Infomix

Infomix


8. medzinárodná konferencia Slovensko a internet 2002-04-10

10. apríla 2002 sa v Bratislave uskutoční 8. medzinárodná konferencia, ktorej cieľom je zoznámiť účastníkov s trendmi v
oblasti vyhľadávania a organizovania informácií, ako i efektívnou prezentáciou firmy vo virtuálnom prostredí. Súčasťou
programu bude vyhodnotenie prvého ročníka súťaže o najlepšie multimediálne produkty na Slovensku SlovakPrix.

Každý účastník získa publikáciu Informačné zdroje internetu a možnosti ich vyhľadávania (vo formáte PDF).


e-mail:
konferencia@elt.sk,

www.elt.sk, tel.: 02/5479 2179VISK

V roku 2002 vyčlenilo MK ČR 50 miliónov korún na financovanie grantového programu VISK. Túto čiastku sa podarilo získať
vďaka intenzívnemu lobovaniu knihovníkov, pretože pôvodne sa v štátnom rozpočte na rok 2002 s VISK vôbec nepočítalo.

Ikaros č. 1/2002 (
http://www.ikaros.cz )Nový technický slovník

Vydavateľstvo Encyklopedický dům, s. r. o., v Prahe vydalo prvý zväzok Technického slovníka náučného (A – Č). Ďalšie
zväzky z osemzväzkového diela budú vychádzať v polročných intervaloch.


www.encyklopedie.czCASLIN – Česká a Slovenská knihovní informační síť

CASLIN – Súborný katalóg ČR koncom roka 2001 prekročil hranicu 1 milióna záznamov. Do súborného katalógu prispieva 57
knižníc ČR, ktoré používajú 7 rôznych knihovníckych systémov.

Mnoho ďalších informácií z tejto problematiky nájdete na stránke
http://www.caslin.cz:7777/.Metodická rada SNK

Slovenská národná knižnica zriadila v októbri 2001 v zmysle zákona č. 183/2000 odbor pre knižničný systém SR (OKS) ako
metodické, poradenské, koordinačné, vzdelávacie a štatistické pracovisko pre knižničný systém Slovenskej republiky. Súčasťou
pracoviska je i referát vzdelávania. V nadväznosti na zriadenie OKS generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice vymenoval
Metodickú radu SNK zloženú zo zástupcov jednotlivých typov knižníc. Metodická rada je poradným orgánom generálneho riaditeľa
SNK a má 11 členov (predsedníčka – PhDr. M. Ehnová, CVTI SR; tajomníčka – riaditeľka OKS Ing. D. Slížová; členovia – J.
Brliťová, KŠK Trnava; PhDr. O. Doktorová, SLDK Zvolen; PhDr. D. Gondová, ÚK FiF UK Bratislava; Mgr. S. Hudecová, SEK EÚ
Bratislava; PhDr. Š. Petercová, ŠVK Košice; Mgr. T. Popová, UK Bratislava; M. Weissová, SlLK Bratislava; PhDr. H. Pangrácová,
SPK Bratislava; Mgr. S. Kňažická, SPK VŠP v Nitre).

Metodická rada na svojom prvom zasadaní 12. decembra 2001 schválila metodiku spracovania plánu metodickej činnosti,
ktorý predložila SNK, a súhlasila s plánom činnosti OKS SR SNK.Literature Online

V rámci národnej akademickej licencie bola v Národnej knižnici ČR sprístupnená elektronická knižnica plných textov
anglo-americkej literatúry Literature Online. Projekt sprístupnenia tejto databázy v ČR nájdete na
http://www.literatureonline.cz.

Informační bulletin NK ČR, 16/2001Žiadaná samolepka v Čechách

Údaje o množstve verejne prístupných miest s internetovým pripojením sa stávajú jedným z kritérií vyspelosti
informačnej spoločnosti.

eEurope+ 2003, akčný plán spoločného programu kandidátskych krajín EÚ k realizácii informačnej spoločnosti v Európe,
uvádza ako jeden z indikátorov počet verejných internetových miest na 1 000 obyvateľov. Úrad pre verejné informačné systémy a
BMI združenie v ČR preto pripravili ako súčasť projektu Verejný internet samolepky so zámerom poskytnúť občanom ľahšiu
orientáciu a súčasne získať približné informácie o počte takýchto verejne prístupných miest.

