Ako pracovať s informáciami – online kurzy pre používateľov knihovnícko-informačných služieb v akademickom prostredí

From abroad

Cieľom informačnej prípravy je pomôcť študentom, ale aj všetkým používateľom knižnično-informačných služieb pri
zisťovaní, získavaní a spracovávaní informácií z rôznych digitálnych informačných zdrojov. Je len samozrejmé, že realizácie
tejto prípravy sa ujali knihovníci ako odnepamäti profesionáli pracujúci s dokumentmi a informáciami. A že informačné
technológie môžu ovplyvniť priamo aj proces tejto prípravy, kde klasické prednášanie predmetu za katedrou vystrieda
individuálna výučba za počítačom, teda takpovediac dištančne, svedčí aj nasledujúci článok z praxe. Zároveň je dôkazom o
nových možnostiach realizácie knihovníckej profesie v informačnej spoločnosti. (Redakcia)

V roku 2001 otvorila Ústredná knižnica Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava (VŠB-TUO) v spolupráci s
Katedrou informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO s podporou Fondu rozvoja vysokých škôl (projekt FRVŠ
241/2001 s názvom Informačná príprava používateľov v prostredí internetu) budovanie webových stránok venovaných problematike
zabezpečovania, získavania a spracovania informácií. Už z názvu projektu vyplýva, že ide o príspevok knižnice k zvýšeniu
informačnej gramotnosti používateľov knižnično-informačných služieb. Cieľom projektu bolo zabezpečenie technických podmienok,
ktoré by umožnili vytvorenie (vytváranie, správu a údržbu) výučbových modulov pre informačnú prípravu všetkých používateľov
knižnično-informačných služieb v prostredí World Wide Web (WWW).

Východiskom pri voľbe témy projektu boli skúsenosti autorky príspevku s používateľmi knižnično-informačných služieb v
podmienkach VŠB-TUO vrátane skúseností získaných pri vyučovaní predmetu zameraného na prácu s odbornými informáciami
(Informatika a bibliografia) na Bansko-geologickej fakulte VŠB-TUO. Tento predmet je už niekoľko rokov súčasťou štúdia na
dvoch odboroch tejto fakulty. Informatické zázemie projektu zabezpečili pracovníci a študenti (diplomanti) Katedry
informatiky FEI VŠB-TU Ostrava.

Na základe skúseností s výučbou predmetov o práci s informáciami i zo služieb používateľom knižnice možno konštatovať,
že nielen študentom, ale, žiaľ, aj pedagógom chýbajú mnohé nevyhnutné znalosti, ktoré by im uľahčili zisťovanie, získavanie a
spracovanie informácií. Moderné informačné a komunikačné technológie prístup k informáciám (k primárnym aj sekundárnym)
uľahčujú a urýchľujú. Súčasne však môžu niekedy paradoxne získavanie informácií skomplikovať. Jednak sa značne rozšírilo
spektrum komerčných a voľne dostupných informačných zdrojov, ku ktorým majú prístup koncoví používatelia bez
sprostredkovateľa – knihovníka, jednak sa stále rozširujú služby knižníc v oblasti získavania primárnych dokumentov v
elektronickej podobe. K potrebným informáciám sa teda tak pracovníci knižnice, ako aj jej používatelia môžu dostať bez ohľadu
na obmedzenia a bariéry, ktoré spravidla sprevádzajú tradičné spôsoby šírenia a sprístupňovania informácií. Dostupnosť
veľkého množstva rôznorodých zdrojov si však vyžaduje, aby používatelia disponovali potrebnými znalosťami a zručnosťami;
osobitne vý-znamné je to majmä pri využívaní náročných komerčných informačných zdrojov a služieb (predovšetkým dostupných
databáz).

Online kurzy nenahrádzajú tradičné metódy používané v oblasti prípravy študentov a ostatných používateľov knižnice,
lebo sú budované s cieľom podporiť ďalšie aktivity knižnice (výučba, kurzy, aktuálne prednášky a pod.). Študentom a ďalším
záujemcom by mali slúžiť ako doplnok informácií, s ktorými sa stretnú nielen v knižnici, ale aj na prednáškach pedagógov,
ktorí študentov s prácou s informáciami vo svojich predmetoch oboznamujú. Pripravené kurzy by však mali pomôcť aj tým
používateľom knihovnícko-informačných služieb, ktorí nemajú príležitosť sa s danou problematikou inde stretnúť. Jedným z
cieľov prípravy kurzov Ako pracovať s informáciami je vytvorenie študijných materiálov pre študentov už spomínaného predmetu
Informatika a bibliografia. Tradičnými metódami sa nedajú poskytnúť používateľom informácie nevyhnutné na efektívne
využívanie informačných zdrojov a služieb v potrebnej šírke a kvalite, pretože knižnice jednak slúžia veľkému počtu
používateľov (viac než 11 000 registrovaných používateľov v roku 2001), jednak nemajú dostatok pracovníkov, ktorí by sa mohli
podobným aktivitám venovať.

Celkovú tematickú koncepciu kurzov so súhrnným názvom Ako pracovať s informáciami je možné zistiť z ponuky na vstupnej
obrazovke (menu JAK), prípadne prostredníctvom obsahu stránok (odkaz SITEMAP). Z obsahovej náplne kurzov a z ich otvorenosti
voči verejnosti vychádza aj technické (programátorské) riešenie. Ideálne je webové prostredie, lebo nekladie žiadne osobitné
nároky tak zo strany poskytovateľa (t. j. nie je nutné investovať finančné prostriedky do nákupu finančne náročného
programového vybavenia na prípravu kurzov), ako aj, a to predovšetkým, zo strany používateľa. Ten by mal mať k dispozícii
počítač pripojený na internet a mal by byť vybavený niektorou z vyšších verzií (podporujúci kaskádové štýly) bežného webového
prehliadača (Internet Explorel, Netscape, Opera). Ovládanie prehliadača patrí (alebo by malo patriť) dnes už medzi bežné
zručnosti študenta vysokej školy. Webové rozhranie kurzov je jednoduché. Grafický dizajn a dôsledne zhodná navigácia vo
všetkých dokumentoch slúži cieľu i potrebám zverejňovaných informácií. Používateľ sa môže sústrediť na obsah kurzov, nestráca
sa v neprehľadnej štruktúre a nie je rušený zbytočnými grafickými doplnkami. Voľba webového prostredia na sprístupnenie
kurzov bola jednoznačná i z toho dôvodu, že väčšina knižnično-informačných služieb sa dnes realizuje buď priamo v prostredí
WWW, alebo s jeho podporou.

Na riešenie projektu teda sú alebo budú (v závislosti od postupu prác spojených s riešením súvisiacich úloh) využité
webové technológie založené na princípe klient/server (HTTP, HTML, skriptovací jazyk PHP určený na vytváranie dynamických WWW
stránok spracovávaných na serveri, WML a pod.). Na sprístupnenie elektronických dokumentov (textov kurzov) pre tlačové
výstupy, prípadne na niektoré ďalšie účely, je využitý formát PDF (t. j. program Adobe Acrobat), ktorý je dnes de facto
štandardom pre elektronické publikovanie. Textové verzie sú dostupné aj vo formáte LIT pre Microsoft Reader. Ako softvér na
prípravu interaktívnych prezentácií sa využíva Macromedia Flash. Predpokladá sa, že v budúcnosti sa bude využívať na prípravu
podkladov pre webové prezentácie a tlačové výstupy DocBook.

Pri riešení projektu boli využité určité prvky využívané pri asynchrónnej výučbe v prostredí internetu, a však o
elektronické kurzy v pravom zmysle slova nejde. Kurzy sú voľne prístupné verejnosti. Externý používateľ však musí počítať s
tým, že obsah kurzov je prispôsobený úrovni a potrebám študentov či pedagógov z VŠB-TUO. Tematické zameranie (obmedzenie) sa
prejaví predovšetkým v tých kurzoch, ktoré sú zatiaľ vo fáze prípravy, lebo v nich budú informácie i odkazy na konkrétne
zdroje orientované predovšetkým na odbory, ktoré sa študujú na VŠB-TUO. Rozhranie pre autorizáciu (používateľské meno a
heslo) na vstupnej obrazovke je pripravené pre študentov predmetu Informatika a bibliografia. Na autorizáciu bude využitý
univerzitný LDAP server. Autorizovaný prístup je určený na sprístupnenie testov a ich spracovanie pri skúškach alebo
klasifikovanom zápočte.

Súčasný stav riešenia projektu možno nájsť na adrese: http://knihovna.vsb.cz/kursy/. Obsahovo zatiaľ kurzy nie sú
dokončené, pretože ide, vzhľadom na zamýšľanú celkovú koncepciu, o časovo náročnú záležitosť. Doposiaľ zverejnené kurzy boli
vybrané na realizáciu z niekoľkých dôvodov. Napríklad spracovanie a zverejnenie kurzu Ako pracovať s Dialogom vychádza z
konkrétnej potreby ponúknuť používateľom z VŠB-TUO podrobné informácie o tom, akým spôsobom môžu efektívne využívať databázy,
ktoré sú im prístupné v obmedzenom časobom období (november 2000 – október 2004) vďaka finančnej podpore programu MŠMT ČR LI
(Informačné zdroje pre výskum). Problematika spracovania bibliografických citácií patrí medzi časté otázky, s ktorými sa
používatelia obracajú na pracovníkov knižnice. Súčasne je to jedna z tém predmetu Informatika a bibliografia, prednášaných
študentom. Rovnako patrí do osnov tohto predmetu práca s webovými vyhľadávacími službami. Kompletný obsah kurzov v navrhnutej
štruktúre by mal byť používateľom k dispozícii najneskôr v septembri 2002.

Share:
Issue content