Vieme prečo to robíme?

From SlovakiaTretí ročník Týždňa slovenských knižníc sa z iniciatívy Slovenskej asociácie knižníc konal posledný marcový týždeň s
cieľom pritiahnuť pozornosť verejnosti na knižnice. Päť dní sme mali na to, aby sme využili všetok svoj um a sily a
zaujímavými akciami prispeli k propagácii knižnično-informačnej práce, obhájili svoje miesto v spoločnosti a presvedčili o
hodnotách, ktoré knižnice prostredníctvom svojich služieb prinášajú.

Nestačí však podujatia len vymyslieť a zrealizovať, treba ich aj spropagovať! Každým rokom sa objavujú zaujímavejšie a
nápaditejšie akcie. Začíname chápať, prečo to robíme. Čo však stále podceňujeme, je propagácia. Tentoraz nie však v médiách.
Nedostatočná je vzájomná informovanosť jednotlivých knižníc zapojených do TSK. Na webovej stránke SAK
(www.sakba.sk/podujatia.html) bolo k 21. marcu 2002 zaregistrovaných 90 podujatí. V skutočnosti ich bolo celkom určite
niekoľkonásobne viac – v minulom roku napríklad 1 392. Tento rok sme v redakcii napriek pokročilému termínu (polovica mája)
museli priam detektívnym spôsobom pátrať po akciách, ktoré knižnice na Slovensku organizovali. Zaujímali nás totiž, vzhľadom
na zameranie nášho časopisu, predovšetkým podujatia nejakým spôsobom súvisiace s využívaním informačných technológií v
knižniciach. Chceli sme im dať priestor nielen kvôli inšpirácii pre ostatných, ale ich týmto spôsobom aj oceniť.

Bolo to naozaj ťažké. Vraj to má čiastočne na svedomí nie celkom vhodne zvolený termín vzhľadom na prechod knižníc pod
VÚC a s tým súvisiace riešenia existenčných problémov jednotlivých knižníc. Dúfajme, že je to jediný dôvod. Ak nie, potom je
iste namieste otázka položená v úvode: Vieme, prečo to robíme?

O úvodnom podujatí TSK 2002 – otvorení Depozitnej knižnice EÚ a prezentácii Euro : i : portálu (
www.edis.sk) v CVTI SR sme informovali v čísle 1/2002. Nasledujúce riadky patria trom
vybraným knižnicam a ich podujatiam, ktorými propagovali využívanie informačných technológií v knižničnej praxi – Štátnej
vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne a Podduklianskej knižnici vo Svidníku, kde
inšpiratívnym môže byť najmä ich koncepčné poňatie TSK – jednotlivé akcie zastrešovala v priebehu celého týždňa prezentácia
videozáznamu knižničných aktivít pod názvom Úloha knižnice v informačnej spoločnosti.Moderné informačné služby v digitálnych knižniciach

(seminár)

21. marca 2002 zorganizovala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici druhý ročník seminára zameraného na aktuálnu
problematiku elektronických informácií v knižniciach. Témou tohtoročného podujatia boli Moderné informačné služby v
digitálnych knižniciach. Partnermi ŠVK pri organizácii akcie bola Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene a
Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici. Odbornej garancie sa ujal generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice doc.
PhDr. Dušan Katuščák, PhD., a seminár bol zaradený do cyklu ďalšieho vzdelávania knihovníkov na Slovensku.

Organizátorom sa podarilo získať renomovaných domácich aj českých prednášateľov, čo pritiahlo vysoký počet poslucháčov.
Prezentácie zároveň poskytli zaujímavú možnosť porovnať vývoj elektronických informačných služieb v knižniciach kedysi
spoločného štátu. Väčšina príspevkov vychádzala z praxe a rozoberala súčasný vývoj v knižniciach aj zámery do budúcnosti.
Teoretický charakter mala len úvodná prednáška PhDr. Jaroslava Šušola, CSc., z KKIV FiF UK v Bratislave, zameraná na
metadáta, ich funkcie a využívanie v práci s informáciami. Oboznámila účastníkov s fenoménom, ktorý vystúpil do popredia s
rozvojom elektronických informačných zdrojov, keď vznikla potreba vytvárania sekundárnych informácií o týchto zdrojoch s
cieľom uľahčiť prístup k nim.

