www.sezamotvorsa

Step by Step

Túto rubriku využívame na informovanie o ďalších informačných zdrojoch ku zvoleným témam, ktoré z priestorových dôvodov nemôžeme uverejniť, ale s témami súvisia, dopĺňajú ich a pomáhajú vytvoriť ucelený pohľad na danú problematiku.

1. K téme informačná profesia nájdete ďalšie zaujímavé príspevky na internetových stránkach:

http://www.snk.sk/kniznica/kniznica.html Vodca alebo manažér? – článok o budúcnosti riaditeľa knižnice.
http://vesmir.cts.cuni.cz/11_2000/614.htm Vynikajúci článok s názvom Knihovník budúcnosti – úradník alebo autor? Kto neovládne svet metadát, bude zmietnutý!, kde autor vidí novú úlohu knižníc a knihovníkov vo vytváraní a udržiavaní novokoncipovaných metadát.
http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0101/0101015.html Budúcnosť knihovníckej profesie.
http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0101/0101003.html V odpovediach na anketovú otázku “Ako dnes, na prelome tisícročí, vidíte budúcu úlohu knihovníka/informačného pracovníka” sa dozviete názory a zamyslenia o ďalšom osude našej profesie kolegov z ČR.
http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR9905/9905253.html Prežije ideál knihovníka z roku 1930 rok 2000?Na tejto adrese nájdete zoznam vlastností, ktoré by mal mať každý dobrý knihovník.

 

2. K problematike vzdelávania vám najskôr ponúkame informáciu o novom bakalárskom štúdiu na Slovensku:

Na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity sa od jesene roku 2002 začína výučba v akreditovanom študijnom odbore Knižničná a informačná veda a mediamatika. Bezproblémová akreditácia tohto štúdia akreditačnou komisiou MŠ SR v máji t. r. je výsledkom viacročného intenzívneho úsilia iniciátora tohto zámeru, generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice doc. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD., ako aj odborných a vedeckých pracovníkov SNK Dr. Miloša Kovačku, PhD., Dr. Augustína Maťovčíka, Ing. Vladimíra Bukovského, PhD., a ďalších. Zámer sa vydaril vďaka mimoriadne ústretovému postoju a podpore rektora ŽU prof. Dadu, dekanke doc. Ružičkovej, prof. Konvita a doc. Krbaťu. Zriadením samostatnej katedry a vysokoškolského štúdia z iniciatívy SNK sa vytvárajú veľmi dobré možnosti štúdia pre študentov zo stredoslovenského regiónu. Spočiatku pôjde o bakalárske štúdium, avšak zámerom ŽU a SNK je, aby študenti po troch rokoch mohli pokračovať v magisterskom štúdiu, čo si však bude vyžadovať samostatnú akreditáciu. Výučbu na katedre budú zabezpečovať pedagógovia ŽU a viacerí vedeckí a odborní pracovníci SNK. Časť výučby bude prebiehať aj v Martine. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 27. augusta t. r. na Žilinskej univerzite.

Informáciu o vzdelávaní dopĺňame o ďalšie zaujímavé WWW adresy:

www.edulib.sk Projekt dištančného vzdelávania pre pracovníkov knižníc a informačných stredísk v SR.
www.cvtisr.sk/vzdel.htm Doškoľovacie stredisko Centra VTI SR (kurzy a semináre pre pracovníkov knižníc vrátane rekvalifikačného knihovníckeho kurzu).
www.cvtisr.sk/akcie.htm Prehľad kurzov, seminárov a podujatí ostatných knižníc na Slovensku a v Čechách.
www.vzdelávanie.sk Server, ktorý ponúka databázu vzdelávacích seminárov, kurzov, školení a tréningov vo všetkých regiónoch Slovenska.
www.go2web.sk Online výučbové kurzy, ktoré majú prispieť k väčšiemu povedomiu obyvateľstva o internete. Dozviete sa všetko potrebné od používania a funkcie e-mailu až po internetové obchodovanie.
http://www.molin.upol.cz Výučbové centrum pre ďalšie vzdelávanie knihovníkov v Čechách.
www.stk.cz/novinky.htm Školiace stredisko Státní technické knihovny v Prahe.

