Issue 3/2002

From Slovakia

Spolupráca knižníc v združení KOLIN

Spolupráca knižníc v regióne východného Slovenska sa začiatkom 90. rokov príliš nelíšila od situácie v iných regiónoch Slovenska. Sústreďovala sa takmer výlučne do oblasti...

From Slovakia

Súčasnosť a perspektívy Združenia knižníc východného Slovenska

Súčasnosť a perspektívy Združenia knižníc východného Slovenska   Motto: Temer každá knižnica je niečím výnimočná, jedinečná a vo svojich kamenných múroch uchováva...

From Slovakia

Komunikačný dialóg v podmienkach knižničnej spolupráce

Všetky služby verejnosti sú kvalitnejšie, keď knižnice spolupracujú v záujme výmeny informácií, názorov, služieb a odborných znalostí, zdôrazňuje sa v Manifeste verejných knižníc...

From Slovakia

Spolupráca v podtatranskom regióne

Podtatranská knižnica v Poprade je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrnovzdelávacej a vydavateľskej činnosti;...

From Slovakia

Elektronické informácie pre knižnice na Slovensku, Projekt Electronic Information For Libraries Direct (EIFL Direct)

V treťom roku existencie je projekt eIFL Direct v slovenskom knihovníckom svete známym pojmom a zdalo by sa, že ho netreba znovu spomínať. Aj napriek tomu bude iste užitočné si pripomenúť,...

From Slovakia

Funguje ešte občianske združenie Pro Scientia?

Presne túto otázku položila redaktorka časopisu ITlib predsedníčke združenia a vyzvala ju, aby o združení niečo napísala do čísla, ktoré bude venované kooperácii knižníc na...

From Slovakia

Prieskum situácie v poskytovaní MVS na Slovensku

Medziknižničné výpožičné služby sú najstarším a súčasne stále jedným zo základných spôsobov spolupráce medzi knižnicami, pretože napomáhajú riešenie problému nedostatočne...

From abroad

Fínsky gambit

“Gambit – otvorenie, pri ktorom sa ponúkne materiálna obeť v záujme urýchleného vývinu figúr, prípadne obsadenia centra alebo zostrenia hry. Názov pochádza z talianskeho (dare il...

Step by Step

Mikrovlnné pripojenie knižnice na internet

Cieľom každej verejnej knižnice je sprístupniť používateľom internetové služby (emailovú komunikáciu a vyhľadávanie informácií z celého sveta), informácie o knižnici na WWW...

Step by Step

Ako spájať svoje sily?

V nasledujúcom príspevku ponúkame prehľad spôsobov združovania fyzických a právnických osôb, ako sú občianske združenia, záujmové združenia, zmluvy o združení, nadácie atď., v...

Step by Step

Moje skúsenosti s výberom knižničného systému

Cieľom môjho príspevku je podeliť sa o svoje skúsenosti s kolegami, ktorí plánujú automatizáciu knižnice a sú momentálne v štádiu rozhodovania o výbere knižničného softvéru....

Infomix

Infomix

Program elektronizácie slovenských knižníc schválený Koncom júna 2002 bol v pripomienkovom konaní Program elektronizácie knižníc v SR, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila na...

Introducing

Podpora retrokatalogizácie fondov a účasti knižníc na tvorbe Súborného katalógu knižníc SR

V júni t. r. sme v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou organizovali odborné podujatie Súborný katalóg – strategická úloha slovenského knihovníctva. Podujatia sa zúčastnilo...

Free attachment

Opis a prieskum prameňov. Smernica na podporu digitalizácie a spolupráce knižníc, archívov a múzeí. (edícia PULMAN)

OBSAH ÚVOD K SLOVENSKÉMU VYDANIU OPIS A PRIESKUM PRAMEŇOV PRAKTICKÉ POKYNY: OPIS PRAMEŇOV Metaúdaje Opisy zbierok Riadené slovníky a tezaury Jednotné identifikátory PRAKTICKÉ POKYNY:...

From Slovakia

Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ (Knižnice a zahraničná spolupráca)

   Podunajská knižnica v Komárne je už samotnou lokalitou sídla predurčená na pokus o plynulú cezhraničnú spoluprácu s knižnicami v Maďarskej republike. Korene spolupráce...

From Slovakia

Vieme spolupracovať? Zamyslenie sa nad využívaním Web of Science

Ministerstvo školstva SR v roku 2001 predložilo na rokovanie vlády SR Návrh opatrení na zlepšenie situácie v oblasti používania informačných technológií na vysokých školách. Materiál...

From abroad

Kanadská stratégia spoločného využívania informačných zdrojov: to hlavné v národnom plánovaní alebo zastarané v 21. storočí?

Niekoľkoročné spoločné úsilie Národnej knižnice Kanady (BNC) a spoločenstva kanadských knižníc s cieľom vypracovať a zrealizovať technickú a politickú infraštruktúru, ako aj...

From abroad

Plán budovania siete spolupráce knižníc v Poľsku

Navrhovaný poľský projekt siete spolupráce sleduje efektívne využívanie skromných prostriedkov, ktorými disponujú poľské knižnice. Hlavnou úlohou siete je spolupráca knihovníkov...

From abroad

Licencie a knižnice

V súčasnosti knižnice získavajú knižničné materiály nielen cestou nákupu, ale aj platením za prístup k elektronickým publikáciám dostupným na webových stránkach. Aby knižnice...

From abroad

Zásady uzatvárania licenčných zmlúv prijaté organizáciou IFLA

Hoci knihovnícke spoločenstvo pri poskytovaní informácií elektronickou cestou rozhodne podporuje zachovanie výnimiek z výhradného práva autorského, ktoré sú mu priznané, existujú...

Step by Step

www.sezamotvorsa...

       www.sezamotvorsa… Články o konzorciách z poľského elektronického časopisu EBIB   Graźyna Piotrowicz Konzorciá školských knižníc –...

Introducing

Diskusné fórum na www.zvykni.sk

Keď sa snažíme seriózne riešiť nejaký problém, mali by sme sa pokúsiť získať o ňom čo najviac informácií. V lepšom prípade môžem využiť aj skúsenosti iných ľudí s riešením...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! Prijal som ponuku redakcie napísať tento editoriál. Nie preto, že som presvedčený, že poviem niečo nové. Ani nie som stúpencom mlátenia prázdnej slamy. Ale keď som...

Main Articles

Spoločne každý sám (Zamyslenie sa nad spoluprácou slovenských knižníc)

Vajce alebo sliepka? Čo bolo skôr, knižničný grant alebo spolupráca knižníc? Podoba tejto otázky s onou filozofickou je čisto formálna. Odpoveď na ňu dáva naša každodenná...

Main Articles

Spolupráca: najobtiažnejšia knihovnícka disciplína?

Motto: Ak ste všetci na jednej lodi, pravdepodobne zahyniete, pokiaľ sa nenaučíte cieľavedome spolupracovať. Robert Wright (1) O príspevok na tému spolupráce ma požiadala redakcia časopisu...

Main Articles

Quo vadis, spolupráca v elektronizácii na Slovensku?

V súvislosti s nosnou témou tohto čísla ITlib – spolupráca knižníc – sme oslovili profesora Ing. Štefana Kimličku, PhD., vedúceho Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej...

Main Articles

Otvorené archívy – model systémovej interoperability

Úvod Teória a prax digitálnych knižníc je v súčasnosti zrejme jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí internetu. Výskumy smerujú k hľadaniu riešení, ktoré by maximálne...