Diskusné fórum na www.zvykni.sk

Introducing

Keď sa snažíme seriózne riešiť nejaký problém, mali by sme sa pokúsiť získať o ňom čo najviac informácií. V lepšom
prípade môžem využiť aj skúsenosti iných ľudí s riešením toho istého alebo podobného problému. Vždy máme niekoľko možností,
ako budeme postupovať: môžeme si lámať hlavu sami, alebo požiadame o pomoc iných – skúsenejších či informovanejších
ľudí.

Ktosi múdry kedysi povedal, že nejestvuje nový problém. Aj ten, ktorý je pre nás nový, už riešil niekto pred nami, teda
niekto s ním (a najmä s jeho riešením) už má skúsenosti.


Nevymýšľajme vymyslené

Informačné technológie (počítače, programové vybavenie počítačov a vzájomná komunikácia medzi počítačmi) ponúkajú
ľuďom, ktorí ich využívajú, nesmierne možnosti pri zbieraní, skladovaní a distribúcii informácií. Jednou z množstva
vynikajúcich vlastností informačných technológií je tá, že naše súkromné vedomosti môžeme ponúknuť na verejné využitie. Táto
vlastnosť informačných technológií sa nám priam ponúka na využitie v procese masového nasadenia informačných technológií,
teda v procese informatizácie spoločnosti. Preto: komunikujme spolu, deľme sa o svoje vedomosti a verejne ich prezentujme.
Laická i odborná verejnosť takýto počin nepochybne ocení.


Pracujeme v prospech spoločnosti

V procese informatizácie spoločnosti prežívame paradoxnú situáciu, keď sme na jednej strane všetci vystavení pôsobeniu
informačných technológií, ale na druhej strane iba málo ľudí naozaj rozumie tomuto fenoménu a jeho obrovskému vplyvu na život
spoločnosti i jej jednotlivcov.

Knižnice ako prirodzené strediská informačnej obsluhy verejnosti sú priam predurčené na to, aby vo verejnom záujme
“odhaľovali tajomstvá” fenoménu zvaného informačné technológie, aby definovali základné ciele ich zmysluplného využitia a
načrtli účinné spôsoby dosahovania žiadaných cieľov. Samozrejme, nejde o to – nalinajkovať JEDINÚ SPRÁVNU CESTU, hrdo sa pod
ňu podpísať a potom sa do krvi biť za jej neomylnosť a nespochybniteľnosť. Sektársky prístup naisto nepovedie k výsledkom, o
ktorých by sme mohli neskôr s čistým svedomím povedať, že pracujeme v prospech spoločnosti.


Viac hláv, viac rozumu…

Prakticky interpretovať uvedenú ľudovú múdrosť možno hoci aj takto: Využime všetky dostupné možnosti a technológie,
nachádzajme účinné spôsoby vyhľadávania odborne zdatných jednotlivcov a poskytnime im možnosť verejne sa prezentovať a
sprístupňovať svoje vedomosti! Lenže: proces vyhľadávania jednotlivcov, ktorí sú odborne vpredu a môžu laickej verejnosti
povedať veľa užitočného, je príliš komplikovaný, ak sa pridržiavame tradičných spôsobov výmeny informácií. Riešenie úlohy
vyhľadávania takýchto ľudí a komunikácie s nimi výrazne zjednodušuje využitie informačných technológií prostredníctvom
špeciálnych aplikácií, tzv. diskusných skupín.

Z praxe však vieme, že iba málo internetových diskusných skupín slúži serióznemu účelu. Treba povedať, že vlastnosti
väčšiny týchto aplikácií nie sú práve najlepšie prispôsobené serióznemu účelu. Možnosti správy a moderovania diskusie sú
zväčša zanedbateľné, a tak sa vďaka nepatričným reakciám nezainteresovaných diskutujúcich v krátkom čase rozpadli a naďalej
rozpadávajú mnohé, aj zaujímavé skupiny diskutujúcich. Výsledkom praktických skúseností je poznanie, že problémom v
súčasnosti nie je ani tak dostupnosť technológie, ako naša schopnosť ustrážiť zmysluplnosť diskusií…


Diskusné fórum ZVYKNI

Diskusné fórum na stránke Združenia východoslovenských knižníc chce sprostredkovať výmenu informácií a prezentovať
názory odborníkov v oblasti informačných technológií, s dôrazom na oblasť činnosti knižníc a ich rozvoja. Cieľom je poskytnúť
pracovníkom knižníc a širšej verejnosti informácie, z ktorých môže vyvodzovať vlastné závery o zmysluplnom využívaní
informačných technológií v záujme účinnejšieho dosahovania individuálnych či skupinových cieľov a prípadne sa vyvarovať ich
zápornému pôsobeniu.

Náš cieľ nie je malý a nie je jednoduché dosiahnuť ho. Na začiatok sme sa snažili seriózne vyhodnotiť jestvujúce
možnosti a doterajšie skúsenosti z praxe týchto technológií. Výsledkom nášho hľadania riešenia problému na tému “Viac hláv,
viac rozumu”, je diskusné fórum skvelých vlastností s neobmedzenými možnosťami pri vytváraní a moderovaní diskusných skupín,
ktoré ponúkame na využitie na webovej stránke
www.zvykni.sk.

Na záver niekoľko základných informácií o aplikácii:

Diskusné fórum dovoľuje vytvoriť neobmedzené množstvo moderovaných alebo nemoderovaných diskusných skupín. Štruktúra
diskusie je rozdelená na KATEGÓRIE (tematické celky), FÓRA a TÉMY. Kategória znamená určenie širšieho okruhu tém alebo
spoločenskej skupiny. V kategórii sú vytvárané diskusné fóra a pre každé fórum je určený moderátor. V jeho právomoci je
vytváranie tém, určenie, či ide o súkromné alebo verejné fórum ap. Účasť v diskusii – posielanie príspevkov – je podmienená
registráciou diskutujúceho.

Možností moderovania, teda usmerňovania a ochrany diskusie, je veľmi veľa a ich vymenúvanie pre každého prispievateľa
aj zbytočné. Diskusné fórum si môžete vyskúšať a používať na stránke
www.zvykni.sk. Kto má záujem vytvoriť si a moderovať vlastné diskusné skupiny, môže
osloviť správcu diskusného fóra.

 


Ing. Roman Milián,

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach,

romil@subjekty.sk

Share:
Issue content