Samolepku možno získať bezplatne po vyplnení registračného formulára na internetovej adrese www.uvis.cz. Po 2 mesiacoch
medzi záujemcami výrazne prevažujú verejné knižnice.

Technický týdenník, č. 2/20028. konferencia o profesionálnych informačných zdrojoch

Praha 21. – 23. mája 2002

Konferencia INFORUM je jedinou akciou svojho druhu v ČR, ktorá je zameraná výhradne na elektronické informačné zdroje.
Jej pravidelnými účastníkmi sú riaditelia a vedúci pracovníci knižníc a ďalších informačných inštitúcií, knihovníci z
verejných, akademických a firemných knižníc, pracovníci manažmentu znalostí, informační špecialisti a používatelia
informačných služieb, pracovníci vládnych informačných centier a súkromné spoločnosti z oblasti informačného priemyslu.
Konferencia má nesmierne bohatý program (Ako úspešne (re)prezentovať knižnicu na verejnosti alebo Bez public relations sa
nezaobídeme, Celoživotné vzdelávanie používateľov informačných služieb a zdrojov, Informačné zdroje a služby v kontexte
vstupu ČR do Európskej únie, Trendy a novinky v ponuke elektronických informačných zdrojov, Informačné správanie, informačná
etika, informačná ekológia, Digitalizácia zbierok a digitálny prístup k dokumentom a ďalšie) a je zárukou načerpanie
obrovského množstva nových poznatkov z oblasti elektronických informačných zdrojov.

Organizátori konferencie chcú opäť oceniť 5 najvýznamnejších českých a slovenských produktov, služieb alebo činov
spojených s elektronickými informačnými zdrojmi s významom pre českú, resp. slovenskú informačnú scénu, ktoré uzreli svetlo
sveta od januára 2001.

Podrobnejšie o príprave konferencie pozri na
www.inforum.cz.Čipy zaplavujú knižnice


RFID (Radio Frequency Identification)

je technológia, ktorá spája čítacie zariadenie (rádioanténa, ktorá môže vysielať informácie) a čip (na ktorom možno
kódovať rôzne informácie).

Táto technológia sa spočiatku využívala napr. na označovanie dobytka (zratúvanie kusov na diaľku), riadenie zásob a
predaja plynových fliaš, pohyb batožiny na letiskách… Vo Francúzsku v súčasnosti prebieha pozoruhodný experiment: týka sa
cestovného lístka RATP (Autonómnej správy parížskych dopravných podnikov), ktorý by umožnil prejsť kontrolnou bránkou bez
zasunutia lístka.

V knižniciach je RFID alebo “bezdotykový čip” či “digitálny identifikátor” schopný nahradiť čiarový kód. Je to plastový
lístok veľkosti 5 x 5 cm, vložený do samolepiacej etikety.

Výhody tejto technológie spočívajú predovšetkým v možnosti naplniť čip rôznymi funkciami:

 • čítanie na diaľku, ktoré spočíva v prezeraní inventára bez toho, aby bolo nutné vybrať dokumenty z police, umožňuje
  “označovať” dokumenty v skrinke bez toho, aby ich bolo potrebné z nej vyberať…,
 • ako bezpečnostné zariadenie proti krádeži,
 • snímač inventára: je tak trochu atrakciou RFID – pripomína “panvicu na vyprážanie”, umožňuje čítať RFID v policiach a
  vybrať z nich dokumenty; je prepojený s knižničným systémom riadenia a umožňuje identifikovať chýbajúce a vyradené
  dokumenty,
 • triedička dokumentov: u dodávateľov je v stave prototypu, umožňuje predtriediť dokumenty pri vrátení do priečinkov
  snímačom RFID (spojenie s katalógom alebo s priamou informáciou, ak RFID obsahuje informáciu),
 • “skrinka na knihy”: je to v skutočnosti automat na vrátenie prispôsobený tak, aby bol prístupný v otvorenom priestore
  zvonka.

RFID sa v súčasnosti uplatnila vo vyše 15 knižniciach USA a v Európe o nej uvažuje napr. Mestská knižnica v
Marseille.

Existuje viacero dodávateľov tejto technológie – napr. Texas Instruments (USA), Philips (Holandsko), Gemplus, ECA a
Stella (Francúzsko). Väčšina z nich sa zameriava na “zmiešané systémy”, to znamená systémy, ktoré využívajú súčasne čiarové
kódy aj RFID, takže pri znovuvybavovaní existujúcich zbierok systém umožňuje tlač nových čiarových kódov, počínajúc
digitálnym identifikátorom, s identickým číslom. Každý exemplár vlastní teda dva identifikátory: RFID a nový čiarový kód, čo
spôsobuje to, že knižnice v sieti môžu naďalej používať svoje “staré” výpožičné zariadenia.

Technológia RFID sa popri knižniciach rozširuje aj do blízkych oblastí: parížske kníhkupectvo odnedávna používa RFID na
správu svojich skladov, predaj a na zabezpečenie proti krádežiam. Prečo by sme si nemohli predstaviť, že o niekoľko rokov
budú technológiou RFID vybavené knihy a periodiká už pri ich výrobe, čo by značne uľahčilo prácu vydavateľov, kníhkupcov i
knihovníkov?


 


J.-P. Roue-Fouillet: Les puces envahissent les bibliotheques. Une nouvelle technologie didentification des
documents.


(Čipy zaplavujú knižnice. Nová technológia identifikácie dokumentov.)


Bulletin des bibliotheques de France, 45, 2000, n. 6, p. 66 – 70.CASLIN 2002 na Slovensku

9. medzinárodný seminár CASLIN 2002 na Slovensku sa bude konať 23. až 27. júna toho roku v Podbanskom a organizuje ho
Slovenská národná knižnica v Martine. Hlavnou témou seminára budú nové trendy v ochrane a sprístupňovaní dokumentov.


www.snk.skKnowEurope pre české knižnice

Vďaka mimoriadnemu finančnému príspevku z MK ČR na podprogram Verejné informačné služby knižníc – Informačné zdroje
(VISK 8) získali knižnice a vybrané inštitúcie v nekomerčnom sektore možnosť bezplatného prístupu k unikátnemu informačnému
zdroju o Európskej únii – KnowEurope:

 • novinky v ekonomike a politike EÚ,
 • právne predpisy EÚ s desaťročnou retrospektívou v jednotlivých rezortoch,
 • štatistické údaje, ekonomické a právne analýzy a prognózy,
 • údaje o ľuďoch a inštitúciách,
 • adresár 1 200 webových prezentácií inštitúcií EÚ.


www.ikaros.cz  (1/2002)Päť miliónov nemeckých web adries

Doména “.de” existuje už 15 rokov a stojí tesne na prahu 5 miliónov zaregistrovaných domén. Prvýkrát doménu “.de”
použili 5. novembra 1986. Keď sa internet používal len na univerzitách, stúpal počet domén len pomaly. Až po vynájdení WWW
začiatkom 90. rokov narástol rýchlo počet domén. Momentálne sa pridáva mesačne medzi 50 000 až 80 000 domén. So skoro 5
miliónmi záznamov je “.de” najpoužívanejšia skratka krajiny na svete.Ekologická knižnica na webe

Rakúsky ekologický inštitút pre aplikovaný výskum životného prostredia uviedol do prevádzky online ekologickú knižnicu.
Ekologická knižnica poskytuje možnosť vyhľadávania od kontrolných správ vlády až po aktuálne odborné časopisy a klasiku,
ktorú nie je bežne dostať. Osobitosťou je krátky obsahový popis viac ako 7 000 článkov z časopisov. Tretinu archivovaných
časopisov neregistruje žiadna iná odborná knižnica v Rakúsku. Knižnica ponúka 17 000 kníh a 250 druhov časopisov. Na
vytvorení online knižnice sa podieľal aj Inštitút pre vedu a vzdelávanie (IFF). Problémom bola premena na webkatalóg.
Realizácia trvala celé leto. Napriek modernizácii ostáva táto knižnica prezenčnou knižnicou a možno ju navštíviť po
telefonickom objednaní.


www.ecology.at,
www.iff.ac.at/html/framewien.htm

Share: