Knižnica ako komunitné centrum pre nezamestnaných

From Slovakia

Zmeny, ktorými knižnice v poslednom desaťročí prešli (krátenie finančných zdrojov, znižovanie stavu zamestnancov), nezabránili vzniku nových úloh. Skôr naopak. Verejné knižnice sa stávajú odrazovým mostíkom všetkých informačných potrieb používateľov a súčasne aj informačným centrom pre verejnosť. Rozvíjajú nové služby a začínajú meniť aj svoju každodennú prácu.

Ak v minulosti chceli knižnice plniť nejaké nové úlohy, obrátili sa na zriaďovateľa s požiadavkou o zvýšenie finančných pro- striedkov. Situácia sa však začína postupne meniť a knižnice využívajú žiadosti o granty. Zamýšľajú sa nad tradíciami a činnosťami, či ich nemožno inak zorganizovať, prípadne zrušiť a nahradiť inou, viac žiadanou a vyhľadávanou aktivitou. Často tým podstatne zlepšia služby svojim používateľom.

Nie je tomu inak ani v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Aj zamestnancovi tejto verejnej regionálnej knižnice, ktorá plní funkciu mestskej knižnice, si uvedomili, že musia robiť nie to, čo je dôležité pre knižnicu, ale to, čo je dôležité pre jej používateľov. Možno práve preto sa nám darí rozvíjať nové služby. Hľadáme tiež možnosti, ako získať finančné prostriedky na tieto nové služby.


Projekt ICN

Projekt Informačné centrum pre nezamestnaných (ICN), Information Center for Unemployed – ICU, patrí medzi projekty Knižnice ako komunitné centrá a vyhlásila ho Network Library Program (NLP) a organizoval Open Society Institut (OSI) Budapest na rok 2001. Tento program mal charakter celosieťový a grantový a jeho pôsobnosť sa týka krajín strednej a východnej Európy a krajín bývalého ZSSR.

V rámci tohto programu sme sa uchádzali o grant na podielovom princípe financovania.

Projekt ICN, na ktorý získala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou grant vo výške 3 726 USD, poskytuje pilotný model vytvorenia komunitného centra, v ktorom nájdu nezamestnaní ľudia informácie o nových pracovných príležitostiach v regióne, ale aj miesto, kde si môžu zdarma prečítať noviny a časopisy, v ktorých sa denne nachádza množstvo pracovných ponúk. Knižnica je ideálnym miestom na stretnutie ľudí, ktorí potrebujú získať základné zručnosti pri vyhľadávaní na internete, ale aj základné informácie o zákonoch či daniach.

Ciele projektu:

  • stať sa v duchu európskych trendov budovania informačnej spoločnosti informačným a komunikačným centrom pre nezamestnaných obyvateľov regiónu;
  • poskytovať informácie o nových pracovných príležitostiach v regióne i mimo regiónu;
  • prispieť k zníženiu nezamestnanosti v regióne;
  • upevniť miesto knižnice a zvýrazniť jej význam v regióne pre čo najširší okruh používateľov.


  Nezamestnaní a projekt ICN

Vysoká nezamestnanosť vo Vranovskom regióne (v súčasnosti 29 %), slabá zručnosť obyvateľov regiónu vo využívaní existujúcich informačných zdrojov priamo v knižnici, ale aj malá informovanosť o voľných pracovných miestach boli dôvodom venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť a nájsť spôsob riešenia. Možnosť uchádzať sa o grant v NLP bola tou najlepšou príležitosťou, ako vytvoriť základ informačného centra, v ktorom nájdu nezamestnaní potrebný zdroj informácií. Keďže podmienkou projektu je preukázanie podielového financovania 1 : 1, požiadali sme o spoluprácu Okresný úrad práce vo Vranove nad Topľou. Nasledovali stretnutia a konzultácie, ujasňovanie si pozícií a cieľov. Dôležité však bolo, že nám išlo o spoločné: pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú, t. j. nezamestnaným regiónu. Možno práve preto získal projekt podporu v OSF Bratislava a následne ho podporilo aj OSI Budapest.

Finančné prostriedky nemeškali a hneď po schválení sme mohli realizovať prvú etapu projektu v súlade s plánom.

Táto etapa zahŕňala analýzu potrieb nezamestnaných a presný postup pri uspokojovaní ich požiadaviek. Nasledovali technické práce ako vymaľovanie a príprava miestnosti, zakúpenie a inštalácia techniky, t. j. servera, ktorý bude obsahovať aktuálnu databázu pracovných príležitostí, ako aj sieťové pripojenie dvoch pracovných staníc. Táto prvá etapa je ešte stále v procese testovania technického zariadenia a projekt by mal byť slávnostne uvedený do prevádzky v tomto roku v rámci Týždňa slovenských knižníc. Nezamestnaní v regióne ho však už teraz s veľkým záujmom sledujú a testujú jeho skúšobnú prevádzku.


Employment Information Centre in Oto Župančič Public Library

Workshop Knižnice ako komunitné centrá pre nezamestnaných, ktorý sa v dňoch 7. až 11. decembra 2001 uskutočnil v Ľubľane a ktorý financovala OSI Budapest a OSF Bratislava, bol nesmiernym prínosom pre realizáciu projektu na domácej pôde. Podujatia sa zúčastnili aj delegáti z Poľska a Ruska. Všetkých spájala rovnaká myšlienka, ktorá mala v Ľubľane už svoju konkrétnu podobu. Program workshopu pokrýval okrem problematiky nezamestnanosti a jej riešenia v podmienkach tej-ktorej krajiny aj aktuálne problémy, s ktorými zápasia knižnice jednotlivých krajín. Navyše s problematikou v Slovinsku sme sa mohli stretnúť priamo. Program bol natoľko bohatý, že by mohol byť námetom na samostatný príspevok. Okrem iného nechýbala návšteva Národného úradu práce, beseda so zainteresovanými a ich podiel na projekte, ktorý si našiel svoje pevné miesto v riešení problematiky nezamestnanosti v hlavnom meste Slovinska.

Aj keď nezamestnanosť v hlavnom meste Slovinska nie je tak vysoká ako vo Vranove nad Topľou, problémy sú takmer spoločné. Rovnako ako u nás ľudia čakajú, že prácu im niekto nájde, že sú tu úrady povinné starať sa o nich a nesú za nich zodpovednosť. Len málo z nich si uvedomuje, že pokiaľ nezamestnaný nevezme iniciatívu do vlastných rúk, pokiaľ sa nezačne starať o nové pracovné príležitosti sám, ťažko získa prácu.

Program workshopu bol zaujímavý aj z pohľadu návštevy knižníc v hlavnom meste Slovinska. Umožnil získať informácie nielen o projekte informačného centra pre nezamestnaných, ale aj o problémoch a smerovaní knižníc v Slovinsku.

antolik1.jpg (67170 bytes)

Záver

Projekt vytvoriť v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou informačné centrum pre nezamestnaných získal podporu a pristúpili sme k jeho realizácii. Účasť na workshope v Ľubľane bola inšpiratívna a po všetkých stránkach prínosná.

Veríme, že projekt bude prínosom nielen pre nezamestnaných v našom regióne a obohatením činnosti našej knižnice, ale aj podnetom pre podobné aktivity verejných knižníc na Slovensku.

Share: