Počítač v bibliobuse – skutočnosť, či perspektíva?

From Slovakia

Pojem bibliobusy v regióne Svidník sa stal realitou pred 9 rokmi na základe projektu Bibliobusy, a to vďaka podpore
holandskej vlády, Ministerstva zdravotníctva, sociálnych vecí a kultúry Holandska a  Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky. Cieľom zavedenia bibliobusov do knižničného systému v regióne Svidník bolo overiť možnosti realizácie regionálneho
knižničného systému s tým, že služby bibliobusov budú realizované ako doplnkové, nadväzujúce na základné knižničné činnosti
verejných a školských knižníc v regióne.

Realizácia projektu bola naplánovaná na obdobie dvoch rokov v troch časových etapách – prípravnej, realizačnej a
hodnotiacej – za finančnej podpory holandského a slovenského ministerstva kultúry

A tak po prípravných prácach 20. októbra 1993 v regióne Svidník boli slávnostne uvedené do prevádzky dva bibliobusy,
ktoré od uvedeného dňa začali poskytovať automatizované knižničné služby.

Bibliobusy v súčasnosti poskytujú služby v 75 obciach regiónu Svidník z evidovaných 108 obcí s celkovým počtom 22 841
obyvateľov a v jednej obci v okrese Medzilaborce.

Dĺžka státia bibliobusov je 15 – 60 min. podľa aktualizovaného harmonogramu.

Bibliobusy dosiahli v roku 2001 tieto výsledky:

 •      2 413 používateľov,
 • 130 099 výpožičiek,
 •   29 950 návštevníkov.

Používatelia v bibliobusoch majú k dispozícii 32 958 knižničných jednotiek a 28 titulov periodík.

Bibliobusy predstavujú pre región Svidník, najmä pre malé obce, rozvoj vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľov,
pravidelný prísun nových informácií, ako aj zavedenie nových a celkom netradičných služieb.

So zavedením bibliobusov do knižničného systému v regióne Svidník sa v centrálnej knižnici vytvorilo nové oddelenie –
oddelenie bibliobusov, ktoré sa stalo jej súčasťou.

Rok 1994 bol zaznamenaný v činnosti bibliobusov ako špičkový rok, čo sa týka vypožičiavania kníh, viac ako 140 000
výpožičiek, ale aj počtu registrovaných používateľov. V celom regióne je 75 zastávok, ktoré bibliobusy navštevujú každý
týždeň. Výpožičný čas na každej zastávke je od 15 do 60 minút.
Automatizácia v bibliobuse

Vychádzajúc z týchto náročných úloh, centrálna regionálna knižnica sa rozhodla v roku 1994 zakúpiť dva počítače –
NOTEBOOKY – do obidvoch bibliobusov.

Fond bibliobusov sa spracováva na oddelení doplňovania a spracovania KF. Je spracovávaný výpočtovou technikou v
knižnično-informačnom programe LIBRIS v subsystéme akvizícia, katalogizácia, retro, časopisy a revízia. Takto spracované a
čiarovým kódom označené dokumenty sa odovzdávajú oddeleniu bibliobusov, pravidelným prenosom údajov prostredníctvom
počítačov. Spoločné spracovávanie v uvedenom programe umožňuje zároveň samostatné štatistické sledovanie fondu bibliobusov,
vyhodnocovanie, obrat fondu jednotlivých tematických skupín a typov dokumentov a pod. Fond bibliobusov je odlíšený lokáciou
BUS. V programe LIBRIS sa spracovávajú okrem kníh aj ostatné typy dokumentov, ako sú VK, AVD, CD a periodiká. V rámci vecného
spracovania sa popri medzinárodnej klasifikácii MDT fond spracováva aj predmetovo a podľa vopred určených 27 tematických
skupín (piktogramov). Pre potreby bibliobusov sa centrálne zabezpečujú niektoré služby, ako napríklad členské preukazy,
upomienky a podobne.

Človek potrebuje k svojmu životu čoraz viac informácií, a to z oblasti odbornej i oddychovej. Tieto informácie sa
nachádzajú v rôznych formách – sú to knihy, periodiká, zvukové dokumenty a pod. Všetky dokumenty sú voľne prístupné v
bibliobusoch. Vďaka počítačom možno používateľom poskytnúť kvalitné a rýchle informácie priamo v bibliobusoch alebo ich
sprostredkovávať z centrálnej knižnice, prípadne z ďalších knižníc na Slovensku i v zahraničí (MVS, MMVS).

V bibliobusoch sa poskytujú knižnično-informačné služby prostredníctvom programu LIBRIS v sub- systéme SLUŽBY. Program
slúži na registráciu používateľov, evidenciu výpožičiek, odovzdávanie dennej tržby, štatistiku a hlavne na poskytovanie
rôznych informácií.

Jednotlivé postupy automatizačných procesov zavádza a aktualizuje správca programu. V roku 2001 program LIBRIS bol
trikrát aktualizovaný. Práca na počítačoch v bibliobusoch bola spočiatku veľmi náročná. Bolo potrebné zakúpiť meniče
elektrického prúdu, ktoré upravujú napätie z 24 V na 220 V. Všetky problémy, ktoré vznikali s ich používaním, boli k
spokojnosti používateľov a knihovníčok vyriešené. Bežnú údržbu počítačov zabezpečujú preškolení zamestnanci knižnice a v
niektorých prípadoch správca programu.

Keďže bibliobusy vo Svidníckom regióne jazdia prevažne po cestách 2. a 3. triedy, uvedené počítače sa rýchlo
opotrebovávajú. Vďaka MK SR a Open Society Foundation v roku 2000 boli zakúpené dva nové počítače, ktoré spĺňajú všetky
požiadavky na poskytovanie rýchlych a kvalitných informácií.

Notebooky využívajú prostredie WINDOWS 98 a na prácu program LIBRIS. Je v nich možnosť viesť používateľa k samostatnému
vyhľadávaniu informácií a dokumentov v rámci elektronického ONLINE katalógu. Je v nich možnosť využívať CD-ROM-y – Slovenská
národná bibliografia a podobne.

Jedným z najpoužívanejších slov je v súčasnosti slovo internet. Hovorí sa o ňom v spojení s informáciami, komunikáciou
a inými vymoženosťami moderného sveta. Internet predstavuje obrovský zdroj informácií najrôznejšieho druhu.

Preto aj centrálna regionálna knižnica uvažuje o ďalšom vývoji automatizácie v bibliobusoch, a to využívaním
počítačov na komunikáciu a získavanie informácií cez globálnu celosvetovú počítačovú sieť internet. Na to však potrebuje
finančné prostriedky na pripojenie sa cez telefón.

Bibliobusy poskytujú:

 • výpožičné služby

  • absenčné (mimo bibliobusov)
  • prezenčné (v bibliobusoch)
  • medziknižničné výpožičné služby
  • rezervovanie a prolongovanie knižničných dokumentov
 • bibliografické a konzultačné služby
 • informačné služby
 • rešeršné služby (z vlastných dokumentov)
 • reprografické služby
 • donášku kníh domov pre nepohyblivých používateľov
 • donášku zvukových dokumentov pre zrakovo postihnutých

Okrem toho organizujú kultúrno-vzdelávacie podujatia – informačné prípravy pre MŠ a ZŠ, súťaže, kvízy, rozprávkové
podujatia, exkurzie a ďalšie kolektívne podujatia.


Kontakt:

Podduklianska knižnica, Ul. 8. mája 697/55, 089 01 Svidník, č. t.: 054 7521397, fax: 054 7881161, e-mail:
poddkniz@ke.telecom.sk, internetová adresa:
www.zvykni.sl/kniznice/svidnik.

Share: