Workshop Virtuálna univerzita v Bratislave

From Slovakia

V dňoch 18. – 19. marca 2002 sa v Bratislave konal medzinárodný workshop Virtuálna univerzita, ktorý organizovala
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v rámci programu IDEP v spolupráci s Lokálnym strediskom pre
dištančné vzdelávanie pri Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) pod záštitou rektora
STU.

Cieľom workshopu bolo prispieť k zlepšeniu komunikácie a spolupráce medzi inštitúciami poskytujúcimi dištančné a online
vzdelávanie v rámci Slovenska i na medzinárodnej úrovni, iniciovať prepájanie úspešných projektov v tejto oblasti a
identifikovať najaktuálnejšie problémy a rôzne prístupy a možnosti ich riešenia.

Na workshope boli predstavené projekty v oblasti dištančného a online vzdelávania zo Slovenska, Poľska, Českej
republiky, Rakúska, Slovinska a Francúzska.

Anna Grabowska z Poľska informovala o skúsenostiach s vytváraním medzinárodného online kurzu Ethics online, pričom na
tvorbe sa spolupodieľali autori z Poľska a Austrálie, ktorí tiež komunikovali online. Nový kurz sa v súčasnosti
prostredníctvom internetu ponúka študentom na celom svete.

Profesor Laulan z CNAM (Conservatoire National des Arts et Metiérs) v Paríži predstavil aktivity tejto organizácie.
Táto vzdelávacia inštitúcia založená krátko po Francúzskej revolúcii sa špecializuje na vzdelávanie na pracovisku. Prednosťou
dištančného vzdelávania je práve jeho možnosť preniesť vzdelávacie aktivity priamo na pracovisko, a tak je rozvíjanie tohto
modelu v kombinácii s dištančným vzdelávaním mimoriadne atraktívne.

L. Rovanová a L. Solenská zo Slovenskej technickej univerzity prezentovali svoje skúsenosti získané pri aplikovaní
nových vzdelávacích technológií vo vyučovaní jazykov. Ich aktivity v tejto oblasti už presahujú hranice Slovenska.

M. Terbuc a K. Jezernik informovali o využívaní internetu v inžinierskom vzdelávaní na Univerzite v Maribore v
Slovinsku.

Jindra Lisalová prezentovala svoje skúsenosti zo zavádzania nových foriem vzde-lávania na TU v Ostrave.

František Jakab, Ladislav Samuelis a Pavol Cicak predstavili fungovanie programu CISCO Networking Academies na
Slovensku, ktorý je v súčasnosti najrozsiahlejším online tréningovým programom fungujúcim na slovenských stredných a vysokých
školách.

V druhej časti workshopu boli predstavené niektoré z online kurzov realizovaných na slovenských vysokých školách, ktoré
vznikli vďaka finančnej podpore v rámci programu IDEP. Ide napríklad o tieto kurzy:

  • online kurz Evolúcia sociálneho správania, Univerzita Komenského, Centrum európskych štúdií,
  • kurzy v rámci bakalárskeho štúdia Riadenie v poľnohospodárstve, SPU v Nitre,
  • internetová inovácia dištančného vzdelávania, TU Košice,
  • distančné vzdelávanie v odbore financie, bankovníctvo a investovanie, TU Košice, Sociálny manažment, SlTU v
    Trnave.

Zborník z konferencie by mal vyjsť v septembri 2002, bude ho možné získať na adrese:

Lokálne stredisko dištančného vzdelávania, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava,
tel.:+421 2 602 91 719, fax:+421 2 654 11 004, e-mail:
lsdv@kar.elf.stuba.sk

Poznámka:

IDEP (Internet Distance Education Program) – Program podpory nových foriem vzdelávania, využívajúcich informačné a
komunikačné technológie.

Cieľ programu:

1. Šíriť vedomosti a poznatky o moderných formách dištančného vzdelávania a o jeho rozvoji na báze aplikácie
informačných a komunikačných technológií.

2. Podporiť rozšírenie dištančného vzdelávania o formy využívajúce internet – podporiť vznik nových kurzov,
prepracovanie a doplnenie existujúcich kurzov pre riadne vysokoškolské štúdium, ako aj pre celoživotné vzdelávanie, najmä v
oblasti humanitných vied.

3. Rozvoj ľudských zdrojov na Slovensku v oblasti dištančného vzdelávania.

4. Podpora koncepčného riešenia problematiky dištančného vzdelávania na Slovensku – stratégia a koncepcia.

Share:
Issue content