť možnosť porovnávať dosiahnuté výsledky Slovenskej republiky v ekonomickej, sociálnej, zdravotnej, vedeckej, vzdelávacej a v iných oblastiach s najvyspelejšími krajinami sveta.

Publikácie OECD obsahujú veľmi dôležitý štatistický aj analytický materiál. Ak budeme pokračovať v krokoch, ktoré povedú k zvýšeniu prosperity a ekonomickej sily našej krajiny, je nutné, aby sme rozumeli svetovým trendom, prístupu a reformám, ktoré robia iné krajiny. Toto všetko je možné nájsť práve v publikáciách OECD. Preto považujem za dôležité, že máme takéto informačné centrum, v ktorom budú zhromaždené a budú k dispozícii všetky publikácie, a to nielen v textovej, ale aj v elektronickej podobe, priamo na Slovensku.

Share: