Infomix

Infomix

Program elektronizácie slovenských knižníc schválený

Koncom júna 2002 bol v pripomienkovom konaní Program elektronizácie knižníc v SR, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí dňa 17. júla 2002.

Uznesenie vlády SR č. 801 k tomuto programu nájdete na vnútornej strane zadnej obálky nášho časopisu. Plné znenie Programu elektronizácie knižníc v SR nájdete na www.rokovania.sk   (229. rokovanie vlády SR zo dňa 17. júla 2002 pod poradovým číslom 15).


Sprievodný program na Bibiliotéke pre knižnice

V rámci tohtoročného sprievodného programu medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka 2002 okrem vyhodnotenia programu V čítaní je poznanie pripravuje SAK v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave pre knihovnícku odbornú verejnosť v piatok 8. novembra 2002 slovensko-nemecký seminár na tému Knižničné siete a súborné katalógy.


Rapid Library a súborný katalóg knižníc SR

V Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave sa 1. júla 2002 stretli používatelia knižničnoinformačného systému Rapid Library na Slovensku, aby – ako v úvodných slovách zdôraznila PhDr. D. Krausová, riaditeľka SEK EU – hľadali optimálne možnosti účasti na budovaní Súborného katalógu knižníc SR (SKK SR).

Po prezentácii štyroch variantov možného riešenia Ing. N. Andrejčíkovou sa rozprúdila živá pracovná diskusia, ktorá deklarovala skutočnú ochotu spolupracovať pri budovaní SKK SR, ale za obojstranne prijateľných podmienok. Preto sa 32 zúčastnených zástupcov knižníc okrem iného na záver dohodlo na tom, že podporujú existenciu heterogénneho prostredia v procese elektronizácie knižníc SR a poverujú firmu Cosmotron, s. r. o., a štyroch vybraných zástupcov knižníc zastupovaním používateľov systému Rapid Library v ďalších rokovaniach so správcami SKK SR.


Bezplatný prístup do databázy CELEX

Depozitná knižnica EÚ Centra VTI SR má na základe štatútu nárok na bezplatné využívanie online databázy CELEX, ktorá je dôležitým zdrojom plnotextových dokumentov. Databáza obsahuje platnú legislatívu EÚ vrátane archívu. Poskytuje prístup k dokumentom publikovaným v oficiálnom vestníku Official Journal séria L (nové platné právne predpisy) a séria C (navrhované právne predpisy, vyhlásenia a stanoviská Európskej komisie, informácie o nových súdnych prípadoch), k súdnym rozhodnutiam a ďalším dokumentom Európskeho súdneho dvora, pripravovaným dokumentom, parlamentným otázkam a odporučeniam k legislatíve jednotlivých štátov. Databáza je denne aktualizovaná.

Prístup do databázy je možný v priestoroch Depozitnej knižnice EÚ (Centrum VTI SR, Nám. slobody 19, 1. posch.), pondelok – piatok 8.00 – 15.00 hod.
Kontakt: Mgr. M. Uhrínová, tel. 02/54 43 18 05, 57 27 62 34, fax: 02/52 96 44 97, email: edis@tbb1.cvtisr.sk.


Od 1. augusta 2002 sa stáva výhradným distribútorom knižničného systému Aleph pre Česko a Slovensko Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Prahe na čele s Dr. Pavlom Krbcom. Presun kancelárie distribútora z Izraela do ČR a SR sa realizoval s cieľom uľahčiť komunikáciu, podporiť implementácie nových verzií a pokračovať v celkovom zlepšovaní a rozširovaní spolupráce s ostatnými knižničnými systémami.


Ku dňu 30. jún 2002 došlo v Českej republike k zlúčeniu dvoch najväčších českých knihovníckych združení – Asociace knihoven (AK) a Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Nástupníckou organizáciou sa stal SKIP. V rámci SKIP vznikla Zamestnávateľská sekcia, ktorá formuluje ekonomické, legislatívne, odborné záujmy knižníc z pohľadu zamestnávateľa.

Z komentára PhDr. Vojtecha Balíka, riaditeľa NK v Prahe, ktorý bol zverejnený v českej internetovej konferencii “Knihovna”, vyberáme:

… “Asociácia knižníc ČR má za sebou viac než 5ročné pôsobenie, ktoré prinieslo veľa užitočného. Pritom vždy postupovala v zhode, resp. v spojenectve so Zväzom knihovníkov a informačných pracovníkov ČR. Obidva spolky spájal veľký priestor spoločného záujmu a spoločných cieľov v oblasti zamestnávateľských záujmov. V tomto priestore obidve strany vždy chápali prirodzené opodstatnenie a nevyhnutnosť úzkej spolupráce. A tá dobre fungovala: v mnohých situáciách sa spolky dohodli, vydali spoločné stanovisko, vystupovali ako jeden hlas. Už prerokovávanie a príprava stanovísk boli veľmi často spoločné, v mnohých prípadoch boli účinné a úspešné.

Veľkú úlohu v tom hralo personálne prepojenie a prekrývanie obidvoch organizácií. Popri tom, že veľká väčšina členov AK boli súčasne (korporatívnymi) členmi SKIP, bolo niekoľko kolegov osobne zapojených súčasne vo vedení obidvoch (prípadne viacerých ) spolkov. To síce je užitočné pre spoluprácu a veci to len pomáha, im samotným to však často prináša ťažkosti: tých niekoľko málo angažovaných ľudí nesie obrovské bremeno kumulovaných funkcií, takže zodpovednosť je sústredená len na nich, sú permanentne preťažení a ich sily sa trieštia.”…

Na Slovensku je to vari inak?


Knžinice ako novopripojené organizácie do Govnetu

Dňa 14. augusta 2002 schválila vláda SR Návrh finančného zabezpečenia operatívneho zvýšenia prenosových kapacít dátových okruhov Úradu vlády SR, podľa ktorého majú byť knižnice na Slovensku financované z verejných zdrojov pevne pripojené na internet prostredníctvom vládnej dátovej siete GOVNET alebo akademickej siete SANET. Časové rozpätie pripájania knižníc na internet je takéto: do 31. decembra 2002 – Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská lekárska knižnica a štátne vedecké knižnice v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove; do 31. decembra 2003 – regionálne knižnice; do 31. decembra 2004 – mestské a obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom a vybrané špeciálne knižnice.

www.rokovania.sk (rokovanie vlády SR č. 231, príloha k návrhu č. 9, zo dňa 14. augusta 2002)


Knižnica európskeho štandardu (medzinárodná konferencia)

V dňoch 9. a 10. septembra 2002 mala slovenská knihovnícka obec milú príležitosť na stretnutie a výmenu skúseností. V tomto termíne sa vo Zvolene konala medzinárodná konferencia pod názvom Knižnica európskeho štandardu, ktorú usporiadala Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene pri príležitosti 50. výročia svojho založenia. Odborný program mal päť programových blokov: Knižnica v zrkadle času, Ďalšie vzdelávanie knihovníkov, Elektronické zdroje, Internet v knižnici a Moderné informačné technológie, elektronické publikovanie, digitalizácia, archivácia a ochrana elektronických zdrojov. Každý príspevok poskytol účastníkom množstvo informácií a podnetov.

Vzhľadom na obmedzený priestor a krátkosť času, ktorý uplynul medzi konferenciou a napísaním tohto článku, ponúkam čitateľom pár mojich vlastných dojmov a postrehov týkajúcich sa (ako inak) hlavne informačných technológií.

Zaujímavou informáciou sa prezentoval riaditeľ SNK v Martine Dušan Katuščák, ktorý v rámci príspevku o informatizácii knižníc predstavil projekt spoločného knižničnoinformačného systému tretej generácie, schválený vládou SR, ktorého realizácia sa začne už v tomto roku. Základom systému bude jednotný softvér spravovaný z jediného centra, ktorý bude mať za úlohu odstrániť informačnú nekompatibilitu knižníc. Táto investícia prinesie z celoslovenského hľadiska značnú finančnú úsporu, ale aj nesmierne množstvo práce pre knižnice, ktoré budú prechádzať na nový systém. V kontexte pripravovaných zmien ma zaujala informácia, že najnovšiu (windowsovskú) verziu knižničného systému Rapid Library (Advanced RL) má zatiaľ iba jediný používateľ tohto systému – ÚK SAV. Pre početných používateľov staršieho knižničného softvéru bude prínosom navyše výrazná modernizácia doteraz používaných systémov.

Aj príspevok Prisky Joščákovej z KŠK Ľ. Š. vo Zvolene o public relations regionálnych knižníc na internete vyvolal kuloárne výmeny názorov medzi účastníkmi. Kvalita internetového pripojenia je v mnohých knižniciach nedostatočná (len 25 % z 36 posudzovaných knižníc má pripojenie cez pevnú linku, ostatné cez modem) a od nej sa odvíja nielen v príspevku hodnotená kvalita webových stránok, ale aj zručnosť zamestnancov pri práci s internetom.

Alena Poláčiková zo SLDK nám pútavým spôsobom priblížila knižnice v UrbanaChampaign v USA, ako aj tradične široké americké ponímanie intelektuálnej slobody a práva na prístup k informáciám.

Na konferencii vystúpilo aj niekoľko účastníkov z ČR, napr. z Mendelovej zemědelskej a lesníckej univerzity v Brne, a odzneli i ďalšie podnetné príspevky, ktoré záujemci nájdu v zborníku vydanom pri tejto príležitosti. Záverom mi dovoľte v mene všetkých účastníkov aj písomnou formou zaželať zvolenskému oslávencovi tradičné mnoga ljeta a vyjadriť vďaku vedeniu SLDK a celému organizačnému štábu konferencie za výborne pripravené podujatie.


Microsoft pre knižnice s veľkou zľavou

V druhej polovici augusta 2002 bola podpísaná zmluva medzi Slovenskou asociáciou knižníc (SAK) a zástupcom firmy Microsoft, ktorej predmetom je celoplošná zľava na softvérové produkty firmy Microsoft pre všetky knižnice na Slovensku až do výšky 80 % ceny produktu. V praxi to znamená, že všetky knižnice, teda aj knižnice, ktoré nie sú členmi SAK, budú môcť využívať celoplošné zľavy Programu Select 5,ale predtým, než sa zapoja do multilicenčného programu Microsoft, si musia vyžiadať súhlas od SAK-u. Za oficiálneho predajcu produktov Programu Select 5 bola vybraná firma exe, s. r. o. (URL: www.exe.sk; adresa: Na hrebienku 5, 812 02 Bratislava). Funkciou školiaceho strediska na prácu s produktmi firmy Microsoft bolo poverené Centrum VTI SR. Základné dokumenty (Rámcová zmluva a Práva používateľa produktu) a kontakty nájdete na URL adrese www.sakba.sk, prípadne si ich môžete vyžiadať na sekretariáte Slovenskej asociácie knižníc (Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava).


Nový zákon

Od 1. septembra t. r. nadobudol účinnosť nový zákon č. 428 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Keďže stanovuje novým spôsobom povinnosť registrácie a evidencie o informačných systémoch a týka sa aj vedenia rôznych kartoték, zoznamov, záznamov, sústav obsahujúcich spisy, doklady, zmluvy, potvrdenia, posudky, hodnotenia a pod., Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou pripravujú seminár o aplikovaní tohto zákona v knižničnom prostredí.

www.zbierka.sk (Zbierka zákonov č. 428/2002, čiastka 167, s. 44034419)


CASLIN 2003

Jubilejný desiaty seminár CASLIN 2003, ktorý pripravuje Státní technická knihovna Praha v spolupráci s Národní knihovnou Praha, sa vráti k téme prvých seminárov CASLIN, t. j. k problematike manažmentu. Tentokrát to bude Manažment zmien (Management of Change).

Share:
Issue content