Prechod na zákon o verejnej službe a systemizácia miest v SNK Základné knihovnícke profesie a činnosti

From Slovakia

Na Seminári akademických knižníc 2002, ktorý sa konal 21. mája 2002 v Žiline, v rámci programu odznel príspevok na tému
Prechod na zákon o verejnej službe a systemizácia miest v SNK. Základné knihovnícke profesie a činnosti, v ktorom riaditeľ
SNK v Martine doc. Dr. D. Katuščák, PhD., predložil knihovníckej obci návrh špecifikácie klasifikácie zamestnaní v
knižniciach. Vzhľadom na závažnosť predloženého návrhu uverejňujeme úvodný text príspevku. Súčasťou textu sú aj prílohy
Zoznam činností, schopností a vedomostí a Klasifikácia knižníc podľa veľkosti fondu a veľkosti používateľskej komunity, ktoré
z priestorových dôvodov nemôžeme zverejniť v našom časopise, ale budú zverejnené na WWW stránke SNK (
www.snk.sk), prípadne ich autor záujemcom na požiadanie pošle elektronicky. Všetky tieto
materiály sú určené na verejnú diskusiu a pripomienky a návrhy treba posielať priamo autorovi do konca júna 2002. Materiál
bude po pripomienkovaní prerokovávať v lete t. r. Ústredná knižničná rada. (Redakcia)

V súlade s prechodom na zákon 313/2001 Z. z. o verejnej službe je potrebné vyriešiť dlhodobo zanedbanú úlohu, ktorou je
základná klasifikácia zamestnancov knižníc v základných knihovníckych činnostiach, ako aj ďalších zamestnancov
knižníc.

Treba uzatvoriť so zamestnancami knižníc nové pracovné zmluvy alebo doplnky k pracovným zmluvám, nanovo pomenovať ich
zamestnanie. Zamestnávateľ je povinný vypracovať pracovný poriadok, vypracovať nové pracovné a platové zaradenie v súlade so
zákonom alebo aj v súlade s osobitnými úpravami určenými v pracovnom poriadku.

V Jednotnom katalógu prác, ktorý platil do 1. apríla 2002, bolo možné knihovníkov zaraďovať do triedy T 3 až T 9. Podľa
nového zákona 313/2001 sa na verejných zamestnancov vzťahuje 14 tried a existuje možnosť doplniť katalóg pracovných činností
o nové alebo nedostatočne pokryté profesie. Podľa nového zákona sa súčasne mení systém platových stupňov, takže nie je možné
pri prechode na zákon o verejnej službe len mechanicky uplatniť nové platové tabuľky.

Nový Katalóg pracovných činností od 1. apríla 2002 umožňuje v časti 10. Kultúra použiť pre pracovníkov knižníc triedy T
3 až T 13. Zamestnanci knižníc však môžu byť zaradení aj do triedy T 14 (veda, výskum, informatika…).

V katalógu pracovných činnosti sa však nachádzajú len charakteristiky činností v triedach T 3 až T 13, pričom pri
každej charakteristike je len číslo bez pomenovania profesie. Tento nedostatok spôsobuje praktické problémy v konkrétnej
riadiacej praxi. Klasifikácia zamestnaní v tomto ohľade tiež nie je dostatočne diverzifikovaná a nepokrýva v celom rozsahu
knižničné potreby. Preto si musíme tento problém vyriešiť v rámci knihovníckeho spoločenstva tak, aby sme postupovali
porovnateľne a podľa spoločne dohodnutých a objektivizovaných princípov. Stanovenie jasných pravidiel hry uľahčí a sprehľadní
pracovnoprávne vzťahy a riadiacu prax. Zamestnanci budú mať jasnú predstavu o požiadavkách, ktoré sa na nich kladú a čo sa od
nich očakáva po pracovnej a vedomostnej stránke.

V Slovenskej národnej knižnici je prechod na zákon o verejnej službe spojený s prípravou novej systemizácie pracovných
miest a funkcií, ktorá začne platiť od 1. apríla 2002.

Predložená špecifikácia popisu prác, konkrétnych vedomostí a zručností jednotlivých zamestnancov knižníc vychádza z
týchto predpisov, nariadení a odporúčaní:

Zákon 313/2001 z 2. júla 2001 o verejnej službe.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 30. januára 2002, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej
službe a o ich zmenách a dopĺňaní.

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 111/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 122/2002 Z. z. Katalóg pracovných
činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 111/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 122/2002 Z. z. Katalóg pracovných
činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe.

Zbierka zákonov č. 16/2001 : Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky z 30. decembra 2000, ktorým sa
vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní.

Eurosměrnice KIS : Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a
informačních služeb. Praha : SKIP : ASLIB : ECIA : ADBS, 1999. – 51 s. – ISBN 80-85851-10-5

Cieľom predloženej špecifikácie v nadväznosti na uvedené úpravy je:

 • pokúsiť sa ustanoviť a spresniť názvy pracovných miest a funkcií zamestnancov knižníc, nakoľko názvy funkcií sa vôbec
  nenachádzajú v katalógu pracovných činností a len nedostatočne sú rozpísané v Klasifikácii zamestnaní (16/2001 Z.
  z.),
 • určiť rámcové základné pracovné činnosti pre pracovné zmluvy,
 • určiť kvalifikačné predpoklady a špeciálne požiadavky na vykonávanie zamestnaní v knižniciach (§ 2, ods. 8, zákona č.
  313/2001),
 • taxatívne vymenovať všetky základné činnosti, ktoré vykonávajú pracovníci v knižniciach,
 • navrhnúť výkonové normy pre základné skupiny zamestnancov,
 • navrhnúť konkrétnu pomôcku použiteľnú na posúdenie odborných vedomostí a zručností pri zaraďovaní zamestnancov na
  konkrétne pracovné miesta v knižniciach (matrica: názov zamestnania : kvalifikačný predpoklad : osobitný kvalifikačný
  predpoklad; požadovaná prax; tarifná trieda).


Špecifikácia klasifikácie zamestnaní v knižniciach

Základná filozofia:

Zamestnanci knižnice by boli rozdelení na dve veľké skupiny:

1. Knihovníci

Všetci zamestnanci knižnice s odborným knihovníckym vzdelaním alebo zamestnanci, ktorí získali odborné knihovnícke
vzdelanie (osobitný kvalifikačný predpoklad) v riadnom akreditovanom systéme ďalšieho vzdelávania (T4 –14).

2. Špecialisti

B1 Knižniční špecialisti – vysokokvalifikovaní zamestnanci knižníc, ktorí majú iné ako odborné knihovnícke vzdelanie a
sú potrební a zamestnaní v knižniciach v rôznych odborných útvaroch: napr. riaditelia knižníc a odborných
knižnično-informačných útvarov, manažéri, informační technológovia, správcovia databáz, systémoví inžinieri, právnici,
internetoví špecialisti, administrátori systémov, konzervátori, reštaurátori a pod. (napr. T 10 – T 14, podľa prílohy 7
zákona 313/2001 Z. z.).

B2 Knižniční asistenti – strední odborní zamestnanci, ktorí majú iné ako odborné knihovnícke vzdelanie a sú potrební a
zamestnaní v knižniciach v rôznych zložkách, spravidla vykonávajú práce pod odborným vedením knihovníkov, špecialistov alebo
knižničných technikov (napr. trieda 4 – 9). Ako asistenti knihovníkov v skupine A sú asistenti zaradení do splnenia zákonom
predpísanej praxe a podľa potreby aj do splnenia ďalších kvalifikačných predpokladov.

B3 Knižniční úradníci a referenti – zamestnanci hospodárskej správy a prevádzky: ekonómovia, účtovníci, rozpočtári,
ochrana objektu, vrátnici, informátori, vodiči, elektrikári, referenti BOZP, CO, PO, MTZ, úradníci, asistenti, sekretárky,
vnútropodniková kontrola, referenti verejného obstarávania, fotografi, polygrafi, knihári a pod. (napr. T 3 – T 11 podľa
prílohy 3 zákona 313/2001 Z. z.).

V SNK chceme určiť v pracovnom poriadku na výkon určitých zamestnaní v súlade so zákonom 313/2001 Z. z. osobitné
kvalifikačné predpoklady, aby zaraďovanie pracovníkov nebolo len mechanickou záležitosťou. Pracovníci by mali mať predstavu o
možnostiach svojho osobného rastu a o profesionálnej kariére. Mali by mať predstavu a istotu v tom, že pri splnení osobitných
kvalifikačných predpokladov a praxe majú perspektívu lepšieho pracovného a platového zaradenia.

Ďalej je len návrh riešenia, ktorý treba považovať za nultý variant. Knihovníci nemajú zatiaľ svoj profesiogram, hoci
ho veľmi potrebujeme. Navrhujem nejaký postup, ktorý by mohol byť základom ďalšej debaty a spresňovania. Základný model by
sme azda s pomocou múdrych ľudí zo všetkých knižníc mohli dať dohromady v dosť krátkom čase.

Najdôležitejšie teraz je podrobne rozpísať všetky činnosti, ktoré sa v knižniciach robia. Pri zaraďovaní treba potom
zvážiť, či ich zaraďovaný zamestnanec naozaj vie aj skutočne robiť a či má osobitné kvalifikačné predpoklady.

Share:
Issue content