Ďalšie príspevky už popisovali praktický proces prerodu klasických knižníc na digitálne, a to v konkrétnom prostredí
slovenských aj českých knižníc. PhDr. Bohdana Stoklasová (Národní knihovna Praha) prezentovala aktuálnu tému jednotných
informačných brán, ktoré umožňujú jednotný a pohodlný prístup k fondom knižníc a elektronickým zdrojom, hovorila o projekte
CASLIN, o jeho cieľoch, súčasnom stave a perspektívach. RNDr. Pavel Krbec (Karlova univerzita Praha) dokreslil túto
problematiku o popis fungovania informačných brán z pohľadu technického zázemia, predstavil softvérové zabezpečenie projektu,
programy MetaLib a SFX. Do konca roku 2002 sa do projektu CASLIN zapoja všetky väčšie české knižnice a projekt je otvorený aj
pre ďalšie knižnice v Českej aj Slovenskej republike. Cieľom CASLIN-u je zmapovať informačné zdroje dostupné v českých
knižniciach, spolupracovať pri ich budovaní a kooperatívnom využívaní.

Ďalšia zástupkyňa Národnej knižnice v Prahe PhDr. Hana Nová rozobrala súčasné možnosti vyhľadávania v elektronických
informačných zdrojoch v českých knižniciach. Na základe projektov s celoplošnou licenciou získali všetky knižnice v ČR
prístup k odborným informáciám zo zdrojov EIFL, ProQuest 500, Springer Link a KnowEurope. Využívajú sa tiež konzorciálne
sprístupnené informačné zdroje ako Web of Science, MathSci, Science Direct a iné. Aj tu sa zúročujú výhody konzorcií,
konkrétne spoločné financovanie a získavanie informačných zdrojov, ktoré by boli pre jednotlivé inštitúcie finančne
nedostupné.

Mgr. Marie Kolářová (Státní technická knihovna Praha) oboznámila prítomných s projektom Virtuálnej polytechnickej
knižnice, ktorého správcom je STK Praha. Tento otvorený systém umožňuje efektívny prístup k informáciám vrátane zasielania
kópií dokumentov a momentálne je doň zapojených 34 českých knižníc. V budúcnosti nie je vylúčená účasť slovenských knižníc v
tomto projekte.

Situáciu v slovenských knižniciach prezentovali zástupkyne troch inštitúcií.

Mgr. Beata Mokošová predstavila Slovenskú lesnícku a drevársku knižnicu pri TU vo Zvolene, hlavne činnosť oddelenia
vedeckých informácií, ktoré informácie nielen sprostredkúva, ale buduje vlastné databázy a podieľa sa na tvorbe databázy
AGRIS/CARIS. Mgr. Daniela Tóthová (Univerzitná knižnica Bratislava) venovala pozornosť využívaniu elektronických informačných
zdrojov v rámci medziknižničnej výpožičnej služby a predstavila experimentálny portál digitálnej knižnice, na ktorom
kooperuje Univerzitná knižnica v Bratislave s Moravskou zemskou knižnicou v Brne a Univerzitnou knižnicou v Bielefelde. Ing.
Danica Zendulková (Centrum VTI SR v Bratislave) sa zamerala na možnosti vyhľadávania informácií v internete, uviedla množstvo
príkladov z praktickej práce s internetom a upozornila na zaujímavé adresy v tejto obrovskej sieti. Pre poslucháčov boli
zaujímavé aj informácie Ing. Nadeždy Andrejčíkovej o protokole Z39.50, nevyhnutnom prostriedku online budovania spoločnej
bázy v heterogénnom prostredí, a Ing. Jaroslava Stejskala, ktorý prezentoval systém právnických informácií ASPI.

Seminár poskytol knihovníckej verejnosti pestrú mozaiku informácií o tom, ako sa knižnice vysporadúvajú so zložitým
obdobím zmien, keď informačná explózia a rýchly vývoj informačných technológií úplne menia charakter knižníc. Pozitívne
výsledky tých najlepších budú určite inšpiráciou a poučením pre ostatných.

Dovidenia na treťom ročníku seminára v marci 2003!

Mgr. Katarína Vyšná, ŠVK Banská Bystrica,
vysna@svkbb.sk
TSK v Podduklianskej knižnici vo Svidníku

Úloha knižnice v informačnej spoločnosti netradične

Ako je vo všeobecnosti známe, knižnice patria k najnavštevovanejším kultúrnym zariadeniam s dosahom na všetky vekové,
profesijné a sociálne skupiny obyvateľstva. V čase informatizácie našej spoločnosti pristupujeme neustále k novším a
modernejším formám kultúrnych a výchovných podujatí. Jedným z takýchto podujatí, ktoré sme v našej knižnici v rámci Týždňa
slovenských knižníc uskutočnili, bola akcia Úloha knižnice v informačnej spoločnosti – netradične – Videozáznam knižničných
aktivít. O čo tu vlastne išlo? Keďže sme si v nie tak dávnej minulosti mohli zakúpiť videokameru, rozhodli sme sa, že si
založíme malú skromnú videotéku, ktorá bude pozostávať z krátkych, ale aj dlhších nahrávok našich podujatí, ktoré
uskutočňujeme počas celého roka. Ako sme zistili, táto investícia sa nám vyplatila, lebo sme ju mohli neskôr zúročiť. Keďže
nie každý náš čitateľ má možnosť zúčastniť sa na našich podujatiach, rozhodli sme sa aspoň takouto formou a aspoň raz alebo
dvakrát v roku priblížiť aj tento druh našej práce, o ktorej možno nie každý vie, že ju robíme. Takto sa počas tohto týždňa
mohli naši návštevníci dozvedieť napríklad aj o tom, že v minulom roku bola u nás detská spisovateľka Monika Jankovčinová,
ktorá bola prítomná na krste zborníka literárnych prác našich mladých začínajúcich autorov, ďalej to boli rôzne súťaže, ako
napr. Kráľ čitateľov, Z ríše rozprávok alebo aj veľmi zaujímavá a poučná beseda s bylinkárkou Miladou Ivankovou a mnoho
ďalších podujatí. Tento videozáznam bežal po celý deň v priestoroch centrálnej evidencie, kde si ho mohol pozrieť každý náš
návštevník. A že táto aktivita mala úspech, o tom svedčí napríklad aj to, že sme mali niektorých “skalných” obdivovateľov,
ktorí sa dokázali na tieto záznamy pozerať aj tri hodiny v kuse.

svid1.jpg (21420 bytes)

svid2.jpg (23734 bytes)

Okná do sveta dokorán

Verejná knižnica je stále obľúbenou klasickou knižnicou, kde prebiehajú zmeny súvisiace najmä s novými požiadavkami
používateľov na knižnično-informačné služby a osobitne s nástupom internetu do knižnice ako nového fenoménu, ktorý umožňuje
prístup k obrovskému množstvu informačných zdrojov.

Pri návšteve knižnice snom každého používateľa internetu je v čo najkratšom čase získať čo najviac požadovaných
informácií. Preto snahou knihovníkov v priebehu Týždňa slovenských knižníc bolo používateľom knižnice, a hlavne tým, ktorí
ešte nemajú veľa skúsenosti s internetom, umožniť vyhľadávať www stránky na internete.

A tak používatelia knižnice mali možnosť zúčastniť sa prezentácie niektorých www stránok, sprístupnených na internete,
osobitne www stránok podduklianskej knižnice (
www.zvykni.sk,
www.svidnik.sk), a taktiež prakticky navštíviť vybranú stránku z katalógu www stránok,
ktorý sa buduje od roku 2001 na úseku hudobnom a umenovednej literatúry.

Ktorá veková skupina používateľov túto možnosť využila?

Boli to hlavne deti a mládež v skupinkách s pedagógmi, ale aj jednotlivci. O čo bol najväčší záujem? Samozrejme, že na
obrazovke okrem iného sa najviac objavovali hviezdy speváckeho a filmového neba a ich www stránky.

Už viem rešeršovať

“Nie vedieť všetko, ale čo, kde a ako to nájsť. V tom predovšetkým spočíva vzdelanosť človeka.”

Z tohto poznatku sme vychádzali aj pri organizovaní podujatia v rámci TSK pod názvom Už viem rešeršovať. Pre
používateľov častokrát zložité slovo rešerš sme premenili na praktickú pomôcku pri vyhľadávaní informácií. Vyskúšali si to
najprv žiaci 6. ročníkov v knižnici, a to v rámci dvojhodinovky dejepisu Náš región. Zoznámili sa s pojmom rešerš, databáza a
s praktickým vyhľadávaním v online katalógu v programe LIBRIS, prostredníctvom ktorého si vyskúšali vyhľadávanie kníh podľa
autora, názvu knihy alebo podľa predmetového hesla. V programe BIBLIS si vyskúšali vyhľadávanie článkov o meste Svidník, o
osobnostiach okresu Svidník a jednotlivých školách v meste Svidník. Niektorých zaujímali aj články o dejinách obcí. Boli
prekvapení, koľko informácií im takýto počítač a program dokáže vyhľadať. Vyhľadávanie informácií na určité témy deti
zaujalo.

V priebehu TSK si takéto vyhľadávanie informácií vyskúšali aj niektorí čitatelia z radov stredoškolskej mládeže. Preto
sme tematiku rešeršovania a úlohu počítačov zaradili do obsahu informačnej výchovy na základných a stredných školách ako
nevyhnutný a základný informačný zdroj pri vyhľadávaní informácií .

Tretí ročník TSK, ktorého mottom bolo “Človek – informácie – knižnice”, máme za sebou. Jeho výsledkom bolo uskutočnenie
prezentovaných aktivít Podduklianskej knižnice vo Svidníku, ku ktorým možno zaradiť aj vyhodnotenie 5. ročníka regionálnej
súťaže vo vyhotovovaní postavičiek či výtvarných prác podľa prečítaných rozprávok pod názvom Z ríše rozprávok, organizovanej
pre školské kluby základných škôl, informačnú výchovu pre žiakov 1. ročníkov ZŠ, spojenú so slávnostným zápisom do knižnice a
bibliobusov pod názvom Ja už viem čítať, ako aj literárno-hudobné pásmo pre žiakov ZŠ nazvanú Dom bez kníh je ako izba bez
oblokov.

Aj v tomto ročníku aktivít Týždňa… Podduklianska knižnica sa snažila reagovať na potreby a nové požiadavky
používateľov a držať krok s dobou, ktorá si žiada od nás knihovníkov rýchlosť, šikovnosť, ochotu a pohotový prístup pri
poskytovaní knižnično-informačných služieb.

Zuzana Sejková, riaditeľka Podduklianskej knižnice,
sejkova.zuzana@post.sk


Tskobr.jpg (27749 bytes)


Pekný dar z Kanady

Získavanie CD-ROM-ov do verejných knižníc je problematické, pretože tento typ nosičov je stále pre ňu cenovo,
pravdu povediac, neprístupný. Jedným z riešení je nájsť si mecéna. Oravskej knižnici sa pošťastilo skontaktovať sa
s p. Josephom M. Timkom, dôchodcom žijúcim vo Windsore v Kanade, a ten jej zaslal cenný dar. Sú to učebnice a
učebné pomôcky z rôznych predmetov pre stredné školy v angličtine (25 CD-ROM-ov) a 110 kompletných ročníkov
svetoznámeho zemepisného časopisu s unikátnymi fotografiami National Geographic (roky 1888 až 1998) spolu na 30
CD-ROM-och. Tento prírastok nám veľmi pomohol, lebo ponuka dokumentov na CD-ROM-och zakúpených nami bola dovtedy
dosť skromná. Súbor CD-ROM-ov National Geographic je identický s tlačenou podobou periodika a môžeme jeho
jednotlivé čísla prezerať “klasickým listovaním” . Navyše, elektronické spracovanie nám poskytuje možnosti
fulltextového vyhľadávania podľa nami zvolených kľúčových slov, prípadne podľa kategórií, ktoré sú v ponuke.
Program poskytuje niekoľko ďalších postupov pri triedení a uchovávaní zoznamov vyhľadaných článkov i možnosť ich
tlačenia.Kolegov z iných knižníc asi zaujíma, ako sme sa k tomuto “zdroju” dostali, preto by sme chceli uviesť pár informácií o
darcovi. Dobrý vzťah pána Timka k našej krajine má prozaické dôvody – jeho korene siahajú na Slovensko. On sa narodil už v
Kanade, no jeho rodičia sa prisťahovali z východného Slovenska. Celý život sa doma rozprávali “ponašemu” a dodnes slovo
“ponašemu” pre neho znamená po slovensky a v jeho prípade najmä po šarišsky. Kým ako šesťročný nezačal chodiť do školy,
nevedel po anglicky ani jediné slovo. So svokrou sa aj dnes rozpráva len po zemplínsky.

Tridsať rokov vyučoval matematiku na strednej škole, ktorá by sa dala prirovnať k nadstavbovému štúdiu na Slovensku. Má
veľmi dobrý vzťah k deťom a mládeži, čo sa ukázalo aj v roku 1991, keď vyučoval u nás v jazykových kurzoch, a dobrú mienku má
i o našej mladi: “Mladí ľudia, s ktorými som sa na Slovensku stretol, urobili na mňa veľký dojem. Väčšina študentov pracuje
veľmi usilovne a produktívne, sú veľmi slušní a poznajú morálne hodnoty. Môžem povedať, že si celkove nerobím o mladých ľudí
starosti… sú jednoducho fajn.”

Vedeli sme teda o ňom, že je naklonený našej mládeži, a tak sme mu formulovali aj našu prosbu. Skutočne je našim
zámerom, aby táto cenná kolekcia multimédií pomohla knižnici zvýšiť záujem najmä mladých ľudí o využívanie moderných nosičov
informácií. Ďalej to považujeme aj za veľmi dobrú pomôcku pri učení sa anglického jazyka “oddychovou” formou.

Pri daroch zo zahraničia vyvstáva dosť nepríjemný problém, ktorý vie nemilo prekvapiť, keď colnica oznámi, aký poplatok
treba uhradiť pri istej hodnote zásielky. Dodatočne žiadať darcu o doklad o finančnej hodnote posielaného tovaru je dosť
trápne…

Keď sa nakoniec balík šťastne dostane do knižnice, je to radostná chvíľa. Potom však nastáva starosť, ako tento dar čo
najefektívnejšie využiť. Možnosť využívať CD-ROM-y iba v priestoroch knižnice znižuje záujem o takýto dar. Zvlášť pokiaľ sú
to učebnice a podobné dokumenty. Riešenie tohto problému je však v súčasnosti nad sily knižníc. Pre nás z toho vyplýva
koncepčná otázka: nakupovať alebo prípadne darom sa snažiť získavať tieto moderné dokumenty, keď praktický záujem o ne je
dosť malý? Odpoveď na ňu možno prinesie až budúcnosť, keď sa stane internet aj pre používateľov knižníc bežnou
záležitosťou.

Zatiaľ sme to uzavreli tak, že sme prispeli k skvalitneniu ponuky našich služieb. Prostredníctvom regionálnych periodík
sme spropagovali tento cenný prírastok. Pozvali sme v rámci Týždňa slovenských knižníc pedagógov, aby sme im predviedli
využívanie uvedených dokumentov, a ponúkame ich používateľom pri každej vhodnej príležitosti. Ostatné už záleží na samotných
používateľoch.

Redakčná poznámka:

Pre čitateľov, ktorí majú záujem získať prehľad o akciách českých knižníc organizovaných v rámci BMI (Březen – měsíc
Internetu) ponúkame adresu:


http://www.brezen.cz   (rubrika “akcie v knižniciach”).

Share:
Issue content