Rastúce trendy dištančného vzdelávania dávajú šancu knihovníkom organizovať určité kurzy formou multimediálnej prezentácie na WWW – najmä v prostredí VŠ. Ponúkame vám (možno aj na inšpiráciu) adresy dvoch úspešných projektov vysokoškolských knižníc a ich virtuálnych kurzov v ČR:

http://knihovna.vsb.cz/kursy/index.html Projekt Ústřední knihovny Vysoké školy báňské – TU v Ostrave, o ktorom nájdete podrobnejšiu informáciu na s. 37.
http://platan.vc.vcut.cz/vychova/infvychova.htm Od roku 1999 funguje na ČVUT Pracovná skupina pre informačnú výchovu a informačnú gramotnosť na VŠ, v rámci ktorej kolektív knihovníkov v rámci ČVUT úspešne implementoval informačnú výchovu do výučby ako samostatné predmety alebo ako súčasť iných súvisiacich predmetov (informačné technológie).
www.inforum.cz/inforum2002/prednaska24.htm Zaujímavý príspevok Petry Šedinovej na tému Informačná výchova: okno do výučbových činností vysokoškolských knižníc, ktorý odznel na tohtoročnej konferencii INFORUM v Prahe.
   

Obchodní akademie a SOS a VOS Vo Valaskom Meziříčí v spolupráci s Ekonomickou fakultou VSB-TU v Ostrave v ČR oznámili v máji t. r. otvorenie nového bakalárskeho študijného odboru Informačný a znalostný mamažment, ktorý je zaradený do študijného programu Systémové inžinierstvo a informatika.

Absolventi budú mať prehľad o širokom spektre informačných zdrojov, dobré znalosti online informačných služieb a internetu, budú budovať elektronický informačný fond, poznať zásady ochrany dát v informačných systémoch, zdokonaľovať informačné služby. Majú byť členmi manažérskeho tímu a konzultantmi pre informačné otázky v organizácii.

Bližšie informácie: mmedkova@oavm.cz

http://www.cuni.cz/ffuisk/med/welcome.html Pri ÚISK (Ústav informačních studií a knihovnictví) FF UK v Prahe plánujú na budúci akademický rok otvorenie nultého ročníka mediálneho komparatívneho štúdia. Program päťsemestrálneho magisterského štúdia druhého cyklu bude zameraný na mediálne prostredie internetu a v ňom na: informačné a verejné služby, dištančné vzdelávanie a ďalšie telematické aplikácie, elektronické publikovanie, obchodovanie, mamažment a marketing na internete atď.

3. Čitateľom, ktorých zaujala téma kvality a výkonnosti v knižniciach, odporúčame:

publikáciu Kvalita a výkonnosť – knižnice pod drobnohľadom. Riadenie kvality v knižniciach (Praha, Národní knihovna ČR. 1999. 149 s.).

http://full.nkp/nkkr/NKKR/0002-3.html Dvojčíslie časopisu Národní knihovna venované problematike kvality a výkonnosti v knižniciach z rôznych aspektov.
http://equinox.dcu.ie Webová stránka projektu EQUINOX, ktorú financuje EÚ a je venovaná oblasti ukazovateľov a meraniu výkonov a riadeniu kvality v knižniciach, najmä rozvoju hodnotenia výkonnosti v sieťovom elektronickom prostredí. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie medzinárodného dohovoru o normách na hodnotenie výkonnosti v elektronickom knižnič-nom prostredí.
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/index.html Konferencia o kvalite a výkonnosti v knižniciach – plné texty prednášok.

Share:
Issue content