Metodika popisu elektronických zdrojov vo formáte UNIMARC (Dokumenty zverejnené na CD-ROM, DVD nosiči)

From Slovakia

S postupným rozvojom elektronizácie všetkých činností ľudského života sa aj v knihovníctve dostáva do popredia otázka
registrácie titulov, ktoré vychádzajú v elektronickej forme a na netradičných nosičoch (napríklad elektronická čipová karta,
elektronický disk, elektronický optický disk CD-interaktívny, CD-ROM, DVD atď.). Všetky tieto typy dokumentov označujeme
spoločným názvom Elektronické zdroje, pôvodne Počítačové súbory.

V súvislosti so zmenou typologického modelu publikácií na ukončené (finite) a pokračujúce zdroje (continuing resources)
sa pripravuje zmena doterajšieho medzinárodného štandardného bibliografického popisu seriálov – ISBD (S) na ISBD (CR).
Obsiahne všetky continuing resources – pokračujúce zdroje:

 • dokumenty vydávané po častiach bez určenia doby ukončenia – seriály, monografické série,
 • pokračujúce integrujúce zdroje (ongoing integrating resources), ktoré nie sú vydávané (publikované, zverejňované) po
  častiach, ale tzv. updatom, teda aktualizáciou premietajúcou sa do celého obsahu, ako sú napr. webové stránky, elektronické
  databázy, informačné pramene s voľnými listami (loose leaf).

Návrh revidovaného textu IFLA predložila na pripomienkovanie v prvom polroku 2001. Pri jeho príprave budú registrované
výsledky harmonizácie svetových systémov ISSN, AACR a ISBD. ISBD (CR) sa premietne aj do formátov MARC a ich jednotlivých
polí zviazaných s typom dokumentu. Na základe takto stanovených kritérií sa bude postupovať aj pri bibliografickej
registrácii elektronických zdrojov, elektronické zdroje, ktoré sú vydávané ako ukončené a pokračujúce. V pokračovaní môjho
príspevku sa budem zaoberať elektronickými zdrojmi, ktoré nevychádzajú ako pokračujúce elektronické zdroje. Väčšina týchto
typov elektronických zdrojov vzniká ako elektronická verzia monografických vydaní, či už ide o klasické monografie, alebo o
dokumenty patriace do špeciálnych typov dokumentov podľa kódovníka (Kódy typov dokumentov).


Pramene popisuPre tieto typy dokumentov, či už ide o ukončené alebo pokračujúce zdroje, je hlavný zdroj popisu titulná obrazovka
(obrazovky). Ak titulná obrazovka chýba, prevezmeme informácie z iného formálne uvedeného interného zdroja (napr. hlavné
menu, údaje o programoch, záhlavie súboru s riadkami, informácie na konci súboru). Ak je značný rozdiel v rozsahu týchto
údajov, vyberieme ten zdroj popisu, ktorý nám poskytuje najkompletnejšie informácie. V prípade, že počítačový súbor nie je
čitateľný bez predbežného spracovania (komprimovaný súbor), použijeme informácie zo súboru po jeho dekomprimácii, vytlačení
alebo inom spracovaní na použitie.

Ak požadovaná informácia nie je k dispozícii (nemáme možnosť súbor prehliadnuť) z interných zdrojov, vyberieme ju z
nasledujúcich zdrojov:

 • fyzický nosič alebo jeho značky (akýkoľvek trvalo pripevnený papierový či plastový štítok, ktorým vydavateľ alebo
  tvorca označil súbor);
 • informácie od vydavateľa, tvorcu vydané spolu so súborom (manuály, dokumentácie);
 • informácie vytlačené na obale, ktoré publikoval vydavateľ, distribútor atď.

 Ak popisná jednotka obsahuje dve alebo viac samostatných fyzických častí, považujeme obal alebo jej značku, ktorá
má zjednocujúcu funkciu, za hlavný zdroj popisu, ak poskytuje spoločný názov, zatiaľ čo formálne uvádzané informácie na
častiach alebo ich značkách ho neuvádzajú.

Ak požadované údaje nemožno získať ani zo všetkých týchto uvedených zdrojov, potom ich prevezmeme z ďalších
publikovaných popisov súboru alebo z iného zdroja (Pravidlá AACR2).

