Podpora retrokatalogizácie fondov a účasti knižníc na tvorbe Súborného katalógu knižníc SR

Introducing

V júni t. r. sme v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou organizovali odborné podujatie Súborný katalóg – strategická úloha slovenského knihovníctva. Podujatia sa zúčastnilo takmer 100 zástupcov knižníc všetkých úrovní. V tom čase sa formovali aj podklady pre Program elektronizácie knižníc v Slovenskej republike, ktoré vyústili do materiálu predloženého na rokovanie vlády SR.

Zatiaľ čo Slovenská národná knižnica sa v koncepcii rozvoja slovenského knihovníctva a v projekte elektronizácie knižníc zameriava na rozvoj a kompatibilitu knižníc na najvyššej hierarchickej úrovni (a to najmä z pohľadu participácie na tvorbe súborného katalógu a koperatívnej katalogizácie), naším cieľom bolo vyvinúť súbor nástrojov na podporu retrokatalogizácie fondov knižníc pomocou knižničného softvéru PROFLIB (resp. jeho časti pre vstup dát ADEM Plus) a podporiť:

 • zavádzanie automatizácie knižníc, ktoré nemajú žiaden softvér, alebo majú databázový systém CDS/ISIS (DOS alebo Windows), resp. majú softvér, ktorý sa ďalej nerozvíja a je morálne a technicky zastaraný;
 • účinným nástrojom – ADEM Plus Micro s pripojenými dátami SNB – minimalizáciu času potrebného na automatizované spracovanie záznamov vrátane tzv. retrofondov knižnice;
 • zúženie procesu katalogizácie na vyhľadanie relevantného záznamu SNB, pridelenie holdingových informácií (napr. signatúra, lokácia knižnice) a presun relevantného záznamu SNB do lokálnej bázy dát (lokálneho katalógu knižnice);
 • účasť každej knižnice na tvorbe súborného katalógu (exportom holdingových informácií do centrálneho počítača SNK);
 • finančne nenáročnou službou – webhosting – verejný prístup ku katalógu knižnice na internete v rámci vlastnej stránky každej knižnice (bez nákupu softvéru).

Produkt ADEM Plus Micro s dátami SNB sme predstavili na už spomínanom podujatí. Medzičasom sme so SNK uzatvorili Zmluvu o spolupráci a stanovili sme podmienky, za akých budú knižnice mať ADEM Plus Micro prístupný. Koncom júna t. r. bol spracovaný a zverejnený materiál Program elektronizácie knižníc v Slovenskej republike, v ktorom bola prezentovaná predstava zavedenia integrovaného programu elektronizácie a internetizácie knižníc. Na programe elektronizácie je vzácne najmä to, že konečne je zrejmý posun v chápaní automatizácie knižníc (odklon od doteraz propagovanej finančne pomerne nákladnej automatizácie vnútroknižničných procesov smerom k zlepšovaniu knižnično-informačných služieb občanom a rozvíjaniu vzájomnej kooperácie knižníc).

Program elektronizácie knižníc sa sústredil na saturovanie obstarania jednotného knižničného softvéru a celoštátnych úloh, na financovanie elektronizácie SNK v Martine, Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, vedeckých knižníc v pôsobnosti rezortu kultúry a podporu elektronizácie verejných knižníc v pôsobnosti územnej samosprávy.

Produkt ADEM Plus s dátami SNB organicky zapadá do celého programu elektronizácie knižníc, pretože:

 • je riešením pre väčšinu knižníc v SR a pritom neobmedzí knižnice, aby používali iba nami spracovaný softvér pre knižnice PROFLIB, resp. ISIS/WinISIS (štandardnou funkciou ADEM Plus Micro je export dát v UNIMARC-u, resp. v pripravovanom formáte MARC21);
 • unifikuje spracovanie katalógu knižnice, najmä tzv. retrofondov s použitím unifikovaných záznamov spracovaných v SNB;
 • práca s dátami SNB nevyžaduje bezpodmienečne aktívne pripojenie knižnice na internet (hoci pripojenie na internet je veľkým prínosom, ak toto pripojenie je aktívne pre verejný prístup ku kalalógu knižnice);
 • je finančne nenáročným riešením, najmä z hľadiska prístupnosti dát SNB v lokálnom režime bez finančne a časovo náročného “sťahovania” spracovaných záznamov cez internet;
 • v nadväznosti na ponúknutú službu “webhosting” umožní každej knižnici byť prístupnou verejnosti 24 hodín denne, a to cez súborný katalóg SNK a cez vlastnú webovú stránku knižnice.

SNK ďalej ponúka výraznú cenovú podporu pri nákupe ADEM Plus pre tie knižnice, ktoré majú k dispozícii SNB na CD. Na základe vzájomnej dohody, tieto knižnice budú platiť za dáta SNB iba raz a softvér ADEM Plus s dátami SNB budú mať za polovičnú cenu. Cenové relácie ponúkaných produktov nájdete na našej webovej stránke www.ceit.sk, resp. na stránke softvérového produktu pre knižnice www.proflib.sk.

Ide o tieto produkty:

 • ADEM 3.992 Plus Micro (cenová relácia pre knižnice, ktoré vlastnia SNB na CD alebo odborné knižnice, pre ktoré dáta SNB nie sú relevantné),
 • ADEM 3.992 Plus Micro SNB (cenová relácia pre knižnice, ktoré neodoberajú SNB na CD),
 • služba webhosting (vystavenie katalógu knižnice na internete za minimálny mesačný poplatok – pozri už vystavené knižnice, napr. miestnu knižnicu v Podunajských Biskupiciach www.mupb.sk).

 

 

Bibliografické odkazy:

1. Súborný katalóg – stratégia slovenského knihovníctva (Zborník prednášok na CD), Bratislava : CEIT, 2002, nestránkované (dostupné tiež na www.ceit.sk).

2. Program elektronizácie knižníc v Slovenskej republike (materiál dostupný cez stránku MK SR www.culture.gov.sk).

3. Stančíková, P.: Nové kritériá pre výber knižničného softvéru z pohľadu návrhu stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006. In: Knižnice a informácie, 2001, č. 3, s. 76-82.

4. Stančíková, P. – Šmihla, M. – Šmihlová J.: Čo nového v rozvoji softvéru pre CDS/ISIS. In: Bulletin CVTI SR, 2000, č. 4, s. 63-67.

5. Profesionálna knižnica – nová ponuka modulárnych komponentov softvéru pre knižnice (vrátane prezentácie súborného katalógu knižnice na internete). In: Bulletin CVTI SR, 1998, č. 4, s. 49-54.

 

Ukážky práce so softvérom PROFLIB/ADEM Plus Micro s dátami SNB pri retrokatalogizácii fondov knižnice:

snk1.gif (74047 bytes)

1. Hlavné menu softvéru ADEM Plus SNB – pre preberanie dát SNB

 

snk2.gif (74333 bytes)

2. Výber dát z katalógu SNB (prístup podľa názvu publikácie)

 

snk3.gif (68392 bytes)

3. Prvá strana záznamu lokálneho katalógu knižnice (po prebraní záznamu z pripojeného katalógu SNB)

 

Ukážky katalógu miestnej knižnice v Podunajských Biskupiciach na internete:

biskup3.gif (78441 bytes)

4. Hlavné menu pre prístup do katalógu miestnej knižnice na internete

 

biskup1.gif (19413 bytes)

5. Výber podľa kategorizácie literatúry v miestnej knižnici


biskup2.gif (88310 bytes)

6. Záznam miestnej knižnice obohatený o ilustráciu a anotáciu z údajov vydavateľstva Ikar

 

Ing. Pavla Stančíková, CSc., CEIT, s. r. o., Bratislava,
pavla@ceit.sk

Share:
Issue content