Register európskych kompetencií v oblasti kníh a informačných služieb – hlavný cieľ projektu DECIDoc

From abroad

DECIDoc je akronym francúzskeho názvu “Développer les Eurocompétences pour l’Information et Documentation”, po anglicky “Development of Eurocompetencies for Information and Documentation”, po česky “Rozvoj evropských kompetencí v oblasti informací a dokumentace”.

Projekt DECIDoc patrí do európskeho programu Leonardo da Vinci, ktorý predstavuje hlavný nástroj Európskej únie pre optimalizáciu odborného vzdelávania. Má prispievať k celkovému rozvoju európskej politiky v tejto oblasti, k podpore jej priorít, ktorými sú predovšetkým mobilita, transparentnosť kvalifikácií, formy štúdia a obdobie vzdelávania, rozvoja zamestnanosti, a to všetko pri permanentnom využívaní moderných informačných a komunikačných technológií.

Riešenie projektu DECIDoc bolo iniciované Európskou radou pre asociácie informačných pracovníkov (ECIA)1. Tento orgán združuje deväť spolkov a má svoje zakotvenie v britskej asociácii Aslib2. K najaktívnejším členom ECIA patrí francúzska asociácia ADBS3 a práve tá sa stala koordinátorom prác v projekte DECIDoc.

Projekt DECIDoc bol odštartovaný na začiatku roku 1998 a trval do začiatku roku 2001. Na výzvu francúzskych kolegov z ADBS sa na ňom od roku 1999 podieľal tiež Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov ČR (SKIP) v spolupráci s Ústavom informačných štúdií a knihovníctva UK v Prahe.

Výsledky hodnotíme dnes – po skončení projektu – veľmi pozitívne, a to nielen kvôli jeho konkrétnemu riešeniu zadaných úloh, ale najmä kvôli jeho celkovému prínosu. Oceňujeme tiež jeho nadnárodný charakter. Pri všetkých projektoch v programe Leonardo da Vinci sa požaduje účasť najmenej dvoch členských krajín Európskej únie (EÚ) a od roku 1997 majú možnosť sa zapájať do programov a projektov i kandidátske krajiny, medzi ktoré patrí tak Česká, ako aj Slovenská republika. Partnerstvá, ktoré boli nadviazané v priebehu riešenia projektu, vytvárajú dôležitý potenciál pre budúcu stabilnú nadnárodnú spoluprácu a pre výmenu pozitívnych skúseností.

Ciele projektu DECIDoc

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť register európskych “kompetencií” (odborných znalostí a zručností) pracovníkov v oblasti knihovníckych a informačných služieb. Na základe tohto registra – Euroreferentielu – je a bude posudzovaná kvalifikácia pracovníkov a ich osobné predpoklady zastávať funkcie v informačných službách.

“Kompetencie” je termín používaný dnes vo francúzštine a v angličtine na vyjadrenie po-trebnej “kvalifikácie” (avšak v tom najširšom zmysle slova), akú by mal mať pracovník (v našom prípade knihovnícky a informačný pracovník) pre určitú oblasť či odbor činnosti. Nemožno však položiť znamienko rovnosti medzi pojem “kompetencie” a “kvalifikácia”.

Pod kompetenciami sa rozumejú nielen odborné znalosti získané štúdiom na príslušnom type a stupni škôl, ale zároveň aj vhodné zručnosti a psychické schopnosti, ktoré si človek väčšinou prináša do života vo svojej “výbave” zdedenej po predkoch. V tom sa pojem kompetencie líši od pojmu kvalifikácia, ktorú u nás zvyčajne vyžadujeme na plnenie určitých činností a opierame sa pritom o predpísaný stupeň vzdelania. Kompetencie však berú do úvahy “záležitosti” ešte oveľa subtílnejšie, než sú u nás požadované kvalifikačné požiadavky.

Kompetencie, ktoré informační a dokumentační pracovníci nadobudli formálnym vzdelaním, sú podľa názoru EÚ z hľadiska sociálnych partnerov, predovšetkým zamestnávateľov, ťažko identifikovateľné – to platí hlavne pri zmene zamestnania či získania zamestnania v inej krajine. Preto projekt DECIDoc reagoval na potrebu zvýšenia transparentnosti znalostí a zručností pracovníkov v odbore informačných a dokumentačných služieb vrátane ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti. Vytvorený “Register európskych kompetencií” pracovníkov dokumentačnej a informačnej sféry by sa mal stať základom pre budúce zavedenie jednotných európskych certifikátov pre pracovníkov v tejto oblasti.

Register európskych kompetencií – Euroreferentiel

Vytvorenie a publikovanie Euroreferentielu bolo prvým hmatateľným výsledkom mnohostrannej spolupráce deviatich európskych krajín4 v rámci projektu DECIDoc. Publikácia je kolektívnym dielom, v ktorom sa konzorcium DECIDoc pod vedením francúzskej asociácie ADBS pokúsilo definovať základné kompetencie, ktoré by mali mať príslušné kategórie informačných pracovníkov. Euroreferentiel vyšiel v oficiálnom francúzskom a an-glickom vydaní a bol preložený do mnohých ďalších jazykov5. Prestížnym zámerom každej asociácie bolo rýchle zabezpečenie prekladu do národného jazyka a jeho publikovanie. Český preklad vyšiel medzi prvými.

Publikácia Eurosmernice KIS – Sprievodca znalosťami a zručnosťami európskych odborných pracovníkov v odbore knihovníckych a informačných služieb bola vyhotovená na základe anglickej verzie Euroguide LIS – The Guide to Competencies for European Professionals in Library and Information Services, vydanej Aslib v máji 1999, a už v septembri 1999 vyšla ako 17. zväzok edície Aktuality SKIP. Celý náklad bol zakrátko rozobraný, avšak so súhlasom koordinátora je český text Euroreferentielu vystavený na webových stránkach SKIP, a tak bezplatne sprístupnený odbornej verejnosti na adrese: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/smernice.pdf  

Aké odborné kompetencie (odborné znalosti a zručnosti) majú ovládať podľa konzorcia DECIDoc európski informační pracovníci?

Euroreferentiel zahŕňa 30 kompetencií, ktoré sú rozdelené do štyroch skupín. Pri každej kompetencii sa rozlišujú štyri úrovne od základnej (najjednoduchšej) k najvyššej (najnáročnejšej).

Skupina A obsahuje kompetencie špecifické pre KIS

E01 KOMUNIKÁCIA S POUŽÍVATEĽMI A KLIENTMI
E02 ZNALOSŤ PROSTREDIA KNIHOVNÍCKYCH INFORMAČNÝCH SLUŽIEB (KIS)
E03 ZNALOSŤ EURÓPSKEHO ADMINISTRATÍVNEHO A PRÁVNEHO SYSTÉMU RIADENIA A SPRÁVY INFORMAČNEJ OBLASTI
E04 URČOVANIE A OVEROVANIE INFORMAČNÝCH ZDROJOV
E05 BUDOVANIE A SPRÁVA FONDOV
E06 FYZICKÉ ZAOBCHÁDZANIE S DOKUMENTMI
E07 ANALÝZA A PREZENTÁCIA INFORMÁCIÍ
E08 USPORADÚVANIE A ULOŽENIE INFORMÁCIÍ
E09 VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ
E10 FORMA A PREZENTÁCIA INFORMÁCIÍ


Skupina B zahŕňa komunikačné a príbuzné znalosti

E11 ÚSTNA KOMUNIKÁCIA
E12 PÍSOMNÝ STYK
E13 POUŽÍVANIE CUDZIEHO JAZYKA
E14 KOMUNIKÁCIA ZVUKOM A OBRAZOM
E15 MEDZIĽUDSKÁ KOMUNIKÁCIA
E16 KOMUNIKÁCIA NA FIREMNEJ ÚROVNI
E17 INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE: POČÍTAČE
E18 INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE: TELEKOMUNIKÁCIE
E19 PRODUCENTSKÉ A PUBLIKAČNÉ SYSTÉMY


Skupina C podchytáva riadiace a organizačné znalosti

E20 ADMINISTRATÍVNE POSTUPY
E21 MARKETINGOVÉ TECHNIKY
E22 KOMERČNÉ PRACOVNÉ POSTUPY
E23 NÁKUPNÉ A DODÁVATEĽSKÉ POSTUPY
E24 TECHNIKY MIKROEKONOMICKÉHO RIADENIA
E25 TECHNIKY INŠTALÁCIE ZARIA DENIA A VYBAVENIA INFOR- MAČNÉHO PRACOVISKA
E26 TECHNIKY PLÁNOVANIA A RIADENIA PROJEKTOV
E27 DIAGNOSTICKÉ A HODNOTIACE METÓDY
E28 TECHNIKY RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
E29 RIADENIE VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT


Skupina D je pre ďalšie oblasti znalostí užitočných pre rozvoj KIS

E30 ĎALŠIE OBLASTI ZNALOSTÍ UŽITOČNÝCH PRE ROZVOJ KIS

Ako príklad uvádzam všetky štyri úrovne vo vybranej kompetencii E13 POUŽÍVANIE CUDZIEHO JAZYKA:

ÚROVEŇ 1

 • porozumieť základnému obsahu dokumentu typu novinového článku
 • nadviazať krátky osobný kontakt pri použití niekoľkých jednoduchých viet
 • používať základnú slovnú zásobu jazyka

ÚROVEŇ 2

 • rozumieť a vedieť sa zrozumiteľne vyjadriť v každodenných i odborných situáciách
 • zostaviť koncept z niekoľkých jednoduchých viet
 • zhrnúť jednoduchú odbornú záležitosť, ktorú si prečítal alebo vypočul
 • rozumieť softvérovým inštrukciám bez toho, aby robil chyby

ÚROVEŇ 3

 • aktívne sa zúčastniť odbornej debaty, podporiť rozhodnutie
 • vysvetliť oprávnenosť pravidla alebo vysvetliť postup
 • vysporiadať sa s osobnou i odbornou korešpondenciou v danom jazyku
 • preložiť komplikovaný odborný dokument
 • opraviť rukopis alebo edične upraviť dokument v cudzom jazyku
 • vypracovať koncept korešpondencie alebo zápis z rokovania

ÚROVEŇ 4

 • účinne sa v cudzom jazyku zúčastniť pracovného rokovania, seminára
 • vypracovať koncept alebo návrh článku, písomného popisu, súhrnu alebo podať prezentáciu v cudzom jazyku
 • bez prípravy nahradiť pri rokovaní tlmočníka (pre konzekutívne – následné, teda nie simultánne tlmočenie)
 • viesť úspešne rokovanie o dohode alebo zmluve so zahraničnými partnermi


Aké schopnosti a vlastnosti majú mať podľa konzorcia DECIDoc európski informační pracovníci?

Euroreferentiel vytyčuje okrem odborných kompetencií v druhom dieli pätnásť hlavných schopností (vlastností), ktoré by mal mať knihovnícky a informačný pracovník.

Sú to: adaptabilita, analytické schopnosti, predvídavosť, komunikačné schopnosti, schopnosť kritického hodnotenia, hĺbavá myseľ, rozhodnosť, schopnosť načúvať, tímový duch, iniciatíva, organizačné schopnosti, didaktická vnímavosť, vytrvalosť, precíznosť, schopnosť vyvodzovať závery.

Budúcnosť Euroreferentielu

Členovia konzorcia DECIDoc na svojom záverečnom zasadnutí v Madride 24. a 25. novembra 2000 sa zhodli v tom, že výsledok spoločnej práce možno hodnotiť veľmi pozitívne. Všeobecný konsenzus bol i v tom, že projekt by mal v rámci programu Leonardo II ďalej pokračovať. Bola vytvorená “živá” databáza, naďalej sa zhromažďujú pripomienky, návrhy na úpravy a doplnky, a preto by mala byť priebežne dopĺňaná a aktualizovaná. Za stav Euroreferentielu zodpovedá doterajšie konzorcium, ktoré na jeho údržbu (t. j. navrhovanie a prerokúvanie zmien a doplnkov) vytvorí menšiu stálu skupinu (Standing Group – SG). Zároveň bol podaný návrh, aby boli spoločnými silami vypracované dve publikácie: Spôsob aktualizácie Euroreferentielu a Príručka pre využitie Euroreferentielu. Podľa názorov všetkých členov konzorcia by táto činnosť mala pokračovať i v prípade, že Európska komisia neprijme návrh na pokračovanie projektu v programe Leonardo II. Podľa posledných získaných informácií ADBS s predstaviteľmi Európskej komisie o zaradení projektu ďalej rokuje.

Poznámky:

1 The European Council for information association (ECIA).

2 The Association for Information Management (Aslib).

3 L’Association des Professionnels de l’Information et de la Documentation (ADBS).

4 Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia.

5 Vyšiel ďalej v talianskom, nemeckom, rumunskom, španielskom a flámskom jazyku.

Literatúra:

1. Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb : Eurosměrnice KIS. Praha : SKIP, 1999. 51 s.
2. BURGETOVÁ, Jarmila. Kompetence informačních pracovníků v Evropě. Čtenář, 1999, roč. 51, č. 12, s. 348-349.
3. VLASÁK, Rudolf. K evropské standardizaci kvalifikačních nároků na knihovnic-ko-informační profese. Čtenář, 2000, roč. 52, č. 9, s. 243-247.
4. Program Leonardo da Vinci : Kompendium projektů 1995 – 1999. Česká republika. Praha : Národní vzdělávací fond 2000. 285 s.
5. BURGETOVÁ, Jarmila. Rozvoj evropských kompetencí v oblasti informací a dokumentace – projekt DECIDoc. Praha : AiP 2001. [Informace na dlani – CD-ROM ke konferenci INFORUM, 29. – 31. 5. 2001].
6. BURGETOVÁ, Jarmila. Odborné znalosti v oboru knihovnických a informačních služeb – výsledky projektu DECIDoc. Národní knihovna, 2001, roč. 12, č. 3, s. 169-174.

Share:
Issue content