Po takto prezentovanom spôsobe získania prameňov popisu prejdime aj ku konkrétnemu príkladu spracovania dokumentu
zverejneného na CD-ROM nosiči, tak ako sa spracováva v NBÚ Slovenskej národnej knižnice v Martine vo formáte UNIMARC v
systéme ALEPH na základe štandardov ISBD a AACR2.


Príklad spracovania CD-Rom-u


Prepis príkladu vo formáte UNIMARC tak, ako je zapísaný v lokálnom katalógu SNK:

Label ——-nmm^^22——-^^^450^

001   SK01SNK20000345189

005   20000711.0

010   $a80-85655-08-X

020   $aSK $bSNBS1999/03-01939

100   $a19990527d1998^^^^m^^y0sloy0103^^^^ba

1010 $aslo

102   $aSK

135   $aavocga—-uuuu

2001 $aBezpečnosť informačných systémov vo finančnom sektore$belektronický zdroj$emedzinárodná konferencia, Bratislava,
24.-25.3.1998

210   $aŽilina$cNMC$d1998

215   $a1 elektronický optický disk (CD-ROM)

230   $aPočítačové dáta (15 súborov)

336   $aMultimediálny CD-ROM

60112 $aBezpečnosť informačných systémov vo finančnom sektore$f1998$eBratislava, Slovensko$x multimédiá

interaktívne

6060 $afinančníctvo$xsystémy informačné$xbezpečnosť počítačová$xmultimédiá interaktívne

6060 $asystémy informačné$xbezpečnosť počítačová$xmultimédiá interaktívne 675 $a336:681.3(086.7)$v1. stred. $z

slo

675 $a681.3 $v1. stred.$z slo

71012 $aBezpečnosť informačných systémov vo finančnom sektore$f1998$eBratislava, Slovensko$4 070

801-0 $aSK$b01$c20000711

910 $aMTA001

972 $aSCDM 11

973 $aJK 249/98

974 $a104$d19990527

984 $a199$d19990712

992 $aSXI

998 $a33

LN SLO

FY 1998

 

Príklad spracovania DVD disku v lokálnom katalógu SNK v Martine

Label ——-nmm^^22——-^^^450^

001 SK01SNK20000357854

005 20010612.0

020 $aSK $bSNBS2001/03-01744

100 $a20011220d2000^^^^m^^y0sloy0103^^^^ba

1010 $aslo$acze$apol$ahun

102 $aSK

135 $aavocgannnuuuu

2001 $aSokoliar Tomáš$belektronický zdroj$es multimediálnou hrou “Chyť kráľovského sokola$fVáclav Vorlíček

210 $aBratislava$cAG Studio$d2000

215 $a1 elektronický optický disk (DVD-9)

230 $aPočítačové dáta (15 súborov)

303 $aDabing slov., čes., poľ. a maď.

303 $aTitulky slov., čes., angl., poľ., maď., franc., chor., nem., špan., tal., port., dán., švéd., nor., fins., rus.,
gréc., hebr., arab.

323 $aHrajú: Braňo Holiček, Juraj Kukura, Klára Jandová, Waldemar Kownacki, Jiří Langmajer, Manuel Bonnet, Marta
Sládečková, Jaroslav Žvásta, Agnieszka Wagner, Sándor Téri, Andrej Mojžiš

336 $aPrvý slovenský hraný film na DVD

51010 $aThomas the Falconer$zeng

6060 $arozprávky filmové$xmultimédiá interaktívne

6060 $asystémy informačné$xbezpečnosť počítačová$xmultimédiá interaktívne

ab$a791.43-252(437.6)(086.86)=854=850=84=945.11$v1. stred. $z slo

700-1 $aVorlíček$bVáclav$4070$4090

70291 $aHoliček$bBraňo$4590

70291 $aKukura$bJuraj$4590

70291 $aJandová$bKlára$4590

70291 $aKownaci$bWaldemar$4590

70291 $aLangmajer$bJiří$4590

70291 $aBonnet$bManuel$4590

70291 $aSládečková$bMarta$4590

70291 $aŽvásta$bJaroslav$4590

70291 $aWagner$bAgniezka$4590

70291 $aTéri$bSándor$4590

70291 $aMojžiš$bAndrej$4590

801-0 $aSK$b01$c20010612

910 $aMTA001

972 $aSDVD 1

973 $aJK 546/2000

974 $a547$d20010612

984 $a199$d20010815

992 $aSXI

 


