Issue 2/2002

From Slovakia

Zákon o verejnej službe a knihovnícka profesia

Od 1. apríla nadobudol platnosť zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe a jeho novela – zákon č. 166/2002 Z. z. Zavŕšila sa tak viac ako sedem rokov trvajúca snaha o to, aby profesia...

From Slovakia

Prechod na zákon o verejnej službe a systemizácia miest v SNK Základné knihovnícke profesie a činnosti

Na Seminári akademických knižníc 2002, ktorý sa konal 21. mája 2002 v Žiline, v rámci programu odznel príspevok na tému Prechod na zákon o verejnej službe a systemizácia miest v SNK....

From Slovakia

Spoločenské ohodnotenie knižničnej práce

Tragikomickým mottom tohto príspevku by mohla byť otázka adresovaná manželovi pracovníčky našej knižnice: “To tvoja žena s vysokou školou robí v knižnici?” Čo je vlastne...

From Slovakia

Spoveď informačného idealistu?/ realistu? na základe desaťročných skúseností alebo Aké sú šance informačných pracovníkov v neúprosnom svete peňazí alebo Náhoda pomáha pripraveným

Keď ma redakcia časopisu ITlib pred nejakým časom oslovila, aby som napísala príspevok s tematikou, aké je miesto informačného pracovníka, resp. informačného pracoviska v dnešnej...

From Slovakia

Na horúcu tému alebo Kronika zostupu jednej(?) mestskej knižnice

“Ak by sa vám aj po komunikácii so zriaďovateľom zdalo, že svoje významné kultúrne, mravné a sociálne postavenie vo väčšej knižnici nemôžete celkom splniť bez (zdôrazňujem)...

From Slovakia

Systém kvality a firemné informačné pracovisko

Súčasné rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia podniky, organizácie, inštitúcie pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti. Rozhodujúcim faktorom je kvalita...

From Slovakia

Nahradia moderné informačné technológie knižnično – informačných pracovníkov

Úvod Nové technológie dávajú možnosť knižniciam, aby sa prezentovali ako moderné informačné základne, z ktorých môže verejnosť získavať veľké množstvo informácií a poznatkov....

From Slovakia

Normalizované metódy skúmania výkonu knižníc a potreba hodnotenia kvality a efektívnosti

Pre súčasný trend rozvoja knižničnej a informačnej vedy je charakteristický najmä vplyv nových informačných technológií a orientácia na používateľov informácií, ktoré navodzujú...

From Slovakia

Vieme prečo to robíme?

Tretí ročník Týždňa slovenských knižníc sa z iniciatívy Slovenskej asociácie knižníc konal posledný marcový týždeň s cieľom pritiahnuť pozornosť verejnosti na knižnice. Päť...

From Slovakia

E-learning – elektronické vzdelávanie a spracovanie dokumentov

Vývoj vzdelávania v informačnej spoločnosti Informačná spoločnosť označuje ďalšiu etapu vývoja ľudstva, ktorú je možné dosiahnuť uplatnením nových informačno-komunikačných...

From Slovakia

O obludách a ľuďoch

Na niektorom z INFOS-ov istá zástankyňa malých, ale dobre fungujúcich vecí nazvala veľké knižničné systémy vcelku priliehavo OBLUDAMI. Na našom malom Slovensku sa, pochopiteľne, veľa...

From abroad

Knižnice, občania knihovníci a ich postavenie a šance v parlamentnej demokracii (Zamyslenie z praxe)

Približne pre štyrmi rokmi som sa v mojom vystúpení na zjazde SKIP zamýšľala nad úlohou knižníc a politikov a uviedla som ho voľne preloženým citátom známeho britského knihovníka...

From Slovakia

Workshop Virtuálna univerzita v Bratislave

V dňoch 18. – 19. marca 2002 sa v Bratislave konal medzinárodný workshop Virtuálna univerzita, ktorý organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v rámci programu...

From abroad

Register európskych kompetencií v oblasti kníh a informačných služieb – hlavný cieľ projektu DECIDoc

DECIDoc je akronym francúzskeho názvu “Développer les Eurocompétences pour l’Information et Documentation”, po anglicky “Development of Eurocompetencies for Information and...

From abroad

Ako pracovať s informáciami – online kurzy pre používateľov knihovnícko-informačných služieb v akademickom prostredí

Cieľom informačnej prípravy je pomôcť študentom, ale aj všetkým používateľom knižnično-informačných služieb pri zisťovaní, získavaní a spracovávaní informácií z rôznych...

Step by Step

Vzdelávanie v digitálnom svete: Vybrané “e – pojmy” a ich charakteristika

Úvod Novodobé informačné a komunikačné technológie prinášajú dramatické zmeny do vzdelávacieho systému na celom svete. Umožňujú vnímanie poznatkov viacerými zmyslami a tým, v...

Step by Step

www.sezamotvorsa

Túto rubriku využívame na informovanie o ďalších informačných zdrojoch ku zvoleným témam, ktoré z priestorových dôvodov nemôžeme uverejniť, ale s témami súvisia, dopĺňajú ich a...

Infomix

Infomix

Výber akcií na 2. polrok 2002 September Knižnica európskeho štandardu – medzinárodná konferencia (Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene) MVS vo svetle novej...

From abroad

Aké bolo INFÓRUM 2002?

  Aké bolo INFÓRUM 2002? Ôsmy ročník konferencie INFORUM sa v Prahe konal v dňoch 21. – 23. mája 2002. V predvečer konferencie (v pondelok 20. mája 2002) sa ako doplnok k odbornému...

From abroad

Ako úspešne (re) prezentovať knižnicu alebo bez publik relations sa knižnice nezaobídu

Tak znela téma jedného z workshopov (workshop: tvorivá dielňa, pracovný seminár), ktoré v pondelok 20. mája t. r. predchádzali konferencii INFORUM v Prahe o elektronických informačných...

Introducing

Společnost SEFIRA + knihovní systém DAIMON = kvalitní rešení pro automatizaci služeb moderní knihovny

Společnost SEFIRA + knihovní systém DAIMON = kvalitní řešení pro automatizaci služeb moderní knihovny DAIMON – moderní knihovní systém pro moderní knihovnu; Společnost SEFIRA...

Speech

Príhovor

       Vážení čitatelia! Rozvoj informačných technológií a zvlášť internetu majú nesporne obrovský vplyv na postavenie a úlohy knižníc v spoločnosti,...

Main Articles

Knihovník v čase

Nedávno som pri jednej celkom inej príležitosti listoval v celom rade publikácií našich humoristov – karikaturistov. Okrem väčšej či menšej zábavy som si s prekvapením uvedomil, že...

Main Articles

O aké povolania v knihovníctve ide?

Úvodom Úvahy o tom, čo je a do čoho sa vyvíja knihovníctvo a s ním celá profesia, bývajú dnes často predznamenané veľkým otáznikom. Akú vlastne budú mať knižnice úlohu v...