Infomix

Infomix

Výber akcií na 2. polrok 2002

September

Knižnica európskeho štandardu – medzinárodná konferencia (Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene)

MVS vo svetle novej vyhlášky – seminár (Centrum VTI SR v Bratislave)

Povinné výtlačky – nové typy dokumentov (SNK v Martine)

Informačné zdroje na internete – seminár (Krajská štátna knižnica v Žiline)

ADBIS 2002 – 6. medzinárodná konferencia o databázach a informačných systémoch sa tento rok bude konať na Slovensku 8. – 11. septembra v Bratislave ( http://www.dcs.elf.stuba.sk/adbis2002/bin/aim.htm)

Október

Knižnice súčasnosti – spolupráca s VÚC (KŠK J. Fándlyho v Trnave)

Angloamerické katalogizačné pravidlá (Centrum VTI SR)

Multimédiá v knižniciach – práca s multimédiami v detských oddeleniach (Knižnica pre mládež mesta Košice)

November

Rekvalifikačný kurz (Centrum VTI SR)

LINUX v knižnici (Centrum VTI SR)

ELPUB 2002 – 6. medzinárodná konferencia o elektronickom publikovaní sa bude konať 6. – 9. novembra 2002 v Karlových Varoch v Českej republike ( http://www.tu-chemnitz.de/elpub02)

Ostatné podujatia nájdete na www.cvtisr.sk/akcie.htm 

 


Cieľom tejto publikácie je pomôcť všetkým, ktorí píšu vedecké, odborné a kvalifikačné práce, ale aj tým, ktorí ich redakčne upravujú a zostavujú.

obal-kim.jpg (20944 bytes)

Pomerne zložité pravidlá a princípy medzinárodného štandardu ISO 690, ktorý sa týka bibliografických odkazov a jeho doplnku ISO 690-2 pre elektronické dokumenty sú v tejto publikácii systematicky a názorne opísané. Čitateľ v nej nájde odpovede na otázky, ako citovať jednotlivé druhy prameňov, ako vytvárať zoznamy citovaných dokumentov a ako správne používať normou predpísané techniky citovania. Na ilustráciu je uvedených viac ako 300 príkladov z praxe. Príručka je určená najmä študentom, vedeckým a odborným pracovníkom, ale aj redaktorom a vydavateľom vedeckých a odborných publikácií.

Cena publikácie je 163.Sk a môžete si ju kúpiť v Ústrednej knižnici Filozofickej fakulty UK (prístavba 3. posch.), alebo si ju môžete objednať na adrese:

STIMUL
Filozofická fakulta UK
Gondova 2, 818 01 Bratislava
stimul@fphil.uniba.sk

 


Nový štandard pre verejné knižnice

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) vydal preklad smernice IFLA/UNESCO Služby verejných knižníc. Ide o základnú príručku a moderný štandard pre činnosť a poskytovanie služieb verejných knižníc na celom svete.

Smernica má 6. kapitol (Úloha a ciele verejnej knižnice, Právne a finančné zabezpečenie, Uspokojovanie potrieb používateľov, Budovanie fondov, Ľudské zdroje, Manažment a marketing verejných knižníc) a prílohy (Manifest IFLA/UNESCO o verejných knižniciach, nový fínsky knižničný zákon, štandardy pre výstavbu knižníc, český a slovenský knižničný zákon a mnohé ďalšie).

Cena: 100.- Kč + poštovné

Objednávky:

Sekretariát SKIP, Klementinum 190, 110 01 Praha 1
Fax: 004202/21663175

 


Ešte k zatrieďovaniu knihovníkov na Slovensku…

Pod č. MK- 936/2002-1 vydalo Ministerstvo kultúry SR dňa 31. mája 2002 Metodické usmernenie pre zamestnávateľov zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt na aplikáciu § 19 ods. 23 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

Plné znenie tohto usmernenia nájdete na www.culture.gov.sk v časti “Dokumenty” v rubrike “metodické pokyny”.

 


Manifest IFLA o internete

Neobmedzený prístup k informáciám je základným predpokladom dosiahnutia slobody, rovnosti, globálneho porozumenia a mieru. Z tohto dôvodu Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA – International Federation of Library Associations) deklaruje, že:

  • intelektuálna sloboda je právo každého človeka – jednak na vytváranie a vyjadrovanie svojich názorov a jednak na vyhľadanie a obdržanie potrebných informácií. Intelektuálna sloboda je základom demokracie a predstavuje aj stredobod knižničných služieb;
  • zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám, nezávisle od prostriedkov či hraníc, predstavuje hlavnú úlohu knihovníckej a informačnej profesie;
  • zabezpečenie neobmedzeného prístupu k internetu prostredníctvom knižnično – informačných služieb napomáha dosiahnuť slobodu, prosperitu a rozvoj spoločenských skupín i jednotlivcov;
  • je potrebné odstrániť prekážky brániace voľnému toku informácií, a to najmä tie, ktoré napomáhajú šírenie nerovnosti, chudoby a beznádeje.

Slobodný prístup k informáciám, k internetu a ku knižničným a informačným službám

Knižnice a inštitúcie poskytujúce informačné služby sú zariadenia, ktoré citlivo reagujú na zmeny a spájajú ľudí s tými globálnymi informačnými zdrojmi, myšlienkami či plodmi tvorivej práce, ktoré hľadajú. Knižnice a informačné služby vďaka rôznym informačným médiám sprístupňujú celé bohatstvo ľudského poznania a kultúrneho rozvoja.

Globálna sieť internet umožňuje jednotlivcom i spoločenským skupinám na celom svete rovnaký prístup k informáciám podporujúcim ich osobný rozvoj, vzdelávanie, motiváciu, kultúrne obohacovanie sa, ekonomické aktivity a informovanú účasť v procese demokratizácie, či sa už nachádzajú v tých najmenších a najvzdialenejších dedinkách alebo vo veľkomestách. Každý tu môže prezentovať svoje záujmy, vedomosti a kultúru a sprístupniť ich tak svetu.

Knižnice a informačné služby predstavujú základné brány k internetu. Niektorým používateľom poskytujú vymoženosti techniky, poradenstvo a pomoc, zatiaľ čo pre iných znamenajú jediné body prístupu k informáciám, ktoré sú k dispozícii. Knižnice a informačné služby poskytujú mechanizmus na prekonanie prekážok vytvorených rozmanitosťou zdrojov, technológií a nadobudnutých znalostí a zručností.

Princípy slobodného prístupu k informáciám prostredníctvom internetu

Prístup k internetu a všetkým jeho zdrojom by mal byť v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN, a to najmä s článkom 19: Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie, a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

Celosvetová prepojenosť internetu predstavuje médium, prostredníctvom ktorého môžu toto právo využívať všetci. V dôsledku toho by prístup k internetu nemal byť ideologicky, politicky ani z náboženských dôvodov cenzurovaný a nemal by byť ani pod komerčným tlakom.

Knižnice a informačné služby sú povinné slúžiť všetkým členom spoločenstva bez rozdielu, nezávisle od veku, rasového pôvodu, národnosti, viery, kultúry, politickej orientácie, fyzického či iného postihnutia, pohlavia, sexuálnej orientácie, sociálneho postavenia či akýchkoľvek iných dôvodov.

Knižnice a informačné služby by mali podporovať právo používateľov vyhľadávať tie informácie, ktoré chcú.

Knižnice a informačné služby by mali rešpektovať súkromie svojich používateľov i dôvernosť použitých informačných zdrojov.

Knižnice a informačné služby sú povinné umožniť a podporovať verejný prístup ku kvalitným informáciám a ku komunikačným prostriedkom. Používatelia by mali mať k dispozícii odbornú pomoc a vhodné technické vybavenie, aby mohli slobodne a s dôverou využívať vybrané informačné zdroje a služby.

Okrem množstva hodnotných informačných zdrojov prístupných prostredníctvom internetu tu existujú aj také, ktoré sú nepravdivé, zavádzajúce a možno aj urážlivé. Preto by knihovníci mali používateľom poskytovať také informácie a informačné zdroje, ktoré by ich naučili využívať internet a elektronické informácie účinne a efektívne. Mali by aktívne pomáhať a uľahčovať spoľahlivý prístup ku kvalitným sieťovým informáciám pre všetkých svojich používateľov vrátane detí a mládeže. Tak ako iné základné služby, prístup k internetu v knižniciach i informačné služby by mali byť bezplatné.

Implementácia Manifestu

IFLA vyzýva medzinárodné spoločenstvo k podpore rozvoja celosvetového prístupu k internetu, no najmä v rozvojových krajinách, aby sa docielilo globálne využívanie informácií, ktoré internet ponúka, všetkými, čo to potrebujú.

IFLA vyzýva národné vlády k podpore rozvoja národnej informačnej infraštruktúry, ktorá by zabezpečila prístup k internetu pre všetkých občanov krajiny.

IFLA vyzýva všetky vlády, aby podporovali neobmedzený tok informácií prístupných cez internet prostredníctvom knižníc a informačných služieb a postavili sa proti akýmkoľvek pokusom cenzurovať alebo obmedzovať tento prístup.

IFLA vyzýva knihovnícku obec i riadiacich pracovníkov pôsobiacich na štátnej i miestnej úrovni, aby vytvárali stratégie, zásady či plány, ktoré by princípy vyjadrené v tomto Manifeste uskutočňovali.

Manifest bol spracovaný IFLA/FAIFE ( http://www.faife.dk/), schválený 27. marca 2002 v Haagu (Holandsko) a vyhlásený 1. mája 2002.

Poznámka:

Nasledujúci preklad je len informatívny a nemá charakter autorizovaného ani právne záväzného textu.

Zdroj: http://www.ifla.org/III/misc/im-e.htm (preklad: Mgr. Jana Ilavská)

 


Digitalizace@aip.cz

je nová diskusná skupina v Čechách vytvorená s cieľom virtuálne diskutovať o problematike digitalizácie knižničných fondov.

Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese: majordomo@aip.cz, kde do textu treba napísať “subscribe digitalizace”.

 


Slovenský súborný katalóg na obzore

Takmer 90 zástupcov knižníc z celého Slovenska prišlo dňa 6. júna 2002 do Bratislavy s očakávaním, že budú informovaní o tom, ako pokračujú práce na budovaní Súborného katalógu SR (SK SR) a čo sa od nich očakáva, aby sa stali plnohodnotnými účastníkmi tohto projektu.

Úvodné prednášky zástupcov zo SNK v Martine, prezentácie súkromnej firmy CEIT, s. r. o., a jej produktu, ktorý podporuje pripojenie sa každej knižnice k SK SR, žiaľ, očakávania nenaplnili a ani diskusia nevniesla viac svetla do konkrétnych časových horizontov reálneho využívania SK SR.

V tejto súvislosti je ešte namieste otázka: Prečo celoslovenskú akciu súvisiacu s osvetou okolo budovania SK SR nezorganizovali inštitúcie, ktoré projekt pripravovali a sú zodpovedné za jeho realizáciu, teda SNK a UKB, ale súkromná softvérová firma?

Rovnako pozoruhodné je, že druhý realizátor projektu – Univerzitná knižnica v Bratislave zodpovedná za časť SK – P (Súborný katalóg periodík) – aktívne na stretnutí nevystúpil, ani nezasiahol do diskusie, hoci úzka spolupráca medzi SNK a UKB na tomto projekte by mala byť samozrejmosťou. Alebo na Slovensku je to inak?

http://www.snk.sk/skksr 

je nová stránka na internete určená na uverejňovanie informácií a materiálov súvisiacich s budovaním Súborného katalógu knižníc SR.

Svoje názory, pripomienky a návrhy môžete zverejniť v diskusnej skupine: unicat@ulib.sk

Share:
Issue content