Príklad spracovania elektronických kníh


Pri spracovaní sa postupuje obdobne ako pri elektronických zdrojoch na CD-ROM alebo DVD nosičoch. Príklad zápisu
uverejnenej knihy na
www.presporok.sk/ebook/romany.asp:

 Label ——-nmm^^22——-^^^450^

001 SK01SNK20000357854

005 20010612.0

100 $a20011220d2000^^^^m^^y0sloy0103^^^^ba

1010 $aslo

102 $aSK

135 $aavocgannnuuuu

2001 $aDar$belektronický zdroj$fMarcel Zúbik

230 $aElektronické on-line služby

336 $aTextové údaje

337 $aK prezeraniu potrebný program Acrobat reader a IE 4.0 a vyšší

6060 $aromány slovenské$xonline služby

ab$a885.4-3$v1. stred. $z

slo

700-1 $aZúbik$bMarcel$4070

801-0 $aSK$b01$c20010612

856-4 $uhttp://www.presporok.sk/ebook/romany.asp

910 $aMTA001

ab$aSXO

974 $a547$d20010612

984 $a199$d20010815

992 $aSXI

 

Do oblasti elektronických zdrojov patria aj dokumenty zverejnené len na internete (elektronické online služby). Medzi
takéto dokumenty zaradujeme elektronické knihy, články, diskusné fóra a pod.

Pri týchto typoch dokumentov sa vynára otázka, čo sa bude bibliograficky registrovať, z akých domén a z akých oblastí
ľudskej činnosti. U nás v Národom bibliografickom ústave SNK sa touto oblasťou v posledných rokoch zaoberáme a pripravujeme
aj podujatie Slovenská národná bibliografia a internet v dňoch 28. – 30. októbra 2002 v SNK v Martine. Na tomto podujatí by
sme chceli spolu so širokou knihovníckou komunitou vyvolať diskusiu o tomto fenoméne súčasnej spoločnosti, akou je internet a
publikovanie na jeho sieti.

Bibliografická registrácia takýchto typov dokumentov má svoje úskalia. V prvom rade vystupuje do popredia nemožnosť z
dlhodobého hľadiska zabezpečiť stálosť umiestnenia elektronického zdroja (e-kni- hy a pod.) na tom istom serveri v sieti WWW
(možnosť zrušenia servera, presmerovanie, zrušenie domény a pod.). Toto hľadisko po určitom čase znemožňuje takto publikovaný
dokument identifikovať.

V neposlednom rade vystupuje do popredia aj otázka polčasu rozpadu linkovania na internete, na ktorú prišli americkí
vedci v University of Nebraska v Lincolne. Títo vedci zistili, že polčas rozpadu linkovania je 55 týždňov. Týmto neduhom sú
postihnuté najviac stránky s doménami .edu, .org a .com. Naproti tomu stránky štátnych inštitúcií s koncovkou .gov sa ukázali
byť proti zmenám najodolnejšie.

Ďalšou nevýhodou pri bibliografickej registrácii je spôsob a forma uchovávania týchto dokumentov. Prichádzame k
rozporu, či dokumenty uchovávať len v elektronickej forme, alebo ich následne tlačiť a tak uchovávať. Pri klasických typoch
dokumentov tento problém odpadá, lebo podľa zákona o povinných výtlačkoch sú vydavatelia povinní zaslať tieto dokumenty do
SNK. Pri e-zdrojoch túto povinnosť nemajú. Všetky tieto argumenty prispievajú k tomu, aby sa bibliografická registrácia
robila výberovo pre určité typy inštitúcii a vydavateľstiev.

Pozitívom pri registrácii online dokumentov je ich aktuálnosť, dostupnosť a plné texty a nielen informácia o ich možnom
dosahu.

 
Poznámka redakcie


Na jeseň 2001 sa v Českej republike konal seminár s názvom Moderné informačné technológie a bol zameraný na problematiku
spracovania elektronických (online) zdrojov. Krátku charakteristiku príspevkov zo seminára nájdete na adrese:
http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/c12/stk.htm.O súčasnom stave a trendoch v spracovávaní e-zdrojov na internete si môžete prečítať na adrese:
http://webarchiv.nkp.cz/dokumenty.html.

 

 

Share: